Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ. Belirli bir süre çalıştıktan sonra yasalar gereği çalışanların çalışma hayatının sonlanması ve/veya emekli aylığının bağlanmasıdır. EMEKLİLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ. Belirli bir süre çalıştıktan sonra yasalar gereği çalışanların çalışma hayatının sonlanması ve/veya emekli aylığının bağlanmasıdır. EMEKLİLİK."— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ

2 Belirli bir süre çalıştıktan sonra yasalar gereği çalışanların çalışma hayatının sonlanması ve/veya emekli aylığının bağlanmasıdır. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

3 1) İsteğe Bağlı Emeklilik (657 D.M.K.19. Mad. J Fık.) 2) Re’sen Emeklilik (5434 E.S.K.39 Mad. B Fık.) 3) Yaş Haddinden Emeklilik (5434 E.S.K.40 Mad.C Fık.) 4) Malulen Emeklilik ( 5510 S.S.K. 28.Mad.) 5) Açıktan Emeklilik (53434 E.S.K.39.Mad.Ç Fık.) EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

4 a) HİZMET YILI 20 fiili hizmet yılını dolduran kadın iştirakçiler ile 25 fiili hizmet yılını dolduran erkek iştirakçiler, b) EMEKLİLİK YAŞI 23/05/2002 tarih ve 4759 sayılı Kanunun Geçici 205. Maddesi ile emeklilikte kademeli geçiş süreci getirilmiştir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

5 Hizmet yılını ve emeklilik yaşını dolduran iştirakçiler istekleri halinde emekliliğe sevklerini talep edebilirler. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

6 İsteğe bağlı emeklilik sürecinde iştirakçilerin izlemesi gereken yol; Çalıştığı hastanenin personel (özlük) biriminde bulunan ve 3 nüsha halinde düzenlenmiş olan Emeklilik Belgesi’ni eksiksiz doldurarak taleplerini iletmeleri gerekmektedir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

7

8 ‘2011/32 sayılı Genelgede Emeklilik Belgesinin birinci sayfasının sağ üst köşesine ilgililerin en fazla altı ay önce çekilmiş bir fotoğrafından bir adet dosyasında tutulmak üzere gönderilmesi, gönderilen fotoğrafın arkasına ad, soyad, T.C Kimlik numarası ve emeklilik sicil numaralarının yazılması gerekmektedir.’ şeklinde yapılan açıklama; EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

9 2014/15 sayılı Genelge ile ‘Emeklilik Belgesinin birinci sayfasının sağ üst köşesine ilgililerin en fazla altı ay önce çekilmiş bir fotoğrafının yapıştırılması gerekmektedir.’ şeklinde değiştirilmiştir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

10 Talepte bulunan iştirakçinin bilgileri personel birimi tarafından herhangi bir eksiklik olup olmadığı yönünden kontrol edilerek üst yazı ile Genel Sekreterliğe iletilmelidir. Genel Sekreterlik tarafından tekrar kontrol edilen evrak yine üst yazıyla Kurumumuza gönderilmelidir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

11 Genel Sekreterliğimize gelen talepler; kişiye ait ÇKYS (Çekirdek Kaynaklı Yönetim Sistemi) kayıtları, sicil karnesi ve terfi fişi incelenmek kaydı ile hizmet yılı ve emeklilik yaşı tarafımızdan değerlendirilip uygun bulunan iştirakçiler için birimimizce hizmet belgesi düzenlenir ve ilgili Kanunun ilgili maddesi’nce onay işlemleri başlatılır. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

12 İlgiliye ait sicil karnesi ve fişi istenerek Çekirdek Kaynaklı Yönetim Sistemi (ÇKYS)’den alınan hizmet cetvellerinin yeniden düzenlenmesidir. Hizmet belgesi yalnızca emeklilik işlemleri için düzenlenmekte olup; kişiye ya da Hastane/ADSM’ye hizmet belgesi birimimiz tarafından gönderilmemektedir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

13 Onay yazısı imzadan çıktıktan sonraki süreçte ise; kişiye bu bilginin tebliğ edilerek görevinden ayrılışının sağlanması için ilgili Hastane/ADSM tarafından tebligat üst yazısı gönderilmektedir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

14 1) En Son Memuriyet Aylığının Ödendiği Tarih, 2) 3 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş ve Emeklilik Belgesi’nde Kullanılan), 3) Öğrenim Belgesi (En Son Bitirdiği Okula Ait), 4) Askerlik Terhis Belgesi, (Erkek Adaylar) 5) Yazışma Adresi, 6)Ayrıldığı Yıla Ait Mal Bildirim Beyanı 7) Askerlik borçlanma Fişi ve Ödendiğine dair makbuz EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

15 Ve; 8) Varsa Yaş Tashihine İlişkin Mahkeme Kararı, 9) Varsa BAĞ-KUR, Sigortalı Hizmet Sürelerini Gösterir Belge, 10) Varsa Yurtdışı Borçlanması (3201 sayılı Yurtdışı Borçlanma Kanunu), 11) Varsa Bulgaristan’dan Göç Edenlerin Mahkeme Kararları 12) Varsa Kaza-i Rüşt Kararı EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

16 Genel Sekreterliğimiz tarafından gönderilen tebligat yazısını iştirakçinin çalıştığı Hastanenin/ADSM’nin personel işlerine iletmeli ve; kayıtlarına giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde iştirakçinin ayrılışını sağlayarak, tebligat yazışmalarında talep edilen belgeleri eksiksiz tamamlayıp Kurumumuza bildirmesi gerekmektedir. *ÇKYS kontrol edilerek ayrılış tarihinin girilmesi EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

17 Tebligat yazışması ile istenilen bilgi ve belgelerin Kurumumuza gelmesi sonucu tahsis işlemine esas bu belgeler ve sağ üst köşesine fotoğraf yapıştırılan ilgiliye ait onay ve birimimizce hazırlanan imzalanmış ve mühürlenmiş hizmet cetveli ile birlikte SGK’ya gönderilir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

18 Yaş tashihine ilişkin mahkeme kararı iştirakçi 18 yaşından önce yapılmış ise kabul edilmektedir. 18 yaşından sonra yapılan yaş tashihinde ise düzeltme olmadan önceki doğum tarihi göz önünde bulundurulmaktadır. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

19 Geçmiş hizmet sürelerini borçlananlar, borçlanma dilekçelerinin T.C Emekli Sandığına yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay geçmedikçe bütün şartlar meydana gelmiş olsa dahi, istekle emekliye ayrılamazlar. (md./102) EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

20 Kişi Emekli olmaya karar vermesi Personel Biriminde Emeklilik Belgesinin Doldurulması Personel Birimi Bilgilerin kontrol edilmesi Talebin üst yazı ile Genel Sekreterliğe gönderilmesi Genel Sekreterlik Hizmet yılının ve yaşının hesaplanması (genel idari hizmetler genel sekreterrliğimizce yapılmaktadır) Uygun ise onay işlemlerinin başlatılması (genel idari hizmetler genel sekreterrliğimizce yapılmaktadır) Bilgilerin kotrol edilmesi Talebin üst yazı ile Kuruma gönderilmesi TKHK Hizmet yılının ve yaşının hesaplanması Uygun ise onay işlemlerinin başlatılması Uygun değil ise; birliğe üst yazı ile bilgi verilip emekli olabileceği tarihin bildirilmesi

21 EMEKLİLİK BİRİMİ-2015 Kişi Evrakları temin etme sürecinde personel birimine yardımcı olma Ayrılmaya karar verdiği gün tebellüğ etme Personel Birimi İştirakçinin tebligat yazısında istenilen belgelerini özlük dosyasında temin etme eksikleri iştirakçi ile iletişime geçip sağlama İştirakçinin ayrıldığı gün tebellüğ belgesi düzenleme ve evraklarla birlikte üst yazı ile Birliğe iletme Genel Sekreterlik Evrakların kontrol edilmesi ve ayrılış tarihinin ÇKYS 'ye işlenmesi Üst yazı ile birlikte Kuruma iletilmesi TKHK Evrakların kontrol edilmesi Üst yazı ile SGK''ya iletme SGK İştirakçinin maaş ve ikramiyesini hesaba yatırma Kişiye bilgi verme

22 Göreve girişlerinde Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az %40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların isteği üzerine emekli edilir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

23 Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve tıbbi belgelerin incelenmesi sonucunda, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

24 a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar 5760 gün (16 yıl) b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar 6480 gün (18 yıl) uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

25 Bahsi geçen maluliyet yüzdeleri SGK Kurum Sağlık Kurulu’nca tespit edilmektedir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

26 RE’SEN EMEKLİLİK İştirakçilerin kanunla belirlenen yaş hadlerini doldurmaları halinde, kurumlarca uygulanması zorunlu, isteğe bakılmaksızın yapılan re'sen emeklilik işlemidir. Yaş haddi genel olarak 65 yaşın doldurulduğu tarihtir. Bu tarihlerden sonra ilgililerin çalıştırılmaları mümkün bulunmamaktadır. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

27 Yaş haddi bir kısım personel için 65 yaşın altında tespit edildiği gibi (61 yaş), 65 yaştan sonra da çalıştırılan istisnai görevler mevcuttur (sözleşmeli). EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

28 Kurumumuz tarafından her yılın kasım ayında 81 İlin Genel Sekreterliğine (89 Genel Sekreterlik) emekliliği Kurumumuzca yapılan ve o yıl içerisinde 65 yaşını dolduracak olan personel listesinin bildirilmesini içeren bir yazı yazılmaktadır. (2015 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği 65 yaş ifadesi 1950 doğumlu iştirakçileri kapsamaktadır.) EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

29 Kurumumuza bildirilen isim listesine istinaden her ayın başında bir sonraki ayda yaş haddinden emekli olacak kişilerin hizmet cetvelleri düzenlenir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

30 İştirakçilere ait yaş haddi onayı alınarak tebligat yazısı Genel Sekreterliklere gönderilmekte ve iştirakçinin doğum tarihindeki aynı gün içinde ayrılışının sağlanması istenmektedir. (Örn: 03/03/1950 doğum tarihli bir iştirakçi 03/03/2015 tarihinde görevinden ayrılmalıdır.) EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

31 Ancak kişinin doğum gününün hafta sonuna ya da resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda kişi çalışıyor olsa dahi personel biriminin resmi tatil günlerinde çalışmadığı hususu göz önünde bulundurularak; takip eden ilk iş gününde ayrılışı sağlanmalı ve durum mutlaka üst yazıda belirtilmelidir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

32 Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise; yaş haddinden emeklilik için Kurumumuza isim listesinde bildirilen personele ait Emeklilik Belgesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

33 Ancak bu iştirakçinin ayrılışı sağlandıktan sonra Genel Sekreterliğimize gönderilecek tebligat yazışmalarında istediğimiz evraklara ek olarak kendi el yazısı ile yazdığı açık adres, telefon ile emeklilik maaş ve ikramiyesini almak istediği banka ismini içeren bir dilekçenin de eklenmesi gerekmektedir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

34 Ayrılışı sağlanan iştirakçinin tebligat ve ayrılış yazışmaları isteği ile emeklilik işlemleri usul ve esasları ile aynı şekilde yürütülmektedir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

35 İştirakçilerin vücutlarında meydana gelen arızalar veya uğradıkları tedavisi imkansız hastalıklar sebebiyle vazifelerini yapamayacak duruma gelmeleri halinde uygulanan emeklilik işlemidir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

36 Tesisi vasıtasıyla gelen dilekçe ile birlikte ilgilinin sağlık kurulu raporu ve birimimizce hazırlanıp mühürlenmiş hizmet cetveli SGK’ya gönderilerek malulen emeklilik hakkında görüş sorulur. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

37 a) SGK iştirakçi ile ilgili olumlu ya da olumsuz görüşünü bildirir. Olumlu cevap karşısında ilgili hakkında Kurumumuzca emeklilik işlemlerine başlanır. b) Veya yeni bir sağlık kurulu raporu istenir. Bu durumda da Tesisiniz vasıtasıyla sağlanan yeni rapor SGK’ya gönderilir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

38 İstifa sonucu görevinden ayrılmış olan personelin dışarıdan emekliye esas hizmet yaşını ve süresini doldurmasıyla SGK’ya başvurması sonucu Kurumumuza gelen yazışma neticesinde ilgili Kanunun ilgili maddesince aldığımız maaş ödenebilir onayıdır. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

39 İştirakçi İstifa/Müstafi sonrası en son çalıştığı kuruma başvurur ise; yazı mutlaka SGK ile koordine edilmelidir. Kurumumuza gelen yazışma ilgisi nedeniyle iade edilmektedir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

40 Yazışmalar SGK ile Kurumumuz arasında olmaktadır. Tebligat yazışması yapılmamaktadır. Gerekir ise; Birliklerden eksik belge talebi ve/veya iştirakçiden fotoğraf talebi olabilmektedir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

41 İstifa sonucu görevinden ayrılmış olan personelin dışarıdan emekliye esas hizmet yaşını ve süresini doldurmasıyla SGK’ya başvurması sonucu Kurumumuza gelen yazışma neticesinde; EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

42 Mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 6270 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’inci maddesi ile değişik 89’uncu maddesi uyarınca emekli ikramiyesi ödenme onayı alınır. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

43 Alınan onay, sağ üst köşesine ilgiliye ait fotoğraf (yoksa yazı ile kişiden talep edilip) yapıştırıldıktan sonra SGK’ya gönderilir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

44 İlgilinin emeklilik talebine istinaden alınan emeklilik onayın yine ilgilinin isteği üzerine iptal edilmesidir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

45 Dikkat edilmesi gereken husus; ilgili kurumdan ayrılışını yapmadan emeklilik talebinden vazgeçebilir, çalıştığı hastaneden ayrılışı sağlanan iştirakçi için artık yeniden atanma usulleri geçerlidir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

46 İptal talebi Kurumumuza bildirilen iştirakçi için emeklilik onay iptali yazışması yapılarak Hastane/ADSM’ye üst yazı ile bilgi verilmektedir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

47 Birlikler vasıtasıyla hizmet süresi bildirim talebi alınmasıyla, Sicil kayıtlarının incelenmesi sonucu talepte bulunan iştirakçilerin çalıştıkları dönemler ile birlikte askerlik hizmetleri, SSK ve BAĞ-KUR’da çalışılan dönemler, fiili hizmet zammı yazışmaları, aylıksız izin, yurt dışı çalışmışlığı, istifa gibi durumları dikkate alınarak hizmet süresi ve 23/05/2002 tarih ve 4759 sayılı Kanuna istinaden emekliye esas yaşı hesaplanır ve yine Birlikler vasıtasıyla ilgiliye bilgi verilir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

48 Hizmet süresi hesaplamalarında eksiklik ya da yanlışlık olduğu Birlikler ya da iştirakçiler tarafından fark edilmesi durumunda ise; iştirakçi tarafından el yazısı ya da bilgisayar yazısı şeklinde fark edilen durumun açık olarak yazıldığı bir dilekçe ile önce çalıştığı hastanenin personel birimine ve üst yazı ile Genel Sekreterliğimiz aracılığıyla Kurumumuza gönderilmelidir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

49 Birlikler vasıtasıyla vefatın bildirilmesi sonucu; * Kimlik araştırma belgesi gönderilerek, vefat eden personelin yakınlarınca doldurulmasının istenmesi, * Aylık talep dilekçesi ve fotoğraf, * Geçmişe dönük birkaç aylık maaşından kesilen kesenek listesi, * Vukuatlı nüfus kayıt örneği, * İlgilinin vefatına ilişkin belgeler(öğrenim belgesi, veraset belgesi, askerlik belgesi vs.) ile birlikte gönderilmesi istenir. * Gelen bilgi ve belgeler, vefat tarihinin ÇKYS’ye işlenip işlenmediği kontrol edilmelidir. EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

50 01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında birimimizin ilgilendiği meslek gruplarından emekli olan sayısı: 1752 (82 Vefat) (1670 İsteğiyle, Malul, Yaş Haddi) EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

51 a. Tabip-Uzman Tabip b. Psikolog c. Diyetisyen d. Biyolog e. Sağlık Teknikeri f. Sosyal Çalışmacı g. Sağlık Fizikçisi h. Tıbbi Teknolog i. Fizyoterapist j. Ebe k. Diş Tabibi l. Eczacı m. Laborant n. Sağlık Memuru(Anestezi, Röntgen, Toplum Sağlığı, Laboratuvar) o. Sağlık Teknisyeni p. Hemşire q. Avukat r. Çocuk Gelişimcisi s. Diş Protez Teknisyeni EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

52 İlgililerin mağduriyetine meydan vermemek ve gereksiz yazışmalarla zaman kayıplarını önlemek amacıyla emeklilik başvuruları ile ilgili olarak gerek Hastene/ADSM gerekse müracaat sahiplerince dikkat edilmesi gereken hususlar; Emeklilik dilekçesinin aslı Dilekçede bulunan fotoğraf ile ayrılış evraklarında gönderilen fotoğraf farklılıkları Emeklilik Belgesi’nde adres ve telefon bilgilerinin bulunmaması İstifa sonrası maaş ve ikramiye taleplerinin SGK ile koordine edilmemesi Yaş haddi bildirimlerinde emekliliği Kurumumuzca yapılmayan iştirakçilerin isim listesinin gönderilmesi EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

53 Üzerinde zimmet bulunan iştirakçinin kontrol edilmemesi Emekliye ayrılırken en son hangi ay maaşının alındığının bildirilmemesi Emeklilik talebinde bulunan kişilerin tebligatlarının süresinde yapılmayışı Hastane/ADSM’den istenilen bilgi ve belgelerin zamanında gelmemesi yada eksik gelmesi ÇKYS’deki bilgilerin eksik girilmesi (ayrılış ve vefat tarihleri) Göçmenlere ait bilgi ve belgelerin eksik gönderilmesi EMEKLİLİK BİRİMİ-2015

54 HERKESE İLERİDE SAĞLIKLI VE MUTLU BİR EMEKLİLİK DİLERİZ.

55 TEŞEKKÜRLER ÜMİT TÜMER


"HOŞGELDİNİZ. Belirli bir süre çalıştıktan sonra yasalar gereği çalışanların çalışma hayatının sonlanması ve/veya emekli aylığının bağlanmasıdır. EMEKLİLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları