Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YNT/Z 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta3 : Yenilik Kuramları Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YNT/Z 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta3 : Yenilik Kuramları Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141."— Sunum transkripti:

1 YNT/Z 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta3 : Yenilik Kuramları Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT 5142 Hafta Detaylı İ çerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Hafta 2 Yenilik Süreci1:2, 2:s91-111 Hafta 3 Yenilik Kuramları1:5, 2:s44-64 Hafta 4 Yenilik Planlaması1:3, 1:8, 2:s111-117 Hafta 5 Strateji ve Yenilik1:4, 2:s176-181 Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi1:6, 2:s157-173 Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik1:7, 2:s181-206 Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi5:3 Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler5:4 Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları5:5 Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Yenilik Kuramları Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5143  Yenilik kuramları ve gelişme süreci  Kuramlar (Yenilik Modelleri)

4 Yenilik Kuramlarının Gelişimi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5144  Bilgi ve teknolojinin ekonomik öneminin artması ile bilgi üretme ve paylaşım zemini olarak gelişmiş.  Temel varsayım: De ğ işim, yenilik ve teknolojik ilerleme ekonomik gelişimin itici gücüdür.  Genel kanı: Yenilik, yeni ürün geliştirme, teknolojik gelişmeler ve sermaye birikimi ekonomik gelişmeyi tetikler. Siz ne dersiniz?  Hangi tür yenilik ekonomik gelişmeye nasıl katkı yapar?  Yenilik ile işletme büyüklü ğ ü arasında ilişki var mıdır?  Neden büyük işletmeler genellikle köktenci de ğ il de artımsal yenilik yaparlar?  ?

5 Yenilik Kuramlarının Gelişimi- 2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5145  Kimi köktenci yenilikler:  Yeni bir ekonomik kesim ortaya çıkarır  Sonraki artımsal yenilikler bu kesimi geliştirir  Bu görüş günümüz yenilik yönetimi kuramlarının dayana ğ ıdır.  Yenili ğ in oluşmasına hangi etmenler yol açar? 1. Bilimsel araştırma 2. Teknolojik gelişme 3. Pazarın gereksinimleri

6 Yenilik Kuramlarının Gelişimi- 3 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5146  Yenilik sürecinin tarihsel gelişiminde dört model uygulanmıştır: 1. Do ğ rusal modeller 2. Eşzamanlı ba ğ lantı modelleri 3. Etkileşimli modeller 4. Sistemsel ve ö ğ renen a ğ modelleri  1960 öncesi: işletme içi yetkinlikler, Ar-Ge ve Üretim önemlidir.  1960 sonrası: işletmenin toplumsal, ekonomik ve politik çevresi ile etkileşiminin kaçınılmaz oldu ğ u anlaşılmaya başlanmıştır.  1980 sonrası: işletmenin dış çevresi ile ba ğ lantısına önem verilmiş: ekonomi, yönetim stratejisi, örgütsel davranışın yenilik yapmadaki önemi anlaşılmıştır.

7 Doğrusal Modeller Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5147  Yenilik sürecini, başlangıç noktasına ve tetikleyen etkene göre açıklar.  Yenilik; Ar-Ge, üretim ve pazarlama etkinliklerinin ardıştırılması sonucu ortaya çıkar:  Teknoloji-odaklı: Ar-Ge Üretim Pazarlama  Pazar-odaklı: Pazarlama Ar-Ge Üretim

8 Teknoloji-odaklı yenilik modelleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5148  Hangi ekonomik kesimler için uygun olur?  …  Devingen Yenilik Modeli (Utterback – Abernathy)  Teknoloji Yaşam Döngüsü Modeli (Tushman - Rosenkopf)  S-E ğ risi Modeli (Foster)

9 Devingen Yenilik Modeli Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5149  Yenilik süreci = Teknolojinin dönüşüm süreci (teknoloji yaşam döngüsü)  Aşamaları: 1. De ğ işken: Teknoloji, pazar ve Ar-Ge’de belirsizlikler dönemi 2. Geçiş: Pazar ve müşteri netleşir; ürün tasarımı oturur 3. Özel: Artımsal yenilikler dönemi.  Aşamaların başlangıç, süre ve bitişi, girdisi, çıktısı: ????  İ şletme teknoloji kültürlü olmalıdır.

10 Teknoloji Yaşam Döngüsü Modeli Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51410  Aşamaları: 1. Teknolojik kopukluk: yetersizlikler dönemi, ürün ve teknolojide köklü de ğ işikliklere gerek duyulur 2. Olgunlaşma: teknoloji ve pazar belirsizlikleri, tercihler dönemi 3. Hakim tasarım: teknoloji, ürün ve süreçte kesinlikler dönemi. 4. Artımsal de ğ işim.  Aşamaların başlangıç, süre ve bitişi, girdisi, çıktısı: ????  İ şletme teknoloji kültürlü olmalıdır.

11 S-Eğrisi Modeli Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51411  Teknolojik kopukluk, teknolojinin fiziksel sınırına erişmesi ile birlikte yaşanır.  Teknolojinin gelişmesi onun için sarf edilen çabanın bir işlevi olarak belirlenir.

12 S-Eğrisi Modeli - 2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51412  S-E ğ risinden kurtuluş var mı?  «Yıkımın geri dönüşü» kuramı  Yeni S-E ğ risi:

13 Pazar-odaklı yenilik modelleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51413  1970 sonrası ‘Pazar’ın önem kazanması sonucunda gelişmeler.  Hangi ekonomik kesimler için uygun olur?  …

14 Eşzamanlı ilişki modelleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51414 Do ğ rusal modellerin tersine, işletmede yenilikler birkaç bölümün eşzamanlı olarak bilgi ve yeteneklerini paylaşması sonucu ortaya çıkar. Yenili ğ i hangi bölümün tetikledi ğ i ya da yenili ğ in çıkış noktası belirsizdir.

15 Etkileşimli modeller Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51415  Eşzamanlı ilişki modelini yetersiz bulur.  Yenilik, işletmenin içsel yeterlikleri ile birlikte, şu dışsal etkilerin de katılımı ile gerçekleşir:  Bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeler  Toplumun gereksinmeleri  Pazarın gereksinmeleri

16 Sistemsel ve öğrenen ağ modelleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51416  En gelişkin, günümüz yenilik modelidir. Dışsal etkilere, unsurlar arası etkileşime, ve yenilik kültürüne önem verir.

17 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51417

18 Paylaşıma göre modeller: Kapalı Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51418

19 Kapalı yenilik modeli: varsayımlar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51419  Sektördeki zeki ve yenilikçi insanlar bizim için çalışır.  Ar-Ge’den kazanmak için, yeni fikirleri kendimiz keşfetmeli, geliştirmeli ve ticarileştirmeliyiz.  Geliştirdi ğ imiz yeni fikri pazara ilk biz sürmeliyiz.  Pazara yenilikleri ilk sunan firmalar kazanır.  Sektörde en çok ve en iyi fikirleri biz üretirsek, yine kazanan biz oluruz.  Fikir haklarımızı korumalıyız ki rakiplerimiz yararlanmasın.

20 Paylaşıma göre modeller: Açık Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51420

21 Açık yenilik modeli: varsayımlar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51421  İ şletme içindeki ve dışındaki yenilikçi & zeki insanlarla proje tabanında çalışırız.  Ar-Ge çalışmalarımızda dışarıdan Ar-Ge sonuçlarına gerek duyulursa kayna ğ ından ediniriz.  Ar-Ge çıktılarımızı başkalarına verebiliriz (satabiliriz).  İ yi bir iş modeli geliştirmek bir yenilikle pazara ilk giren olmaktan iyidir.  İ çteki Ar-Ge & dıştaki fikirlerle birleştirerek kullanırsak hep kazanırız.  İ ş modelimize katkısı olacaksa, dışarıdan telif hakkı satın alabiliriz, bizim telif haklarımızı da başkalarına kullandırtırız.

22 Yazılım lisanslamaları Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51422  Açık kaynak, …, özgür yazılım:özgür yazılım  «Özgür Yazılım Vakfı'nın ifadesiyle özgür yazılım, belli başlı dört özgürlü ğ ü barındırır: «Özgür Yazılım Vakfı  Özgürlük 0: Her türlü amaç için yazılımı çalıştırma özgürlü ğ ü.  Özgürlük 1: Yazılımın nasıl çalıştı ğ ını inceleme ve kendi gereksinimleri do ğ rultusunda de ğ iştirme özgürlü ğ ü. Yazılım kaynak koduna erişim bunun için bir ön şarttır. (Bütün özgür yazılımların kaynak kodları açıktır.)  Özgürlük 2: Yeniden da ğ ıtma ve toplumla paylaşma özgürlü ğ ü.  Özgürlük 3: Yazılımı geliştirme ve gelişmiş haliyle topluma da ğ ıtma özgürlü ğ ü. Böylece yazılım bütün toplum yararına geliştirilmiş olur. Yazılım kaynak koduna erişim bunun için de bir ön şarttır.  Bu özgürlüklerle beraber söz konusu ürünün ilk kayna ğ ının belirtilmesi gerekmektedir.»  Firma telif haklı, patentli yazılım (Copyright)Copyright  Aradakiler:  GNU GNU  "copyleft" kavramıcopyleft  CC (Creative Commons)Creative Commons  …  Özgür Lisans ve EULA Farkı Özgür Lisans ve EULA Farkı

23 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51423  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  İ stekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e- posta)  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http://education.weebly.com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/

24 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 51424  Helping you get published: Elsevier Kılavuzu Helping you get published  Önceki kayıtlarımdan işinize yarayacak ba ğ lantılar:  How to write your paper? How to write your paper?  Ö ğ retmenlik, Liderlik ve Girişimcilik E ğ itimleri Protokolü: TÜB İ TAK, MEB, ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğ ı arasında imzalandı. Ö ğ retmenlik, Liderlik ve Girişimcilik E ğ itimleri Protokolü


"YNT/Z 514 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ YNT514-Hafta3 : Yenilik Kuramları Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, YNT/Z 5141." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları