Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education BÖLÜM İÇERİĞİ 23 Toplam Harcama ve Denge Çıktı Düzeyi Keynesyen Tüketim Teorisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education BÖLÜM İÇERİĞİ 23 Toplam Harcama ve Denge Çıktı Düzeyi Keynesyen Tüketim Teorisi."— Sunum transkripti:

1 1 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education BÖLÜM İÇERİĞİ 23 Toplam Harcama ve Denge Çıktı Düzeyi Keynesyen Tüketim Teorisi Tüketimin Diğer Belirleyicileri Planlanan Yatırım (I) Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi Denge Açıklanmasında Tasarruf/Yatırım Yaklaşımı Denge Noktasının Sağlanması Çarpan Çarpan Denklemi Gerçek Dünyada Çarpanın Büyüklüğü Toplam Arz ve Talep Eğrisi Denge Fiyat ve Gelir Seviyesi

2 2 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education toplam çıktı Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen (arz edilen) toplam mal ve hizmet miktarıdır. toplam gelir Belirli bir dönemde üretim faktörlerinin tamamından elde edilen toplam gelirdir. Belirli bir dönemde, toplam çıktı (üretim) ve toplam gelir arasında tam bir eşitlik vardır. Her ne zaman toplam çıktıyı (geliri) (Y) ifade eden bu birleşik terim ile karşılaşırsanız yukarıdaki bu gerçeği hatırlamalısınız. toplam çıktı (gelir) (Y) toplam çıktı ile toplam gelir arasındaki eşitliği hatırlatan birleşik terim.

3 3 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education tüketim fonksiyonu Tüketim ile gelir arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon.  ŞEKİL 23.1 Hanehalkları İçin Tüketim Fonksiyonu Hanehalkı bireylerinin tüketim fonksiyonu bireylerin her bir gelir seviyesindeki tüketim miktarını gösterir. Keynesyen Tüketim Teorisi

4 4 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Düz bir çizgi olan tüketim eğrisini açıklamak için aşağıdaki denklemi kullanabiliriz:  ŞEKİL 23.2 Toplam Tüketim Fonksiyonu Toplam tüketim fonksiyonu her bir toplam gelir seviyesindeki toplam tüketim miktarını gösterir. Bu fonksiyonun artan eğimli olması da yüksek gelir seviyesinin yüksek tüketim harcamasına yol açtığını gösterir. Keynesyen Tüketim Teorisi C = a + bY

5 5 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education marjinal tüketim eğilimi (MPC) gelirdeki değişimin tüketimde ne kadarlık bir değişime yol açacağını gösteren orandır. toplam tasarruf (S) Toplam gelirin tüketilmeyen kısmıdır. S ≡ Y – C Keynesyen Tüketim Teorisi denklik (≡) her zaman geçerli (doğru) olan bir durumu ifade eder. marjinal tasarruf eğilimi (MPS) gelirdeki değişimin tasarrufta ne kadarlık bir değişim oluşturacağını gösteren orandır.

6 6 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education marjinal tasarruf eğilimi (MPS) gelirdeki değişimin tasarrufta ne kadarlık bir değişim oluşturacağını gösteren orandır. MPC + MPS ≡ 1 MPC ve MPS önemli kavramlar oldukları için bu kavramların tanımlarına yeniden göz atmak yararlı olacaktır. Marjinal tüketim eğilimi (MPC) gelirde meydana gelen artışın, tüketimde ne kadarlık bir yükselişe neden olacağını gösteren orandır (ya da gelirdeki düşüşün tüketimi ne kadar düşüreceğini gösteren orandır). Marjinal tasarruf eğilimi (MPS) ise gelirde meydana gelen artışın, tasarruflarda ne kadarlık bir yükseliş oluşturacağını gösteren (ya da gelirde meydana gelen düşüşün, tasarruflarda ne kadarlık bir düşüş oluşturacağını gösteren) orandır. Keynesyen Tüketim Teorisi

7 7 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 23.3 C = 100 +.75Y Denkleminden Elde Edilen Tüketim Fonksiyonu Bu basit tüketim fonksiyonunda gelirin 0'a eşit olduğu noktada tüketim 100'e eşittir. Gelir artarken tüketim de artacaktır. Gelirdeki her 100 birimlik artış sonucunda tüketim 75 birim artacaktır. Bu eğrinin eğimi de 0.75’tir. Toplam Gelir, Y Toplam Tüketim, C 0100 80160 100175 200250 400 600550 800700 1,000850 Keynesyen Tüketim Teorisi

8 8 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 23.4 Şekil 23.3 de Yer Alan Tüketim Fonksiyonundan Tasarruf Fonksiyonunu Elde Edilmesi S ; Y - C’ye eşit olduğu için tüketim fonksiyonundan tasarruf fonksiyonunu türetmek çok kolaydır. Orijinden çizilen 45° eğrisi tüketim ile geliri grafiksel olarak mukayese etmek için uygun bir araç olarak kullanılabilir. Y = 200 seviyesinde, tüketim miktarı 250 dir. 45° eğrisi bize tüketimin gelirden 50 birim daha büyük olduğunu gösterir. Yani, S ; Y - C = -50. Y = 800 seviyesinde ise, tüketim gelirden 100 birim düşüktür. Yani, Y = 800 olduğunda S = 100 olacaktır. Y  TOPLAM GELİR C TOPLAM TÜKETİM = S TOPLAM TASARRUF 0100-100 80160-80 100175-75 200250-50 400 0 60055050 800700100 1,000850150 Keynesyen Tüketim Teorisi

9 9 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Tüketimin sadece gelire göre değiştiği varsayımı, konuları anlamamızda kolaylık sağlayacak bir varsayımdır. Gerçekte, hanehalklarının belli bir dönemde ne kadar tüketeceklerine ilişkin kararları, servetlerinden, faiz oranlarından ve gelecekle ilgili beklentilerinden de etkilenir. Diğer her şey sabitken daha yüksek servete sahip hanehalkları, düşük olanlara göre daha fazla harcama yaparlar. Keynesyen Tüketim Teorisi Tüketimin Diğer Belirleyicileri

10 10 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 23.5 Planlanan Yatırım Fonksiyonu Şu an için, planlanan yatırımların sabit olduğunu varsayacağız. Bu yatırımlar gelirde değişim gerçekleştiğinde değişmeyeceği için grafiği de yatay bir çizgidir. Planlanan Yatırım (I) planlanan yatırımlar (I) Firmalar tarafından planlanan sermaye stokuna ve envantere yapılan eklemelerdir. gerçekleşen yatırımlar Gerçekleşen yatırım miktarıdır; stoklardaki planlanmamış değişimler gibi öğeleri içerir.

11 11 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education denge ekonomide değişim olmadığında oluşur. Mal piyasasında denge planlı yatırımlar ile toplam çıktı seviyesinin eşit olduğu noktada oluşur. Y > C + I toplam çıktı > planlanan toplam harcama C + I > Y planlanana toplam harcama > toplam çıktı Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi Denge: Y=AE ve ya Y= C+I

12 12 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi

13 13 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 23.6 Toplam Çıktı Denge Miktarı Denge, planlanan harcamalar toplam çıktıya eşit olduğu noktada oluşur. Planlı toplam harcamalar, tüketim harcamaları ile planlı yatırım harcamalarının toplamıdır. Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi

14 14 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi Dengenin Açıklanmasında Tasarruf/Yatırım Yaklaşımı

15 15 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Dengenin sağlanması süreci, çıktı (gelir) miktarı, planlanan toplam harcamalar seviyesinin altında kaldığı sürece devam edecektir. Eğer firmalar planlanmamış envanter düşüşlerine çıktı miktarlarını artırarak tepki verirlerse, ekonomi denge noktasına yaklaşacak ve Y değeri öncekinden daha yüksek olacaktır. Eğer planlanan harcamalar çıktı miktarından azsa, stoklarda planlanmamış bir artış gerçekleşecektir. Bu duruma firmalar çıktı miktarlarını azaltarak cevap vereceklerdir. Çıktı miktarı azaldığında eskisinden daha düşük bir Y değerinde denge yeniden sağlanıncaya kadar gelir ve dolayısıyla da tüketim düşecektir. Denge Çıktı (Gelir) Düzeyinin Belirlenmesi Dengenin Sağlanması

16 16 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education toplam talep (AD) eğrisi Toplam çıktı (gelir) ve fiyat düzeyi arasında negatif ilişkiyi gösteren bir eğridir. AD eğrisi üzerindeki her nokta mal ve para piyasalarının her ikisinin de dengede olduğu noktadır. Toplam Talep (AD) Eğrisi toplam talep bütün nihai mal ve hizmet piyasalarındaki fiyatların ortalamasını belirten genel fiyat düzeyi ile bütün nihai mal ve hizmetlerin talep edilen mıktarlarının parasal değerini belirten reel GSYİH arasındaki ilişkiyi ele alır.

17 17 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Toplam talep eğrisinin neyi temsil ettiğini anlamanız önemlidir. Toplam talep eğrisi basit bireysel talepten veya piyasa talebinden daha karmaşıktır. AD eğrisi bir piyasa talep eğrisi değildir ve ekonomideki bütün piyasa taleplerinin toplamı da değildir. Niçin böyle olduğunu anlamak için, basit, aşağı eğimli hane halkı talep eğrisinin altındaki mantığı anımsayınız. Toplam Talep (AD) Eğrisi Toplam Talep Eğrisi: Bir Uyarı

18 18 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education AD eğrisi boyunca bütün noktalarda, mal piyasası ve para piyasasının her ikisi de dengededir. Politika değişkenleri G, T ve Ms sabittir.  FIGURE 27.6 Toplam Talep (AD) Eğrisi Toplam Talep (AD) Eğrisi

19 19 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Tüketim bağlantısı AD eğrisinin aşağı eğimli olması için başka bir bağlantı sağlar. Fiyat seviyesinde bir artış para talebini artırır ve bu faiz oranının artmasına, faiz oranındaki artış tüketimin (ve aynı zamanda planlanan yatırımın) azalmasına ve bu da toplam çıktının(gelirin) azalmasına yol açar. Tüketimde ilk baştaki düşüş (faiz oranındaki yükselmeden kaynaklanan) çıktıdaki genel düşüşe katkıda bulunur. Aşağı Eğimli (Negatif Eğimli) bir Talep Eğrisi için Diğer Nedenler Tüketim Bağlantısı Toplam Talep (AD) Eğrisi

20 20 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Bu Şekil P arttığı zaman Y’nin azaldığını gösterir.  ŞEKİL 27.5 Fiyat Düzeyindeki bir Artışın Ekonomi Üzerindeki Etkisi—G, T ve Ms’in değişmediği Varsayımıyla Toplam Talep (AD) Eğrisi

21 21 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education reel (servet) varlık veya reel gelir etkisi fiyat düzeyindeki bir değişim sonucu oluşan değişmenin tüketimde sağladığı değişme, yani fiyatlar düştüğü zaman aynı gelir ile insanlar daha fazla mal ve hizmet satın ala bilir Aşağı Eğimli (Negatif Eğimli) bir Talep Eğrisi için Diğer Nedenler Reel Varlık (Servet) Etkisi Toplam Talep (AD) Eğrisi faiz oranı etkisi Fiyat düzeyinde bir azalma faiz oranlarında da bir azalmaya, faiz oranlarındaki azalma da yatırım ve tüketim harcamalarında artışlara neden olur uluslararası ikame etkisi Yurt içinde üretilen malların fiyatlarının artması yerli mallar yerine yabancı malların tercih edilmesine neden olur

22 22 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Para arzında (M s ) bir artış toplam talep eğrisinin AD 0 ’dan AD 1 ’e kaymasına sebep olur. M s ’deki bir artış faiz oranını düşürür, bu düşüş planlanan yatırımı (ve böylece planlanan toplam harcamayı) arttırdığı için toplam talepte bu kayma meydana gelir. Nihai sonuç her bir olası fiyat seviyesi için çıktıda bir artıştır..  FIGURE 27.7 The Effect of an Increase in Money Supply on the AD Curve Toplam Talep Eğrisinde Kaymalar Toplam Talep (AD) Eğrisi

23 23 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Hükümet harcamalarında (G) bir artış veya net vergilerde (T) bir düşüş, toplam talep eğrisinin AD 0 ’dan AD 1 ’e kaymasına neden olur. G’deki artış planlanan toplam harcamayı arttırır ve bu da her bir olası fiyat düzeyinde çıktıda bir artışa neden olur. T’ deki bir düşüş tüketimin artmasına neden olur. Tüketimdeki artış sonra planlanan toplam harcamayı arttırır ve bu da her bir olası fiyat düzeyinde çıktıda artışa neden olur.  FIGURE 27.8 Hükümet Harcamalarında bir Artış veya Net Vergilerde bir Düşüşün AD Eğrisi Üzerindeki Etkisi Toplam Talep Eğrisinde Kaymalar Toplam Talep (AD) Eğrisi

24 24 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 27.9 Toplam Talep Eğrisini Kaydıran Etmenler Toplam Talep Eğrisinde Kaymalar Toplam Talep (AD) Eğrisi

25 25 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Toplam Talep (AD) Eğrisi Toplam Talep Eğrisinde Kaymalar 1.Beklentiler a)Gelecekteki gelirler ile ilgili beklentiler b)Gelecekteki enflasyon ile ilgili beklentiler c)Gelecekteki kar ile ilgili beklentiler 2.Uluslararası faktörler a)Döviz kurunda değişmeler b)Dış dünya gelirinde değişmeler 3.Maliye Politikası a)Devlet harcamaları b)Vergiler ve transfer ödemeleri 4. Para Politikası

26 26 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education toplam arz ekonomideki mal ve hizmet arzının toplamı. toplam arz (AS) eğrisi ekonomideki bütün firmalar tarafından üretilen toplam çıktı ile fiyat düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri. Toplam arz eğrisi, bir piyasa arz eğrisi olmadığı gibi ekonomideki bireysel arz eğrilerinin basit bir toplamı da değildir. Bunun sebebi, birkaç firmanın (bazı tartışmalarda birçok firmanın) piyasada belirlenen fiyatlara tepki vermeyişidir.( kabul etmeyişidir). Bunun yerine söz konusu firmalar fiyatlarını kendileri belirlerler. Toplam Arz Eğrisi Toplam Arz Eğrisi; Bir Uyarı

27 27 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Kısa dönemde toplam arz eğrisi (fiyat/çıktı tepki eğrisi) pozitif eğimlidir. Toplam çıktının düşük olduğu durumlarda eğri oldukça yataydır. Ekonomi tam kapasiteye doğru yaklaştıkça eğri dikleşir. Tam kapasite durumunda dik hale gelir.  ŞEKİL 28.1 Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi

28 28 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Toplam Arz Eğrisi Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi Kısa Dönemde AS Eğrisi Niçin Pozitif Eğimli Olabilir? Nedenlerden biri, ücretlerin, talepteki değişme neticesindeki fiyatları geriden takip etmesi olabilir. Bu bize pozitif eğimli kısa dönem AS eğrisini verir. Bu bölümdeki temel vurgu, eğer ücretler kısa dönemde yapışkansa bunu anlamı ücretler fiyatları geriden takip eder. Buda kısa dönemde AS’nin pozitif eğimli olmasının sebebidir. Firmaların talep eğrileri, marjinal maliyet eğrilerinde bir kayma olmaksızın yer değiştirecektir.

29 29 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education Maliyet şoku ya da arz şoku Maliyetlerdeki bir değişmenin kısa dönem toplam AS eğrisini kaydırması  FIGURE 28.2 Shifts of the Short-Run Aggregate Supply Curve Toplam Arz Eğrisi Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisinde Kaymalar

30 30 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education denge fiyat seviyesi Toplam arz ve toplam talep eğrilerinin kesiştiği noktada oluşan fiyat seviyesi AD üzerindeki her bir noktada hem para piyasası hem de mal piyasası dengededir. AS üzerindeki her bir nokta ekonomideki bütün firmaların fiyat/çıktı kararlarının temsilcisidir. P 0 ve Y 0, para piyasası ile mal piyasasının dengesi ile ekonomide bulunan firmaların fiyat çıktı kararlarını oluşturdukları dengedir.  ŞEKİL 28.3 Denge Fiyat Seviyesi Denge Fiyat Seviyesi

31 31 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education AD eğrisi AD 0 ’dan AD 1 ’e kaydığında, başlangıç denge fiyat seviyesi P 0 ’dan P1’e, çıktı seviyesi Y 0 ’dan Y 1 ’e yükselir. Uzun dönemde ücretlerin tepkisiyle AS eğrisi AS 0 ’dan AS 1 ’e kayar. ücretler tam tepki verdiğinde üretim Y 0 ’a geri dönecektir. Y 0, bazen potansiyel GSYİH olarak adlandırılır.  ŞEKİL 28.4 Uzun Dönem Toplam Arz Eğrisi Uzun Dönem Toplam Arz Eğrisi


"1 of 29 PART V The Core of Macroeconomic Theory © 2012 Pearson Education BÖLÜM İÇERİĞİ 23 Toplam Harcama ve Denge Çıktı Düzeyi Keynesyen Tüketim Teorisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları