Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Saffet Dilek 2.Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi 3-6 Aralık Adana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Saffet Dilek 2.Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi 3-6 Aralık Adana."— Sunum transkripti:

1 Dr.Saffet Dilek 2.Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi 3-6 Aralık Adana

2 JİNEKOLOJİK KANSER CT,KT,RT AMAÇ DAHA UZUN YAŞAM veya KÜR KÜR veya DAHA UZUN VE KALİTELİ YAŞAM KALİTELİ YAŞAM

3  Aile ve çalışma hayatı  Geç ve erken komplikasyonlar  Finansal ve sigorta  Sekonder malignite  Kür ve sürvi  Vücut imajı  Cinsellik  Fertilite

4 Kanser Lokalizasyonu Ortalama tanı yaşı <20 Yaş(%) 20-34 Yaş(%) 35-44 Yaş(%) Lokalize Hastalık (%) Serviks480.214.926.252 Korpus620.01.56.470 Over631.33.57.419 Vulva/vajina680.022.38.361 Horner Mj et al SEER Cancer Statisitics,1975-2006,2009

5  Erken tanı olanaklarının artması  Moleküler patolojideki ilerlemeler  Cerrahi tekniklerdeki gelişmeler  Prognostik faktörlerin daha iyi tanımlanması  Doğurganlık yaşının ileri yaşa kayması  YÜT’deki gelişmeler

6  IVF/ Embryo cryopreservation  Donor egg  Oocyte cryopreservation  Freezing and Banking ovarian tissue  Gestational carrier (surrogate mother)

7  TANIM; ◦ Bilgilendirilmiş ve katılımı sağlanmış, düşük risk grubundaki jinekolojik kanserli hastalarda, uzun dönem sağ kalımı etkilemeksizin doğurganlığın ve organ fonksiyonlarının korunmasıdır.  AMAÇ; ◦ Mümkünse genital organ bütünlüğünün, değilse en azından uterus veya bir overin prezervasyonudur.

8 Genç, doğurganlığının ve organ fonksiyonlarının korunmasını isteyen, düşük risk grubundaki tüm genital kanserli kadınlar Erken evre MEOT Borderline over tümörleri Malign germ hücreli over tümörleri Malign seks-kord stromal over tümörleri Erken evre servikal kanserler Erken evre düşük grade’li endometrial kanserler Gershenson DN.2005

9  Ovarian kistektomi  USO  USO+TAH  BSO Tüm bu girişimler kapsamlı cerrahi evreleme işlemi ile birlikte yapılmalıdır. ART İHTİYACI

10  Over malignitelerinin % 90’ ı  % 70 olguda over dışı yayılım  %25 olgu evre I hastalık  Erken evrede 5 yıllık yaşam % 90  Olguların % 3- 17’si 40 yaş altında

11  Kapsamlı evreleme zorunludur  En uygun adaylar Evre IAG1 olgulardır  Evre IA-C ve G1-2 üzerinde prognoz kötüdür(1)  Rekürens ve DOD olasıdır (1,2,3)  Yakın izlem ve fertilite sonrası definitif cerrahi gereklidir  Başarılı gebelikler bildirilmiştir. 1)Pork JY et al.Gyn Onc,2008 2)Schlaret AC et al, Int J Gyn Cancer,2009 3)Kwon YS et al, J Gyn Onc, 2009

12 AraştırmacıNStageGebelikRelaps Colombo 199456IA-IC25/173 Zenetta 199756IA-IC27/205 Raspagliesi 199710IA-III3/30 Brown 199816IA-IC8/52 Morice 200125IA-II4/47 Schilder 200252IA-IC31/175 Pork 200862IA-IIIC22/1911

13  Epitelyal over malignitelerinin %10-15’i BOT’d u r.  Klinik olarak: ◦ Daha erken evre ◦ Daha genç yaş ◦ Tembel davranış ◦ Uzun sağkalım ◦ Geç rekürens  Sık histopatolojik tipler, seröz ve müsinöz ◦ Unilateralite; serözlerde %60, müsinözlerde %90 ◦ Evre I hastalık; serözlerde %60, müsinözlerde %90  Fertilite koruyucu cerrahinin ideal adayıdırlar Park JY et al, Gynec Oncol, 2009

14 BOT Fertility- sparing n=184 Ort izlem 70 ay (3-216) Telefon görüşmesi 130 Regüler menses 115 İrregüler menses 2 Premenarş 1 Prematür menapoz 4 Rekürens 8 Park JY et al, Gynecol Oncol,2009 Gebelik girişimi 31 hasta (3 adjuvan KTX)

15 Gebelik girişimi 31 hasta (3 adjuvan KTX) Başarılı gebelik 27 hasta,33 miad gebelik(32 tekiz, 1 ikiz) 34 Sağlıklı miad gebelik Konjenital anomali yok Park JY et al, Gynecol Oncol,2009

16  MOT’ nin % 5’i  Her yaşta görülebilirler  En yaygın tip granüloza cell tümör - % 95 unilateral - % 95 stage I - % 90 surviv - Juvenil tip % 80 genç yaşta görülür -Rekürrensleri tembel seyirlidir (%10-15 )  OKC mümkündür.Olgu bazında başarılı gebelikler bildirilmiştir

17  Tüm malign over tümörlerinin % 5 ‘i  Çoğunlukla genç kız ve kadınlarda görülür  Sıklıkla unilateraldir - Disgerminomlarda % 15 bilateralite  Ekseriyetle stage I hastalık ( %60-75)  %10 olguda konkomitant, ipsilateral veya kontrolateral matür kist i k teratom  Her evrede kürabl hastalıktır

18  Erken evre : USO, karşı overin değerlendirilmesi ve kapsamlı cerrahi evreleme  İleri evre : OKC ve debulking  Stage IA disgerminom ve stage IA G1 immatür teratom dışı tüm olgulara adjuvan 3-4 siklus BEP  Tüm evrelerde OKC yapılabilir  Kür oranları : Erken evrede % 100 İleri evrede % 75

19 Yazarlar n Normal Mens Gebelik Gershenson 1988 40 27 / 40 (%68) 22/11 Brewer1999 16 13 / 14 (%98) 5 / 3 Low 2000 74 43/47 (% 92) 14/19 Zanetta 2001 138 80/81 ( %99) 41/16 Tangir 2001 64 28 / 40 (%69) 47/29 Gershenson 2002 133 59/77 (%77) 35/35

20  Küresel olarak en sık genital malignite ( FİGO 26 th Annual report- 2006  Olguların % 10 ‘u erken evre ( IA-IB1) ve 40 yaşın altında ( FİGO 26 th Annual report- 2006 ) ( Benedetti PP Gynecol Oncol,2007  Erken evre olgularda 5 yılık yaşam % 95 ‘in üzerinde ( Benedetti PP Gynecol Oncol,2007 )  Servikal kanserde standart primer yaklaşımlar fertiliteyi yok edici  Bazı olgularda OKC girişimi mümkün

21  Evre IA1 – IB1 < 2 cm tümör  40 yaşın altında olgular  Fertilite isteği olan  LN tutulumu olmayan

22  LN tutulumu ve parametrial tutulum direkt ilişkili Parametrial tutulum LN (-) %2 LN (+) %100  Nodal tutulum evre ile ilişkili IA1 < %1 IA2 % 5-8 IB1 % 16-20  Nodal tutulumun bilinmesi çok önemli Benedetti PP, Cancer, 2000 Benedetti PP, Gynecol Oncol, 2007

23  Konizasyon - Tümör büyüklüğü - Stromal invazyon derinliği  MRI - Tümör büyüklüğü - Servikal uzunluk  PET-CT - Nodal tutulum  Sentinel node maping – LLND - Nodal değerlendirmede en seçkin yöntem Phaisa J et al, Gynecol Oncol, 2008

24  Konizasyon  Radikal Trakelektomi -Abdominal -Vajinal  Radikal Histerektomide - Ovarian retansiyon - Ovarian transpozisyon

25  Hasta : Genç ve fertilite isteği olmalı  Tümör : IA1 olmalı  Kon. marjini : Negatif olmalı  Skuamöz ve adeno ca’ lar için uygun  Risk : < %1 LN (+)  LVSİ : Negatif olmalı ? (1) Phaisa JM et al, Gyn Onc,2008

26  Hasta : Genç, fertilite isteği olmalı  Tümör : IA1 LVSİ (+) IA2 IB1 < 2cm IB1 2-4 cm > % 50 stromal invazyon (neoadjuvan KT), LN (-)  Nodal durum: Sentinel node maping ve LS LND ile araştırılmalıdır Phaisa J et al, Gynecol Oncol, 2008

27 MerkezNGebeliklerCanlı Doğum <32 hftRekürensÖlüm London, Shepherd 15888(7)441044 Toranto, Covens 1214534674 Quebec, Roy / P lante 1066949331 Berlin, Schneider/Her tel 1001812342 Lyon, Dargent/Methvet 11861(3)34575 Los Angles, Roman/Burnett 6986120 New York, Abu Rastom 413(3)3000 Toulouse, Querlou 2944010 Copenhagen, Svane 24NA 00 Bei j ing 16NA 10 Stocholm / Hellberg 864000 TOTAL790302(17)19028(%9.6)29(%37)16(%2) David A et al, Curr Opin in Oncol,2009

28  Birinci trimester kayıp : %17 -Genel populasyona benzer  İkinci trimester kayıp : %12 -Beklenenden yüksek  Prematür doğum : Oldukça yüksek  YÜT ihtiyacı : Oldukça yüksek Chen Yong et al,2008 Gershenson, 2008

29  ENDİKASYONLAR : - Radikal cerrahi sonrası adjuvan RT olasılığı - Definitif RT öncesi ( L/S )  SORUNLAR: -%25 olguda benign ovarian kist -%50 ovarian yetmezlik (iskemi + RT) - Servikal adeno ca’da over metastazı buna bağlı ölüm ve relaps Moriee P etal,Fertil Steril 2000

30  Tüm olguların % 5’i doğurganlık yaşında  Tüm evrelerde 5 yıllık yaşam % 85  Kompleks atipili hiperplazide kansere progresyon %29  Kompleks atipili hiperplazi ile kanser birlikteliği % 25  Bazı hastaların fertilite ihtiyacı açık  Standart tedavi fertiliteyi ortadan kaldırır

31  İyi differansiye kanser  Derin myometrial invazyon yok ( MRI)  Şüpheli pelvik-paraaortik nod yok  Konkomitant over kanseri şüphesi yok  Medikal tedavi kontrendike değil  Hasta standart tedavi olmadığının bilincinde  Hasta izlenmeye uygun L Chiva et al, Gynecol Oncol 2008

32  Histereskopik rezeksiyon + progesteron IUD  Tekrarlayan D/C + progesteron IUD  GnRH agonistleri  Anti östrojenler  Aromataz inhibitörleri  Progesteron deriveleri : Standart yaklaşım - Sekretuar differensiasyon - Östrojen reseptör fonks. İnhibisyonu - Mitozun engellenmesi - Apoptozisin indüksiyonu - Antiöstrojenik etki 1)Mantz F et al,Obstet Gynec,2002 2)Emons Get alRes.Clin.Oncol,2000 3)Seagusa M etal, cancer 1988

33  MPA : 20-40 mg/gün 14 gün / ayda  MGA: 40-160 mg /gün 14 gün /ayda  MPA: 200-600mg/gün sürekli  Tedavi etkinliği: 12 hafta sonra D/C  Toplam tedavi süresi 24 hafta Chiva L.etal Gyn Oncol2008

34 EK Ortalama yanıt süresi Tedavi süresi Biyopsi+ H/S 12hafta 24 hafta 12 haftada yanıt beklenir İlk biyopsi (+) ise 12 hafta daha tedaviye devam edilir 24.Haftada biyopsi (+) ise definitif tedavi planlanır Gebelik beklentisi esnasında 3-4 ayda bir biyopsi yapılmalıdır Chiva L.et al,Gynec Oncol 2008

35 n:133 Uygun süreli yanıt 68/133 (%51) Geçici yanıt 35 /133 ( %25) Yanıt yok 33/133 (%24) Chiva L.et al,Gynec-Oncol 2008

36 Literatürün gözden geçirilmesi sonucu  Ortalama yaşı 29 olan 101 olgudan 56 çocuk bildirilmiştir (1)  133 olgudan 53 gebelik bunların 35tanesi YÜT ile (2)  Doğum sonrası definitif cerrahi uygulanan 70 olgudan 4 tanesinde rezidüel tümör saptanmıştır (2) 1) Gothieb WH et al, Obstet Gynecol, 2003 2) Chiva L.et al,Gynec-Oncol 2008

37  Yaşam kalitesi koşulları ile ilişkili olarak genital kanserli bazı kadınlarda fertilitenin korunması gerekmektedir  Uygulanacak yaklaşımlar onkoloji emniyeti sınırları içinde olmalıdır  Genital kanserlerin biyolojik davranışlarının kişiye özgü ve hastalığa özel kondisyonları daha iyi anlaşıldıkça uygulama alanı genişleyecektir

38 Mevcut literatürün işığı altında;  Evre IAG1 MEOT, tüm borderline epitelyal over tümörleri,MGHOT,MSKST  Evre Ib1 < 2 cm serviks kanserli  Evre IAG1 endometrial kanserler  Bazı LMS, Karsinofibromlar ORGAN KORUYUCU girişimlerin yapılabileceği maligniteler olarak görülmektedir


"Dr.Saffet Dilek 2.Üreme Endokrinolojisi ve Endoskopi Kongresi 3-6 Aralık Adana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları