Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kütahya Afet Müdahale Planı (KAMP) Hazırlık Çalışmaları Eylül 2014 1 Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ahmet Ali ARTUN Kütahya İl Afet ve Acil Durum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kütahya Afet Müdahale Planı (KAMP) Hazırlık Çalışmaları Eylül 2014 1 Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ahmet Ali ARTUN Kütahya İl Afet ve Acil Durum."— Sunum transkripti:

1 Kütahya Afet Müdahale Planı (KAMP) Hazırlık Çalışmaları Eylül 2014 1 Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ahmet Ali ARTUN Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü

2 Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Yerel Planların Koordinasyon Sürecinin Yönetilmesi İl Planlarının Hazırlanması Süreci Çözüm Ortakları Arası İletişim Çözüm Ortakları Arası Koordinasyon Üst Düzey Bilgilendirme İl Afet Müdahale Planının Hazırlanması Kritik Bilgiler Kapasite ve İhtiyaç Analizi Destek İller ile Çalışmalar Ulusal Planlama Çalışmaları Hizmet Grupları Arası Koordinasyon HG Operasyon Planlarının Hazırlanmasının Koordinasyonu Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Yönetim ve Organizasyon Planlaması Hizmet Grupları Arasındaki Bağlantılar

3 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 3  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde görevli tüm personele, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve TAMP hakkında genel bir bilgilendirme yapılmalıdır.  İl Müdahale Planı’nın formatı, çerçevesi ve esaslarının personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Bilgilendirme

4 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 4  Planın hazırlanması sürecini yönetecek olan bir çalışma grubu oluşturulmalıdır.  Çalışma Grubu Bir Şube Müdürü Koordinatörlüğünde, en az 3 koordinatör yardımcısından oluşmalı, «İl Genel Plan Çalışma Grubu» Oluşturulması

5 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 5 İl Genel Plan Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı (Acil Durum Hizmet Grupları Sorumlusu 10 Hizmet Grubu) Koordinatör Yardımcısı (Ön İyileştirme Hizmet Grupları Sorumlusu 8 Hizmet Grubu) Koordinatör Yardımcısı (Lojistik-Bakım, Bilgi- Planlama, Finans-İdari İşler Hizmet Grupları Sorumlusu 8 Hizmet Grubu)

6 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 6 Çalışma Grubu Oluşturulması

7 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 7 Çalışma Grubu Oluşturulması

8 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 8 Çalışma Grubu Oluşturulması

9 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 9 Çalışma Takvimi Oluşturulması Plan çalışma grubu;  Ana Plan ve Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarının hazırlanması çalışmalarının yürütüleceği bir çalışma takvimi oluşturmalı,  Bu takvim, ilde yapılacak genel bilgilendirme toplantıları, hizmet grupları toplantıları, Hizmet Grubu Planlarının hazırlanması, incelenmesi ve onaylanması süreçlerini kapsamalı ve çalışmaların bu süreçlerde yürüdüğünü gösteren bir otokontrol sistemi olmalıdır.

10 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ Çözüm Ortakları Arası İletişim KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 10 ANA TOPLANTI ;  İl Afet Müdahale Planında görev verilen gerek ana çözüm ortağı, gerek destek çözüm ortağı planlamaya tabi kurum ve kuruluşların en üst düzeyde kurum amirleri ile birlikte planlama çalışmalarında görevlendirilecek en az şube müdürü düzeyinde personel ile birlikte 2'şer temsilciden oluşan katılım ile Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında genel bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmelidir.

11 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ Çözüm Ortakları Arası İletişim KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 11 MESAJLAR ;  Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, ana ve destek çözüm ortaklığı, kurumların mevzuatsal görevi olduğu,  Planları AFAD koordinasyonunda, ulusal düzey hizmet grubu planları ile aynı doğrultuda hazırlamanın kendi sorumluluklarında olduğu,  Plan çalışmalarının 1 kişi veya yetkisiz, ilgisiz ve bilgisiz personeller tarafından yerine getirilemeyeceği, en az şube müdürü düzeyinde bir koordinatör yönetiminde istikrarlı bir çalışma grubu ile yapılabileceği,  Planların Karar Destek Sistemleri (AYDES gibi) ile kontrol edilip destekleneceği mesajlarıyla; Yapılan ve yapılacak olan çalışmaların, bir plandan öte Afet Yönetim Sistemine geçişin çalışmaları olduğu, …...

12 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ Çözüm Ortakları Arası İletişim KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 12 MESAJLAR ;  Hizmet Grubu Planları için genel bir çalışma takvimi oluşturulduğu,  Ulusal Düzey Bakanlıklar Hizmet Grubu Planlarının yayınlanmasını müteakiben, yerel düzey her hizmet grubu planı için ayrı ayrı toplantılar düzenleneceği ve destek çözüm ortakları ile birlikte hizmet grubu planı hazırlama takvimine göre hareket edilmesi gerektiği,  Çalışma takvimine göre zaman zaman periyodlar halinde raporlamalar isteneceği,  Planın bir inceleme komisyonu tarafından inceleneceği, istenilen ve ihtiyaçları karşılayacak düzeye gelmeden onaya sunulmayacağı, mesajları verilmelidir… …...

13 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ Çözüm Ortakları Arası Koordinasyon KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 13 İllerde AFAD’ın Ana Çözüm Ortağı olduğu 8 Hizmet Grubu dışında kalan diğer 18 Hizmet Grubu ile ilgili çalışmalar başlama aşamasında olmakla birlikte, Ana çözüm ortakları ile Ulusal Düzey Bakanlıklar Hizmet Grubu Planlarının yayınlanmasını veya iller ile paylaşılmasını müteakiben, ildeki bakanlıklar yapılanmasına göre destek çözüm ortakları belirleme çalışması yapılmalı, Sonrasında, hem ana çözüm ortağının, hem de destek çözüm ortaklarının görev alanları itibari ile hizmet grubunun ihtiyaç duyacağı katkıyı sağlayacak görev dağılımı çalışması yapılmalıdır.

14 YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ Üst Düzey Bilgilendirme KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 14 Planın ağırlığını muhafaza edebilmek ve planlama süreçlerinin istenilen seviyede ilerlemesini sağlamak için, Mülki İdare Amirlerine ve AFAD Başkanlığına 2 haftalık periyodlar ile raporlamalar yapılmalıdır.

15 İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Kritik Bilgiler KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 15 Risk Analizleri Geçmişte Yaşanmış Afetlerin İstatistikleri Senaryolar Afete Maruz Bölge Kararları Ulaşım ve Nakliye İmkanları Yapılaşma, yerleşim ve nüfus bilgileri Geçici ve Kalıcı Barınma Alanları Bilgileri Vb…

16 İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Kapasite ve İhtiyaç Analizi KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 16  Öncelikle planlama yapılacak il ve yakın illerde meydana gelecek afetlerin etkilerine göre ihtiyaç analizi yapılmalı,  Gerek afetzedelerin ve gerekse planda görev alan hizmet gruplarının ihtiyaç duyacağı kaynaklar tespit edilmeli,  Hizmet Grubu Planları yapılırken, plan çalışma grubu tarafından hizmet grubu faaliyetleri sırasında kullanmayı planladığı ihtiyaçların kapasite tespiti yapılmalı,  Ayrıca tüm hizmet gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kapasite tespiti «Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu» tarafından yapılmalıdır.

17 İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Kapasite ve İhtiyaç Analizi Kriterleri KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 17  Kapasite tespiti önceliklendirilmeli,  Boyutlarına, kapasitelerine, güçlerine ve kabiliyetlerine kategorize edilmelidir,  Çünkü ihtiyaçlar devlet, özel sektör, STK’lar ve bağışlardan sağlanacağı için, kaynağın etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve kaynak tahribatının önlenmesi açısından önemlidir.

18 İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Destek İller ile Çalışmalar KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 18 Pilot İl uygulamalarında henüz destek iller ile ilgili çalışma aşamasına gelinmemiştir.

19 İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Ulusal Planlama Çalışmaları KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 19 Yaşanan afetin seviye tespitine göre, 2. seviye afetten sonra ulusal düzey plan devreye gireceğinden dolayı, planların entegre olacak şekilde hazırlanması büyük önem arz etmektedir...

20 İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Hizmet Grupları Arası Koordinasyon KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 20  Hizmet Grupları, ihtiyaçları ve görev alanları ile ilgili örtüşmelerin dışında diğer hizmet grupları ile girift bir yapıya sahip olmamalıdır.  Aksi takdirde yetki ve beklenti karmaşası yaşanabilir…  İhtiyaç duyulan koordinasyon AADYM aracılığı ile sağlanmalıdır.

21 HG OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASININ KOORDİNASYONU Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 21  Hizmet Grubu Planını hazırlamaktan sorumlu Ana Çözüm Ortağı Kurum/Kuruluş ile ilk toplantı yapılmalı, bu toplantıda, destek çözüm ortakları belirlenmeli,  Destek Çözüm Ortaklarının da katılımı ile yapılacak 2. toplantıda, hizmet grubu planı hazırlanma çalışmalarını yürütecek bir plan çalışma grubu oluşturulması sağlanmalı, Planın hazırlanma süreci ile ilgili bir çalışma takvimi oluşturulmalı, bu süreç içerisinde plan içeriğinde ana ve destek çözüm ortaklarından beklentiler, sorumluluklar ve yetkiler ortaya konmalı,  Çalışma takvimine göre belirli periyodlarda İl Genel Plan Koordinatörlüğü ile görüş alışverişinde bulunmalı ve raporlama yapmalıdır.

22 HG OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASININ KOORDİNASYONU Yönetim ve Organizasyon Planlaması KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 22

23 HG OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASININ KOORDİNASYONU Hizmet Grupları Arasındaki Bağlantılar KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 23  Hizmet Grupları, plan hazırlama sürecinde ihtiyaç analizleri doğrultusunda diğer hizmet gruplarından beklentilerini ortaya koymalı,

24 Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 24 ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Kütahya İl Özel İdaresi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kütahya Belediye Başkanlığı Kızılay Kütahya Şubesi Yemek Firmaları Özel Güvenlik Firmaları HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi’nin kullanılamaz durumda olması halinde mobil afet yönetim merkezi sistemlerini devreye sokmak Operasyon planlarında belirlenmiş olan konuşlanma alanında hizmet gruplarının hizmet vereceği alanları ihtiyaca göre oluşturmak. Afet bölgesine giden personelin beslenme ve barınmasını sağlamak üzere gerekli tesisleri kurmak, işletmek. 120 saatten sonra afet bölgesinde bulunan hizmet gruplarına ve hizmet grupları ile birlikte görev yapan STK’ lara ihtiyaçlar dahilinde beslenme ve barınma hizmetleri sunmak.

25 TEŞEKKÜRLER….. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 25 Ahmet Ali ARTUN İl Afet ve Acil Durum Müdürü


"Kütahya Afet Müdahale Planı (KAMP) Hazırlık Çalışmaları Eylül 2014 1 Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ahmet Ali ARTUN Kütahya İl Afet ve Acil Durum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları