Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI"— Sunum transkripti:

1 İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI
TAMP ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 8-9 / Eylül 2014

2 İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI
Genel Çerçeve & TAMP Vizyonu İl Afet Müdahale Planlarının Hazırlanması Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarının Hazırlanması Yerel Çözüm Ortaklarının Planlama Sürecine Sahiplenme Seviyelerinin Artırılması

3

4

5 1. GENEL ÇERÇEVE Ulusal ve Yerel Düzey Planların Amacı
Ulusal ve Yerel Düzey Planların Birbirleri ile İlişkileri

6 OLAY TÜRÜNE GÖRE AFET MÜDAHALE PLANLARI
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Operasyonel Planlar TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI İl Afet Müdahale Planları Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları Yerel Düzey HG Operasyon Planları OLAY TÜRÜNE GÖRE AFET MÜDAHALE PLANLARI

7 Türkiye Afet Müdahale Planı
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Plan Entegrasyonu Türkiye Afet Müdahale Planı Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları Ulusal Düzey Olay Türü Planları Ulusal Düzey DİKEY ENTEGRASYON YATAY ENTEGRASYON İl Afet Müdahale Planı İl (Yerel Düzey) Hizmet Grubu Operasyon Planları Yerel Düzey

8 Ulusal Düzey Yerel Düzey
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ulusal ve Yerel Düzey Ulusal Düzey Yerel Düzey AFAD Valilikler Bakanlıklar İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri İçişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye 8 Bakanlık Yerel Teşkilatları ve Kızılay Kızılay

9 Desteğin Koordinasyonu Desteğin Koordinasyonu ve Yönetimi
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ulusal Düzey Yönetim Sistemi Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Desteğin Koordinasyonu ve Yönetimi TC BAŞBAKANLIK AADYM AFAD BAKANLIK AADYM Desteğin Koordinasyonu ve Yönetimi Hizmet Grupları Koordinasyon Ekipleri Saha Destek Ekipleri Destek Çözüm Ortakları STK’lar Ana Çözüm Ortakları Destek İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

10 İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Yerel Düzey Yönetim Sistemi İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Ana ve Destek Çözüm Ortakları Özel Sektör ve STK’lar 1. Ve 2. Grup Destek İller Desteğin Koordinasyonu ve Yönetimi Saha Destek Ekipleri Ulusal Düzey Hizmet Grupları Destek Operasyon Ekipleri Lojistik Ekipleri

11 İl Afet Müdahale Planı Bölümler Hakkında
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI İl Afet Müdahale Planı Bölümler Hakkında GİRİŞ Amaç ve kapsam Hukuki dayanak Temel ilkeler Hedefler ve varsayımlar İlin genel durumu 1 MÜDAHALE ORGANİZASYONU Müdahale aşamalar Müdahale olay seviyesi Koordinasyon birimleri Müdahale yönetimi Haberleşme sistemleri Raporlama İş akış süreçleri PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ Planin takibi, geliştirilmesi, güncellenmesi Eğitim ve tatbikatlar 2 3 4 EKLER Şemalar/tablolar/haritalar İrtibat numaraları Envanter bilgileri Formlar ve raporlar Haberleşme kapasitesi

12 İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI
Giriş Yerel düzey planlama çalışmaları İl Afet Müdahale Planı ve Ekleri Olan 26 Yerel Düzey Hizmet Grubu Planının hazırlanması sürecini kapsamaktadır. Yerel Düzey Planlar kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ; İl Afet Müdahale Planlarının hazırlanmasından, HG Operasyon Planlarının ilgili Bakanlık / Kurumun Yerel Birimlerince Hazırlanmasının koordinasyonundan, AFAD’a bağlı HG’ları Operasyon Planlarının hazırlanmasından, Planların onaylanması sürecinin sekretaryasından sorumludur.

13 İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI
Amaç ve Kapsam Planın amacı; Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak Hizmet Grupları ve Koordinasyon Birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, İlin afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. Planlar ilde meydana gelebilecek her tür ve ölçekte afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

14 Plan Yerel Düzeyde Müdahale Yönetim SİSTEMİNİ açıklamaktadır.
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Amaç ve Kapsam İl Afet Müdahale Planı, Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yerel düzeyde yer alan Ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, Hizmet Gruplarının diğer Hizmet Grupları ile olan ilişkilerini, Afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatmakta; Afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan Hizmet Grup teşkilini, Ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmaktadır. Plan Yerel Düzeyde Müdahale Yönetim SİSTEMİNİ açıklamaktadır.

15 Müdahale için Hazırlık Aşamaları
Mevcut Durumu Belirlemek Mevcut Kaynakları Belirlemek Plan yapmak Organize olmak Ekipman ve araçları hazırlamak İhtiyaçları tespit etmek ve Kapasiteyi geliştirmek Erken Uyarı sistemleri kurmak geliştirmek Eğitim ve tatbikat düzenlemek Değerlendirme ve izleme yapmak

16 Plan hazırlama sürecinde görevlendirme nasıl yapılmalı?
Planı yazmak için bir kişi/ekip oluşturulmalı, bu ekibin sadece plana odaklanmasını sağlanmalı ve plan yazımı bitene kadar görevi değiştirilmemelidir. Bu ekip; Planların ilgili destek çözüm ortakları ile işbirliği içerisinde hazırlanmasından Planların gerekmesi halinde güncellenmesinde Planların sürekli bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesinden Gerekmesi halinde planlara ilişkin raporlama yapılmasından sorumludur Plan Hazırlama Ekibi İl Afet Müdahale Plan hazırlığına ilişkin bir planlama ekibi oluşturulmalıdır. Bu ekibin görevleri slaytta sıralanmıştır.

17 Paydaşlar nasıl belirlenir
Paydaşlar nasıl belirlenir? Plana (müdahale faaliyetlerine) nasıl dahil edilir? İl Afet Müdahale Planında ilin afetselliği, ulaşım durumu, nüfus yapısı vb. konulara yer verilmeli ve planlarda güncel bilgiler yer almalıdır. Bu kapsamda ilgili tüm paydaşlarla (meteoroloji, TÜİK, Belediye vb.) iletişim içerisinde olunmalıdır. İlin afetsellik özelliklerine göre STK’lar ve özel sektörün de katkısı alınmalıdır. İldeki nüfus yapısına ve incinebilir gruplara göre (yatalak hasta, yaş grubu, engelliler, vb) paydaşlar dahil edilmeli ve önlem alınmalıdır.

18 Destek İllerle İlgili Planlama
İlinizin 1. ve 2. seviye destek illerini plana nasıl dahil edeceksiniz? Bu illerden ne yapmaları bekleniyor? Bunları yapabilecek kapasiteleri var mı? Destek illerin afetten etkilenme durumu bu planı nasıl değiştirir? B planınız var mı? Destek olunacak iller: İliniz hangi illerin destek ili olarak belirlenmiş? (1. ve 2. seviye) Bu illere vereceğiniz destek nasıl plana yansıtılmalı? Planlama aşamasında bu konular da dikkate alınmalı ve plan bu sorulara da cevap verebilmeli.

19 Yerel Düzeyde Koordinasyon
İAADKK Vali/Vali Yardımcısı İl Afet ve Acil Durum Müdürü Garnizon Komutanı Belediye Başkanı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri HG’den sorumlu İl Yöneticileri İhtiyaç duyulan diğer il yöneticileri İAADKK görevleri: il afet müdahale planının incelemek, kurul kararı ile başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak İl HG operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak HG planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak, alınacak önlemleri belirlemek

20

21 Raporlama Burada yerel hizmet gruplarının hem ulusal düzeyde kendi bakanlıklarına hem de ilde il AADYMye karşı sorumlu olduğu ve iki tarafa de bilgi vereceği ve sürekli iletişim halinde olması gerektiği açıklanmalıdır.

22 AADYM İş Akışları (Seviye 1)
Süreç haritası şeklinde çizilmiştir. Afet seviye bazında (S1, S2, S3, S4) iş akışları oluşturulmuştur AFAD iş akışlarıyla bağlantısı belirtilmiştir Tahmini zaman dilimleri işaretlenmiştir. Faaliyetlerle birlikte oluşturulacak dokümanlar / raporlar gösterilmiştir

23 AADYM İş Akışları (Seviye 1)
AAADYM AADYM İş Akışları (Seviye 1) BAADYM İAADYM

24 Ulusal Düzey ve Yerel Düzey Planlama Çalışmalarında İşbirliği
YEREL PLANLAR Ulusal Planlarda Yerel Düzeye ilişkin yer alan bilgilerin/yapıların kullanılması Yerel düzeyde operasyona ilişkin bilgilerin/envanterin/ilin riskleri/müdahale kapasitesi ve gerektiği halde hizmet alınacak özel sektör/STK vb. hususların ulusal ile paylaşılması ULUSAL PLANLAR Plan hazırlıklarında ulusal ve yerel düzey arasında karşılıklı işbirliği ve iletişim olmalıdır. Ulusal ve yerel düzey arasında yeterli sayıda toplantı eğtim çalıştay vs yapılmalıdır. Member Firms and DTTL: Insert appropriate copyright (Go Header & Footer to edit this text)

25 İl Afet Müdahale Planında Kritik Noktalar
Ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları planda yer almalıdır. Plan ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanmalı ve taraflarca kabul edilmelidir. Diğer kurum/kuruluş ve birimlere görev ve sorumluluk ataması yapılmadan önce mutlaka onlarla görüşülmeli ve mutabık kalınmalıdır. Kurum temsilcileri ile iletişimde sahiplenme ve işbirliğini teşvik edecek şekilde davranılmalı, kurumlararası ilişkilere ve hiyerarşiye dikkat edilmelidir.

26 İl Afet Müdahale Planında Kritik Noktalar
Plan olabildiğince kısa tutulmalıdır. Planda olabildiğince şekil, tablo, harita vb. görseller kullanılmalı, metin kullanımı asgari düzeyde tutulmalıdır. Plana sadece ilin afetsellik durumunu değil, afet müdahalesini etkileyebilecek tüm önemli riskleri (ve varsa tedbirleri) yansıtılmalıdır. Daha etkin müdahale için planda incinebilir gruplarla ilgili bilgi, istatistik ve tedbirler yer almalıdır.

27 Lütfen Plana Eklemeyi Unutmayın….
Hizmet Gruplarının diğer hizmet grupları ile ilişkileri İlin afetsellik bilgisi Afet anında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgiler (nüfus dağılımı vb.) Haberleşme bilgileri (Telsiz frekansları, uydu telefonları, cep telefonları, vs.) En yakın AFAD Lojistik Depo bilgisi ve haritada gösterimi Toplanma alanları ve barınma alanları (haritada gösterimi) Müdahalede kullanılacak kapasite bilgileri Müdahalede kullanılacak destek il kapasite bilgileri Kapasite Geliştirme Kararları Tahmini Bütçe Tahmini bütçe planlar şablonunda yer almıyor, bu aşamada acilen istenmiyor. Ancak senaryoya göre ortaya çıkan ihtiyaçlar ve planlanan kapasite geliştirme faaliyetleri için bir bütçe çıkarılmalı veya hazırlık yapılmalı.

28 Teşekkürler


"İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları