Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bütçe Türleri: Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bütçe Türleri: Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri;"— Sunum transkripti:

1 Bütçe Türleri: Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri;
1- Merkezi yönetim bütçesi, 2- Sosyal güvenlik kurumları bütçeleri ve 3- Mahalli idareler bütçeleri, olarak hazırlanır ve uygulanır. İlke: Kamu idarelerince bunlar dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz.

2 Bütçe Tasnifine İlişkin Tanımlar
Kanuna göre; - Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri, - Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini, - Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumları, - Sosyal güvenlik kurumları: Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını, - Mahalli idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ve bunların kurdukları birlik ve idareyi, İfade etmektedir.

3 BÜTÇE İLKELERİ Bütçe ilkeleri, bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gerekli temel esaslardır. Kamu maliyesinin temel ilkeleri Kanunun 5 inci maddesinde, bütçe ilkeleri ise 13 üncü maddesinde sayılmıştır.

4 2. Bütçe Hazırlığında Esas Alınacak Mali Dokümanlar
Merkezi yönetim bütçe kanununun hazırlanmasında esas alınacak dokümanlar şunlardır: Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

5 Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanması ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonunun sağlanması sorumluluğu Maliye Bakanlığına verilmiştir. Sorumluluk Maliye Bakanlığının olmakla birlikte bütçenin hazırlanmasında Yüksek Planlama Kurulu, Bakanlar Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurul ve kurumlarda rol üstlenmektedir. Orta Vadeli Program DPT tarafından hazırlanır. DPT tarafından hazırlanan program Bakanlar Kurulunca kabul edilir. Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve YPK tarafından karara bağlanır. Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanır.

6 3. Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanma Süreci

7 1. Orta Vadeli Programın Hazırlanması ve Bakanlar Kurulu Kararı Olarak Yayımlanması
Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun Mayıs ayının sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. Orta vadeli program, aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır.

8 2. Orta Vadeli Mali Planın Hazırlanması ve Yüksek Planlama Kurulu Kararı Olarak Yayımlanması
Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli mali plan, Haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır.

9 3. Bütçe Hazırlama Rehberi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin Hazırlanması ve Yayımlanması
Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak Haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanır. Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir.

10 4. Kamu İdarelerince Gelir ve Gider Tekliflerinin Hazırlanması
Kamu idareleri, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak gider tekliflerini hazırlar. Genel bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanır. Gider teklifleri, ekonomik ve mali analiz yapılmasına imkan verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca belirlenmiş kurumsal, işlevsel ve ekonomik sınıflandırma sistemine; gelir teklifleri ise ekonomik sınıflandırma sistemine uygun olarak hazırlanır.

11 5. Bütçe Gelir ve Gider Tekliflerinin Maliye Bakanlığına ve DPT’ye Gönderilmesi ve Teklifler Hakkında Görüşme Yapılması Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilir. Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten sonra, kamu idarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında görüşmeler yapılabilir.

12 6. Makroekonomik Göstergeler ve Bütçe Büyüklüklerinin YPK’da Görüşülmesi ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Hazırlanması Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç Ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı hazırlanır. Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının hazırlanması sırasında Kanunun 15 ve 18 inci maddesindeki esaslara uyulur. Buna göre;

13 7. Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’ye Sunulması
Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunulan merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından incelendikten ve kabul edildikten sonra milli bütçe tahmin raporu ile birlikte mali yıl başından en az yetmişbeş gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, diğer kurum ve kuruluşlardan farklı olarak bütçelerini Eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderirler. Ancak bu kurumlar bütçelerinin bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler.

14 8. Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’de Görüşülmesi ve Kabul Edilen Kanunun Yayımı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibarıyla görüşür ve bölümler halinde oylar. TBMM tarafından kabul edilen ve Cumhurbaşkanınca onaylanan merkezi yönetim bütçe kanunu mali yıl başından önce Resmi Gazetede yayımlanır.

15 GEÇİCİ BÜTÇE Zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. Geçici bütçe uygulaması altı ayı geçemez. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe uygulaması sona erer ve o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir. EK BÜTÇE Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla, kanunla ek bütçe yapılabilir.

16 9. Kamu Yatırım Programının Hazırlanması ve Yayımı
Kamu yatırım programı, merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanır ve anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Resmi Gazetede yayımlanır.

17 II. BÜTÇELERİN UYGULAMA ESASLARI

18 Konu Başlıkları A- Ödeneklerin Kullanılmasında Uyulacak Esaslar
B- Ödenek Aktarmaları C- Merkez Dışı Birimlere Ödenek Gönderilmesi D- Ödenek Türleri E- Kamu Yatırım Projelerine İlişkin Esaslar F- Yüklenmeye Girişilmesine İlişkin Esaslar G- Bütçelerden Yardım Yapılmasına İlişkin Esaslar H- Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesine İlişkin Esaslar

19 A. Ödeneklerin Kullanılmasında Uyulacak Esaslar
Bütçe ödeneklerinin kullanılmasında uyulacak esaslar Kanunun 20 inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre ödeneklerin kullanımında aşağıdaki esaslara uyulur.

20 E. Kamu Yatırım Projelerine İlişkin Esaslar

21 Kamu yatırım projeleri 19. 6
Kamu yatırım projeleri tarihli ve 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (DPT’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK), Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanır, uygulanır ve izlenir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım programında yer alan proje ödeneklerinin belirlenmesi sürecinde, bütçe bütünlüğünün sağlanması açısından Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapar. Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan idarelerin (düzenleyici ve denetleyici kurumlar) yatırım nitelikli projelerine, bilgi için yılı yatırım programında yer verilir. Ayrıca, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin yatırımlarının uygulanması ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenir. Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. Proje maliyeti, Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararında belirlenecek sınırın üzerinde bulunan afetlerle ilgili olanlar hariç yeni kamu yatırım projesi tekliflerinden; fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri ile çevresel analizleri içerecek şekilde yapılabilirlik etüdü bulunmayan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından incelenerek yapılabilirliği onaylanmamış projeler yatırım programına alınamaz.

22 G. Bütçelerden Yardım Yapılmasına İlişkin Esaslar
Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


"Bütçe Türleri: Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları