Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKCİĞER KANSERİNDE UYGULANAN KEMOTERAPÖTİKLERİN FARMAKODİNAMİSİ Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültes i Göğüs Hastalıkları A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKCİĞER KANSERİNDE UYGULANAN KEMOTERAPÖTİKLERİN FARMAKODİNAMİSİ Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültes i Göğüs Hastalıkları A.D."— Sunum transkripti:

1 AKCİĞER KANSERİNDE UYGULANAN KEMOTERAPÖTİKLERİN FARMAKODİNAMİSİ Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültes i Göğüs Hastalıkları A.D.

2 Sunum Akışı Farmakodinami tanımı Antineoplastik ilaçların sınıflandırılması Akciğer kanseri kemoterapisinde kullanılan ilaçlar Hücre siklusunun fazları İlaçların etki mekanizmaları Yan etkiler

3 Farmakodinami İlaç vücuda girdiği andan itibaren, vücudun ilaç üzerindeki etkileri farmakokinetik işlevlerdir. (emilim, dağılım, metabolizma ve eliminasyon) İlaçların vücut üzerindeki etkileri ise farmakodinamik işlevlerdir. (İlacın biyokimyasal, fizyolojik ve patolojik olaylar üzerindeki etkileri / etki mekanizmaları)

4 A ntineoplastik İ laçlar (tarihçe) Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kimyasal silah olarak kullanılan kükürtlü hardal (sülfür mustard) maddesinin insanlarda lenfoid doku ve kemik iliğine toksik olduğunun saptanması, Goodman ve Gilman ’ın, azotlu hardalın fare lenfosarkomuna karşı antineoplastik etkisini göstermeleri ( 1942 ) L enfomalı hastalarda birçok hardal türevi denenme si, 1948’de bir azotlu hardal olan “Mekloretamin” adlı ilacın klinik kullanıma girmesiyle modern kanser kemoterapisi çağı başlam ası.

5 ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR 1-Alkilleyiciler2-Antimetabolitler3-Antrasiklinler ve sitotoksik antibiyotikler 4-Vinka alkoloidleri ve etoposid 5-Taksanlar6-Topoizomeraz inhibitörleri 7-Protein kinaz inhibitörleri 8-Monoklonal antikorlar 9-Diğer sitotoksik antineoplastik ilaçlar *Azotlu hardallar Mekloretamin Siklofosfamid İfosfamid Melfalan Klorambusil *Etileniminler ve metileniminler Altretamin Tiyotepa *Alkil sülfonatlar Busulfan *Nitrozüreler Karmustin (BCNU) Lomustin Estramustin Streptozosin *Triazenler Dakarbazin Temozolomid *Metilhidrazin ve platinium kompleksleri Prokarbazin Sisplatin Karboplatin Oksaliplatin *Folikasit antimetabolitleri Metotreksat Pemetreksat Raltitreksed *Pürin antimetabolitleri Merkaptopürin Tioguanin Fludarabin Kladribin Pentostatin *Pirimidin antimetabolitleri Fluorourasil Kapasitabin Sitarabin Gemsitabin *Diğer ilaçlar Bleomisin sülfat Sitarabin Klofarabin Nelarabin *Antrasiklin türevleri Daunorubisin Doksorubisin Epirubisin İdarubisin Aklarubisin *Diğer sitotoksik antibiyotikler: Mitoksantron Mitomisin Vinblastin sülfat Vinkristin sülfat Vindesin sülfat Vinorelbin Etopozid Paklitaksel Dosetaksel İrinotekan Topotekan İmatinib Gefitinib Erlotinib Bevasizumab Panitumumab Rituksimab Setuksimab Trastuzumab İbritumomab Tositumomab Porfimer sodyum Temoporfin

6 Akciğer kanseri kemoterapisinde kullanılan ilaçlar Döneme özgü ilaçlar Döneme özgü olmayan ilaçlar Hedefe yönelik ilaçlar Metotreksat %10 Pemetreksat Gemsitabin %21 Vinkristin sülfat Vindesin sülfat %17 Vinorelbin %20 Paklitaksel %10 Dosetaksel %26 İrinotekan %27 Topotekan %13 Siklofosfamid %8 İfosfamid %26 Altretamin Lomustin Sisplatin %20 Karboplatin Oksaliplatin Doksorubisin %13 Mitomisin %20 Etopozid %11 Gefitinib %10-28 Erlotinib %9 Bevasizumab Setuksimab Trastuzumab Eur Respir Mon 2001;17:218-233. J Clin Oncol 2003;21:2237-2246. N Engl J Med 2005;353:123-132.

7 P85 PLCg GRB2 P P P 5. Replikasyondan sorumlu nükleer regülatör faktörlerin aktivasyonu 4. Sinyal kaskadı 1.Büyüme faktörü 2.Özgün reseptöre bağlanma 3.Tirozin kinaz aktivasyonu 6. DNA replikasyonu, transkripsiyonu ve Protein synthesis Normal fizyolojik şartlar altında hücre proliferasyonu

8 Hücre siklusunun fazları S DNA sentezi G 2 Mitoza hazırlık mRNA ve mitoz iğcikleri sentezi Enzimler Mikrotübüller M Mitoz profaz metafaz anafaz telofaz G 1 Senteze hazırlık Pürin sentezi-Primidin sentezi-Ribonükleotid sentezi-Deoksiribonükleotid sentezi G 0 Dinlenme 1. Kontrol noktası 2 2 Hücre siklusları arasındaki geçişler Sikline bağımlı kinazlarca kontrol edilir hücre siklusu negatif düzenleyicileri

9 P85 PLCg GRB2 P P P 4. Sinyal iletim kaskadında mutasyonlar 1. Büyüme faktörlerinin aşırı ekspresyonu 2. Reseptör aşırı ekspresyonu 3. Tirozin kinaz mutasyonu/aktivasyonu 6. Protein sentezi artışı Kanser hücresinde sinyal transdüksiyonu 5. Artmış transkripsiyon, proliferasyon, anjiogenez, Migrasyon/metastaz Sağkalım Metaloproteinaz sentezi artar

10 Hücre siklusunun fazları S DNA sentezi G 2 Mitoza hazırlık mRNA ve mitoz iğcikleri sentezi Enzimler Mikrotübüller M Mitoz profaz metafaz anafaz telofaz G 1 Senteze hazırlık Pürin sentezi-Primidin sentezi-Ribonükleotid sentezi-Deoksiribonükleotid sentezi G 0 Dinlenme 1 1 2 2 Metotreksat %10 Pemetreksat Gemsitabin %21 İrinotekan %27 Topotekan %13 Vinkristin sülfat Vindesin sülfat %17 Vinorelbin %20 Paklitaksel %10 Dosetaksel %26 Döneme özgü olmayan ilaçlar Siklofosfamid %8 İfosfamid %26 Altretamin Lomustin Sisplatin %20 Karboplatin Oksaliplatin Doksorubisin %13 Mitomisin %20 Etopozid %11 Gefitinib %10-28 Erlotinib %9 Bevasizumab Setuksimab Trastuzumab

11 Alkilleyici ilaçların etki mekanizması Alkilleyiciler ön ilaçlardır. Kanserli hücrede etilenimonyum türevlerine ve sonra karbonyum türevlerine dönüşürler. Karbonyum iyonu güçlü elektrofilik özelliği olan, pozitif yüklü reaktif bir metabolittir. Negatif yüklü nükleik asitlerin ve diğer makromoleküllerin içerdiği amino, fosfat, tiyol, hidroksil, imidazol ve karboksil gruplarına kovalent bağlarla geri-dönüşsüz bağlanır ve böylece alkillenme gerçekleşmiş olur. Platinum kompleksleri, karbonyum iyonu ara ürünleri oluşturmazlar. Doğrudan DNA’nın nükleofilik bölgelerine bağlanarak etki gösterirler. Alkillenme DNA’nın replikasyonunu ve transkripsiyonunu bozar. Radyomimetik ilaçlardır.

12 Hücre siklusunun fazları S DNA sentezi G 2 Mitoza hazırlık mRNA ve mitoz iğcikleri sentezi Enzimler Mikrotübüller M Mitoz profaz metafaz anafaz telofaz G 1 Senteze hazırlık Pürin sentezi-Primidin sentezi-Ribonükleotid sentezi-Deoksiribonükleotid sentezi G 0 Dinlenme 1 1 2 2 Metotreksat %10 Pemetreksat Gemsitabin %21 İrinotekan %27 Topotekan %13 Vinkristin sülfat Vindesin sülfat %17 Vinorelbin %20 Paklitaksel %10 Dosetaksel %26 Döneme özgü olmayan ilaçlar Siklofosfamid %8 İfosfamid %26 Altretamin Lomustin Sisplatin %20 Karboplatin Oksaliplatin Doksorubisin %13 Mitomisin %20 Etopozid %11 Gefitinib %10-28 Erlotinib %9 Bevasizumab Setuksimab Trastuzumab

13 Antrasiklinler ve sitotoksik antibiyotiklerin etki mekanizması Doksorubisin: DNA çift zincirinde interkalasyon yaparak DNA replikasyonunu ve transkripsiyonunu bozar, ayrıca topoizomeraz II enzimine bağlanarak DNA hasarı oluşturur. Mitomisin: Hücre içinde indirgendikten sonra etkinlik kazanır. DNA’yı çapraz bağlar yaparak alkiller ve sentezini bozar.

14 Hücre siklusunun fazları S DNA sentezi G 2 Mitoza hazırlık mRNA ve mitoz iğcikleri sentezi Enzimler Mikrotübüller M Mitoz profaz metafaz anafaz telofaz G 1 Senteze hazırlık Pürin sentezi-Primidin sentezi-Ribonükleotid sentezi-Deoksiribonükleotid sentezi G 0 Dinlenme 1 1 2 2 Metotreksat %10 Pemetreksat Gemsitabin %21 İrinotekan %27 Topotekan %13 Vinkristin sülfat Vindesin sülfat %17 Vinorelbin %20 Paklitaksel %10 Dosetaksel %26 Döneme özgü olmayan ilaçlar Siklofosfamid %8 İfosfamid %26 Altretamin Lomustin Sisplatin %20 Karboplatin Oksaliplatin Doksorubisin %13 Mitomisin %20 Etopozid %11 Gefitinib %10-28 Erlotinib %9 Bevasizumab Setuksimab Trastuzumab

15 Etoposid etki mekanizması Antrasiklinlere benzer şekilde topoizomeraz II ve DNA ile üçlü bir kompleks oluştururlar ve DNA hasarına yol açarlar.

16 Hücre siklusunun fazları S DNA sentezi G 2 Mitoza hazırlık mRNA ve mitoz iğcikleri sentezi Enzimler Mikrotübüller M Mitoz profaz metafaz anafaz telofaz G 1 Senteze hazırlık Pürin sentezi-Primidin sentezi-Ribonükleotid sentezi-Deoksiribonükleotid sentezi G 0 Dinlenme 1 1 2 2 Metotreksat %10 Pemetreksat Gemsitabin %21 İrinotekan %27 Topotekan %13 Vinkristin sülfat Vindesin sülfat %17 Vinorelbin %20 Paklitaksel %10 Dosetaksel %26 Döneme özgü olmayan ilaçlar Siklofosfamid %8 İfosfamid %26 Altretamin Lomustin Sisplatin %20 Karboplatin Oksaliplatin Doksorubisin %13 Mitomisin %20 Etopozid %11 Gefitinib %10-28 Erlotinib %9 Bevasizumab Setuksimab Trastuzumab

17 Antimetabolitlerin etki mekanizması S fazına özgü ilaçlardır. DNA, RNA, proteinler ve diğer temel hücre komponentlerinin sentez zincirinin değişik basamaklarında substrat yada koenzim olarak rol oynayan çeşitli metabolitlerin analoglarıdır. Bu substuratları kullanan enzimler üzerinde özgül bağlanma noktalarına karşı onlarla yarışırlar ve onların bağlanmalarını inhibe ederler. Gemsitabin radyomimetik etkinlik gösterir.

18 Hücre siklusunun fazları S DNA sentezi G 2 Mitoza hazırlık mRNA ve mitoz iğcikleri sentezi Enzimler Mikrotübüller M Mitoz profaz metafaz anafaz telofaz G 1 Senteze hazırlık Pürin sentezi-Primidin sentezi-Ribonükleotid sentezi-Deoksiribonükleotid sentezi G 0 Dinlenme 1 1 2 2 Metotreksat %10 Pemetreksat Gemsitabin %21 İrinotekan %27 Topotekan %13 Vinkristin sülfat Vindesin sülfat %17 Vinorelbin %20 Paklitaksel %10 Dosetaksel %26 Döneme özgü olmayan ilaçlar Siklofosfamid %8 İfosfamid %26 Altretamin Lomustin Sisplatin %20 Karboplatin Oksaliplatin Doksorubisin %13 Mitomisin %20 Etopozid %11 Gefitinib %10-28 Erlotinib %9 Bevasizumab Setuksimab Trastuzumab

19 Topoizomeraz inhibitörlerinin etki mekanizması S fazına özel ajanlardır. DNA sarmalını replikasyona hazırlamakla görevli iki topoizomeraz enziminden biri olan topoizomeraz I’e bağlanarak onu inhibe ederler. DNA sarmalı açılır ancak tekrar bağlanamaz, böylece tek iplik kırıklı DNA birikimine yol açar. Bunlar ile replikasyon çatalı çarpışarak çift iplik kırığına neden olur ve hücre ölümü gerçekleşir.

20 Hücre siklusunun fazları S DNA sentezi G 2 Mitoza hazırlık mRNA ve mitoz iğcikleri sentezi Enzimler Mikrotübüller M Mitoz profaz metafaz anafaz telofaz G 1 Senteze hazırlık Pürin sentezi-Primidin sentezi-Ribonükleotid sentezi-Deoksiribonükleotid sentezi G 0 Dinlenme 1 1 2 2 Metotreksat %10 Pemetreksat Gemsitabin %21 İrinotekan %27 Topotekan %13 Vinkristin sülfat Vindesin sülfat %17 Vinorelbin %20 Paklitaksel %10 Dosetaksel %26 Döneme özgü olmayan ilaçlar Siklofosfamid %8 İfosfamid %26 Altretamin Lomustin Sisplatin %20 Karboplatin Oksaliplatin Doksorubisin %13 Mitomisin %20 Etopozid %11 Gefitinib %10-28 Erlotinib %9 Bevasizumab Setuksimab Trastuzumab

21 Vinka alkoloidleri ve etoposid etki mekanizması Hücre mitozunu bloke ederler. DNA sentezini ve yapısını bozmazlar. Metafazda mikrotübüllerden oluşan mitoz iğciklerinin oluşumunu önleyerek hücre bölünmesini metafazda durdururlar.

22 Hücre siklusunun fazları S DNA sentezi G 2 Mitoza hazırlık mRNA ve mitoz iğcikleri sentezi Enzimler Mikrotübüller M Mitoz profaz metafaz anafaz telofaz G 1 Senteze hazırlık Pürin sentezi-Primidin sentezi-Ribonükleotid sentezi-Deoksiribonükleotid sentezi G 0 Dinlenme 1 1 2 2 Metotreksat %10 Pemetreksat Gemsitabin %21 İrinotekan %27 Topotekan %13 Vinkristin sülfat Vindesin sülfat %17 Vinorelbin %20 Paklitaksel %10 Dosetaksel %26 Döneme özgü olmayan ilaçlar Siklofosfamid %8 İfosfamid %26 Altretamin Lomustin Sisplatin %20 Karboplatin Oksaliplatin Doksorubisin %13 Mitomisin %20 Etopozid %11 Gefitinib %10-28 Erlotinib %9 Bevasizumab Setuksimab Trastuzumab

23 Taksanların etki mekanizması Tümör hücrelerinde, tübülin sentezinin temel taşları olan oligomerik yada polimerik substratlara bağlanarak tübülin polimerizasyonunu hızlandırarak tübülin sentezini arttırırlar. Oluşan ilave mikrotübüller, normal mikrotübüllere bağlanarak onları stabilize eder. Sonuçta tübülin-mikrotübül dengesi bozulur ve sitotoksik etki ortaya çıkar.

24 Hücre siklusunun fazları S DNA sentezi G 2 Mitoza hazırlık mRNA ve mitoz iğcikleri sentezi Enzimler Mikrotübüller M Mitoz profaz metafaz anafaz telofaz G 1 Senteze hazırlık Pürin sentezi-Primidin sentezi-Ribonükleotid sentezi-Deoksiribonükleotid sentezi G 0 Dinlenme 1 1 2 2 Metotreksat %10 Pemetreksat Gemsitabin %21 İrinotekan %27 Topotekan %13 Vinkristin sülfat Vindesin sülfat %17 Vinorelbin %20 Paklitaksel %10 Dosetaksel %26 Döneme özgü olmayan ilaçlar Siklofosfamid %8 İfosfamid %26 Altretamin Lomustin Sisplatin %20 Karboplatin Oksaliplatin Doksorubisin %13 Mitomisin %20 Etopozid %11 Gefitinib %10-28 Erlotinib %9 Bevasizumab Setuksimab Trastuzumab

25 Kanser Hücre ler indeki Biyolojik Hedefler 4. Proteazom 1 2 3 4 5 6 1.Büyüme faktörü ve büyüme faktörü resptörleri HER-Family, VEGF/R, c-kit/SCFR 2.Sinyal transdüksiyon yolakları Ras, raf, MAPK, MEK, ERK, Proteinkinase C, PI3K 3.Tümörle ilişkili antijen veya belirteçler Ganglioside, CEA, MAGE, CD20, CD22 6.Ekstrasellüler matriks/angiyogenik yolak MMPs, VEGF, Integrine 5.Hücre sağkalım mekanizmaları Cyclin-dependent kinases, mTOR, cGMP, COX-2, p53, Bcl-2

26 Hedefe yönelik tedaviler EGFR-inhibitörleri Gefitinib (Iressa), Erlotinib (Tarseva) Cetuksimab (Erbitux) VEGFR-inhibitörleri Bevacizumab (Avastin) Tümöre spesifik antijenlere karşı aşılama Apopitozisi aktive eden yolakların aktivasyonu

27 KHDAK için EGFR iyi bir hedef mi ? Tümör gelişimi ve progresyonu için önemlidir Reseptör blokajı hücre içi sinyal iletimini ortadan kaldırır Normal dokularda kritik bir fonksiyonu yoktur Reseptör blokajının belirgin toksik etkisi yoktur Sağlıklı dokuya göre tümörde daha fazla eksprese olur KHDAK’nde %40-80 artmış ekspresyon gösterilebilir

28 EGF TGF  Amphiregulin  -cellulin HB-EGF Epiregulin Heregulins NRG2 NRG3 Heregulins  -cellulin Cysteine-rich domains Tyrosine kinase domain ErbB-1 Her1 EGFR ErbB-2 Her2 neu ErbB-3 Her3 ErbB-4 Her4 C-terminus 100 44 82 33 36 59 24 48 79 28 EGFR (ErbB, Her) ailesi ve ligandları Arteaga CL, J Clin Oncol 2001;19(18 s uppl ):32s-40s.

29 EGFR’ne yönelik tedavi yaklaşımları Esteva, F. J. Oncologist 2004;9:4-9 Dimerizasyon inhibitörleri Reseptöre bağlanan antikorlar Liganda bağlanan antikorlar Tirozin kinaz inhibitörleri Ligand-toksin kompleksleri Antikor-toksin kompleksleri

30 Mendelsohn J, Baselga J. J Clin Oncol 2003;21:2787-2799. EGF-R Epidermal growth factor receptor signaling: multi altered pathway Input layer Signal-processing layers Output layer Receptor antibody Cetuximab Tyrosine kinase inhibitors Gefitinib Erlotinib

31 Ad. from Yarden Y. ESMO 2000 EGFR Signaling Network

32 Anti-EGFR tedavi: Prediktif faktörler Cinsiyet (K>E) Asya kökenli olmak Adeno Ca BAC (komponenti) Hiç sigara içmemiş olmak Exon 19-21’de mutasyon varlığı T790M mutasyonu olmaması EGFR gen amplifikasyonu Döküntü gelişmesi? K-ras mutasyonu yokluğu AKT’nin artmış ekspresyonu

33 EGFR-TKI yan etkileri Benzer yan etki profiline sahip, oral kullanılan ve iyi tolere edilen ilaçlardır Grade 3-4 toksisite nadirdir. -Diyare -Akne benzeri döküntüler görülebilir Hidalgo, J Clin Oncol 2001 Ranson, J Clin Oncol 2002 Herbst, J Clin Oncol 2002

34 Protein kinaz inhibitörlerinin toksisitesi Gefitinib: Ensık görülen yan etkiler: Anoreksi, bulantı, kusma, cilt kuruluğu, akne, döküntüler ve diyaredir. Nadiren akut başlangıçlı intersitisyel akciğer hastalığı görülmüştür. Erlotinib: Ensık yan etki diyare ve döküntülerdir. Ciddi intersitisyel akciğer hastalığı da rapor edilmiştir.

35 Anjiyogenezi kontrol eden faktörler İnhibitörler Angiostatin Basic fibroblast growth factor receptor Endostatin Interferon-alpha Interleukin 1,6, 12 Placental proliferin-related protein Platelet factor 4 Prolactin Thrombospondin Tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) Transforming growth factor-beta Destekleyiciler Angiogenin transforming growth factors Angiopoietin Angiotropin Fibroblast growth factor GCSF Hepatocyte growth factor Interleukin 8 Matrix metalloproteinases Placental growth factor Platelet-derived growth factor Proliferin Tumor necrosis factor VEGF Lung Cancer 2003; 41 ( Suppl 1 ) :S63-72.

36 VEGF ‘nin tümör anjiyogenezindeki rolü – Kaotik ve fonksiyonel olarak anormal damar yapılarının formasyonunu teşvik eder – İntratümöral basıncı yükselterek kan damarlarının permeabilitesini arttırır – İmmatür vasküler hücrelerin apopitozisini önler Carmeliet P. WCLC 2007

37 Tümör anjiyogenezi Modified from Folkman J. N Engl J Med 1971;285:1182  1186 (Tumour Angiogenic Factor)

38 Endothelial Cell VEGF VEGF-B PlGF VEGF-CVEGF-D Flt-4 (VEGFR-3) Flk-1/KDR (VEGFR-2) Flt-1 (VEGFR-1) Ligand ve reseptörlerin VEGF ailesine selektif bağlanması

39 VEGFR-2 blokerleri Antibody to VEGF-A Ligand bağlanması ile reseptör aktivasyonu ve sinyal iletimi bloke olur Antibody to VEGFR-2 Ligand bağlanması ile reseptör aktivasyonu ve sinyal iletimi bloke olur TKI to VEGFR-2 Resptör kinaz aktivasynu blokajı ile sinyal iletimi bloke olur VEGF VEGF-C VEGF-D VEGF VEGF-D VEGF VEGF-C VEGF-D VEGF-C Soluble VEGF receptors (VEGF-TRAP)

40 Anjiyogenez inhibitörleri Monoklonal antikorlar Bevacizumab Küçük moleküller Sunitinib Sorafenib ZD6474

41 Bevacizumab (Avastin) : VEGF’ye karşı insan m o noklonal antikoru Rekombinan,humanize anti-VEGFantikoru 93% insan, 7% mürin İnsan VEGF’inin bütün majör izoformlarına bağlanır Ayrıca diğer primatlar ve tavşan VEGF’ine de afinitesi var Terminal yarı ömür 17–21 gün

42 Tümör damarlarının normalleştirilmesi Anti-VEGF tedavi, tümör damarlanmasındaki yapısal ve fonksiyonel anormallikleri geri döndürür. – Damar çapı, şekli ve permeabilitesini normale döndürür 1,2 – Tümör içi basıncı azaltır 3,4 – Oksijenasyonu düzeltir 3 – Sitotoksik ilaç dağılımını arttırır 5 1 Jain. Nat Med 2001; 2 Jain. Science 2005 3 Lee, et al. Cancer Res 2000; 4 Willett, et al. Nat Med 2004; 5 Wildiers. BJC 2003

43 Anti-VEGF tedavinin etkileri Bevasizumab–Etki mekanizması Erken etkilerArdaşık etkiler Tümör damarlanmasının normalleştrilmesi 1 2 Tümör damarlanmasının geriletilmesi Yeni tümör damarlanmasının inhibisyonu 3

44 Monoklonal antikorların toksisitesi Bevasizumab: Gastrointestinal sistem bozuklukları, hipertansiyon, pulmoner hipertansiyon, kardiyovasküler sistem bozuklukları, nöropati, cilt kuruluğu, ciltte renk değişimi yapabilir.

45 Antineoplastik ilaçların ortak yan etkileri Myelotoksisite İmmünosupresyon Hızlı çoğalan hücrelere olan toksisite Embriyotoksik ve teratojenik etki Mutajenik ve karsinojenik etki Bulantı ve kusma Lokal reaksiyon Tümör lizis sendromu ve hiperürisemi Alerjik reaksiyonlar Diğer toksik etkiler (nefrotoksisite, kardiyotoksisite, nörotoksisite)

46 SONUÇ Günümüzde, kanserleri tam kür sağlayacak şekilde tedavi edebilecek bir ilaç yoktur. Tek ajanla tedaviye yanıt oranı nadiren %30’u geçer. Kanser biyolojisi ve tedaviye yanıtın ayrıntılarının tanımlanması ile yeni ilaçlar ve bireysel tedaviler geliştirilebilir. Gelecekte tedaviler hem kanser histolojisine hem de tümörün moleküler özelliklerine göre, hastanın farmakogenetiği de göz önünde tutularak seçilecektir. Gelişmeler, hedefe yönelik tedavileri ön plana çıkaracaktır. Tüm bu gelişmeler sayesinde de umuyoruz ki kanser kemoterapisi, daha etkili, daha zahmetsiz ve daha az toksik bir hale gelecektir.


"AKCİĞER KANSERİNDE UYGULANAN KEMOTERAPÖTİKLERİN FARMAKODİNAMİSİ Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültes i Göğüs Hastalıkları A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları