Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyosidal Ürünlerden Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kapsamında Numune Alınması Münir Devriş TAMKOÇ Tıbbi Teknolog Türkiye Halk Sa ğ lı ğ ı Kurumu – Çevre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyosidal Ürünlerden Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kapsamında Numune Alınması Münir Devriş TAMKOÇ Tıbbi Teknolog Türkiye Halk Sa ğ lı ğ ı Kurumu – Çevre."— Sunum transkripti:

1 Biyosidal Ürünlerden Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kapsamında Numune Alınması Münir Devriş TAMKOÇ Tıbbi Teknolog Türkiye Halk Sa ğ lı ğ ı Kurumu – Çevre Sa ğ lı ğ ı Daire Başkanlı ğ ı

2 Biyosidal Ürünlerden Numune Alma Prosedürü Biyosidal Ürünlerden Numune Alma Prosedürü Biyosidal Ürünler Yönetmeli ğ i kapsamında alınması gereken numunelere ilişkin Kurumumuzca hazırlanan “Biyosidal Ürünlerden Numune Alma Prosedürü" 12.03.2014 tarihli ve 2014.5716.711 sayılı yazımızla 81 İ l Valili ğ ine gönderilmiş, ayrıca web sayfamızda (http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr) yayımlanmıştır. Söz konusu numune alma işlemlerinin mezkur rehbere göre yerine getirilmesi gerekmektedir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

3 Kapsam Bu prosedür, resmi kontrollerde veya ruhsata esas olmak üzere biyosidal ürünlerin üretim, da ğ ıtım ve satış aşamalarında her türlü numune alma işlemlerini kapsar. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım I 7-9 Nisan 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

4 Hukuki Dayanak 663 sayılı Sa ğ lık Bakanlı ğ ı ve Ba ğ lı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 31/12/2009 tarihli ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeli ğ i Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

5 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurum, sorumlu oldu ğ u ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini, re’sen veya şikâyet üzerine, Kurum merkez teşkilatı veya il müdürlüklerindeki denetim görevlileri aracılı ğ ıyla yürütür. Piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda gerekli önlemleri alır. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

6 Denetim Amaçlı Numune Planı Piyasaya arz edilen biyosidal ürünlerin çeşit ve yo ğ unlu ğ u ile laboratuvar kapasitesi göz önünde bulundurularak her yılın Aralık ayında Kurum tarafından il bazında bir sonraki yıla ait yıllık numune alma planı hazırlanır ve yıl içerisinde gerekti ğ inde güncellenir. Hazırlanacak olan bu planda biyosidal ürünlerin taşıdı ğ ı risk durumu ile şikâyet ve ihbarlar göz önünde bulundurulur. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

7 Denetim Amaçlı Numune Denetimle görevli personel, gerekli gördü ğ ü takdirde, her türlü testi yaptırmak üzere biyosidal ürünlerden, aktif maddelerden ve temel maddelerden ya da Biyosidal Ürünler Yönetmeli ğ i kapsamında bulunan biyosidal ürünlerin di ğ er bileşenlerinden gerekli miktarlarda ücretsiz olarak numune alabilir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

8 Numune Miktarı Ürünün yapısına ve özelli ğ ine göre, test ve muayenelerin gerektirdi ğ i ölçüyü aşmamak üzere, şahit numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, biri şahit numune olmak üzere iki takım olarak alınır. Bir şahit numune mühürlenip etiketlenmek suretiyle denetlenen yere yediemin olarak bırakılır. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

9 Numune Tutana ğ ı Numuneler için şahit numune üzerine bırakılacak olan hariç 3(üç) nüsha tutanak düzenlenir. Bir nüshası işyeri sahibi ya da adına çalışan temsilciye verilir. Bir nüshası alınan numune ile birlikte laboratuvara gönderilir. Bir nüshası da müdürlük tarafından muhafaza edilir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

10 Numunelerin Mühürlenmesi Numuneler, özelliklerine göre mühürleri bozulmayacak şekilde denetim görevlileri tarafından denetim altında bulunan işyerlerinin sahipleri ya da bu kişilerin adına çalışan temsilciler ile birlikte mühürlenir ve üzerlerine tutanakla ba ğ lantılarını açık olarak gösteren ve tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan etiketler konulur. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

11 Denetim Numune Ücretleri Denetim amacıyla alınan numune ve şahit numune için ücret ödenmez. Denetim numunelerinin test ve muayenelerinin masrafları Kurum tarafından karşılanır. Numunelerin analiz sonucunun güvensiz çıkması ve ürünün bu Yönetmeli ğ in ilgili ruhsat ve tescil hükümleri ile uygun olmaması durumunda masraflar üretici veya da ğ ıtıcıya aittir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

12 Numune Alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç ya da sakıncalı ise numuneler, denetimi yapılan yerlerin sahiplerine veya bu kişilerin adına çalışan temsilcilere yediemin olarak ilgili laboratuvara ulaştırılmak üzere bırakılır ve durum tutana ğ a yazılır. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

13 Yetki Verilen Laboratuvarlar Başkanlı ğ ımızca, izinlendirilmek üzere müracaatı yapılan ürünlerin kimyasal analiz, biyolojik etkinlik testi ve stabilite testleri ile ürün tipi 1 insan hijyeni için kullanılan ürünlerde irritasyon testlerinin yapılması için; Kurumumuzca 17 adet laboratuvara yetki verilmiştir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

14 Numune Alımı Numuneler, özelliklerine göre mühürleri bozulmayacak şekilde denetim görevlileri tarafından denetim altında bulunan işyerlerinin sahipleri ya da bu kişilerin adına çalışan temsilciler ile birlikte alınarak mühürlenir. Mühürlü numuneler etiket örne ğ i ve analiz sertifikası ile birlikte analizleri yapacak olan yetkili laboratuvara ulaştırılır. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

15 Analiz Raporu Alınan numune, bu Yönetmeli ğ in ruhsat ve tescil hükümleri ile uygunlu ğ unun kontrolü için analiz edilir. Bu aşamada daha ileri araştırmalar gerekiyor ise ilgili kuruluşlardan uzman talep edilir. Test veya muayeneyi yapan laboratuvar tarafından denetim ve şikâyet numunelerinin tesliminden itibaren numune kabul kriterlerini karşılaması durumunda en geç otuz iş günü içerisinde numune ile ilgili rapor düzenlenir ve gönderilir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım I 7-9 Nisan 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

16 Numune Esasları Kurum, denetim sırasında alınan numunelerin analizlerini yapacak laboratuvarları belirler. Denetim numunelerinin uygun koşullarda laboratuvarlara taşınmasını sa ğ lamak Müdürlüklerce, Numunenin gere ğ i gibi muhafaza edilmesini sa ğ lamak için uygun koşullar laboratuvarlarca temin edilir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

17 Numune Esasları Şahit numunelerinin gere ğ i gibi muhafaza edilmesini sa ğ lamak için uygun koşullar numune alınan işyeri tarafından temin edilir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

18 Numune Esasları İ htiyaç duyulması halinde numunenin güvenli ğ ini arttırmak üzere, tek kullanımlık üzerinde güvenlik etiketi numarası bulunan kırmızı renkli güvenlik etiketleri kullanılabilir. Bu durumda numuneler poşetlere konulmadan önce kırmızı renkli güvenlik etiketleri, analiz numunesi ve şahit numunenin açılması muhtemel yerine yapıştırılır. Bu etiketler tek kullanımlık olup açılması halinde iz bırakmaktadır. Valili ğ in üst yazısı veya tutana ğ ı olmadan ve mühürsüz olarak gönderilen ve orijinal olmayan numuneler işleme konulmaz. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım I 7-9 Nisan 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

19 Numunelerde uygunlu ğ un de ğ erlendirilmesi açısından gerekli görülen analizler istenir. Laboratuvara gönderilen yazıda hangi analizlerin istendi ğ i açıkça belirtilir. Bu amaçla denetimle görevli personel denetim öncesinde gidilecek işletme ve ürünleri hakkında bilgi edinir. Numune alma ihtimaline karşın talep edilecek analizlerle ilgili mevzuat kapsamında ön çalışma yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi için alınacak numunelerden kimyasal ve fiziksel analiz istenir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ Numune Esasları

20 Numune alımında ve muhafazasında kullanılan alet ve ekipmanlar, kullanılan mühür ve güvenlik sistemi konularında tüm alet ve ekipman ihtiyacı müdürlüklerce karşılanır. Ürün miktarının şahit numunenin analizinin yapılabilmesi için yetersiz oldu ğ u durumlarda bir takım numune alınır. Laboratuvarda muayene ve analizi yaptırılır. Bu durumlarda analiz sonucuna itiraz edilemez. Şahit numunenin muayene ve analizinde, analiz numunesinin muayene ve analiz sonucunda uygun olmayan kriterlerinin analizi yaptırılır. Şahit numunenin muayene ve analiz sonuçları kesin olup verilecek karara esas teşkil eder. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım I 7-9 Nisan 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ Numune Esasları

21 Uygunsuz çıkan denetim ve şikâyet numunelerinde ürünün son tüketim tarihi geçmeden itiraz hakkını kullanıp kullanmayaca ğ ı Kurumca ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. İ tiraz durumunda, şahit numunenin analizi tercihen ilk analizin yapıldı ğ ı laboratuvarda veya Kurumca uygun görülen başka bir laboratuvarda yaptırılır. Şahit numunenin başka bir laboratuvara gönderilmesi durumunda kargo işlemleri birinci analizi yapan laboratuvar tarafından yapılır. Bu işlemlerin tesisinde, ilgili laboratuvar ve Müdürlük gerekli işbirli ğ i ve koordinasyon içerisinde hareket eder. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım I 7-9 Nisan 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ Numune Esasları

22 Raf ömrü kısa olan veya acil numunelerin aynı gün analize alınmasını temin etmek için numune gönderme yazısına “AC İ LD İ R” notu düşülür. Denetim numunelerinin de ğ erlendirme sonuçları, olumlu ya da olumsuz her durumda Müdürlükçe işletmeye bildirilir. De ğ erlendirme sonuçlarının uygun olmaması halinde muayene ve analiz raporunun bir nüshası işletme sahibi ve/veya sorumlu yöneticisine tebli ğ edilir. Uygun olması halinde ise işyerine resmi yazı ile bildirilir. Muayene ve analiz raporu firmaya gönderilmez. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ Numune Esasları

23 Numune Miktarı Denetim sırasında numune alınması gereken durumlarda incelenen partiyi temsil edecek şekilde laboratuvar analizleri (kimyasal ve fiziksel analiz) için yeterli miktarda numune alınır. Piyasa gözetimi ve denetiminde alınacak numuneler orijinal ambalajında olmak zorundadır. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

24 Numune Miktarı Ancak ambalaj miktarının 5 L/kg üzerinde olması durumunda bütün kitleyi temsil edecek nitelikte, homojen olarak numune alınabilir. Alınacak numune kabının, orijinal ambalajıyla aynı yapıda olması zorunludur. Bu durumda ambalajın temininden Müdürlük sorumludur. Alınacak numunelerin üzerinde büyük ambalajın üzerinde yer alan etiketin ve /veya örne ğ inin bulunması zorunludur. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

25 Numune Alımı Dökme haldeki bir ürünün aktarılması/boşaltılması sırasında, tank, tanker vb. büyük kaplardan veya ürünün akışından numune alınacaksa, ilk numuneler ürün bir miktar akıtıldıktan sonra alınır. Ambalajlı ve paketli ürünlerde analiz ve şahit numunelerin üretim tarihi ve parti numaralarının aynı olmasına dikkat edilir. Numunelerin laboratuvara taşınmasında ürünün etiket bilgilerinde yer alan muhafaza koşullarına ve/veya ürün özelli ğ ine göre uygun önlemler alınır ve son tüketim tarihi de dikkate alınarak belirlenen laboratuvara ulaştırılır. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım I 7-9 Nisan 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

26 Analize Gönderme Kurum, piyasa gözetimi ve denetiminde gerekli görülen durumlarda, test veya muayene laboratuvarları dâhil olmak üzere, Kurumun imkânlarından veya gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk de ğ erlendirmesi işlemlerinde yer almayan, ancak yeterlili ğ i olan test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanabilir. Ancak, test veya muayene sonucuna göre nihai karar verme yetkisi Kuruma aittir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım I 7-9 Nisan 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

27 NUMUNE SAYISI VE MİKTARI TABLOSU Kimyasal TestlerFiziksel Testlerİrritasyon testiBiyolojik etkinlik testleriKısa süreli stabilite testleri¹ Uzun süreli stabilite testleri¹ Numune sayısı Numune miktarı* (asgari) Numune sayısı Numune miktarı* (asgari) Numune sayısı Numune miktarı* (asgari) Numune sayısı Numune miktarı* (asgari) Numune sayısı Numune miktarı* (asgari) Raf ömrü Numune sayısı Numune miktarı* (asgari) 1 adet100 ml/g1 adet100 ml/g1 adet100 ml/g1 adet500 ml/g2 adet100 ml/g 12 ay5100 ml/g 18 ay6100 ml/g 24 ay7100 ml/g 36 ay9100 ml/g 48 ay11100 ml/g 60 ay13100 ml/g Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

28

29 Tutanak no: Tarih ve saat: Numune alınan işyerinin adı ve adresi İşyeri açma ve çalışma ruhsatı tarih, no, sınıfı:(Üretim yerlerinden alınan numuneler için belirtilmesi zorunludur.) ALINAN NUMUNENİN Ürün ticari adı Üretim yeri ve adresi Numune sahibinin adı ve adresi Üretim ve son kullanma tarihi Numune miktarı ve etiket durumu (orijinal, fotokopi vs) T.C. ………..VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü BİYOSİDAL ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALMA TUTANAĞI Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

30 Parti no/seri no ve parti büyüklüğü Alınış sebebi (Ruhsata esas, denetim, şikâyet gibi) Formülasyon tipi (Granül, tablet, toz, EC, WDG gibi) Laboratuvara gönderiliş biçimi (Kargo, numune sahibi aracılığı ile gibi) Ürün tipi (18-insektisit gibi) Raf ömrü Talep edilen testler Ürün ambalaj malzemesi (Plastik, propilen, polietilen, HDPE gibi) Şahit numune alındı mı? (alınmadı ise sebebi) Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli Adı soyadı unvanı imzası Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli Adı soyadı unvanı imzası Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli Adı soyadı unvanı imzası İşyeri/numune sahibi Mesul müdür adı, soyadı imza Yukarıda belirtilen biyosidal ürün, işletmesinin sahibi veya sorumlusu................................. nin huzurunda numune alınarak ……………….. mührü ile mühürlenmiş ve işbu tutanak tarafımızca imza edilmiştir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Yaklaşım II 24-26 Kasım 2014 Atalya Tıb. Tek. M.Devriş TAMKOÇ

31 İ lginiz için teşekkürler Münir Devriş TAMKOÇ Tıbbi Teknolog Türkiye Halk Sa ğ lı ğ ı Kurumu – Çevre Sa ğ lı ğ ı Daire Başkanlı ğ ı İ letişim: devristamkoc1977@gmail.com 0312 5655216 – 0505 561 3077


"Biyosidal Ürünlerden Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kapsamında Numune Alınması Münir Devriş TAMKOÇ Tıbbi Teknolog Türkiye Halk Sa ğ lı ğ ı Kurumu – Çevre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları