Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta7 : Yeniliğin İktisadi Boyutu Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta7 : Yeniliğin İktisadi Boyutu Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141."— Sunum transkripti:

1 YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta7 : Yeniliğin İktisadi Boyutu Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5142 Hafta Detaylı İ çerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Hafta 2 Yenilik Süreci1:2, 2:s91-111 Hafta 3 Yenilik Teorileri1:5, 2:s44-64 Hafta 4 Yenilik Planlaması1:3, 1:8, 2:s111-117 Hafta 5 Strateji ve Yenilik1:4, 2:s2:s173-8, 67-73 Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi1:6, 2:s157-173 Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik1:7, 2:s181-206 Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi5:3 Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler5:4 Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları5:5 Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Strateji ve Yenilik Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5143  Yenilik ve iktisat ilişkisi  Başarılı yenilikler nasıl bir iktisadi ortamda yapılıyor?

4 Yenilik harcamalarının hesaplanması Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5144  Genel güçlük:  Her yenilik tamamlanmaz; bunların gideri hangi fasla yazılmalıdır?  Yenilik başarım ölçümlerinde başarılı/başarısız yenilik projelerinin yeri  Yenilik yaparken çok çeşitli gider kalemleri bulunur; bunların hangi bütçe fasıllarından karşılanaca ğ ı sorun olur  Harcama hesaplamasında iki yaklaşım: 1. Konu Yaklaşımı: konudaki her türlü yenilik projesi harcaması birleştirilir: henüz oluşmamış ama süren, kesintiye u ğ ramış, vazgeçilmiş, başarılı, başarısız tüm yenilik çalışmalarına yapılan harcamalar. Amaç: işletmenin yenilik etkinlikleri, etkenler, sonuçları ve etkilerini ortaya çıkarmaya yarar. 2. Hedef Yaklaşımı: tüm yenilik girişimlerini de ğ il, yalnızca gerçekleştirilmiş yeniliklerin giderlerini dikkate alır.

5 Yenilikçi örgütsel yapı Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5145

6 Başarılı yenilikçi işletmelerin özellikleri: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5146 1. İ şletme içi güçlü profesyonel Ar-Ge’ye sahip olmak 2. Temel araştırma yapmak, yapanlarla yakın ilişkide olmak 3. Patent alarak korunmak, rakiplerle pazarlık 4. Uzun soluklu a ğ ır Ar-Ge giderlerini karşılayacak güçte olmak 5. Rakiplerden hızlı hareket etmek 6. Yüksek risk almaya hazır olmak 7. Olası pazarları önceden tüm yönleri ile belirleyebilmek 8. Müşterilerin e ğ itimine ciddi çaba harcamak 9. Girişimcilik, Ar-Ge, üretim ve pazarlama eşgüdümü için yeter güçte olmak 10. Müşteri ve dış bilim çevreleri ile yakın iletişim kurmak.

7 İstatistik genellemeler: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5147  İ şletme ölçe ğ i, Ar-Ge büyüklü ğ ü, yenilik çıktısı, yenilik gereksinmesi ve rekabet konularında genellemeler:  Bir sanayinin ya da bir teknolojinin gelişme sürecinde küçük işletmeler daha yüksel önemde rol oynuyor  Rekabet baskısı yenili ğ i körüklüyor  İ şletme büyüklü ğ ü ile yenilik çıktısı arasında kesin ilişki yoktur  Ar-Ge büyüklü ğ ü önemli olmakla birlikte belirleyici de ğ ildir  Büyük işletmelerdeki bürokrasinin yaratı ğ ı tehlikelere dikkat edilmelidir  Sanayi dalına göre yenilik çıktıları çok farklılık göstermez

8 Belirsizlikler sarmalında yenilik projesi seçim değerlendirmesi – Denetim listesi yaklaşımı- 1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5148  İ şletme amaçları ile uyum  Di ğ er uzun soluklu planlarla uyum  Ar-Ge’de bilimsel becerilerin bulunması  Muhtemel teknoloji sorunları  Ar-Ge programının dengesi  Di ğ er Ar-Ge projeleri ile etkileşim  Rakiplerin Ar-Ge programları  Olası piyasanın büyüklü ğ ü  Piyasanın genişlemesini etkileyen etkenler  Kamu mevzuatının ve denetiminin etkisi  Dışsatım olasılı ğ ı  Rakiplerin muhtemel tepkisi  Lisans/teknoloji aktarması olasılı ğ ı  Danışmanlarla/di ğ er firmalarla işbirli ğ i olana ğ ı  Di ğ er ürünlerin satışlarının etkisi  Gerekli malzemenin bulunabilirli ğ i ve fiyatı  Yenili ğ in yan ürünlerinin kullanılabilirlik olasılı ğ ı

9 Denetim listesi yaklaşımı- 2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5149  Üretim bilgisinin ve donanımın varlı ğ ı  Pazarlama becerisinin ve deneyiminin varlı ğ ı  Reklam gere ğ i  Teknik satış ve servis sa ğ lamak  Sa ğ lık konusundaki riskler  Firma imajı üzerindeki etkileri  Muhtemel geliştirme, üretim ve pazarlama maliyetleri  Patentle korunabilme olanakları  Gerekli yatırımların büyüklü ğ ü ve zamanlaması  Yeni ya da geliştirilecek fabrikaların yeri  Kilit Ar-Ge çalışanlarının tutumu  Tepe yönetiminin tutumu  Üretim ve pazarlama bölümlerinin tutumu  Sendikaların tutumu  İ şletmenin büyümesi üzerindeki genel etkisi

10 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51410  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  İ stekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e- posta)  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http://education.weebly.com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/  Önerilen projeleri http://atillaelci.wordpress.com/ ve http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com adresinde bulacaksınız.http://atillaelci.wordpress.com/ http://yenilikveteknolojiyonetimi.weebly.com  D İ KKAT: başvuru son tarihi 12 Nisan’a uzatıldı!

11 Bu konu için kaynak: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51411  Chris Freeman ve Luc Soete: Yenilik İ ktisadı (Çeviren Ergun Türkcan), TÜB İ TAK Yayınları, Akademik Dizi 2, 5. Basım 2004.

12 Bağlantılar-1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51412  Vestel akıllı cepte son viraja girdi: Bu yıl içinde cep üretimine başlarız, Hürriyet 22 Mart 2013, sayfa 15.Bu yıl içinde cep üretimine başlarız  31 bin km’lik fiber a ğ, Hürriyet 22 Mart 2013, sayfa 15. 31 bin km’lik fiber a ğ  168 bin km fiber a ğ, Fiber Internet, Türk Telekom.Fiber Internet  Halkın katılım toplantıları, Çevre ve Şehircilik Bakanlı ğ ı Duyurusu, Hürriyet 22 Mart 2013, sayfa 15.

13 Bağlantılar-2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51413


"YNT/YNTZ 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta7 : Yeniliğin İktisadi Boyutu Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları