Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

2 Misyon Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında bilimsel düzeyde eğitim ve öğretim hizmeti yanında, bölge ve ülke sorunları dikkate alınarak araştırmalar yapmak, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi amacı ile kamu hizmeti yürütmek Eğitim: Tıbbi Mikrobiyoloji (Klinik Mikrobiyoloji) bilgi ve becerilerini sağlık alanında uygulayabilen pratisyen hekim, uzman hekim ve bilim insanı yetiştirmek Akademik faaliyet: Bölgenin ve ülkenin sağlık sorunları dikkate alınarak Tıbbi Mikrobiyoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak

3 Misyon Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı;
Ademik personel, Öğrenciler, Sağlık personeli, Tıp Fakültesinin tüm Anabilim Dalları, Kuruma başvuran hastalar ve sağlıklı bireylere hizmet sunmaktadır.

4 Misyon Kuruluş hangi alanda çalışıyor?
Mikrobiyoloji (Bakteriyoloji, viroloji, Mikoloji, parazitoloji, immunoloji ve moleküler mikrobiyoloji) ve Klinik Mikrobiyoloji Kuruluş hangi gereksinimleri karşılıyor? Öğrenci ve uzman eğitimi Hastalıkların laboratuvar tanısı Bilimsel araştırmalar

5 Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?
Misyon Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir? Öğrenci ve uzman eğitimi Hastalıkların laboratuvar tanısı Bilimsel araştırmalar Kuruluşun amacı ilk kurulduğundan bu yana değişti mi? Amaç değişmemiştir. Uygulama farklılığı nedeni ile kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevlerde aksamalar olmaktadır (Rutin mikrobiyoloji testleri gibi).

6 Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri
Paydaşlar Öğrenciler Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Öğrenci aileleri Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Dekanlık paydaşları Rektörlük ve paydaşları

7 Değerler Kuruluşun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan değer ve inançlar nelerdir ? Evrensellik Atatürk devrim ve ilkelerine saygı İnsan ve hasta haklarına saygı Tutarlılık, Açıklık Bilimsellik Eşitlikçilik Ekip ruhu ve dayanışma Bölüm ve kurumu sahiplenmek

8 Değerler Kuruluşun çalışma felsefesi nedir ?
Mikrobiyoloji bilimini fakülte, bölge ve ülke düzeyinde güncel laboratuvar tekniklerini kullanabilen nitelikli bilim insanı, tıbbi mikrobiyoloji bilgisi ile donanımlı tıp hekimi ve uzman yetiştirmek

9 Değerler Kuruluşun çalışmalarına temel oluşturan değerler, standartlar ve idealler nelerdir? Evrensellik Atatürk devrim ve ilkelerine saygı İnsan ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık, Açıklık Bilimsellik Eşitlikçilik Ekip ruhu ve dayanışma Bölüm ve kurumu sahiplenmek

10 Değerler Standartlar Tıbbi Mikrobiyoloji eğitim, öğretim, Bilimsel çalışma ve kamu hizmeti alanlarında ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluk

11 Değerler İdealler Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında bilimsel düzeyde eğitim ve öğretim hizmeti yürütmek, Bölge ve ülke sorunları dikkate alınarak araştırmalar yapmak Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi amacı ile kamu hizmeti yürütmek

12 Değerler Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar: Atatürk devrim ve ilkelerine saygı Adalet ve hukuğa saygı Bilimsellik Değişime açıklık Ekip ruhu ve dayanışma Bölüm ve kurumu sahiplenmek Katılımcılık Ulaşılabilirlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı

13 Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevresel Analiz Fırsatlar Tehditler

14 Öz değerlendirme-Güçlü yanlar
Akademik kadronun genç, çalışkan, aktif, yeniliklere açık öğretim üyelerini içermesi, Eğitim Teorik dersler, pratik uygulamalar ve sınav sorularının seçilmesi konularında Anabilim dalı içerisinde standartizasyonu sağlayan akademik kadronun bulunması, Bölüm akademik kurulunda ders içeriklerinin güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmesi ve sınav öncesi soruların tartışılarak saptanması,

15 Öz değerlendirme-Güçlü yanlar
Tıpta Uzmanlık eğitiminin Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin önerdiği standart eğitim programı çerçevesinde titizlikle yürütülmesi, Tularemide tanı, Helicobacter pylori, Bruselloz gibi bir çok konuda yapılan bilimsel çalışmalarda uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunma, Akademik personelin tam gün çalışması, Genç bir Tıp fakültesi içerisinde bulunmak, Tıp fakültesinin temiz ve güzel bir doğa içerisinde bulunması,

16 Öz değerlendirme- Zayıf yanlar
Öğrenci sayısının fazlalığı, Dersliklerin yetersiz oluşu Mikrobiyoloji pratik uygulamalarına uygun bir laboratuvarın olmayışı, Bilimsel çalışmalar ve öğrenci laboratuvarları için gerekli malzeme akışının yetersizliği, Anabilim dalları laboratuvarları dışında özel donanımlı laboratuvarların bulunduğu bir Temel Bilimler Binasının olmayışı,

17 Öz değerlendirme- Zayıf yanlar
Anabilim Dalı mekanının fiziksel yetersizliği Anabilim Dalında donanımlı bir laboratuvar bulunmaması, mevcut labortuvarda teknik donanım ve havalandırma sisteminin yetersizliği, Anabilim dalında sekreter, teknisyen ve hizmetli gibi yardımcı personelin bulunmayışı, Intern eğitimine yönelik “Klinik Mikrobiyoloji” (uygun klinik örneklerin alınması, transportu, laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi) eğitiminin olmayışı

18 Öz değerlendirme- Zayıf yanlar
Anabilim Dalının yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevlerden biri olan hastalıkların laboratuvar tanısının Anabilim Dalı disiplini içerisinde yapılamaması. Tüm mikrobiyolojik testlerin Merkez laboratuvarı disiplininde de olsa kısmen başka Anabilim dalları sorumluluğunda yapılıyor olması. Bundan dolayı ileri düzeyde mikrobiyolojik tetkiklerin planlanıp uygulanamaması,

19 Öz değerlendirme- Zayıf yanlar
Mikrobiyoloji rutin hizmetinin Anabilim Dalı disiplininin sorumluluğunda olmaması nedeniyle Üçüncü basamak sağlık hizmeti almak üzere üniversite hastanesine başvuran hastaya vadedilen düzeyde tüm bilimsel birikimlerin aktarılamaması

20 Öz değerlendirme - Fırsatlar
Anabilim Dalında öğretim üyelerinin bilimsel özgürlük içerisinde çalışabilmesi, Bölgemizde bulunan İstanbul, Bursa ve Marmara üniversitelerindeki Mikrobiyoloji AD ile kurulan iyi ilişkiler, “VI. Ulusal Sindirim yolu ile bulaşan infeksiyonlar simpozyumu’nun” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ile 2009 yılında Anabilim Dalımız tarafından düzenlenecek olması,

21 Öz değerlendirme - Fırsatlar
Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsü ile araştırma projesi çerçevesinde kurulan bilimsel ilişkiler, Almanya Freiburg Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Hijyen Enstitüsü ile kurulan bilimsel ilişkiler, Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar,

22 Öz değerlendirme - Tehditler
Öğretim üyelerinin yöneticilerin seçiminde taraf olma zorunda kalması, Mikrobiyoloji AD’nın etkinliğinin azaltılması Anabilim Dalının yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevlerden biri olan hastalıkların laboratuvar tanısının Anabilim Dalı kontrolünde yapılamaması. Bazı mikrobiyolojik testlerin başka anabilim dalları sorumluluğunda yapılıyor olması. Bundan dolayı ileri düzeyde mikrobiyolojik tetkiklerin planlanıp uygulanamaması, Anabilim Dalı etkinliğinin azaltılması nedeniyle öğrenci ve asistan eğitimi ve öğretiminde, akademisyenlerin bilimsel gelişiminde ileride onarılamıyacak eksikliklerin oluşması.

23 Öz değerlendirme - Tehditler
Araştırma görevlileri kadrolarının azlığı ve zaman içerisinde de kadro sıkıntısının devam etme olasılığı Döner sermaye gelirlerinin paylaşımındaki eşitsizlik Rutin hizmetin Anabilim Dalı sorumluluğunda olmaması nedeniyle Anabilim Dalının performans uygulamasının dışında tutulması

24 Vizyon Toplumun salgın, biyoterör, deprem gibi çevresel felaketler de dahil karşılaşabileceği tüm mikrobiyolojik sorunları çözebilen, Eğitim, öğretim,bilimsel araştırma alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan, Bazı mikroorganizmaların ileri düzeyde çalışıldığı referans merkezlerini içeren konuma gelebilmek

25 Stratejik amaçlar: A.Eğitim ve öğretim süreçleri
Stratejik Amaç I: yılından itibaren Anabilim Dalına ait öğrenci laboratuvarının kurulması yılından itibaren Anabilim Dalındaki Bölüm lab.nın asistan eğitiminin kalitesini artırmak için yer ve ekipman açısından yeterli hale getirilmesi yılından itibaren araştırma görevlileri için Anabilim Dalı içerisinde bir çalışma odası ve bilgisayar tahsis edilmesi yılından itibaren Rutin laboratuvar hizmetlerinin Anabilim Dalı bünyesinde ve kontrolünde yapılarak, klinik örneklerin asistan ve öğrenci eğitiminde kullanılabilir hale getirilmesi,

26 Stratejik amaçlar - A.Eğitim ve öğretim süreçleri
yılından itibaren Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji derslerinin aynı yıl içerisinde verilerek bütünlüğün sağlanması yılından itibaren Anabilim Dalı öğretim üyelerinin “Eğiticilerin Eğitimi” kursu almalarının sağlanması yılından itibaren Intern öğrencilerin mezuniyet öncesi pratik bilgilerini pekiştirme amacıyla Tıbbi Mikrobiyoloji’nin elektif staj olmasının sağlanması yılından itibaren Deney Hayvanları ile ilgili kurslara eğitici olarak Anabilim Dalı öğretim üyelerinin katkısının sağlanması yılından itibaren ERASMUS öğrenci değişim programı dahilinde öğrenci kabul etmek

27 A.Eğitim ve öğretim süreçleri
Stratejik amaç II. yılından itibaren Ulusal akreditasyon için Tıpta Uzmanlık eğitiminin Türk Mikrobiyoloji Cemiyetinin önerdiği standart eğitim programı çerçevesinde yürütülmesi amacıyla; Viroloji, Mikobakteriyoloji, Anaerob Bakteriler, Mikoloji, İmmunoloji, Parazitoloji, Moleküler Mikrobiyoloji laboratuvarlarının kurulması Uluslar arası akreditasyon programlarına katılımın sağlanması

28 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
Stratejik amaç I. 1. Anabilim Dalı öğretim üyelerine bilgisayar temini 2. Anabilim dalının altyapısını oluşturan laboratuvarların mekan ve donanım olarak yılından itibaren kurulması yada genişletilmesi Viroloji Tanı Laboratuvarı Moleküler Mikrobiyoloji laboratuvarı İmmunoloji Laboratuvarı Anaerob Bakteriyoloji Laboratuvarı Mikobakteriyoloji Laboratuvarı Mikoloji Laboratuvarı Parazitoloji Laboratuvarı Özel Bakteriyoloji Laboratuvarı (Mikoplazma, Helicobacter pylori, Klamidya vb)

29 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
3. Bulaşıcılık oranı yüksek olan mikro-organizmalar için “P3” laboratuvarının kurulması 4. SCI kapsamına giren yüksek atıf alabilecek yayın sayılarının artırılması 5. Anabilim Dalında her öğretim üyesinin iki yılda bir en az bir proje (TUBİTAK, DPT, Üniversite Araştırma fonu) tamamlaması 6. Uluslararası proje çalışmalarına katılımın sağlanması (Avrupa 7. çerçeve programı gibi)

30 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
Stratejik amaç II. yılından itibaren Tıp fakültesi Temel Tıp bilimlerinde multidisipliner laboratuvarın kurulması Stratejik amaç III. Akademik personelin niteliğini yükseltmek için; 1. Tularemide laboratuvar tanı yöntemleri ile ilgili 6 aylık yurtdışı eğitim 2. Kırım Kongo Hemorajik Ateşi’nin laboratuvar tanı yöntemleri ile ilgili 6 aylık yurtdışı/yurtiçi eğitim

31 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
3. Mikoplazma ve Üreaplazmanın tanısında yeni metodların geliştirilmesi ile ilgili eğitim 4. Brusella patogenezisi ile ilgili eğitim 5. Anerob laboratuvar yöntemlerinin geliştirilmesi içerikli eğitim 6. Viroloji Laboratuvarının kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili yurtdışı/yurtiçi eğitim 7. Tıbbi Mikrobiyoloji alt konularında Akademik personelin uzmanlaşması için yurtdışı ve yurtiçi eğitim programlarının başlatılması

32 C. Uygulama ve hizmet süreçleri
Stratejik amaç I. yılından itibaren Anabilim Dalının yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevlerinden biri olan hastalıkların rutin mikrobiyolojik tanısının Anabilim Dalının sorumluluğunda yapılması. yılından itibaren, Transplantasyon hastalarında infeksiyon etkenlerinin bakteriyolojik ve ileri virolojik tanılarının konulması, immunolojik tetkiklerinin Anabilim Dalının sorumluluğunda yapılması

33 C. Uygulama ve hizmet süreçleri
yılından itibaren, Hastane infeksiyonlarına yönelik moleküler epidemiyolojik testlerin Anabilim Dalının sorumluluğunda yapılması ve geliştirilmesi Anabilim Dalında yapılacak tüm laboratuvar hizmetleri için teknisyen ve sekreter ihtiyacının karşılanması

34 C. Uygulama ve hizmet süreçleri
Stratejik amaç II. Bölgede oluşabilecek bir salgın durumunda etkene yönelik tanı, tiplendirme ve antimikrobiyal direnç çalışmalarının yapılması

35 D. Yönetim süreçleri Stratejik amaç
Katılımcı, adaletli ve açık bir ortamda stratejik planda tanımladığımız eğitim, öğretim sorunları ve çözümleri, yeni eğitim uygulamalarının paylaşılması, Anabilim Dalında yapılan bilimsel faaliyetlerin paylaşılması, bölüm hizmetlerinin geliştirilmesi ve sonuçların paydaşlarla görüşülmesi, Döner sermaye yönetim kurulunda Sağlık Bakanlığı hastanelerinde olduğu gibi tüm birimlerin temsil edilmesi, Hastane performans uygulamasına aktif olarak katılım koşullarının sağlanması

36 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Faaliyet, Projeler ve sorumlular Proje-1: Viroloji Laboratuvarı kurulması (Yönetici: Prof.Dr.Recep Bingöl) Proje-2: P3 Laboratuvarı kurulması (Yönetici: Doç.Dr.Aynur Karadenizli) Proje-3: Helicobacter – Campylobacter laboratuvarının kurulması (Yönetici: Doç. Dr. Fetiye Kolaylı) Proje-4: Anaerob tanı laboratuvarının kurulması (Yönetici: Doç. Dr. Fatma Budak) Proje-5: Mycoplasma – Chlamidia laboratuvarının kurulması ( Yönetici: Doç. Dr. Sema Özcan)


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları