Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Hazırlama Komisyonu Zeliha ER Ü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Hazırlama Komisyonu Zeliha ER Ü"— Sunum transkripti:

1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Hazırlama Komisyonu Zeliha ER Ü
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Hazırlama Komisyonu Zeliha ER Ü.Gülsüm GÜLER Meral YILDIZ Gülden AY Burcu KAPLAN

2 BEP’in Yasal Dayanakları
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Özel eğitimin temel ilkeleri Madde 4 - f) Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.

3 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin; 4
573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin; 4. Madde (f) bendinde “özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirerek uygulanması esastır” diyerek BEP yasal olarak zorunlu hale getirmiştir.

4 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği; MADDE 69 – (1) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.

5 BEP’ in daha ayrıntılı bir tanımını yapmak istersek yukarıdaki kavramlar çerçevesinde, BEP özel eğitime ihtiyacı olan bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında ( öz bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından ( okul, özel eğitim okulu, özel eğitim sınıfı vb.) ve destek hizmetlerden( kaynak oda sınıf içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır. Bu doküman aile öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.

6 BEP NE DEĞİLDİR ? Bireysel çalışma kâğıtları değildir.
Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalışma programı değildir. Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir. Bireyi özel olarak etiketleyen bir karar dosyası değildir. Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir gelişim yada kayıt tablosu değildir. Öğretmene ve aileye ek yükler getiren bir ekonomi programı değildir. Öğrenciye yapabildiklerinden daha fazla ödev-çalışmayı zorunlu hale getiren bir ev ödevi-çalışma programı değildir.

7 KİMLERİN BEP’E İHTİYACI VARDIR?
Akranlarına sağlanan eğitim olanaklarından engeli yada yetersizliği nedeniyle yeterli düzeyde yararlanamayan bireylerin, Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin, İhtiyaçlarının karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime ihtiyacı olduğu düşünülen bireylerin, Bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı var demektir.

8 BEP’İN YARARLARI Bireye uygun eğitim hizmetlerinin sunulması,
Bireye uygun ve gerçekçi amaçların belirlenmesi, Bu amaçlarının karşılanıp karşılanmadığını ortaya koymak olarak sıralanabilir. Ayrıca, BEP’ in yararları, ebeveyn, çocuk, öğretmen ve toplum açısından da sıralanabilir.

9 1.Öğrenci açısından; öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı ihtiyaçların neler olduğu belirlenir ve sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açığa kavuşturulur. BEP sürecinde öğrenmeyi daha anlamlı hale getirecek teknikleri öğrenmiş öğretmenlerin katılımı sağlanarak, çocuğun eğitiminde becerilerin geliştirilmesi ve öğretimde farklı düzenlemelerin yapılması sağlanır. BEP bireyi bağımsız bir yaşama hazırlar.

10 2.Anne-baba açısından; ebeveynle okul personeli arasında iletişim aracı görevi görür ve çocuğun ihtiyaçları, nelerin sağlanabileceği ve karşılaşılacak sonuçların neler olabileceği konusunda her iki tarafta da eşit söz hakkı sağlar. Ebeveynlerle okul arasındaki görüş farklılıklarının çözümlenmesi konusunda önemli yarar sağlamaktadır.

11 3.Öğretmen açısından; öğretmenin çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini belirlemede uygulama ve değerlendirme aracı olarak işlev görmesine olanak sağlar. Sınıf ortamı, sınıf dışından danışmanlarla ve diğer disiplinlerden gelen kişilerle paylaşılarak sınıf öğretmenin alternatifler geliştirmesini sağlar. Öğretmen için bir plan ve kılavuz görevi görür.

12 4.Toplum açısından; gelişmiş toplumlarda engelli çocuklara normal gelişim gösteren çocuklara verilen hakların verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, engelli çocukların karşı karşıya bulundukları problemlerin çok yönlü bir yapıya sahip oldukları ve engelli çocukların eğitim ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçların karşılanma düzeyleri arasında uçurum olduğu fark edilmiştir. BEP bireyi topluma uyumlu ve yararlı hale getirmeyi amaçlaması bakımından da yararlıdır.

13 BEP’in Amaçları; Özel gereksinimli her öğrenci için hazırlanması gerekli ve yasal olarak zorunlu bireyselleştirilmiş eğitim programlarının temel amacı, bu öğrencilere en üst düzeyde yararlanabilecekleri eğitim fırsatları sunmaktır.

14 BEP NASIL HAZIRLANIR? Madde 69: (3) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır. (4) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde BEP’e ilişkin değerlendirmeler esas alınır.

15 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME BİRİMİ
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.

16 Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, Bir rehber öğretmen, Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, Öğrencinin sınıf öğretmeni, Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, Öğrencinin velisi, Öğrenci, olmak üzere bu kişilerden oluşur. BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır. Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.

17 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi Başkanı ve Görevleri
Okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı olarak görev yapar.

18 Birim başkanının görevleri şunlardır:
Birimde görev alacak üyeleri belirleyerek BEP geliştirme birimini oluşturmak. Birimde gerektiğinde görev alacak üyelerin katılımını sağlamak. BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi yapılacak düzenlemelere ilişkin tedbir almak. BEP geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan araç-gereç ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eş güdümlü çalışmak.

19 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin Görev ve Sorumlulukları
BEP geliştirme birimi üyelerinden sınıf, alan, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, eğitim programlarını hazırlamakla görevlendirilen öğretmen ile rehber öğretmen, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda görev tanımında yer alan BEP ile ilgili görevleri yürütürler. Bu birimde görev alan özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi; öğrenci için belirlenen destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik etme ve öğrencinin bireysel gelişiminin izlenmesinden sorumludur. Veli; BEP geliştirme sürecinde öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş bildirmek ve öğrencinin eğitiminde etkililiği sağlamak amacıyla gerektiğinde araç-gereç ile eğitim materyali desteği sağlamaktan sorumludur. Öğrenci; BEP geliştirme sürecinde eğitim ihtiyaçlarını belirtmek ve eğitimine ilişkin alınacak kararlarda görüş bildirmekten sorumludur.

20 BEP geliştirme birimi üyelerinin bu sorumluluklarının yanı sıra BEP geliştirme biriminin görevleri şunlardır: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak. Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden BEP hazırlanmasını sağlamak.

21 Öğrenciler için hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl yenilemek.
Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak. Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapmak. Özel eğitim uygulama merkezleri (okulları) ve özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim alacak öğrencileri belirlemek. Özel eğitim okul veya kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alması uygun olanları belirleyerek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu bilgilendirmek.

22 BEP BİRİMİNİN İŞLEYİŞİ
Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonun Yıllık Çalışma Planında belirtilen tarihlere göre (Ekim ayı) uygun zamanda ilgili müdür yardımcısı tarafından okulda bulunan kaynaştırma öğrencilerinin her biri için BEP birimi oluşturulur. Birim başkanı birim üyelerine görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme yapar. Birim başkanı, birim üyelerine okulda bulunan kaynaştırma öğrencilerinin RAM raporları doğrultusunda bilgi verir. Birim başkanı, ilk BEP Birimi toplantı tarihini belirler.Bu tarihe kadar yapılması gereken çalışmalarla ilgili (öğrencilerin performanslarının belirlenmesi,BEP dosyasının 1,2,3. Sayfalarının doldurulması)bilgi verir.

23 İlk toplantıda BEP dosyasında bulunan ilk BEP toplantısı Formuna kaynaştırma öğrencilerinin her biri için alınan kararlar yazılır. Bu kararlar öğrencinin yetersizlik durumu ve eğitsel performansı değerlendirildikten sonra hangi derslerde BEP hazırlanacağı,okul ve sınıf içi ortam düzenlemeleri ve alınacak tedbirler,hangi derslerde destek eğitim odasından yararlanacağı ile ilgili bilgilerdir. Öğrenci ile ilgili hazırlanacak BEP in dönemlik yada yıllık düzenlenmesine bağlı olarak BEP tamamlanma tarihi belirlenmelidir.

24 İlk BEP toplantısında BEP toplantılarının hangi sıklıkla yapılacağı karara bağlanmalıdır.Öğrencinin BEP de alınan amaçları gerçekleştirme düzeyi,belirlenen amaçların uygunluğu,ailenin ve öğrencinin programa katılma durumu göz önünde bulundurularak bir sonraki BEP gündemi karar olarak alınabilir. Toplantıya (varsa )öğrencinin dersine daha önce girmiş olan öğretmenler çağrılabilir. Öğrencinin gelişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgisine başvurmak amacıyla uzman kişiler kurula davet edilebilir.

25 BEP Hazırlama Aşamaları:
Öğrencinin performansı, performans belirleme formu doldurularak yapılır. Bu formların içeriği belli bir standarda bağlanamaz. Çünkü öğrencinin gelişim ve disiplin alanlarında yapabildikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Öğrenciyi değerlendirirken tüm derslere ilişkin eğitsel performansını, alan/ branş öğretmenlerinin de girmiş oldukları derslerdeki eğitsel performansını ( neleri yapıp yapamadığının) belirlenmesi gerekir. Performans , öğrencinin halihazırda yapabildiklerini, sahip olduğu becerileri yansıtmalıdır. Öğrencinin performansı alınırken bulunduğu sınıf düzeyi ve yaşından çok eğitsel düzeyine odaklanılmalıdır.

26 1. Değerlendirme öncesi çalışmalar
Gönderme sürecinin düzenlenmesi. Ailenin haberdar edilmesi ve onayının alınması. Ekipteki kişilerin bilgilendirilmesi. Çocuğun değerlendirileceği alanların belirlenmesi. Değerlendirme için gerekli ölçümlerin zaman çizelgesine bağlanması. Toplantı zamanlarının belirlenmesi.

27 2. Değerlendirme Özel gereksinimli öğrencinin performans düzeyini belirlemek üzere yapılan ölçmeyi içerir. Değerlendirmenin yapılması için standart testler, ölçüt bağımlı testler, doğal gözlemler, anne baba, öğretmenle görüşme gibi teknikler İzlenir. Bu tekniklere; önceki aşamada belirlenen gelişim alanları, çocuğun özrünün eğitsel performansa olası etkileri, yaşı, yaşadığı çevre, bu çevrede kullanılan dil gibi faktörler dikkate alınarak karar verilir. Gerekli ölçmeler yapıldıktan sonra elde edilen veriler yorumlanır.

28 3. Yerleştirme Bu evrede, değerlendirme evresinde ulaşılan sonuçlara bağlı olarak çocuğun yerleştirileceği eğitim ortamına, gereksinim duyulan destek hizmetlere ve bunların sürelerine, zamanına ve kim tarafından yürütüleceğine karar verilir.

29 4. Program geliştirme Bu evre iki temel aşamadan oluşmaktadır. Birincisi, programın hazırlanmasıdır. Değerlendirme aşamasında elde edilen verilere dayalı olarak öğrencinin bir yıl sonunda kazanacağı uzun dönemli amaçlara, kısa dönemli amaçlara, kullanılacak öğretim yöntemlerine ve materyallere karar verilir. Bunlar öğrencinin programına yazılır, ikinci aşama ise hazırlanan programın uygulanmasıdır.

30 5. BEP’in izlenmesi ve değerlendirilmesi
Bu evrede, öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alan amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını ve alınan kararların doğru olup olmadığını belirlemek, gerekirse değişiklikler yapmak için program izlenir ve değerlendirilir.

31 Performans Düzeyi Tanımı
Bireyselleştirilmiş eğitim programında çocuğun, performans düzeyine ilişkin ifadelerin yer alması gerekmektedir. Öğrencinin performans düzeyi, ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarını tanımlayan özet ifadelerdir.

32 Performans Düzeyi İfadelerinde Yer Alması Gereken Bilgiler
Performans düzeyi yazılırken gerekli olan bilgileri seçmede, ne tür verilere ihtiyaç olduğu belirlenmelidir. Performans düzeyinde yer alması gereken bilgiler üç ana başlık altında toplanmaktadır:

33 Bunlar, Belirli bir alandaki öğrenci performansını akran grubuna göre karşılaştıran bilgiler; Öğrencinin program alanlarına göre yapabildikleri ve yapamadıklarını belirten bilgiler; Öğrencinin belirli bir müfredat programına katılım düzeyini gösteren ifadeleri yer almalıdır.

34 Performans Düzeyinde Yer Alan Bilgilerin Elde Edilmesi
Öğrencinin performans düzeyinde yer alan bilgiler: Aile görüşmelerinden, Ölçüt bağımlı değerlendirme sonuçlarından, Doktor raporlarından, Sınıf gözlemlerinden, Öğretmen raporlarından, Standart test sonuçlarından elde edilebilir.

35 Performans Düzeyini Yazarken Kullanılacak Bileşenler
Öğrencinin performans düzeyini yazarken: Öğrencinin yetersizliğinin, öğrencinin genel eğitim programına katılımının nasıl etkilediğine ilişkin bilgi, Öğrencinin sahip olduğu özür nedeniyle gerçekleştiremediği beceri alanlarına ilişkin bilgiler. Öğretim amaçlarını belirlemek için mantıksal ipuçları yer almalıdır.

36 Performans Düzeyi İfadesi Yazılırken İzlenecek Kurallar
Performans düzeyi ifadeleri, bireyselleştirilmiş eğitim programının diğer öğeleriyle doğrudan ilişkili ve ilgili olmalıdır. Performans düzeyi ifadelerinde, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarına ilişkin ifadeler yer almalıdır.

37 Performans düzeyi ifadelerinde, öğrencinin özürünün, öğrencinin eğitsel performansına olan etkisinin tanımı yer almalıdır. Performans düzeyi ifadeleri, öğrenciye ilişkin güncel bilgileri içermelidir. Performans düzeyi ifadeleri, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.

38 Öncelikli Becerilerin Seçimi
Öğrencinin performans düzeyini belirlemek için gerçekleştirilen ayrıntılı değerlendirme sonucunda, öğretmen bir öğretim yılında öğretilmesi gereken pek çok beceri ve kavram olduğunu fark edebilir. Ancak, bu becerilerin öğretimi için bir öğretim yılı olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, her yıl öğrencinin performans düzeyi tekrar gözden geçirilerek, yeni amaçlar belirlenmelidir.

39 Öğretim için öncelikli becerileri belirlerken neler yapılmalı?
Öğrenci için işlevsel olan ve daha sık kullanılacak beceriler, daha az işlevsel olan ve daha az kullanılacak becerilere göre tercih edilmelidir. Pek çok ortamda gerçekleştirilebilecek beceriler sadece bir ortamda gerçekleştirilecek becerilere tercih edilmelidir.

40 Öğrencinin diğer bireyleri gözleyerek öğrenebileceği beceriler öncelikli olarak seçilmelidir.
Öğrencinin kendine güvenini artırmasını sağlayacak beceriler öncelikli olarak seçilmelidir. Bir becerinin gerçekleşmesi için önkoşul olan beceriler, önkoşul olmayan becerilere göre öncelikli olarak tercih edilmelidirler.

41 EĞİTSEL PERFORMANS (ÖRNEK)
Öğrencinin Adı-Soyadı: EĞİTSEL PERFORMANS (ÖRNEK) Öğrenci, Türkçe dersinde; Sözel yönergelere uyar.Görsel ve işitsel uyaran verildiğinde tepki verir. El- göz koordinasyonu sağlar. Yazı araç- gereçlerini kullanır. Temel çizgi çalışmaları yapar. Ses, hece, kelime ve cümle okur. Cümle, metin okur / yazar. Etkili okuma kurallarını uygular. On cümleden oluşan metni dinler. Bu metin ile ilgili olarak sorulan sorulara cevap verir. Öğrenci, matematik dersinde; Nesneleri karşıt olma durumuna göre ayırt eder.(az-çok, büyük-küçük, uzun-kısa, kalın-ince, içinde-dışında, üzerinde-altında) Ritmik sayar.(birer ritmik sayar, ikişer ritmik sayar, onar ritmik sayar, beşer ritmik sayar)Rakamları yazar.1,2,3,4,5,6,7,8,9 doğal sayılarını kavrar.’’0’’ doğal sayısını kavrar.İki basamaklı doğal sayıları kavrar.İki basamaklı sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar. Düzenleyen: İmza Tarih:

42 UZUN DÖNEMLİ VE KISA DÖNEMLİ AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR Uzun dönemli amaçlar, bir dönem veya bir öğrenim yılı sonunda öğrencinin var olan eğitsel performans düzeyi, öğrenme hızı ve özellikleri doğrultusunda edinebileceği kazanımlardır. Uzun ve kısa dönemli amaçlar için belirlenen sürelerde öğrencinin durumuna göre değişikliğe gidilebilir. Öğrencinin BEP’inde yer verilecek olan UDA’ların hangi disiplin ve gelişim alanlarında belirleneceğine öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda BEP Geliştirme Birimi karar verir. Bir öğrenciye her ders için UDA belirlemek yerine, önceliklerine odaklanılmalıdır. Eğer öğrenci görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik derslerinde yeterli performansı gösteriyorsa bu alanlarda UDA belirlenmesine gerek yoktur.

43 KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR Kısa dönemli amaçlar,;eğitsel performans düzeyi ile uzun dönemli amaçlar arasında ölçülebilir ara basamaklar olarak tanımlanabilir.Kısa dönemli amaçlar, kolaydan zora doğru sıralanır.Belirlenen amaçlar gerçekçi ve mümkün olabildiğince az olmalıdır. Uzun ve kısa dönemli amaçlar; öğrencinin ilgileri, öğrenme hızı, becerinin karmaşıklık düzeyi, barındırdığı alt kazanımların yoğunluğuna göre genişleyip daralabilir.

44 Başlangıç-Bitiş Tarihi
Uzun Dönemli Amaçlar Kısa Dönemli Amaçlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Sorumlu Kişiler Noktalama işaretlerini (. , ? ) tanımını yapar.Metin içerisinde kullanır. Noktanın tanımını yapar. Nokta işaretinin kullanıldığı yerleri söyler. Nokta işaretini uygun yerde kullanır. Virgül işaretinin tanımını yapar. Virgül işaretinin kullanıldığı yerleri söyler. Virgül işaretinin uygun yerde kullanır. Soru işaretinin tanımını yapar. Soru işaretinin kullanıldığı yerleri söyler. Soru işaretinin uygun yerde kullanır. …./…./…….. Öğrenci Velisi Sınıf/Sınıf Rehber Öğretmeni Branş Öğretmeni Rehber Öğretmen Birim Başkanı İmza İmza İmza İmza İmza

45 Başlangıç-Bitiş Tarihi
Uzun Dönemli Amaçlar Kısa Dönemli Amaçlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Sorumlu Kişiler Yüzden küçük sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemini yapar. İki basamaklı doğal sayıdan bir basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemlerini yapar. İki basamaklı doğal sayıdan bir basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemlerini yapar. İki basamaklı doğal sayıdan iki basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemlerini yapar. İki basamaklı doğal sayıdan iki basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemlerini yapar. …/…/… Öğrenci Velisi Sınıf/Sınıf Rehber Öğretmeni Branş Öğretmeni Rehber Öğretmen Birim Başkanı İmza İmza İmza İmza İmza

46 BEP Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :
BEP‘de öğrenciye sunulacak hizmetlerin ekip toplantılarında karar verildiği şekilde başlama-bitiş tarihleri ve haftanın hangi günleri, hangi saatlerde, nerede ve kimin sorumluluğunda gerçekleşeceğinin belirtilmesi gerekir. Bu bilgiler, programın sağlıklı işlemesi ve sorumluların görevlerini yerine getirmesi için önemlidir. Bu bilgiler programın aksayan yönlerini ve bunların sorumlularını belirlemede de işe yarayacaktır.

47 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANLARININ (BÖP) HAZIRLANMASI
Öğrencinin ulaştırılması istenen amaçları kazanması için yapması gerekenleri ayrıntılı, belirgin ve açıkça ifade eden plandır. BÖP; günlük, haftalık ve aylık olarak geliştirilebilir. BÖP’ te, BEP’ te belirlenen kısa dönemli amaçların ders saati/ saatleri içinde kazandırabileceği basamaklar amaç olarak belirlenir. BEP’ te yer alan uzun dönemli amaçlara ulaştıracak kısa dönemli amaçları nasıl öğreteceğimiz konusunda bize yol gösterecek plandır.

48 BÖP; kişiye özgü hazırlanmış ders planı olarak da düşünebiliriz
BÖP; kişiye özgü hazırlanmış ders planı olarak da düşünebiliriz. Sınıf öğretmeni veya branş öğretmeninin hazırlamış oldukları ders planlarında kaynaştırma eğitimine alınacak öğrencilere yönelik amaç, işleniş ve değerlendirme alanlarında yapılan uyarlama ve farklılıkları belirterek de BÖP hazırlanmış olur.

49 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI ÖRNEĞİ
Süre:40 x 5 Ders Matematik Sınıf 3 Öğrenme Alanı Çıkarma İşlemi Alt Öğrenme Alanı İki basamaklı doğal sayıdan bir basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemleri Kazanımlar İki basamaklı doğal sayıdan bir basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemlerini yapar. Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikler Anlatım,GösteripYaptırma,Soru-Cevap,ModelOlma,Sözelİpucu,Fiziksel İpucu Kullanılan Eğitim Teknolojileri Araç ve Gereç. Sayı Kartları,YazıTahtası,ÇalışmaKağıtları,Abaküs,Sayı Çubukları Ders Alanı Okul,Sınıf

50 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ (Ödev,deney,problem çözme vb.)
Etkinlik Örneği Öğretmen tahtaya iki basamaklı bir sayı yazar. Öğrenciden bu sayının kaç olduğunu söylemesini ister. Daha sonra iki basamaklı sayının altına bir basamaklı bir sayı yazar,hangi sayını büyük olduğunu sorar. Sonra alttaki sayıyı üstteki sayı ile karşılaştırmasını ister.Öğrenci üstteki sayının büyük olduğunu söylediğinde “Şimdi hangi işlemi yapmamız gerekiyor?” diye sorar.Öğrenci çıkarma işlemi yapması gerektiğini söylediğinde; öğretmen ,öğrenciye çıkarma işlemini yapmasını söyler.Öğretmen , öğrencinin işlemi yapma sürecinde sayı boncukları,abaküs,sayı kartları vb. araç gereçleri kullanabilmesi için yardımda bulunur. Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev,deney,problem çözme vb.) Öğrenci işlemi gerçekleştirdikten sonra öğretimin pekişmesi için konuyla ilgili çalışma kağıtları hazırlanır. İlk örnekler sözel ipucu ve model olma yoluyla öğrenciyle birlikte yapılır. Daha sonra öğrencinin bağımsız olarak çalışmayı tamamlaması sağlanır. Grupla Öğrenme Etkinlikleri (Proje,gezi,gözlem vb.) Sınıf içinde yazı tahtasında uygulama yapması sağlanır. Özet İki basamaklı doğal sayıdan bir basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemlerini yapar.

51 Ölçme ve değerlendirme:
Bireysel Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme-Değerlendirme Grupla Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme-Değerlendirme Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve İleri Düzeyde Öğrenme Hızında Olan Öğrenciler için Ek Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri İçinde beş tane iki basamaklı doğal sayıdan bir basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemlerinin bulunduğu bir çalışma kağıdı hazırlanır. Öğrencinin işlemleri bağımsız bir şekilde yapması istenir. Dersin Diğer Derslerle İlişkisi Açıklamalar Çıkarma işlemini temelinde geriye doğru sayma olduğu düşünüldüğünde beden eğitimi dersinde öğrencinin geri geri yürüyerek aynı zamanda sayma yapması sağlanır. Müzik dersinde de konuyla ilgili şarkılar söyleyerek konunun pekişmesi sağlanır.

52 Kaynakça: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI EL KİTABI
573 Sayılı KHK 1739 Sayılı MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

53 TEŞEKKÜRLER…


"BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Hazırlama Komisyonu Zeliha ER Ü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları