Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Kemoterapi Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Kemoterapi Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Kemoterapi Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı

2 Giriş Akciğer kanserlerinin % 13-20’sini oluşturan, sigara ile ilişkisi çok belirgin olan, erken sistemik metastaz yapan ve kötü gidişli olan, kemoterapiye duyarlı olduğu gösterilen bir hastalıktır.

3 Tedaviye Yanıt %60-90 yanıt alınır, ancak hastaların çoğunda hastalık tekrarlar. Sonuçta kemoterapiye dirençli hastalıkla kaybedilir. Sınırlı hastalıkta 5 yıllık sağkalım %7-15 İyi prognostik kriterler ve tedaviye karşın 5 yıllık sağkalımın %5. Kelly K, Chest. 2000

4 Tedaviye yanıtı belirleyen iyi prognostik kriterler Erken (Sınırlı) evre hastalık Performans durumu 0 veya 1 Kadın hasta LDH ≤ 540 U/l NSE ≤ 13 µg/l Trombosit sayısı ≥150.000 < %10 kilo kaybı Bremnes R.M., et al. Lung Cancer 39 (2003)

5 Kemoterapiye yanıt Yeni tanı alan hastada yanıt ≥ %30 İlk tedaviye yanıt alındı ise ve hastalıkta 3 aydan fazla progresyon olmadıysa, yani “ Duyarlı relaps” varsa yanıt ≥ %20 İlk tedaviye yanıtsız hastada 2. basamak tedaviye yanıt %10. 2. basamak tedaviye yanıt %10.

6 Tarihçe 1980’lere kadar cerrahi ve radyoterapi ile tedavi yapılırken hastalığın sistemik olduğunun anlaşılması ile kemoterapi ön plana çıkmaya başladı. Kemoterapinin sağkalıma faydası olduğunu gösteren ilk çalışma 1979’da, RT+KT (Siklofosfamidli kombinasyon) X RT karşılaştırmasıdır. RT+KT (Siklofosfamidli kombinasyon) X RT karşılaştırmasıdır. 2nd report to the Medical Research Council on the 2nd small-cell study. Br J Cancer, 1979 small-cell study. Br J Cancer, 1979

7 Kemoterapi Stratejileri Değişik ilaçların kullanım Siklüs sayısı değişiklikleri İdame tedavisi Çapraz direnç olmayan tedavilerle devam Yoğun haftalık tedaviler Doz yoğun tedaviler Kemik iliği veya büyüme faktörü destekli yüksek doz tedaviler

8 Sisplatin içeren tedavi rejimleri diğer tedavi rejimlerine göre sağkalımı uzatmaktadır. Pujol J.L., et al. Br. J. Cancer 83 (2000) Etoposid içeren rejimler sisplatinli olsun veya olmasın sağkalımı uzatmaktadır Mascaux C. et al, Lung Cancer 30 (2000) Mascaux C. et al, Lung Cancer 30 (2000)

9 Sisplatin X Antrasiklin PE CCDP 75 mg/m2 + Etoposid 100 mg/m2 (1. gün IV) Etoposid 200 mg/m2 (2-4 gün Oral) CEV Epirubisin 50 mg/m2 +siklofosfamid 1000 mg/m2 + Vincristin 2 mg/m2 1. Gün IV Sınırlı / Yaygın Hastalık 436 hasta 5 yıllık izlem Medyan sağkalım 10.2 ay ve 7.8 (p< 0.001) Özellikle sınırlı hastalıkta belirgin (14.5 X 9.7) Sundstrom S et al. J Clin Oncol 2002; 20:4665–4672.

10 Kemoterapi Sayısının Artırılması

11 Kemoterapi Sayısı Artırılması Siklofosfamid+Etoposid+Vinkristin 4 kür Sınırlı / Yaygın Hastalık 610 hasta Fazla sayıda kürün getirisi yok (4 X 8 kür relaps sonrası KT verilen gruplarda sonuç benzer). En kötü medyan sağkalım (30 hafta) 4 kür KT alıp relapsda destek tedavisi verilen grupta Spiro SG, et al. Br J Cancer 1989; 59:578–583. Siklofosfamid+Etoposid+Vinkristin 8 kür Metotreksat +Doksorubisin İlaçsız Takip (Destek tedavisi) Relaps

12 Etoposid+Siklofosfamid +Metotreksat+Vinkristin 3 KÜR Sınırlı / Yaygın Hastalık 458 Medyan sağkalım (ay) 7,6 X 8,6 X 8,8 (p>0.05) 2 yıllık sağkalım %7, %8, %9 Bleehen N.M., et al. Medical Research Council Lung Party. Br. J. Cancer 68 (1993) Etoposid+Siklofosfamid +Metotreksat+Vinkristin 6 KÜR Etoposid +İfosfamid 6 KÜR Kemoterapi Sayısı Artırılması

13 İdame Tedavisi

14

15 CDE Siklofosfamid+Doksorubisin +Etoposid 5 KÜR + 7 KÜR Sınırlı/Yaygın Hastalık 687 hasta Yanıt oranlarında fark yok. Medyan sağkalımda fark yok (288 X278 gün) P= 0.7 Giaccone G. et al, EORTC. J. Clin. Oncol. 11 (1993) CDE 5 KÜR İdame Tedavisi

16 Yapılan çalışmaların çoğunda sonuçlar olumlu değil Bugün için en geçerli yöntem, relapsın erken saptanması ve aktif ilaçların uygun dozlarda verilmesi Sisplatinli KT sonrası remisyona giren hastalarda yeni ilaçlarla idame çalışmaları devam ediyor. İdame Tedavisi

17 Çapraz direnç olmayan tedaviler uygulanması Sağkalım 68 hafta ve 98 hafta (p = 0.009) Sağkalım 10 ve 12 ay ( p = 0.002)

18 PE (4 Kür) X CAV (3 Kür) CAV (6 Kür) X PE (3 kür) Yaygın Hastalık 437 hasta Yanıt oranlarında fark yok. Medyan sağkalımda fark yok ( 8.3 ay, 8.6 ay, 8.1 ay ) 4 Kür PE = 6 Kür CAV Roth BJ, et al. J Clin Oncol 1992; 10:282–291. Çapraz direnç olmayan tedaviler uygulanması

19 Alterne tedaviler standart tedavide bugün için uygun değildir. Nükseden hastalıkta kullanılmaları uygundur Hem PE hem de CAV küçük hücreli akciğer kanseri başlangıç tedavisinde etkilidir Çapraz direnç olmayan tedaviler uygulanması

20 Doz Yoğun Tedaviler

21

22 Hematopoetik faktör desteğinde doz yoğun tedaviler

23 V-ICE (6 Kür) İfosfamid 5gr/m2+ Vinkristin 2 mg Etoposid 120 mg/m2 IV 1-2 günler 240 mg /m2 3.gün PO+Karboplatin 300 mg /m2 4 haftada bir Sınırlı/Yaygın Hastalık 300 hasta Doz yoğun kolda sağkalım daha iyi (351 ve 433 gün p=0.001) Myelosüpresyon her iki kolda da en sık görülen yan etki Hematopoetik faktör kullanımının yararı olmamış Steward WP, et al. J Clin Oncol 1998; 16:642–650. Hematopoetik büyüme faktörü desteğinde doz yoğun tedaviler V-ICE (6 Kür) 3 haftada bir Hematopoetik büyüme faktörü

24 Literatürdeki randomize 12 çalışma değerlendirilmiş Büyüme faktörü kullanılan 2107 hasta Doz yoğun veya doz yüksek çalışmaların hiçbirinde sağkalımı uzatan etki yok Hematopoetik faktör desteğinde doz yoğun tedaviler Berghmans T, et al. Lung Cancer 2002;37(2):115–23.

25 ICE-V (6 Kür 4 haftada) İfosfamid 5gr/m2+ Vinkristin 2 mg Etoposid 120 mg/m2 IV 1-2 günler 240 mg /m2 3.gün PO +Karboplatin 300 mg /m2 Sınırlı/Yaygın Hastalık 402 hasta Doz yoğun kolda sağkalım daha iyi (15.1 X 11.6 ) Toksisitesi tolere edilebilir Thatcher N, et al. Proc Am Soc Clin Oncol 2003. Doz yoğun tedaviler CDE veya PE (6 kür 3 haftada) Siklofosfamid 1 g/m2, doksorubisin 40 mg/m2, etoposid 120 mg/m2; 2 ve 3. gün i.v. etoposide 240 mg/m2 PO, veya Sisplatin 80 mg/m2, etoposid 120 mg/m2; 1-2 gün oral etoposid 240 mg/m2 3.gün

26 ICE Ifosfamid 5g/m2, Karboplatin 300mg/m2, Etoposide 180mg/m2 1-2. gün 4 haftada bir ICE Ifosfamid 5g/m2, Karboplatin 300mg/m2, Etoposide 180mg/m2 1-2. gün 2 haftada bir Sınırlı / Yaygın Hastalık 318 hasta Yoğun tedavi alan grupta sağkalım avantajı yok Progresyonsuz sağkalım her iki kolda 10.7 ay, medyan toplam sağkalım 13.8 ve 14.4 ay (p=0.76). Lorigan P, et al. Proc Am Soc Clin Oncol 2003; 22:abstr 2490. Otolog kemik iliği desteğinde yüksek doz tedavi

27 Yeni Ajanlar

28 Gemsitabin 241 kötü prognozlu hasta ile Faz III çalışma Gem+Karbo X PE Medyan sağkalım farkı yok (8.1 ve 8.2 ay) James LE, et al. Proc Am Soc Clin Oncol 2002; 21:abstr 1170.

29 von Pawel J, et al. J Clin Oncol 1999; 17:658–667. Schiller JH,.et al J Clin Oncol 2001; 19:2114–2122. Randomize Faz III çalışma 4 kür PE sonrası Oral topotekan ile idame X izlem Progresyonsuz sağkalımda artış. OS aynı 211 duyarlı relaps olan hasta, CAV X T (1.5 mg/m2 x 5 gün) Yanıt oranları, DFS, OS aynı Topotekan

30 İrinotekan 144 hasta İrinotekan 60 mg/m2 1,8,15 Sisplatin 80 mg/m2 1. gün Sisplatin 60 mg/m2 1. gün Etoposid 100 mg/m2 1-3 gün 4 haftada 3 haftada 4 haftada 3 haftada PİPE Medyan sağkalım 12.8 ve 9.4 ay (p=0.002). Pİ kolunda G: ¾ diyare, PE kolunda G:3/4 myelosüpresyon Noda K, et al. N Engl J Med 2002; 346:85–91

31 Paklitaxel 600 hasta Paklitaxel 175 mg/m2 1 Sisplatin 80 mg/m2 1. gün Paklitaxel 175 mg/m2 1 Sisplatin 80 mg/m2 1. gün Etoposid 80 mg/m2 1-3 gün Etoposid 100 mg/m2 1-3 gün Etoposid 80 mg/m2 1-3 gün Etoposid 100 mg/m2 1-3 gün Sisplatin 80 mg/m2 1. gün Sisplatin 80 mg/m2 1. gün 3 haftada 3 haftada 3 haftada 3 haftada TEPPE Sağkalım avantajı yok, Toksik (Myelosüpresyon) Niell HB et al. Lung Cancer 2003; 41(suppl 2):S81.

32 Hedefe yönelik tedaviler CD 56 Nöral hücre adhezyon molekül izoformu (NCAM) N901-bR spesifik monoklonal antikor KHAK de eksprese ediliyor. Aynı zamanda periferik sinir, nöroendokrin doku, miyokard, NK hücrelerinde eksprese oluyor 21 hastaya 7 günlük infüzyon şeklinde verilmiş. 2 hastada kapiller leak sendromu 2 hastada kapiller leak sendromu Başka antikorlarla faz I çalışmalar sürüyor

33 Talidomid Basic fibroblast growth factör (bFGF) ve VEGF’ ü inhibe ederek damar oluşumlarını ortadan kaldırır. 23 kemoterapi almamış hastaya 6 kür PE sonrası 2 yıllık uygulama (100 mg gün) sonuçları iyi. 2 komplet remisyon ve 13 PR G:2/4 nörotoksisite Faz III çalışmalar yapılıyor Hedefe yönelik tedaviler

34 Matriks metalloproteinaz inhibitörleri Marimastat Kemoterapisi ve RT tamamlanan 500 hasta 10 mg 10 mg 2 yıl süreyle kullanılmış 2 yıl süreyle kullanılmış Marimastat Plasebo Sağkalım avantajı yok, Toksik (Kas-iskelet ağrısı)

35 Tirozin kinaz reseptör inhibitörleri Gefitinib, imatinib, Antisense bcl-2 Aşılar GD3, SRL172 Diğer ajanlar

36 Sonuç Bugün için sisplatinli kombinasyon KT Ör PE 1. basamakta standart tedavidir. Ör PE 1. basamakta standart tedavidir. Relapsta antrasiklinli tedaviler (CAV veya ACE) kullanılmaktadır. Değişik doz ve program uygulamalarının veya yeni ilaçların klinik çalışmalar dışında yeri yoktur. Hedefe yönelik tedavilerin kemoterapi protokolleri ile kombinasyonları veya ardışık uygulamaları planlanmalıdır.

37 Gelecek için umutlar Karsinogeneze yönelik tedavilerin gelişmesi Tarama yöntemlerinin gelişmesi Sigara kullanımının azalması

38 Teşekkürler


"Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Kemoterapi Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları