Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL VE YEREL DÜZEY PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL VE YEREL DÜZEY PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU PLANI"— Sunum transkripti:

1 ULUSAL VE YEREL DÜZEY PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU PLANI

2 PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU PLANI
SORUMLU BAKANLIK : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı SORUMLU GENEL MÜDÜRLÜK: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Birimi BİRİMİN ÇALIŞMA ALANI : 1. Psikososyal Destek Hizmet Grubu Ulusal ve Yerel Düzey Planlar 2. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Çalışmaları

3 HUKUKİ DAYANAK: tarih ve sayılı Afet ve Acil Durumlarda Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinin 27. maddesi ana çözüm ortağı bakanlıklarının görev ve sorumluluklarını tanımlar ve 6. fıkrasında: ‘ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, psikososyal destek hizmet grubu ve ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım hizmet grubu ana çözüm ortağıdır. Afet bölgesinde afetzedelerin ve afet çalışanlarının psikososyal destek hizmetlerine yönelik koordinasyondan, afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyondan sorumludur’ ifadesi yer alır. Bu bölümde ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım hizmet grubunun ulusal düzey planından Bakanlığımızda Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, yerelde ise ilin merkez vakfı

4 AMAÇ Ulusal Psikososyal Destek Hizmet Grubu Planı, afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere; Psikososyal destek hizmetlerinin planlanmasını, Kurum/kuruluşların rol ve sorumluluklarının tanımlanmasını, Psikososyal destek hizmetinin esas ve usullerinin belirlenmesini, Politikaların üretilmesi ile kapasitenin geliştirilmesini, Hizmetlerin koordineli, etkin ve kaliteli bir şekilde uygulanmasını amaçlamaktadır. KAPSAM Afet ve acil durumlarla ilgili psikososyal destek çalışmalarının koordinesinden sorumlu bakanlık, taşra teşkilatı ile planın uygulamasında işbirliği yapılacak destek çözüm ortakları ve taşra teşkilatlarını kapsar.

5 ULUSAL VE YEREL DÜZEY PLANLAR MÜDAHALE SEVİYELERİNE GÖRE HAREKET EDER
SEVİYE ETKİ OLAY TÜRÜ VE ÖLÇEĞİNE GÖRE DESTEK DURUMU S1 Yerel imkânlar yeterlidir. İAADYM (İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi) S2 Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır. İAADYM  + 1. Grup destek iller S3 Ulusal desteğe ihtiyaç vardır. 1. ve 2. Grup destek iller Ulusal kapasite S4 Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır. Uluslararası destek

6 ULUSAL DÜZEY PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU PLANI
ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Seviye 3 ya da seviye 4 düzeyinde bir afet ilan edildiğinde Ulusal Düzey Plan harekete geçer. (Yerel Şablon Tablo4- syf 14) DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Kızılayı Sivil Toplum Kuruluşları Üniversiteler Özel Sektör ve Tüzel Kişiler Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar

7 HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Afetlerde çalışacak olan bütün personele psikososyal destek eğitimlerinin verilmesini sağlamak. Afet hallerinde afetzedelerin temel bilgilerin, özel ihtiyaçların ve psikososyal destek ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlamak. Tespit edilen ihtiyaçların ve ihtiyaç sahiplerinin ilgili hizmet gruplarına bildirilmesini sağlamak. Afetzede vatandaşlara ve afet alanında çalışan personele psikososyal destek vermek. İncinebilir grupların ihtiyaçlarına özel güçlendirme çalışmaları yapmak. Afetten etkilenen korunmaya ihtiyacı olan bireyleri kurum bakımına almak. Afetzedelerin normal hayata uyum sağlaması için sosyal iyileştirme etkinlikleri planlamak ve yapmak.

8 ANA ÇÖZÜM ORTAĞININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
TAMP gereğince belirlenmiş psikososyal destek hizmetlerinin amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programları destek çözüm ortakları ile birlikte hazırlamak uygulamaları izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak. Ulusal düzey planları hazırlamak ve güncellemek. Yerel düzey planlara uygunluk onayı vermek. Görev alanı ile ilgili gerekli görülen yasal düzenlemeleri belirleyerek ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak. Hazırlık ve iyileştirme döneminde ekiplere hizmet içi eğitim programlarını destek çözüm ortakları ile birlikte hazırlamak. Psikososyal destek hizmetlerinde görevlendirilen ekiplerin saat kendi kendine yetecek şekilde temel ve sosyal ihtiyaçlarını saptamak ve tedarik etmek.

9 ANA ÇÖZÜM ORTAĞININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Sorumluluk: Ulusal Psikososyal Destek Hizmet Grubu Planının hazırlanmasından ve uygulanmasından afet /acil durum öncesi, sırası ve sonrasında psikososyal destek hizmetleri ile ilgili yapılacak olan tüm çalışmalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte, planda görevi bulunan kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve akredite edilen STK’lar sorumludurlar.

10 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Psikososyal destekle ilgili müdahalelerde çalışmak üzere taşra ve merkez teşkilatında görev alan psikososyal meslek elemanlarını ASPB’nin koordinasyonunda afet bölgesine görevlendirmek, Afet/acil duruma ilişkin planlanacak eğitimlere ve tatbikatlara destek vermek, İhtiyaç duyulan dönemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından talep edilmesi durumunda ihtiyaç duyulan sosyal iyileştirme etkinliklerini, sosyal projeleri desteklemek ve gerçekleştirmek,

11 ULUSAL DÜZEY EKİPLERİN TEŞKİLİ
Seviye 3 ve 4’te harekete geçer Ulusal düzey ekiplerin seviye 3 ve 4 te harekete geçmesi planlanmasına rağmen pratikte soma (seviye 2) ermenek seviye 1 olmasına rağmen Merkez teşkilattan üst düzey yöneticiler ve saha destek öncü ekip (Bakanlığın belirlediği 2-3 kişi rotasyonlu bir şekilde alana inmiştir. Bu durum ilerleyen süreçte de yaşanabilir. Bunun nedeni Tamp ın seviyelerin nasıl hareket edileceğinin kamu kurumları tarafından henüz içselleştirilememesinden kaynaklanmaktadır. Plana göre harekete geçilmesini sağlamak AFAD ın sorumluluğundadır. Plan kabul görene kadar bu tarz durumlar yaşanabilir.

12 Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (BAADYM): 7/24 esasına göre çalışır, Bakanlık merkez teşkilatta yönetmelikte belirtilen özelliklere göre fiziki mekan oluşturulur. Seviye 3 ve 4 te Koordinasyon ekibinin, sekreterya ekibinin ve saha danışma ekibinin toplanma yerdir. Seviye 1 ve 2 de BAADYM/Merkez teşkilat sadece yapılan çalışmalar hakkında bilgi alır. Koordinasyon Ekibi: Müsteşarın belirlediği Müsteşar Yrd. Başkanlığında destek çözüm ortağı olan kamu kurumlarının en az daire başkanı düzeyinde temsilci göndermesi ile oluşan ekiptir. Bir ekipte kişi vardır. 3 Vardiya belirlenmiştir. Destek çözüm ortaklarının bazıları afet ilan edildikten sonra haber beklemeden BAADYM de yerini alırken, bazıları talep edildiği dönemde gelir. 1) Bakanlık bünyesinde henüz AADYM oluşturulmamıştır. 2) Sağlık, MEB, Gençlik Spor, Adalet, içişleri ve Türk Kızılayı haber beklemeden BAADYM de yer alır. Kültür Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Diyanet işleri ilgili hizmetler sunulmaya başlandığında afetzedelerin kabul durumuna göre talep edildiği dönemde BAADYM ye gelir.

13 Sekretarya Ekibi: Koordinasyon ekibinin aldığı kararları uygulamak ve afet bölgesi ile bağlantı kurmak amacıyla planda tanımlanan iş ve işlemleri yapmak üzere oluşturulan ekiptir. 1 ekipte 10 kişi yer alır. 3 Vardiya belirlenmiştir. Ekip 5 psikososyal meslek elemanı ile 5 diğer personelden oluşturulmuştur. Bütün genel müdürlüklerden personel bulunmaktadır. Saha Danışma Ekibi: Ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortaklarının psikososyal meslek elemanları arasından sürece danışmanlık etmek için uzman kişilerden oluşturulan ekiptir. 1 ekipte 5 kişi yer alır ve 3 Vardiya belirlenmiştir. Saha Destek Ekibi: BAADYM nin kararı ile afet bölgesine destek olmak üzere sahaya inen ekiptir. Saha destek öncü ekip olarak tanımlanır. Sayısı standart değildir afetin büyüklüğüne/etkisine göre belirlenir. Sekretarya ekibinin, saha danışma ekibinin ve diğer destek çözüm ortaklarında yer alan uzman kişilerin yer aldığı personel havuzundan seçilir. Saha destek öncü ekibi hizmet grubu planlarının nasıl yürütüldüğü içselleştirilene kadar seviye 1 ya da 2 de olayın kamuoyundaki etkisine göre sahaya destek olmaya gidebilir. Bu durum planda yazılmamış olup pratikte beklenen bir durumdur.

14 YEREL DÜZEY PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU PLANI
ANA ÇÖZÜM ORTAĞI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Her seviyede bir afet ilan edildiğinde Yerel Düzey Plan harekete geçer. Görev ve sorumlulukları Ulusal Düzey ile aynıdır. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü İl Müftülüğü İl Özel İdaresi/Büyükşehir Belediyesi Kaymakamlıklar İl ve İlçe Belediyeleri İl’de bulunan Üniversiteler Türkiye Kızılay Derneği Şube Bşk. İl Sivil Toplum Kuruluşları Özel Sektör ve Tüzel Kişiler Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar

15 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI ASPİM’İN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Görevleri: Ulusal düzeyde ana çözüm ortağının rol ve sorumlulukları il düzeyinde ASPB İl Müdürlükleri tarafından yerine getirilir Sorumluluk: Yerel düzey psikososyal destek hizmet grubu planının hazırlanmasından ve uygulanmasından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte, planda görevi bulunan yerel düzeydeki kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve akredite edilen STK’lar sorumludurlar. Ana çözüm ortağı olduğu için yerel düzeydeki destek çözüm ortaklarını koordine etmekten sorumludur. Yerel Düzey Hizmet Grubu Planların SEKRETERYASI: İl Müdürlüğü tarafından yerel düzey hizmet grubu planın sekretarya işlerinden sorumlu 1 il müdür yardımcısı, 2 psikososyal meslek elemanı ile 2 diğer personelden (bilgi işlemci, memur vb.) oluşan en az 5 kişi belirlenir ve belirlenen isimler Bakanlığa bildirilmelidir. Neden planın sorumluluğu psikososyal meslek elemanlarında olmalıdır? İlinizde afet işleri ile ilgilenen memur ya da sivil savunmacılar yangın, bina tahliyesi vb planlardan sorumludur. Bu planlar bakanlık ve taşra olarak afetten etkilenen vatandaşa verdiğimiz hizmettir. Örneğin hasar tespit hizmet grubu cevre ve sehirciliğin görevi, peki cevre ve sehircilik binaların hasar tespitini sivil savunmacılara mı yaptırıyor inşaat mühendislerine mi? Bu nedenle hizmeti gerçekleştirecek mesleki müdahaleyi bilen grupların plandan sorumlu olması önemlidir. Ama bu zamana kadar planı yapan arkadaşlarla birlikte devam edin onlarda lojistik ekiplerde görevli ve afet bilgisi ile size destek olurlar. VURGUSU YAPILMALIDIR.

16 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Afet ve acil durum öncesinde psikososyal meslek elemanlarının bilgisini ASPİM’e bildirmek, Afet/acil durum öncesinde psikososyal müdahale ekiplerinde yer almak üzere bildirmiş olduğu psikososyal meslek elemanlarını afet/acil durum sırasında sahaya görevlendirmek, Psikososyal müdahale ekiplerince talep edildiği dönemde afetten etkilenenlerin ihtiyaç duyduğu sosyal iyileştirme etkinliklerini gerçekleştirmek, Sosyal projelere destek olmak ve gerçekleştirmek Afet/acil duruma ilişkin planlanacak eğitimlere ve tatbikatlara destek vermek, İhtiyaç duyulan araç gereç ve hizmet konusunda lojistik destek sağlamak Sorumluluk: Afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında ana çözüm ortağı ile birlikte hareket etme ve talep edilen konularda destek olmak. Destek çözüm ortaklarının görevleri genel olarak yazılmıştır. ANCAK her destek çözüm ortağının görevi kendi alanına göre değişmektedir. Eğitimci sözel olarak EL NOTUNDAKİ bilgilere değinmelidir.

17 YEREL DÜZEY EKİPLERİN TEŞKİLİ
her seviyede harekete geçer. Yerel düzey ekip teşkillerinin şeması hiyerarşik bir yapı olmayıp, alt ekipleri işbölümüne göre ayırmış bir şemadır. Çalışmalar aynı anda başlamaz. Farklı dönemlerdeki ihtiyaca göre belirlenir.

18 İl AADYM: İlin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezidir
İl AADYM: İlin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezidir. Yöneticisi Validir. Hizmet Grubu Yöneticisi: ASP İl Müdürüdür. Psikososyal destek hizmet grubunu temsilen İl AADYM’de yer alır. Psikososyal Destek Merkezi: Bir afet/acil durum söz konusu olduğunda iş ve işlemlerin il genelinde koordine edildiği yerdir. İl Müdürlüğü bünyesinde bir yer belirlenir ve somut bilgileri (adresi,katı,odası) yerel planda tanımlanır. Bu yerin zarar görme ihtimaline karşın ikinci bir yer daha belirlenerek alternatifi olarak plana yazılır. Ekipler bu merkezde toplanır ve bu merkezden sahaya hareket eder. Her seviyede ( ) oluşturulur. Psikososyal Destek Bürosu: Afet bölgesinde bir yıkım gerçekleşmiş ve geçici barınma merkezleri açılmış ise, her barınma merkezinin içinde psikososyal destek çalışmalarının yürütüldüğü büroları ifade eder. Ayrıca lokal bir afet/acil durum yaşanmış ve afetin yaşandığı bölgede çalışmalar devam ediyor ise bu yerlere de psd büroları kurulur. Her psikososyal destek bürolarında her operasyonve lojistik ekibinden (mobil ekip hariç) birer ekip yer alır. Birden fazla ekibin yer alması ise, afetin ya da barınma merkezinin büyüklüğüne göre değişir. 1)Eğitime gelen iki kişinin planın hazırlanmasından güncellenmesinden sorumlu olacağı, illerine döndükten sonra birlikte çalışmak üzere 2 kişi daha belirleyecekleri, sekreterya işlerini yapacak kişilerin excel powerpoint bilgilerinin iyi olması vurgulanmalı ve tavsiye edilmelidir. 2)Geçici barınma merkezlerinde Psikososyal destek büroları açıldığında 5 ayrı çok amaçlı salon da (çadır/konteyner) barınma hizmet grubu tarafından sağlanır. Bu bürolarda da operasyon ekiplerinin hepsi (mobil ekip hariç) ve lojistik ekiplerden birer tane bulunur.

19 1.1. Psikososyal Müdahale Ekibi 1.2. Mobil Ekip
1.OPERASYON EKİPLERİ Operasyon ekipleri mesleki müdahale çalışmalarını yürütücek ekiplerden oluşur. Psikososyal destek hizmet grubu planı doğrultusunda hizmetlerini yürütür. Bu ekipler; Psikososyal Müdahale Ekipleri, Çalışana Destek Ekibi, Mobil Ekip ve Sosyal İyileştirme Ekiplerinden oluşur. İllerde oluşturulacak operasyon ekipleri ana çözüm ortağı ile destek çözüm ortağının bünyesinde yer alan personelden oluşur. 1.1. Psikososyal Müdahale Ekibi 1.2. Mobil Ekip 1.3. Çalışana Destek Ekibi 1.4. Sosyal İyileştirme Ekipleri 1.4.1.Kültür Sanat Etkinlikleri Ekibi Spor Etkinlikleri Ekibi Meslek Edindirme Etkinlikleri Ekibi Dini Hizmetler Ekibi Ekipleri oluştururken, ‘önce kendi personel kaynağımı ekiplere yerleştireyim, daha sonra kalan ekiplere destek çözüm ortağımı koyarım’ mantığı yanlış bir mantık olup, ekipler oluşturulurken planda belirtildiği gibi karışık oluşturulmalıdır. Aksi takdirde başka bir ile destek olmak için gittiğinde bütün personelini yollamak zorunda kalır ve rutin işleri sıkıntıya girer. İl genelindeki kapasiteyi görmek için personelden cv ler toplanır ve ekiplerin kriterlerine göre kişiler ekiplere yerleştirilir.

20 1.1. Psikososyal Müdahale Ekibi
Afetten/acil durumdan etkilenen bireylerin normal yaşantılarına dönmeleri için desteklenmesi ve psikolojik bozuklukların ortaya çıkmasının önlenmesini içeren mesleki çalışmaları yapan ekiptir. Bu ekipte sadece psiksosyal meslek elemanları yer alır. (Psikososyal meslek elemanı tanımına bakınız.) İl genelinde çalışan psikososyal meslek elemanlarının bilgileri/CV’leri toplanarak bir havuz oluşturulur. Havuzda yer alan meslek elemanları mesleki beceri, deneyim ve gönüllülük esasına göre ilk ekiplere yerleştirilir. 1 Ekipte 6 psikososyal meslek elemanı yer alır. Bir ekipteki 6 psikososyal meslek elemanının 3’ü ASPİM’den diğer 3’ü destek çözüm ortaklarındaki meslek elemanlarından oluşturulur. İl genelinde oluşturulan havuzdaki personel sayısı 6 kişilik ekiplere bölünerek toplam ekip sayısı çıkarılır. (Örneğin Trabzon İlinde toplam psikososyal meslek elemanı sayısı 60 olsun bu havuzdan toplam 10 ekip çıkarılır ve ekipler sırasıyla rotasyonlu bir şekilde sahada görevlendirilir.) Bu ekiplerin oluşumu İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 6 ‘şar kişiden 20 ekip ile sınırlandırılmıştır. İstanbul ilinde oluşturulacak 20 ekibin ise, 60 kişiden oluşacak 10 ekibin Anadolu Yakasından, 60 kişiden oluşacak diğer 10 ekibin ise Avrupa Yakasından oluşturulması beklenir.

21 1.2. Mobil Ekip Yerelde psikososyal müdahale ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarının barınma merkezleri dışına da ulaştırılması için ihtiyaç halinde kurulan ekiptir. Mobil ekipler; barınma merkezleri dışında görev almak üzere çalışmalarını Psikososyal Destek Merkezi bünyesinde yapar. Psikososyal müdahale ekipleri için tanımlanan rol ve sorumlulukları barınma merkezleri dışında yürütür. Psikososyal müdahale ekiplerindeki meslek elemanlarından oluşturulur ve ekip içindeki personel sayısı ve ekip sayısı afetten/acil durumdan etkilediği, barınma merkezinin kurulmadığı köy ve ilçelerin sayısına göre belirlenir.

22 1.3.Çalışana Destek Ekibi Afet/acil durum bölgesinde görevli tüm personele yönelik çalışana destek hizmeti veren ekiptir. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında uzman kişilerden oluşturulan havuzdan seçilecek ekiplerdir. Bu ekip, öncelikli olarak destek çözüm ortağı olan üniversiteler, özel sektör ve tüzel kişiler, ilgili bakanlıklar ve STK’lardan oluşturulmaktadır. Çalışana destek ekipleri barınma merkezlerindeki psikososyal destek bürolarında ve psikososyal destek merkezlerinde görev yapar. Mesleğinde ve afet alanında deneyimli, grup danışmanlığı becerisi yüksek meslek elemanlarından oluşturulması beklenmektedir. Çalışana destek ekibinde yer alacak kişiler için ayrıca kriterler belirlenebilir. 1 Ekipte çalışana destek hizmeti verebilecek 3 psikososyal meslek elemanı yer alır. İl genelinde oluşturulan havuzdaki personel sayısı 3 kişilik ekiplere bölünerek toplam ekip sayısı çıkarılır. Çalışana destek ekiplerine dahil olacak kişilerin kriterleri yüksek olacağından ekip sayısının az olması muhtemeldir. Bu ekiplerin oluşumu İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 1 ekipte 6 kişinin yer almasına karar verilmiş ve 10 ekip ile sınırlandırılmıştır. İstanbul ilinde oluşturulacak 10 ekipten 5’inin Anadolu Yakasında, diğer 5’inin ise Avrupa Yakasında oluşturulması beklenir.

23 1.4. Sosyal İyileştirme Ekipleri
Psikososyal destek hizmetlerinin temel amacı olan ‘normal yaşama geri dönme’ kapasitesinin geliştirilmesi için düzenlenen sosyal iyileştirme etkinliklerini (Spor turnuvaları, tiyatro gösterimi, gezici kütüphane hizmeti, meslek edindirme, hobi kursları ve dini hizmetler vb.) düzenleyen ekipleri ifade eder. Sosyal İyileştirme Ekipleri kendi içinde Kültür Sanat Etkinlikleri Ekibi, Spor Etkinlikleri Ekibi, Meslek Edindirme Etkinlikleri Ekibi ve Dini Hizmetler Ekibi olmak üzere 4 farklı ekipten oluşur. 1 ekipte 5 kişi görevlendirilmektedir. Sosyal iyileştirme ekiplerinin her birinde ASPİM’den 1 kişi görevlendirilir. Söz konusu kişi sosyoloji ve eğitim fakültesi mezunu kişilerden oluşurken, diğer 4 personel ilgili kurumların belirlediği kişilerden oluşur. Bu şekilde her bir etkinlik grubu için en az 3 ekip oluşturulması yeterlidir. Büyük iller için bu durum 3 ekipten fazla olabilir. Afet/acil durum ilan edilir edilmez (müdahale döneminde) bu ekiplerin sahaya inmek üzere harekete geçmesi beklenmez. Afetten/acil durumdan etkilenenlerin ihtiyaç duyduğu dönemde psikososyal müdahale ekiplerinin talep etmesi durumunda sosyal iyileştirme etkinliklerine başlanır. Örnek ve tavsiye önemlidir : Kültür Sanat Etkinlikleri ekibinde aspimden 1 öğretmen ya da sosyolog + kültür turizmden 2 personel+ belediyenin sosyal faaliyet biriminden 2 kişi (bu şekilde 3 ekip) Meslek Edindirme Etkinlikleri Ekibi : aspimden 1 sosyolog/öğretmen + MEB Halk eğitimden 2 kişi + işkurdan 2 kişi /ya da varsa belediyenin kurslarla ilgili şubesinden 1-2 kişi (bu şekilde en az 3 ekip) Spor Etkinlikleri Ekibi: Aspimden 1 öğretmen + MEB den 1 beden eğitimi öğretmeni+ gençlik sporun ilgili biriminden 2 kişi+ ildeki bir spor federasyonundan (stk) 1 kişi (bu sekilde en az 3 ekip) Dini Hizmetler Ekibi: aspimden 1 ilgili 1 personel+ il müftülükten 2 kadın ve 2 erkek personel BU EKİPLERDEKİ KİŞİLER ETKİNLİKLERİN YAPILMASINI SAĞLAYACAK TEMSİLCİLERDİR. ÖRNEĞİN BİR TİYATRO GÖSTERİMİ YAPILACAK İSE BU KİŞİLER AYARLAR. SONUÇTA FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRECEK TİTYATRO EKİBİNDEKİ OYUNCULARIN ADI YAZILMAZ. BU KİŞİLERLE İRTİBATTA OLMASI İÇİN HER EKİPTE ASPİMDEN BİRER PERSONEL BULUNUR.

24 2. LOJİSTİK EKİP Psikososyal hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan idari, mali, veri kayıtları ve insan kaynağı süreçlerinin işlemesinden sorumludur. Psikososyal hizmetlerin yürütülmesinde mesleki müdahalede bulunan operasyon ekiplerinin ihtiyaçları doğrultusundaki teminleri gerçekleştirir. Söz konusu lojistik ekipler bilgi işlemci, veri hazırlama kontrol işletmeni, satın alma memuru, şoför, muhasebeci vb. mesleklerden oluşur. 1 ekipte şoför artı 3 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yer alır. Lojistik ekipler öncelikli olarak ASPİM’in kendi personel kapasitesinden oluşturulur. Ekip sayısı ise, operasyon alt ekiplerinin sayısına göre belirlenmelidir. Lojistik ekiplerde yer alan kişiler anaçözüm ortağı kurumun kendi personeli olup, ihtiyaç duyduğu araç-gereç, malzeme ve hizmet (temizlik, ulaşım vb.) kapasitesinin yetmediği durumlarda İl AFAD, Belediyeler, Kaymakamlıklar,Özel İdareler, Özel sektör ve tüzel kişilerden destek alınabilir, bu destek için öncesinde protokol imzalanabilir.

25 HANGİ HİZMET GRUBUNUN DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ?
ANA ÇÖZÜM ORTAĞI BİZDEN BEKLENTİSİ Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu ASPB (SYDV) Hane ziyaretlerinde ailelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaçların karşılanması için hizmet grubuna bilgi vermek. Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Başka bir ile tahliye olması planlanan öncelikli ailelerin ve kişileri (engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı vb. durumu olan aile/kişilerin) tespit etmek ve bildirmek. Barınma Hizmet Grubu AFAD Afet öncesinde il nüfusunda yer alan engelli, yaşlı, çocuk, genç vb. nüfus yüzdesini belirlemek ve barınma hizmet grubuna bildirmek. Beslenme Hizmet Grubu TÜRK KIZILAYI Alanda beslenme hizmeti verilecek incinebilir grupları (hamile, yeni doğum yapmış kadın, yeni doğan bebek, diyabetik hasta, alerjisi olan kişiler vb.) tespit etmek ve bildirmek.

26 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ULUSAL VE YEREL DÜZEY PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları