Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARDİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROJESİ Teknik Destek Hizmetleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARDİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROJESİ Teknik Destek Hizmetleri"— Sunum transkripti:

1 MARDİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROJESİ Teknik Destek Hizmetleri
Plan Yönetimi ve Markalaşma/Tanıtım İnisiyatifleri

2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Bir stratejik planın varlığında, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi şunları gerektirir: Planın karar vericilerce yönetişim ilkeleri çerçevesinde sahiplenilmesinin sağlanması Bağlı birimleri yönlendirmeleri (resmi talimat verilmesi) Plan önceliklerine uygun olarak kaynak ayırmayı taahhüt etmeleri Karar vericilerin planın yönetimi, izlenmesi değerlendirilmesi için kurumsal mekanizma/teknik destek kadrosu oluşturmaları Planın uygulayıcı birimlerce de sahiplenilmesinin sağlanması Kurumsal plan ve programlarda yeralmasını sağlamaları Bütçelerinde kaynak tahsis etmeleri Uygulama, izleme, değerlendirme (plan yönetimince ve uygulayıcı kuruluşlarca ve katılımcı yaklaşımla) sisteminin işletilmesi

3 TDE, Mardin Turizm Stratejik Planında yeralan ve alabilecek;
YÖNETİŞİM TDE, Mardin Turizm Stratejik Planında yeralan ve alabilecek; çok paydaşlı turizm geliştirme çalışmalarının tümünün sahipliğini üstlenecek , planlayacak, izleyecek ve uygulamaları koordine edecek uzun erimli bir yönetişim modelinin zorunluluğunu göz önüne kurumsal bir yapılaşma önermektedir.

4 KURUMSALLAŞMA AŞAMALARI
Haziran 2015’e kadar Haziran 2015 sonrası Proje Yönlendirme Kurulu Proje Danışma Kurulu Mardin Turizm Destek ofisi Mardin İli Turizm Konseyi Mardin Marka ve Tanıtım Kooperatifi

5 İL TURİZM KONSEYİ (8 üye) MARDİN TURİZM DESTEK OFİSİ (5 üye)
ÖNERİLEN TURİZM YÖNETİŞİM MODELİ UZUN ERİMLİ TURİZM YÖNETİŞİM MODELİ İL TURİZM KONSEYİ (8 üye) *VALİLİK *BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ *GAP İDARESİ *DİKA *TİCARET VE SANAYİ ODASI *ESOB *ÜNİVERSİTE *KENT KONSEYİ *MARDİN MARKALAŞMA VE TANITIM KOOPERATİFİ Sekreterya: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ + DIKA MARDİN TURİZM OFİSİ MARDİN TURİZM DESTEK OFİSİ (5 üye) *DIKA (Konsey Sekreteryası/ Koordinatör) *VALİLİK (YİKOB STRATEJİK PLANLAMA MD+İL KÜLTÜR VE TURİZM MD), *BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (STRATEJİK PLANLAMA+KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ) Danışma: * KOOPERATİF *İLÇE BELEDİYELERİ * İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI *STK’lar *ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ MARDİN MARKALAŞMA VE TANITIM KOOPERATİFİ *TİCARET VE SANAYİ ODASI *ESOB * İLGİLİ KOOPERATİFLER *İLGİLİ STK’LAR * GERÇEK KİŞİLER KOOPERATİF HİZMET BİRİMLERİ * TANITIM PAZARLAMA (MATERYAL/FUAR/FESTİVAL)* MARKA YÖNETİM *TURİZM WEB PORTALI YÖNETİM * TURİZM ÜRÜNLERİ GELİŞTİRME/TASARIM/ÜRETİM, *EĞİTİM

6 İL TURİZM KONSEYİ Mardin İli Turizm Konseyi, Mardin’de turizmin geliştirilmesiyle ilgili yerel ve bölgesel temsilcilerle birlikte, ildeki turizm geliştirme faaliyetlerine yön veren, ana politikaları belirleyen en üst karar organı olarak önerilmektedir. Bu bağlamda Konsey (platform), Mardin Turizm Stratejik Planını sahiplenir, plan uygulamalarını izler ve değerlendir, strateji ve planları günceller.

7 İL TURİZM KONSEYİ ve GAP BKİ
GAP BKİ tarafından 2015 Ocak ayında hazırlanmış olan “GAP BÖLGESİ TURİZM ODAKLI TANITIM VE MARKALAŞMA EYLEM PLANI” Urfa’da bir GAP Marka Ofisi nin ve İllerde Turizm Destinasyon Platformlarının (TDPlerin) oluşturulmasını öngörmektedir. Marka Ofisi, illerdeki TDP’lerin tanıtım malzemeleri üretimini koordine edecek, logonun ve marka kimliğinin doğru aktarıldığını takip edecektir. İllerdeki TDPler ise, “Güneydoğu Anadolu markası”nın altında yer alacak işletme ve kurumları, uymaları gereken kriterler doğrultusunda değerlendirecek, yenilerini ekleyecek, markanın ağını genişletmek üzere kurumsal iletişim çalışmaları düzenleyecek ve tanıtım malzemesi ürettirecektir. Bu çalışmalarında GAP Marka Ofisi ile koordineli çalışmaları öngörülmüştür.

8 İL TURİZM KONSEYİ ve GAP BKİ
GAP BKİ tarafından öngörülen yaklaşım çerçevesinde, Mardin için Turizm Destinasyon Platformu ihtiyacı, Mardin İl Turizm Konseyinin oluşturulmasıyla karşılanmış olacak ve İdareden destek alınabilecektir. Öteyandan, GAP BKİ Eylem Planı çerçevesinde, il düzeyinde markalaşma ve rekabet ile bölge düzeyinde markalaşma ve rekabet konularının nasıl eklemleneceği ve uyumlandırılacağı zaman içinde netleşecektir.

9 PLAN SAHİPLİLİĞİNİN GEREĞİ
MTSP, 10 yıllık perspektifle hazırlanmış, kapsamlı bir belgedir. Planın sürdürülebilir bir biçimde uygulanması katılımcı, disiplinli ve sürekli bir işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Bunu gerçekleştirmenin ön koşulu, konuyu sahiplenecek karar vericilerin, gerekli uzmanlık hizmetlerini sunabilecek bir teknik destek ekibini görevlendirmesidir.

10 MARDİN TURİZM DESTEK EKİBİ İŞLEVLERİ
İl Turizm Konseyinin karar almasına yardımcı olacak teknik altyapıyı oluşturan eşgüdüm organıdır. Bu amaçla kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında eşgüdümü sağlayarak; MTSPnı yönetmek, uygulanmasını izlenmek , uygulama sonuçlarını değerlendirmek Gerektiğinde ,strateji ve eylem planlarını katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek, güncellemek, Mardin turizm markasını geliştirmek ve paydaşlarla eşgüdüm içinde tek seslilikle yönetilmesine destek olacak faaliyetlere öncülük etmek Mardin’in ve turizm ürünlerinin, iç ve dış pazarlarda bir turizm markası olarak gelişmesine ve pazarlanmasına yönelik olarak Kooperatifçe hazırlanan projelere destek olmak Turizm sektörüne yatırımcı çekmek ve yatırımcı ilişkilerini yürütmek Eğitim programlarına destek vermek

11 MARDİN TURİZM DESTEK EKİBİ YAPISI
DİKA bünyesinde, Genel Sekreterliğe/Mardin Yatırım Destek Ofisine bağlı olarak oluşturulacak bir birimde, İl Turizm Konseyinin ve Turizm Destek Ekibinin teknik sekreterya işlemlerini yürütecek sürekli (1) uzman çalıştırılması konusuna DİKA yönetimi olumlu bakmıştır. Ekip, DİKA, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin yatırım programlarını oluşturan/izleyen ve turizmle ilgili birim yöneticilerinden oluşacak ; gerektiğinde diğer birimler ve kuruluşlarla birlikte toplanarak eşgüdüm, plan yönetim/izleme/değerlendirme görevini yürütecektir.

12 PROJE İŞ TANIMI: 2 İNİSİYATİF
Proje belgesinde, sürdürülebilirlik için 2 kamu-özel sektör inisiyatifinin tasarlanması beklenmektedir: 1) Mardin markasının ve tanıtımının ortak sahipliliğini sağlamak için 2) Mardin turizm deneyimini destekleyecek tanıtım ürünlerinin tasarım ve üretimi için

13 SEÇENEK KURUMSAL YAPILAR
Dernek ve derneğe bağlı iktisadi işletme Vakıf ve vakfa bağlı iktisadi işletme Ticaret şirketleri (sermaye şirketleri ve kooperatif)

14 VAKIF VE DERNEK KONUSUNDA YASAL ENGEL
Ancak; 5072 Sayılı Kanun kamu tüzel kişiliklerinin bu kuruluşlarda yer almasını ve kaynak aktarmasını yasakladığı için dernek, vakıf ve bunların iktisadi işletmeleri söz konusu olamamaktadır. MTSP kapsamında Mardin Turizm Vakfı ile plan yönetim işleviyle birlikte markalaşma ve tanıtım malzemeleri üretimini aynı çatı altında toplanması önerilmişti. Ancak bu kanun nedeniyle bu işlevleri Vakıf formülü dışında ele almak zorunlu olmuştur.

15 MARKALAŞMA VE TANITIMIN BİRLİKTELİĞİ
Yine de, markalaşma ve tanıtım malzemeleri üretimi işlevlerinin içiçe geçmişliği gözetilerek, 2 ayrı inisiyatif yerine, birlikte ele alan tek bir kurumsal yapı aranmıştır.

16 TİCARET ŞİRKETİ SEÇENEKLERİ
Sermaye şirketleri: Kar amacı gütmek üzere kurulan limited şirket ve anonim şirket yapılarına sıcak bakılmamıştır. Kooperatif: Mevcut şartlar altında bir turizm geliştirme kooperatifinin her iki inisiyatifi de içerebilecek en uygun yapı olduğu düşünülmektedir.

17 NEDEN KOOPERATİF? Ticaret siciline kayıtlı ve tacir sıfatına haiz bir ticari şirket olmasına rağmen, diğer ticari şirketlerden farklı olarak faaliyetlerini kar elde etmek amacıyla değil, ortaklarının dayanışmalı hareket ederek ekonomilerini geliştirmesi amacıyla kurulur. Asıl amacı kar elde etmek olmasa da, Proje kapsamındaki ticari faaliyetleri yürütmesi tip sözleşme dahilinde mümkündür.

18 KOOPERATİFİN AVANTAJLARI
Ortakların payı ne olursa olsun, karar organı olan Genel Kurul’da her ortağın bir oy hakkı vardır. 100 TL – 500,000 TL şeklindeki asgari-azami pay sahipliği, ortak olabilmek icin esnek bir yapı sağlamaktadır. Ortaklıktan çıkmak her zaman mümkündür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı tip ana sozleşme kullanılırsa kuruluş işlemleri hızlı ve kolay olmaktadır.

19 KOOPERATİFİN İŞLEVLERİ
Konseyde temsil edilecek Mardin Turizm Kooperatifi , markanın ve yeni ürünlerin, strateji ve planlar doğrultusunda, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütecektir. DİKA eşgüdümünde oluşturulacak Turizm Destek Ekibi ile eşgüdüm ve işbirliği içinde İl Turizm Konseyi tarafından onaylanan pazarlama, tanıtım ve iletişim planlarını uygulamak, Mardin’de turizme yönelik tüm tanıtım faaliyetlerini marka kullanım kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda yürütmek Mardin markasını destekleyecek tüm turizm ürünlerinin Mardin'de üretildiğini belirtecek şekilde markalaştırılmasını ve özgün ürünlerin sertifikalaştırılmasını/coğrafi işaret alması için gerekli girişimlere ön ayak olmak, sonuçları izlemek, Turizmin çeşitlendirilmesini sağlayacak, yeni tur paket/program ve aktivitelerin geliştirilmesini  yerel soyut kültürel mirasın deneyimlenebileceği mekanların, programların ve ürünlerin zenginleştirilmesini/geliştirilmesini (mutfak, müzik/dans, etnik ve geleneksel törenler vb) ve tanıtımını sağlamak

20 KOOPERATİFİN İŞLEVLERİ
 Yöresel el sanatlarının ve yerel tarım ürünlerinin turizm açısından değerlendirilip çeşitlendirilmesini sağlamak, kalite standartları belirlenerek sertifikasyon ve markalaşma çalışmalarını desteklemek, Mardin’in tanıtımına yardımcı olacak hediyelik eşya niteliğinde ürünlerin geliştirilmesi için katılımcı platformlar oluşturmak, tasarım yarışmaları açmak, seçilen ürünlerin üretim ve pazarlamasına destek verecek koordinasyonları sağlamak,  Mardin'de yapılacak festival/gösterim/sanatsal faaliyetlerin temalarının ve zamanlamalarının düzenlenmesi, içeriğinin belirlenmesi, sürekliliğinin sağlanması, organizasyonu ve tanıtımı için gerekli teknik ve mali desteği sağlanmak  Mardin Turizm Web Sitesi’nın yönetimini, ihtiyaçlar ve gelişmeler doğrultusunda zenginleştirilmesi/geliştirilmesini sağlamak, finansman modelini oluşturmak,  Sosyal medya ve halkla ilişkler kanallarının aktif olarak kullanımı ve yönetimini sağlanmak, Turizm değer zincirini oluşturan kurum ve kuruluş personeline mesleki eğitim vermek, Turizm endüstrisi ticari aktörleri arasında eşgüdüm ve çapraz tanıtım olanaklarını sağlamak

21 ORGANLARI Genel Kurul – Karar organıdır
Yönetim Kurulu – Yürütme organıdır Ortaklar arasından seçilecek en az 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Dışarıdan bir müdür atanabilir. Denetim Kurulu – Denetim organıdır Ortak olması şart olmayan en az 2 asıl 2 yedek üyeden oluşur. 3 ayda bir kooperatifin defterlerini, nakdi yapısını ve menkul değerlerini kontrol eder, Genel Kurul’a yıllık rapor sunar.

22 MARDİN TURİZM KOOPERATİFİ ÜYELERİ Ticaret ve Sanayi Odası Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Turizm ve turizm ürünleri üretimine yönelik örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları (ör. İpekyolu Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi, Mardin Barosu, MARTOD) vb Gerçek kişiler (ör. Halk eğitim merkezleri müdürleri, ÇATOM müdürleri, müze müdürleri vb…)

23 MARDİN TURİZM KOOPERATİFİ ÜYELERİ Kooperatifin, kamu kesimi dışında, özel kesim ve temsilcilerinin ağırlıklı olduğu bir yapıyla kurulması önerilmektedir. DİKA, Valilik ve Belediyeler kooperatifi destekleyici kuruluşlar olarak işlev göreceklerdir.

24 Kamu tüzel kişiliklerinin kooperatife desteği: Belediyeler
“Belediyeler, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda ortak hizmet projesi gerçekleştirebilirler.” (Belediyeler Kanunu m. 75) Ortak hizmet projeleri belediye giderleri arasında sayılmıştır. (Belediyeler Kanunu m. 75 ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu m. 24)

25 Kamu tüzel kişiliklerinin kooperatife desteği: DİKA
“Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.” (5449 Sayili Kanun m. 5) “Ajansın giderleri şunlardır: ….Proje ve faaliyet destekleme giderleri” (5449 Sayili Kanun m. 20)

26 Kamu tüzel kişiliklerinin kooperatife desteği: GAP İdaresi
GAP İdaresi’nin görevleri arasında “GAP bölgesi için gerekli araştırma ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak”, “bölgede uzun vadeli planlar ve yıllık programlar muvacehesinde süratle kalkınmayı sağlamak için…. turizm gibi kamu hizmetleri…. ve kültür sektörlerinde yapılacak yatırımlar konusunda…. uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak” ve “bölgede kaynakların kullanılması…. konularında gerekli çalışmaları yapmak” bulunmaktadır. (388 No.lu KHK, m. 2) GAP İdaresi tarafından bu görevlerin yerine getirilmesi için yapılacak giderlerin kaynakları KHK’de kalem kalem sayılmıştır. (388 No.lu KHK, m. 9)

27 KURULUŞ İŞLEMLERİ Usulüne uygun anasözleşme hazırlanması Kurucuları tarafından imzalanması Kurucularının imzalarının noterde onaylanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni Ana sözleşmenin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS’e) girilmesi Ticaret sicilinde tescil ve ilan

28 ANA SÖZLEŞME Bakanlık tarafından hazırlanmış örnek “Turizm Geliştirme Kooperatifi ana sözleşmesi” bulunmaktadır

29 ANA SÖZLEŞME Örnek anasözleşmenin avantajı Bakanlık izni aşamasının pas geçilmesidir. Bununla birlikte örnek anasözleşmedeki faaliyet maddesinde kooperatifin amacıyla uyumlu değişiklikler yapmak mümkündür. Böyle bir durumda Bakanlık incelemesi süreci aksatmayacak şekilde kısa sürecektir

30 SÜREÇ VE EĞİTİM Örnek anasözleşmeye göre hazırlanan anasözleşme ile kooperatif 15 gün ila 1 ay içerisinde kurulabilir. Örnek anasözleşmeden esaslı şekilde farklı hazırlanan bir anasözleşme ile kooperatif kurulması Bakanlık incelemesi sebebiyle aylar alabilmektedir. Sürecin kısalığı veya uzunluğu kooperatif personeline Proje ekibi tarafından Proje bitimine (Haziran 2015) kadar verilebilecek eğitim açısından önem arz edecektir.

31 KOOPERATİFİN KURULUŞU İÇİN GEREKENLER
Mardin Marka ve Tanıtım Kooperatifi modelininin İl Turizm Konseyi ve kurucular tarafından ilkesel olarak benimsemesi Kurucu katkılarının kesinleştirilmesi (bina, akar) Kooperatif sözleşmesinin ve gelir gider tahminlerinin hazırlanması Kuruculara nihai brifing ve sözleşmenin kesinleşmesi Sözleşmenin kurucular tarafından imzalanması Hukuki prosedür (dilekçe, dava, temyiz, karar)

32 KOOPERATİF ÇALIŞANLARI
Yönetim Kurulu, kurucu temsilcilerinden ve atanacak Kooperatif Müdüründen oluşacaktır. Kooperatif Müdürüne bağlı olarak çalışacak 4 işlevsel birim ve muhasebe hizmetleri olacaktır. İlk aşamada, çalışmalar 1’i müdür 3 uzmanla başlayabilir.

33 Kooperatif Giderleri (İlk Aşama)
Personel giderleri 4 çalışan ( TL/yıl) Tanıtım malzemeleri ve reklam giderleri Portal yönetimi ve güncelleme İç ve dış fuarlara katılım, festival giderleri Üçüncü partilerden alınacak hizmet giderleri Ofis işletme giderleri Toplam Gider tahmini: TL/yıldır.

34 Kooperatif Gelirleri Kooperatifin faaliyetlerinden elde edilecek (mesleki beceriler eğitimi, hizmet içi eğitim, proje çalışmaları, ürünleri tasarım/tescilleme vb) muhtelif gelirler. Projeler üzerinden DIKA, Belediye ve Valilikten alınacak özel destekler EU ve başka kaynaklı fonlar Kooperatifin amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. Mardin turizm Web sitesi reklam ve ticari ilişkilerden hizmet geliri Özel tasarım hediyelik eşya geliri Otellerde gecelik konaklama payı?? Festival/fuar sponsor gelirleri Üyelik aidatı gelirleri Tanıtım malzemeleri reklam gelirleri İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. Kooperatifin menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler

35 Kooperatifin Gelir - Gider Dengesi
Benzeri tüm yapılanmalarda da gözlendiği üzere, bir hizmet kooperatifin ilk çalışma yıllarında maddi olarak desteklenmesi gerekmektedir. Kooperatif zaman içinde yaratacağı öz gelirlerle, giderlerinin önemli bir kısmını karşılayabilir ve kadrosunu genişletebilir.

36 Kuruluş Sonrası – Proje Sırasında
Kurucular/Yönetim Kurulu 1. toplantısı Koop. müdürünün atanması Koop. merkezinin temin ve tefrişi Koop. çekirdek uzman kadrosunun istihdamı Kurucular/Yönetim Kurulu 2. toplantısı 2015 yılı iş planının onayı Eylem planı uygulamalarının durumu, eşgüdümü ve izlenmesi

37 HEDEF Mardin Turizm Kooperatifi’nin, Projenin sona ereceği 2015 yılı Haziran ayından önce, kurularak çalışmaya başlaması hedeflenmektedir. 2 hafta içinde karar verilir ve tip sözleşme ile yol alınırsa bu mümkündür.

38 TEŞEKKÜRLER


"MARDİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROJESİ Teknik Destek Hizmetleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları