Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK VE İZLEME SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK VE İZLEME SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 İL YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK VE İZLEME SÜRECİ
YASİN KANDEMİR BİLECİK VALİLİĞİ İL PLANLAMA UZMANI

2 UZMAN-GENERAL

3 YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI
Bakanlık Merkez Birimleri tarafından, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ni esas alarak, rehber ekinde yer alan ek formların ve tabloların doldurulması şeklinde olmaktadır.

4 2015-2017 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ
DÖNEMİ YATIRIM POLİTİKASININ GENEL ÇERÇEVESİ Onuncu Kalkınma Planı ( ) Orta Vadeli Program ( ) ve Orta Vadeli Mali Plan ( ) Bölge Planları ve GAP, DAP, KOP, DOKAP Eylem Planları İdare Stratejik Planı ve Performans Programı

5 2015-2017 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ
Madde 41. Valilikler, kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili tekliflerini, bunlar hakkında il koordinasyon kurullarında oluşan valilik görüşleri ile birlikte kalkınma ajansı yönetim kurulunda da görüşüldükten sonra doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir.

6 Yatırım Programı Hazırlık Sürecinde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün Görevleri

7 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Kuruluş Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
İldeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini inceleyerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tespit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak. (Madde 6/b) Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma programları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek. (Madde 6/e)

8 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, İZLENMESİ VE KOORDİNASYONUNA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

9 Yıllık Yatırım Programı Teklifleri (Madde 13)
(1) Kamu kuruluşları, Orta Vadeli Programda belirtilen hedefleri, politikaları, öncelikleri, makroekonomik dengeleri, çevresel etkileri ve varsa sektör ana planları, GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları ile kuruluş stratejik planları ve performans programlarını esas almalarının yanı sıra il ölçeğindeki yatırımlar için valilik görüşlerini de dikkate alarak proje düzeyinde 3 yıllık yatırım programları hazırlar ve Temmuz sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına gönderirler.

10 Yerel Koordinasyon (Madde 20)
(3) Valilikler, illerdeki yatırım tekliflerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar, bu amaçla İKİS’in kullanımını teşvik ederler. Yatırımların bölge planlarına uyumu ve bölgesel bütünlüğünün sağlanması için kalkınma ajansları tarafından gerekli teknik destek sağlanır ve bir değerlendirme raporu hazırlanır. Bu doğrultuda, illerin yatırım teklifleri hazırlanan değerlendirme raporu da dikkate alınarak kalkınma ajanslarının yönetim kurullarında görüşüldükten sonra merkeze gönderilir.

11 İl Koordinasyon Kurulları (Madde 21) (1) İllerdeki yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı il koordinasyon kuralları; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Bu toplantılara, ilgili konularda görüşlerine başvurmak üzere valinin belirleyeceği kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları da davet edilebilir.

12 İl Koordinasyon Kurulları (Madde 21)
(2) Ocak, Nisan ve Ekim aylarındaki toplantıların gündemi, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu ve yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini, Temmuz ayındaki toplantının gündemi ise gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek valilik görüşlerinin oluşturulmasını esas alacak şekilde belirlenir. Projelere ilişkin valilik görüşleri oluşturulurken, bölge plan ve programları ile ilişki, ilin sosyoekonomik göstergeleri, projeler arasındaki tamamlayıcılık ve bütünlük ile öncelik sıralaması dikkate alınır.

13 İl Koordinasyon Kurulları (Madde 21)
(3) Toplantı hazırlıkları için gerekli veriler, ilgili kuruluşlarca toplantılardan on gün öncesine kadar İKİS'e girilir ve il planlama ve koordinasyon müdürlükleri tarafından değerlendirilerek bir raporla Kurula sunulur. Toplantı tutanakları ise, il planlama ve koordinasyon müdürlüklerince sisteme aktarılır.

14 İl Koordinasyon Kurulları (Madde 21)
(4) Yatırım tekliflerine ilişkin valilik görüşleri, toplantı tutanağına ek olarak düzenlenir. Bu görüşler, ildeki kamu kuruluşları ve bölge müdürlükleri tarafından, yatırım tekliflerine ek olarak, merkez teşkilatlarına bildirilir. Valilik görüşlerinin sisteme aktarılması il planlama ve koordinasyon müdürlükleri tarafından yapılır.

15 İl Koordinasyon Kurulları (Madde 21)
(5) Kalkınma ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri il koordinasyon kurulları toplantılarına katılır ve yatırımların bölge planı ve GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planlarındaki hedef, stratejiler ve eylemler açısından öncelik durumu hakkında görüş bildirir. Kalkınma Bakanlığı da gerektiğinde toplantılara temsilci gönderebilir.

16 Yatırım İzleme Kurulu İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma yönetmeliğinin 15. maddesi gereğince il sınırları dahilinde yürütülen kamu yatırım projelerinin uygulama durumunun yerinde izlenmesi, projeler ile ilgili sorun ve darboğazların tespit edilmesi amacıyla oluşturulabilir. Yatırım izleme kurulu planlamadan sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il çevre ve şehircilik müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü ve yatırımı yerinde izlenecek her kurum veya kuruluş temsilcisinden oluşturulabilir.

17 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliği (Madde 15)
Müdürlükçe, il içindeki merkezi ve mahalli idareler yatırımları yatırımcı kuruluşlardan valilikçe istenen yıllık yatırım projeleri ve bu projeler için hazırlanacak çalışma ve iş programları ile yatırım uygulama raporlarına dayalı olarak vali adına ve vali tarafından düzenlenecek program dairesinde yerinde izlenir.

18 Her ilde müdürlük bünyesinde, kamu yatırımlarına ilişkin bilgilerin çeşitli harita ve panolar yardımıyla göze hitap edecek şekilde değerlendirilmesi ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının araç- gereç ve personel durumları ile yatırımlarının gerçekleşme durumlarının izlenmesi, kaynak kullanımında ve yeni yatırım kararlarının alınmasında işbirliği, koordinasyon, sürat ve kolaylık sağlanmasında yararlanılmak üzere bir «Yatırımları İzleme Odası» düzenlenir. Valilikler, bu harita ve panoların yanında yatırım özelliklerine göre düzenleyecekleri yeni panolardan da yararlanabilirler.

19 Yatırım Programı Hazırlık Sürecinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Görevleri

20 Kamu kurum ve Kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, Gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımları yapmak ve koordine etmek, Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinlik, verimlilik ve stratejik plan ve performans programlarına uygunluk açısından değerlendirildiği raporu hazırlamak ve valinin değerlendirmesi ile birlikte Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara göndermek, İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesi.

21 TEŞEKKÜRLER


"İL YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK VE İZLEME SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları