Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hormon Etki Mekanizması Dr. G. Eskandari. Fosfolipaz C aktivasyonu yapan ve/veya sitozolik Ca 2+ konsantrasyonunu artıran hormonlar  Bu grupta yer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hormon Etki Mekanizması Dr. G. Eskandari. Fosfolipaz C aktivasyonu yapan ve/veya sitozolik Ca 2+ konsantrasyonunu artıran hormonlar  Bu grupta yer."— Sunum transkripti:

1 Hormon Etki Mekanizması Dr. G. Eskandari

2

3 Fosfolipaz C aktivasyonu yapan ve/veya sitozolik Ca 2+ konsantrasyonunu artıran hormonlar  Bu grupta yer alan hormonlar hücrede Diaçilgliserol (DAG), İnositoltrifosfat (IP 3 ) veya Ca gibi ikincil habercilerle etkilerini gösterir  İyonize Ca Kas kontraksiyonu, uyarı-sekresyon eşleşmesi, kan pıhtılaşma kaskadı, enzim aktivitesi ya da membran eksitabilitesi gibi intrasellüler birçok olayda düzenleyici etkiye sahip

4  Plazma membranı Ca geçirgen olmadığından dinlenme halinde sitoplazmik Ca düzeyi 0,05- 10  mol/L iken hücre dışında 5.000-10.000 kat daha yüksek  ADH, Asetil Kolin ve  1 adrenerjik katekolaminlerin reseptöre bağlanması ile G proteinleri uyarılır  Aktif G proteini ile membranda Fosfolipaz C uyarılırken Ca kanalları da açılır  ER ve mitokondri membranlarında permeabilite değişikliği Ca akışına ve sitoplazmik Ca artışına neden olur

5

6  Fosfolipaz C membran fosfolipidlerinden Fosfatidil İnositol 4,5-bifosfatın (PIP 2 ) fosfodiester bağını hidroliz ederek IP 3 ve DAG oluşturur  IP 3 ER ve sarkoplazmik ret. membranlarında Ca kanallarına bağlanarak sitoplazmaya Ca akışını sağlar  IP 3 İnositol Trifosfataz enzimi ile inaktive edilir

7

8 Kalmodulin  Kalsiyum-bağımlı regülatuvar bir protein  17 kDa kalmodulin, kas proteinlerinden troponin C’nin yapısal ve fonksiyonel homologu  Kalmodulinin 4 Ca bağlama bölgesi var Dört bölgeye de Ca bağlanması yapısal değişikliğe neden olur Bu değişiklik sonucu kalmodulin enzim aktiviteleri üzerine etki eder

9

10 İkincil habercisi kinaz ya da fosfataz kaskadı olanlar  Adiponektin  hCS  EPO  PRL  GH  İnsulin  IGF I ve II  Leptin  NGF  PDGF  EGF  FGF Büyümenin kontrolü Farklılaşma İnflamatuvar yanıtın oluşumu

11 Aktivite a) Res. tirozin kinaz aktivitesi gösterir İnsülin IGF-1 FGF EGF PDGF b) Hücre içi tirozin kinaz aracılığıyla GH Prolaktin Eritropoetin Sitokinler

12

13

14 İnsüline verilen hücresel yanıtlar 1.Glukagonla uyarılmış fosforilasyonu tersine çevirir 2.Enzimlerin fosforilasyonunu sağlayan bir kaskad üzerinden hareket eder 3.Özgül enzimlerin sentezini indükler veya baskılar 4.Büyüme faktörü olarak rol alır protein sentezini aktifler 5.Glukoz ve amino asitlerin hücre içine taşınmasını uyarır

15

16 Sitozolik tirozin kinaz kullanımı

17

18 Aşağıdakilerden hangisi hücre içi sinyal iletiminde rol alır? a)Histidin b)Fosfatidilserin c)Fosfatidilkolin d)Asetilkolin e)Inositoltrifosfat

19 Fosfolipaz C aktivasyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a)Res-Gprot-PLC kompleksi Ca kanallarını aktive eder. b)PLC fosfatidilinositol 4,5 bifosfatı parçalar. c)Inositoltrifosfat, Protein Kinazı aktive eder. d)Ca-Kalmodulin kompleksi Kalmodulin kinazları aktive eder. e)Kalmodulin kinazlar proteinleri fosforile eder.


"Hormon Etki Mekanizması Dr. G. Eskandari. Fosfolipaz C aktivasyonu yapan ve/veya sitozolik Ca 2+ konsantrasyonunu artıran hormonlar  Bu grupta yer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları