Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEP UYGULAMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEP UYGULAMALARI."— Sunum transkripti:

1 BEP UYGULAMALARI

2 BEP TANIMI Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı; Özel Eğitim gereksinimi olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.

3 AKADEMİK FİZİKSEL ORTAM DESTEK HİZMETLERİ
BEP AKADEMİK FİZİKSEL ORTAM DESTEK HİZMETLERİ DİSİPLİN ALANI Öz bakım Akademik İletişim Motor Hayat Bilgisi Müzik Resim Toplumsal Uyum… DİSİPLİN ALANI Tam zamanlı kaynaştırma Yarı Zamanlı kaynaştırma Özel Eğitim Sınıfı Özel eğitim Okulu DESTEK HİZMETLER Kaynak Oda Sınıf İçi Destek Dil Ve Konuşma Terapisi Fizyoterapi Ulaşım Aile Eğitimi Danışmanlık Hizmeti

4 BEP - Özellikleri Çocuğun bütün eğitim gereksinimlerine uygun olarak, öğrenme yaşantılarını içerir, bu anlamda kapsamlıdır. BEP’te hedefler erişilebilir olup, öğrencinin eğitsel performans düzeyine göre saptanır. Bu anlamda BEP uygulanabilirdir. BEP bireyseldir çünkü bireysel performansa uygun , bireysel hedefler barındırır.

5 BEP - Özellikleri BEP sadece akademik alanları değil, destek hizmetlerini, mesleki, motor, öz bakım, günlük yaşam ve iletişim (dil konuşma) becerilerini de kapsar. Kapsamlıdır. BEP, hem veliler hem de BEP birimine katılan eğitim personelinin anlayacağı sadeliktedir. Anlaşılırdır. BEP katılımı ve sorumluluk paylaşımını getirir. BEP Biriminde tüm üyeler arasında bir yazılı metin vardır,

6 BEP- İŞLEVSELLiK Hazırlanan programla öğrenciye “nelerin, nasıl öğretileceği” işlevsellikle ilgilidir. İşlevsellik, bireyin ihtiyaç duyduğu bağımsız yaşam, ilgi ve yeteneklerine uygun akademik gelişim ve sosyal-toplumsal yaşam becerilerinin tümünü kapsar.

7 BEP’in Yararları Öğrencinin yapabileceklerinin performansını içerir.
Öğrencinin farklı gereksinimlerini belirtir. Öğrenciye uygun ve gerçekçi amaçları barındırır. Öğrencinin öğrenme sürecinin izlenmesini sağlar. Öğrencide gelişim ve öğrenmeleri süreç sonunda ortaya koyar.

8 BEP’in Yararları Öğrencinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili nasıl bir özel eğitim hizmeti yürütüleceğinin yol haritasıdır. Çocuğun eğitiminde görev alacak kişilerin, beklenti, yükümlülük ve sorumluluklarını bağlar. Herkese eşit söz hakkı tanır. Öğretmenine günlük ders planı hazırlamada yol gösterici olur.

9 BEP’iN Gerekliliği Çocukların zayıf ve güçlü yönleri farklıdır.
Çocukların gelişim, problem çözme, zihinsel süreçler, davranışsal özellikler ve öğrenme özellikleri birbirinden farklıdır. Eğitimin tek sac ayağı üzerinde değil, ailenin de işin içine girdiği dengeli bir yapıda sürdürülmesini sağlar.

10 KİMLERE BEP Akranlarına sağlanan eğitim olanaklarından engeli ya da yetersizliği nedeniyle yeterli düzeyde yararlanamayan bireylerin, Farklı Öğretim İlke ve Tekniklerine Farklı öğrenme sürelerine Farklı eğitim ortam ve materyallerine ihtiyaçları vardır. Yani Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına ihtiyacı var demektir.

11 Özel Eğitimde Değerlendirmenin Temel İlkeleri
Değerlendirme, yetersizliği olan her çocuğun bireysel gereksinimlerini göz önünde bulundurmalıdır. Değerlendirme, özel eğitime gereksinimi olan çocukla ilgili yeni öğretimsel süreçler planlamak için kullanılmalıdır. Değerlendirme sadece akademik alanı değil, sosyal, psikomotor, gelişim yönlerini de ala almalıdır. Değerlendirme sadece tek yönlü yapılmamalı, gözlem ve diğer tekniklerden de yararlanılmalıdır.

12 Özel Eğitimde Değerlendirmenin Temel İlkeleri
Değerlendirme sürecinde sosyokültürel yapı dikkate alınmalıdır. Öğretim programları sürekli olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Öğretim sürecine eşlik eden bir izleme süreci olmalıdır.

13 Değerlendirmede bireysel , çevresel, fizyolojik faktörler
Çocuğun, ailesinin ve toplumun kültürü Çocuğun bilişsel düzeyi Çocuğun genel sağlığı; algılama, görme, işitme ve motor beceri özellikleri Çocuğun, yaşadığı ortamdaki kişilerin beklentilerine ilişkin davranışları

14 Çocuğun, iletişim becerileri
Çocuğun akademik beceriler Günlük ve toplumsal yaşam becerileri

15 Öğretmenin Değerlendirme Yapması
Yöneltme amacıyla Eğitsel planlama amacıyla (BEP) Bireyselleştirilmiş öğretim planlarının (BÖP) uygulanması amacıyla Gelişmeleri kaydetmek amacıyla Programı değerlendirmek amacıyla

16 BEP BİRİMİ Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, b) Bir rehber öğretmen, c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, e) Öğrencinin velisi, f) Öğrenci, olmak üzere bu kişilerden oluşur. (3) BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır. (4) Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.

17 BEP MADDE 73 – (1) Okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı olarak görev yapar. Birim başkanının görevleri şunlardır: a) Birimde görev alacak üyeleri belirleyerek BEP geliştirme birimini oluşturmak. b) Birimde gerektiğinde görev alacak üyelerin katılımını sağlamak. c) BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi yapılacak düzenlemelere ilişkin tedbir almak. ç) BEP geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan araç-gereç ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eş güdümlü çalışmak.

18 BEP MADDE 74 – (1) BEP geliştirme birimi üyelerinden sınıf, alan, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, eğitim programlarını hazırlamakla görevlendirilen öğretmen ile rehber öğretmen, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda görev tanımında yer alan BEP ile ilgili görevleri yürütürler. (2) Bu birimde görev alan özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi; öğrenci için belirlenen destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik etme ve öğrencinin bireysel gelişiminin izlenmesinden sorumludur. (3) Veli; BEP geliştirme sürecinde öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş bildirmek ve öğrencinin eğitiminde etkililiği sağlamak amacıyla gerektiğinde araç-gereç ile eğitim materyali desteği sağlamaktan sorumludur. (4) Öğrenci; BEP geliştirme sürecinde eğitim ihtiyaçlarını belirtmek ve eğitimine ilişkin alınacak kararlarda görüş bildirmekten sorumludur. (5) BEP geliştirme birimi üyelerinin bu sorumluluklarının yanı sıra bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

19 BEP a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. b) Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak. c) Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden BEP hazırlanmasını sağlamak. ç) Öğrenciler için hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl yenilemek. d) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak.

20 BEP e) Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapmak. f) (Değişik:RG-21/7/ ) Özel eğitim uygulama merkezleri (okulları) ve özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim alacak öğrencileri belirlemek. g) (Mülga:RG-21/7/ ) ğ) Özel eğitim okul veya kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alması uygun olanları belirleyerek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu bilgilendirmek.

21 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ Programı Başkan Hazırlamakla (Müdür/ Rehber
Müdür Yrd.) Aile Sınıf Öğretmeni/İlgili Alan Öğret. Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen Özel Eğitim Gerektiren birey Rehber Eğitsel Değ. ve Tanılama Ekibi Temsilcisi Programı Hazırlamakla Görev. Öğret.

22 BEP’in İçeriği Öğrencinin var olan eğitsel performans düzeyinin özeti,
Uzun dönemli amaçlar, Uzun dönemli amaçlara ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar, Öğrenciye sağlanabilecek özel eğitim ve destek hizmetleri (türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağı),

23 BEP’in İçeriği Öğretim ve değerlendirme sürecinde kullanılacak yöntem, teknik, araç-gereç ve eğitim materyalleri, Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeler Özel eğitim hizmetlerinin başlayış ve bitiş tarihleri (zaman çizelgesi), Öğrencinin kişisel bilgileri.

24 Performans Belirleme Ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarının ortaya konmasıdır. İlerlemelerin görülebilmesi için performans düzeyinin gerçekçi olarak ortaya konması son derece önemlidir, çünkü açıklamalar değerlendirme sonuçlarının açık ve anlaşılır hale gelmesini sağlar. Ayrıca, öğrencinin belirli ihtiyaçlarını tanımlamayı ve öncelik sırasına dizmeyi sağlar. Öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını, ilgi ve ihtiyaçlarını tanımlar. Performans düzeyi ifadelerinde hangi bilgiler yer alır? Öğrencinin yapabildiklerini ve yapamadıklarını belirten bilgiler, Öğrencinin özrünün eğitsel performansına etkisi Öğrencinin belirli bir müfredat programına katılım düzeyini gösteren ifadeler, Öğrenci ile ilgili güncel bilgiler,

25 EĞİTSEL PERFORMANS DÜZEYİ
Çocuğun; PsikoMotor Sosyal-Duygusal Bilişsel Dil Konuşma(iletişimsel) Algısal Duyusal alanlarındaki davranışları kapsar. Bu alanlarda neler yaptıkları gözlemlenerek, ölçütler kullanılarak ölçülür.

26 DEĞERLENDİRME Öğretmen yapımı testler/kontrol listeleri/Ölçüt bağımlı ölçü araçları Görüşme yoluyla bilgi toplama Okul kayıtlarını (karne, e okul) inceleme Formal testler (zeka, başarı vb. testi sonuçları) Doktor raporları (İşitme-Görme raporu sonuçları) Gözlem sonuçları (bireyi tanıma) Eğitsel Değerlendirme İsteği formu Proje ve hazırlanan ödevler Değerlendirme raporu hazırlama ve öncelikli gereksinimleri belirleme

27 Performans Örneği Öğrencinin şu anki performans düzeyi: İlhan, 11 yaşında 4.sınıf öğrencisi ve dil konuşma konusunda peltek konuşması olan bir öğrenci. Bazı harfleri yuvarlayarak konuşmaktadır. Matematikten basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilmekte, eldeli toplama ve çıkarma işlemlerinde yardımla yapabilmektedir. Türkçeden okuma konusunda heceleyerek okumakta, söyleneni yazmaktadır. Nokta ve virgül noktalama işaretlerini bilmekte ve çoğunlukla uygun yerlerde kullanabilmektedir. Motor gelişimi akranları ile uyumlu olup, Sınıf kurallarını tanımakta, canlı cansız varlıkları, özelliklerini söyleyebilmektedir. Mevsimleri bilmekte, aylardan bazılarının isimlerini söyleyebilmektedir.

28 Performansa Bağlı Uzun Süreli ve Kısa Süreli Amaçlar
1.Uzun Dönemli Amaçlar 2.Kısa Dönemli Amaçlar Amaçlar; Var olan Performans Düzeyine uygun olmalıdır. Amaçlar İşlevsel olmalıdır. Gerçekçi ve Uygulanabilir olmalıdır. Öğrenci Yararına olmalıdır. Sadece Edinimle Sınırlı olmamalıdır. Öğrencinin öncelikli gereksinimlerini kapsamalıdır.

29 AMAÇLAR UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR
Öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda bir yıllık süre sonunda kazanması gereken hedefleri genel olarak ifade eder. KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR Öğrencinin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen alt amaçlardır. Daha özel ve ayrıntılıdır.

30 Uzun Dönemli Amaçlar PERFORMANS DÜZEYİ: İlhan Türkçe dersinden seslerin yarısını tanımakta, tanıdığı sesleri yazabilmekte, basit iki sesten oluşan heceleri telaffuz edebilmektedir. Uzun Dönemli Amaç.1: İlhan, yıl sonunda, okuma becerisini kazanır.

31 Kısa Dönemli Amaçların Belirlenmesi
UDA: İlhan yıl sonunda gösterilen metni okur. KDA: 1. İlhan seslerin yazılı olduğu kartta, istenilen sesi gösterir. (3/4) 2. İlhan kendisine söylenen sesleri doğru şekilde tekrarlar. (3/4) 3. İlhan iki sesten oluşan heceleri doğru şekilde tekrarlar. (3/4) 4. İlhan iki sesten oluşan heceleri okur. (3/4) 5.İlhan heceleri okur.(3/4) 6.İlhan iki heceyi birleştirerek okur. (3/4) İlhan iki ve daha fazla heceli kelimeleri okur (3/4)

32 Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP)
BöP: BEP’te, öğrencinin gereken davranışları kazanması için, öğrencinin ve çalışanların yapması gerekenleri ayrıntılı, belirgin ve açıkça ifade eden plandır. BÖP’te işlenen amaçlar BEP’teki kısa dönemli amaçlarımızdır. BEP’te yer alan uzun dönemli amaçlara ulaşmak için kısa dönemli amaçlarımızı nasıl öğreteceğimiz konusunda bize yol gösterecek planlardır.

33 Bir Öğretim Planında Yer Alması Gereken Unsurlar
Öğrencinin adı Öğretmenin adı Öğretim programının adı Öğrencinin genel performans düzeyine ilişkin özet ifadeler Davranış ölçütü Öğrenme ortamı Oturum sayısı Materyal Öğretim amaçları Öğretim basamakları Öğretim yöntem ve teknikleri Değerlendirme-veri toplama teknikleri

34 Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP)
1.basamak: K.D.A.’lar analiz edilerek öğretimsel(davranışsal) amaç olarak yazılır. Davranışsal amaçlar yazılırken; 1-zaman sınırlarını belirlemek 2-kabul edilebilecek en az doğru davranış sayısını belirlemek 3-davranış koşulunun belirlemek 2.basamak: Yazılan öğretimsel (davranışsal) amaçların gerektirdiği öğrenme yaşantıları hazırlanır. Öğretim malzemeleri ve stratejileri belirlenir. 3.basamak: Öğrencinin kendisinden beklenen davranışları, sürenin sonunda yapıp yapmadığının ve ilerlemelerin belirlenmesi için ölçü araçları hazırlanır ve uygulanır.

35 DAVRANIŞSAL AMAÇLAR UDA: İlhan, yıl sonunda ilk okuma yazma becerilerini kazanır. KDA: İlhan hece yazma çalışmaları yapar. (8/10) DAVRANIŞSAL AMAÇLAR: 1. Heceyi modele bakarak yazar. (8/10) 2. Söylenen heceyi defterine yazar. (8/10) 3. Söylenen heceyi sınıf tahtasına yazar. (8/10)

36 ÖĞRETİMDE UYARLAMA Akranlarından farklı gereksinimleri olan öğrencilerin sınıf içinde gerçekleştirilen etkinliklere katılımını artırmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak için çeşitli düzenlemelerin (amaçlar, sınıf ortamı, zaman, yöntem, materyal, sunum vb) yapılması sürecidir.

37 Eğitim Ortamına İlişkin Düzenlemeler
Fiziksel düzenleme Basamaklandırılmış amaçları uyarlama Beceri-Kavram analizi yapma Öğrenci gruplarının oluşturulması Öğretim materyallerinin seçimi Öğretim yöntem-tekniklerinin uyarlanması Öğrenmeyi etkileyen diğer değişkenlerin belirlenmesi Sınıf yönetimi-Sınıf kuralları-Günlük rutinlerin oluşt. Zamanın etkili kullanılması İzleme-Kayıt tutma süreçleri

38 UYARLAMA «Çekirdek Aile ve geleneksel aileyi bilir» KDA
Günlük planınızda «Sosyal Bilgiler» dersini planlıyorsunuz. Uzun dönemli amaç: «Çekirdek Aile ve geleneksel aileyi bilir» KDA *Karı ve kocadan oluşan ailenin çekirdek aile olduğunu bilir.

39 Ders: Sosyal Bilgiler Beceri: Çekirdek Aileyi Gösterir Amaç: Kendisine gösterilen resimde çekirdek aileyi gösterir. İlhan, karı ve kocadan oluşan resmin, çekirdek aile olduğunu söyler. Yöntem Gerektiğinde öğrenciye sözel olarak yardım. Akran desteği, artan bekleme süreli öğretim yöntemi, resimli ip ucu.

40 Destek Hizmetler BEP hazırlanırken öğrenci için gerekli destek hizmetler belirlenir. Bu aşamada öğrencinin öncelikli ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. İhtiyaç duyulan destek hizmetler belirlendikten sonra bunlardan nasıl ve ne şekilde yararlanılacağı belirlenmelidir.

41 Destek/Ek Hizmetler Odyoloji Danışmanlık Hizmetleri Tıbbi Hizmetler
Uğraşı Terapisi Anne-Baba Eğitimi Fiziksel Terapi Psikolojik Hizmetler Boş Zaman Etkinlikleri Okul Sağlık Hizmetleri Sosyal Çalışma Hizmetleri Dil ve Konuşma Terapisi Ulaşım Evde eğitim

42 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
BEP uygulanma aşamasında ve uygulamanın sonunda değerlendirilmelidir. Böylece ileriye dönük belirlediğimiz amaçların ne kadarına ulaşabildiğimizi belirlemiş oluruz. İyi bir izleme ve değerlendirme işlemeyen bir BEP’i değiştirmemize ve geliştirmemize yardım eder. Öğrencinin BEP’inin uygulanmasından sorumlu kişi, önerilen eğitim ortamında sürekli olarak öğrencinin başarısını değerlendirmekle de sorumludur.

43 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzlemek: Uygulayıcıların, sistematik olarak bilgi toplaması (Ölçme) ve bu bilginin düzenli aralıklarla belirlenmiş olan amaçlarla karşılaştırılmasıdır. İzlemenin iki temel amacı vardır. BEP’i uygulamakla yükümlü olan uzmanlara, kullandıkları yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmaları için veri/ imkan sağlamak, BEP’in işlevselliğini ve uygunluğunu için BEP ekibine bilgi sağlamak

44 İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Okula/Kuruma yerleştirilen öğrencilerin izlenmesi okul yönetimi ve ilgili birimler tarafından işbirliği içinde yürütülür. Öğrencinin kaydettiği gelişmelerin izlenmesi, öğrenciye yönelik verilen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine ilişkin program ve çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yıl sonunda ayrıntılı bir rapor düzenlenerek Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilir.


"BEP UYGULAMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları