Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL SHY-6A TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ RUHSAT AKIŞ DİYAGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL SHY-6A TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ RUHSAT AKIŞ DİYAGRAMI"— Sunum transkripti:

1 GENEL SHY-6A TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ RUHSAT AKIŞ DİYAGRAMI
Hava yolu işletmesi kurmak isteyen bütün işletmeciler (tarifeli, tarifesiz, kargo, bölgesel) SHY‐6A Yönetmeliği 5(1)., 5(2)., 6., 7., 8(1)., 8(2)., 10. ve 12. maddelerinde yer alan gerekliliklere uygun olarak işletmelerini kurmak ve bu şartları yerine getirmek zorundadırlar.

2 BAŞVURU AŞAMASI 1: Başvuru formu ekinde İşletmenin kuruluşundan bu yana Yayımlanmış tüm Ticaret Sicil Gazeteleri Başvuru sahibi, SHY‐6A Ek‐1’de yer alan Ön Başvuru Formunu doldurarak resmi bir yazı ile SHGM’ye başvuruda¹ bulunur.² Başvuru 15 gün içerisinde SHGM tarafından incelenir ve değerlendirilir. 2: Tarifeli Seferler için SHY-6A Madde 13, Tarifesiz Seferler için Madde 14, Bölgesel Hava Taşımacılığı için Madde 15, Yük Taşımacılığı için Madde 17’de asgari Hava aracı sayısı, Ödenmiş Sermaye ve Teminat Mektubu bilgileri yer almaktadır. Eksiklik var mı? E Başvuru sahibine eksiklikler resmi bir yazı ile bildirilir. H Değerlendirme Toplantısı Tarihi ve Saati başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Değerlendirme toplantısı yapılır. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği bir temsilci ve Genl Müdürü ile SHGM tarafından uygun görülen personelin katılımı zorunludur. Başvuru SHY-6A Madde 28 kapsamında değerlendirilir. H Ön Başvuru uygun mu? Başvuru sahibi diğer aşamalara geçemez. Başvuru reddedilir. E

3 SHGM Hizmet Tarifesi bedelinin ödendiğine dair dekont SHGM’ye teslim edilir.
Başvurunun kabul edildiği işletmeye yazılı olarak bildirilir. Başvuru formu kabul ediliş tarihinden itibaren 2 ay geçerlidir. Kabul edilen başvuru formu, ön izin ve işletme izni için bir taahhüt niteliği taşımaz. İşletme ruhsatı başvuru formu kabul edilmeden; ön izin için başvuruda bulunulamaz.

4 İnceleme Komisyonu tarafından
ÖN İZİN AŞAMASI Başvuru sahibi ön başvuru izni sonrası en geç 2 (iki) ay içerisinde Ek‐2’deki bilgileri tamamlayarak “Ön İzin Hava Yolu İnceleme Kontrol Listesi” ile birlikte yazılı olarak SHGM’ye müracaatta bulunur. 3: SHY‐6A 13(ç), 14(c), 15(ç) ve 17(ç) maddeleri gereği sahip olunması gereken sermayenin 18(b) maddesi gereği ön izin alınmadan ödenmesi zorunludur. Ön izin talep dosyası en fazla 60 (atmış) gün içinde SHGM tarafından incelenir.³ Eksiklik var mı? E Eksiklikler ve uygun görülmeyen konular sebepleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi diğer aşamalara geçemez. Başvuru reddedilir. E H Eksiklik var mı? H İnceleme Komisyonu tarafından SHY‐6A 25. Madde kapsamında değerlendirilir. Uygun mu? Başvuru sahibine eksiklikler resmi bir yazı ile bildirilir. H E Bakanlık Makamına arz edilir.

5 H E Uygun mu? Başvuru sahibi diğer aşamalara
geçemez. Başvuru reddedilir ve işletmeye yazı ile bildirilir. E SHGM Hizmet Tarifesi Ön İzin Bildirim Bedeli Dekontu SHGM’ye teslim edilir. Başvuru sahibine ve DHMİ’ye Ön İzin verildiği resmi yazı ile bildirilir. Verilen Ön İzinler, veriliş tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçerlidir. Bu süre içinde gerekli hazırlıkların tamamlanamaması halinde; İnceleme Komisyonu tarafından kabul görülecek zorunlu nedenlerden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere ön izin süresi en fazla 3 (üç) aya kadar uzatılabilir. Verilen ön izin süresi içinde gerekli hazırlıkları tamamlayamayan başvuru sahipleri, ön izin bitim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süreyle yeniden ön izin için müracaatta bulunamazlar. Ön İzin, işletme ruhsatı için bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu izin, başvuru sahibinden talep edilen bütün hazırlıkların tamamlanması ve belgelenmesi halinde, işletme izninin verilebileceğini öngören bir belge mahiyetindedir. Ön izin verilen başvuru sahibi, ön izin tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde SHY‐6A Madde 30(d) kapsamında faaliyet takvimini hazırlayarak SHGM onayına sunar. Faaliyet takvimi, ön izin tarihinden itibaren en çok 6 (altı) ayı kapsayacak şekilde hazırlanır. SHGM, faaliyet takvimini değerlendirir. Gerektiğinde işletme personeli ile birlikte gözden geçirir. (Gerekli görürse toplantı talep edebilir.)

6 Faaliyet takvimi uygun mu?
H Başvuru sahibine düzeltmesi için eksiklikleri yazı ile bildirilir. E SHGM Hizmet Tarifesi Faaliyet Takvimi Onay Bedeli Dekontu SHGM’ye teslim edilir. Başvuru sahibine faaliyet takviminin kabulü yazı ile bildirilir. Başvuru sahibi tarafından faaliyet takviminde yer alan tüm faaliyetlere ilişkin belgeler, faaliyet takvimindeki sıraya göre SHGM’ye gönderilir.

7 H E DÖKÜMAN UYUM AŞAMASI ASIL RUHSAT AŞAMASI SHGM’ye gönderilen tüm
dokümanlar SHY‐6A Madde 31 kapsamında değerlendirilir. Gönderilen Dökümanlar yeterli mi? H Başvuru sahibine düzeltmesi için eksiklikler yazı ile bildirilir. E Doküman onay işlemleri yapılır. ASIL RUHSAT AŞAMASI

8 H E H E ASIL RUHSAT AŞAMASI Başvuru sahibi, SHGM tarafından
onaylanan faaliyet takviminde yer alan tüm faaliyetlerin ve doküman uyum aşamasının tamamlanmasını müteakip, ön izin bitim tarihinden önce, bu Yönetmeliğin Ek‐3’ünde açıklanan işletme ruhsatı talep dosyasını “Asıl Ruhsat Hava Yolu İnceleme Kontrol Listesi” ile birlikte SHGM’ye sunar. Dosya zamanında ve uygun sunuldu mu? H Başvuru sahibinin ön izni iptal edilir. E Sunulan işletme ruhsatı talep dosyası en geç 90 (doksan) gün içinde SHGM tarafından incelenir. Verilen bilgiler yeterli mi? H Eksiklikler, sebepleri ile birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. E

9 Başvuru sahibi, SHGM tarafından işletme ruhsatı yeterlik denetlemesine tabi tutulur. SHGM, ICAO ve EASA gibi üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara ve SHY‐6A ile SHY-M Yönetmeliklerine uygun olarak incelenir.) Denetleme Raporu sonucu olumlu mu? H Tespit edilen bulgular, denetleme raporu ile başvuru sahibine bildirilir. Verilen cevaplar olumlu mu? E E H İşletme ruhsatı talep dosyası ve hazırlanan denetleme raporu, İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Asıl Ruhsat işlemleri mevzuata göre tamamlandı mı? H Uygunsuzluklar nedeni ile talebin reddedildiği başvuru sahibine yazı ile bildirilir. E Bakanlık Makamına Onaya sunulur. Uygun görüldü mü? H Uygunsuzluklar nedeni ile talebin reddedildiği başvuru sahibine yazı ile bildirilir. E

10 SHGM Hizmet Tarifesi Ruhsat Bedeli Ödeme
Dekontu SHGM’ye teslim edilir. Başvuru sahibine işletme ruhsatı verilir. İşletmeci, SHY‐6A Yönetmeliğinde istenen koşulları sağladığı ve Genel Müdürlük tarafından askıya alınmadığı, iptal edilmediği ve yenilendiği sürece ruhsat geçerlidir. İşletme ruhsatının verildiği, DHMİ’ye ve ilgili uluslararası kuruluşlara bildirilir. İşletme ruhsatı, bu yönetmelikte istenen koşulların korunması koşuluyla ilk verilişte en fazla 1 (bir) yıl için düzenlenir ve en fazla 3 (üç) yıl süre ile yenilenebilir. İşletme ruhsatı verilen işletmeci, işletme ruhsatı ekinde yer alan işletme şartlarının dışında ve bu şartlara aykırı bir şekilde işletmecilik yapamaz. İşletmeci, işletme ruhsatında yer almayan herhangi bir hava aracını işletemez. İşletmeci, işletme ruhsatını verilmesini müteakip en geç altı ay içerisinde işletme faaliyetlerine başlamak zorundadır.


"GENEL SHY-6A TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ RUHSAT AKIŞ DİYAGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları