Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTOPED İ K ÖZÜRLÜLER. Temel Kavramlar Bedensel yetersizlikler söz konusu oldu ğ unda, kas-iskelet sistemi işlevlerini yeterli düzeyde yerine getirememektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTOPED İ K ÖZÜRLÜLER. Temel Kavramlar Bedensel yetersizlikler söz konusu oldu ğ unda, kas-iskelet sistemi işlevlerini yeterli düzeyde yerine getirememektedir."— Sunum transkripti:

1 ORTOPED İ K ÖZÜRLÜLER

2 Temel Kavramlar Bedensel yetersizlikler söz konusu oldu ğ unda, kas-iskelet sistemi işlevlerini yeterli düzeyde yerine getirememektedir. Dolayısıyla devinimsel becerilerde yetersizlikler gözlenmektedir.

3 I. Sinir Sistemi Sinir sistemi olmaksızın çevreden uyaranlara tepkide bulunulamaz. Kaslarımızı hareket ettiremeyiz. Hatta yaşayamayız.

4 A. Merkezi Sinir Sistemi Merkezi sinir sistemi beyin ve omur ilikten oluşmaktadır.Merkezi sinir sistemi tüm bedeni işleyiş ve düzenini kontrol eder.

5 1. Beyin Beyin bedenin tüm davranışlarını çok hassas bir şekilde düzenlemektedir. Duyu organlarından gelen bilgileri düzenleyerek, çevrenin algılanmasını ve devimler arasında eşgüdümü sa ğ lar.

6 2. Omurilik Omurganın içinde, beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan tüptür.

7 B. Çevresel Sinir Sistemi Çevresel sinir sistemi merkezi sinir sisteminden başlayıp vücudun her yanına uzanan sinirlerden oluşmaktadır.

8 Tanım Ortopedik Özürlü: Bütün düzeltmelere ra ğ men iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerindeki özürlerinden dolayı normal e ğ itim ö ğ retim çalışmalarında yeterince yararlanamayanlar, şeklinde tanılanmaktadır (1991)

9 Bedensel Yetersizlikler I. Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bedensel yetersizlikler II. Kas-iskelet sisteminin zedelenmesi so-nucu ortaya çıkan bedensel yetersizlikler III. Do ğ uştan oluşan bedensel yetersizlikler ve süre ğ en hastalıklar. IV. Di ğ er bedensel hastalıklar ve süre ğ en hastalıklar.

10 I. Merkezi Sinir Sisteminin Zedelenmesi Sonucu OÇBY Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi; zihinsel gerilik, algısal problemler, eş güdüm yoksunlu ğ u, dikkat da ğ ınıklı ğ ı ve konuşma bozuklu ğ u şeklinde kendini göstermektedir.

11 A. Beyinsel İ nme-Cerebral Palsy Bu gruba giren ö ğ renciler bazen spastikler olarak ifade edilirler. Beyinsel inme hastalık de ğ ildir. Bulaşıcı ve ilerleyici olmayıp, düzeltmekte mümkün de ğ ildir.

12 1. Nedenleri Do ğ um öncesinde, sırasında ve sonrasında beyinde zedelenmeye yol açan herhangi bir durum beyinsel inmeye neden olabilir.

13 2. Beyinsel İ nme Türleri A) Beyinsel inmenin el veya ayaklarda yol açmış oldu ğ u yetersizliklerin derecesine göre B) Devinimsel yetersizliklerin ortaya çıktı ğ ı yerlere göre yapılan sınıflandırma.

14 a) Devinimsel Yetersizli ğ in Derecesine Göre Beyinsel İ nme  i. Spastik  ii. Athetoid  iii. Ataksia  iv. Rijiditi  v. Teremor

15 b) Devinimsel Yetersizli ğ in Oluştu ğ u Yere Göre Beyinsel İ nme  i. Monopleji  ii. Hemipleji  iii. Parapleji  iv. Tripleji  v. Kuadrapleji  vi. Dipleji

16 3. Yaygınlık Yaygınlı ğ ını tam olarak belirlemek çok zor. Çünkü anne babalar çocuklarını saklamaktadır. Yaklaşık olarak (%0.15) oldu ğ u tahmin edilmektedir. Ayrıca kızların erkeklere oranla daha az etkilendikleri tahmin edilmektedir.

17 B. Konvülziyon Bozukluklar Beyin hücrelerinin ola ğ an elektrik akımı örüntüsünün, beyin işlevlerini etkileyecek kadar bozulması konvülziyonu oluşturmaktadır. Nöbetler konvülziyonun belirgin özelli ğ idir.

18 Nöbet Türleri a) Büyük Nöbet B) Küçük Nöbet C) Psikodevimsel Nöbet D) Jacksonian Nöbet

19 Konvülziyon Bozukluk Nedenleri Beyinde zedelenmeye yol açabilecek, oksijen yetmezli ğ i, zehirlenmeler, do ğ um güçlükleri, tümörler ve di ğ er etmenler olası konvülziyon bozukluklarına yol açabilmektedir.

20 C. Bel Çatla ğ ı Felci (Spinal Bifida) Hamilelik döneminde omurga yeterince kapanmamaktadır. Do ğ umdan sonrada omurganın kemikli kısmının yeterince kapanmamasından dolayı omurilikteki sinirler dış etkilere açık durumda kalırlar. Ayaklar işlevini yitirseler de koltuk de ğ nekleri ve korselerle dolaşabilirler.

21 Ç. Polio - Çocuk Felci Sindirim yoluyla kana karışan virüslerin omurilikteki hareket hücrelerini yok etmesi durumudur.

22 D. Çoklu Sklerosis Sinir hücrelerini koruyan miyelin kılıfının kütleşmesi yada çatlamaların oluşması sonucunda ortaya çıkar.

23 II. Kas İ skelet Sisteminin Etkilenmesi Sonucu OÇBY Kemik ve adalelerin hastalıklardan yada zedelenmelerden etkilenmesi sonucu, sinir sistemleri etkilenmemiş olmasına ra ğ men, hareket etmeleri etkilenmiştir. Yürümesi, ayakta durması, konuşması yada ellerini kullanması çok güçtür veya imkansızdır.

24 III. Do ğ uştan Olan BY Kalça çıkı ğ ı: Kemik ve eklem bozukluklarına yol açabilen bir durumdur. Do ğ uştan amputasyon: Çocu ğ un parma ğ ı, eli, kolu yada baca ğ ının bir bölümünün olmadan do ğ ması durumudur.

25 IV. Kazalar Ve Di ğ er Hastalıklar Sonucunda OÇBY Düşme, yanma, zehirlenme ve trafik kazalarının sonucunda çocuklar bedensel yetersizlikler kazanabilirler. Kanser, tüberküloz, ateşli romatizma ve şeker sayılabilir.

26 Ortopedik Özürlülerde Yaygınlık Okul yaşındaki çocukların yaklaşık olarak (%0.5) binde beşinin bedensel yetersizli ğ i oldu ğ u tahmin edilmektedir.

27 Özellikleri I Okul Başarıları II. Kişisel Ve Sosyal Uyumları

28 E ğ itimleri Bedensel yetersizli ğ i olan çocuklarda, bu yetersizli ğ in yol açtı ğ ı sınırlılıklara bakılacak olursa sınırlılıkların daha çok devimlerle ilgili olması nedeniyle bu çocuklar normal ve özel e ğ itim okullarına devam edebilirler.

29 I. Program Ve E ğ itim Süreçlerinde De ğ işikli ğ i Gerektiren Koşullar A. Yetersizli ğ in düzeyi a ğ ır ve sürekli oldu ğ unda, B. Okula devamsızlı ğ ından dolayı normal yaşantılar sa ğ lanamadı ğ ında, C. Çocukta zihinsel ve ö ğ renme güçlü ğ ü gözlendi ğ inde,

30 II. Bedensel Yeterlili ğ i Olan Ö ğ rencilerin Normal Sınıflara Yerleştirilmesi A. Yerleştirmede dikkat edilecek hususlar B. Normal okulun bina donatımı C. Ö ğ retmenlerin ve ö ğ rencilerin uyumu

31 A. Yerleştirmede Dikkat Edilecek Hususlar 1. Bedensel yetersizlikten etkilenme düzeyleri hafif geçici düzelebilir yada kontrol edilebilir olanlar. 2. Normal sınıflarda kullanılması düşünülmeyen ek ö ğ retim süreçlerini gerektirecek keder ö ğ renme güçlü ğ ü ve zihinsel yetersizli ğ i olmayanlar 3. Bina ve donanımda aşırı düzeltme gerektirmeyenler 4. Programda çok fazla de ğ işiklik gerektirmeyenler

32 B. Normal Okulun Bina Donatımı Tekerlekli sandalye veya koltuk de ğ nekleri ile yürüyebilecekleri kısa rampalar. Tahtada ve tuvaletlerde elleriyle tutunabilecekleri yerlerin yapılması. Tekerlekli sandalyeyi yerleştirebilmek için sıraların kaldırılması yada aralanması. Korse takanlar için sıralarda de ğ işiklik yapılması Kaygan zeminler için önlem alınması

33 C. Ö ğ retmenlerin Ve Ö ğ rencilerin Uyumu Bedensel yetersizli ğ i olan çocu ğ un normal sınıfta olması, çocuk için ve sınıftaki di ğ er çocuklar için zararlı olmadı ğ ı gibi ö ğ retmene de ek bir yük getirmez.

34 III. B. Y. Olan Çocukların Özel E ğ itim Okullarına Yerleştirilmesi Dikkat edilmesi gereken husus: normal okulda gerekli olan özel araç, gereçlerle hizmetlerin sa ğ lanamayaca ğ ı anlaşıldı ğ ında, özel e ğ itim kurumu düşünülmelidir. Di ğ er ö ğ rencilere zaman ayırmada ö ğ retmen açısından problem olmaya başladı ğ ında Ö ğ renci birtakım duygusal problemler yaşarsa düşünülmelidir.

35 Bedensel Yetersizli ğ in Önlenmesi Bedensel yetersizli ğ e yol açan nedenlerin önlenmesi ve bir kez bedensel yetersizlik oluştuktan sonra yetersizli ğ in özüre dönüşmesi için önleyecek önlemler üzerinde durmak gerekir.

36 I. Yetersizli ğ in Önlenmesi Tıbbi alanlardaki ilerlemelerin yetersizli ğ in ortaya çıkmasını önlemede önemli rolü vardır. Örne ğ in, oksijen yetersizli ğ inin zedeleyici etkisini azaltmada, do ğ um uygulamalarındaki de ğ işmeler ve geliştirilen tekniklerle oksijen yetmezli ğ i belirlene bilmekte ve beyin zedelenmeleri önlene bilmektedir.

37 Özrün Önlenmesi Bedensel yetersizli ğ in, bedensel özüre dönüşmesinin özürleyebilmek için etkili erken tanılama ve düzeltme programlarının oluşturulması ve de ğ işik disiplin alanlarında uzmanların bedensel yetersizli ğ i olan çocuk için ortaklaşa e ğ itim süreçlerini planlamaları gereklidir.


"ORTOPED İ K ÖZÜRLÜLER. Temel Kavramlar Bedensel yetersizlikler söz konusu oldu ğ unda, kas-iskelet sistemi işlevlerini yeterli düzeyde yerine getirememektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları