Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YUNUS ÇALIKUŞU 261629 SOSYAL BİLG.ÖĞRT(2.ÖĞRETİM) 3/B.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YUNUS ÇALIKUŞU 261629 SOSYAL BİLG.ÖĞRT(2.ÖĞRETİM) 3/B."— Sunum transkripti:

1 YUNUS ÇALIKUŞU 261629 SOSYAL BİLG.ÖĞRT(2.ÖĞRETİM) 3/B

2 ÖZEL GRUPLARIN YÖNETİMİ A. İŞİTME ÖZRÜ(GÜÇLÜĞÜ) OLAN ÇOCUKLAR o İ şitme özürlülü ğ ü; Kişinin iletişim görevlerini yerine getirememesidir. o Hiçbir yetersizlik çocu ğ un gelişimini işitme kaybı kadar etkileyemez. o İ şitme özürlülü ğ ünün tespit edilmesi »Odiometre» denen araçlarla yapılır. o Kişinin iletişim kurması, okul başarısı, bir iş edinmesi işitme özründen olumsuz etkilenir. o Bilgi ve iletişim arasındaki bu gerilik işitme özrü olanların sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

3

4 İ şitme Özürlülü ğ ün Sebepleri Doğum Öncesi Sebepler:  Kalıtsal nedenler  Gebelikte annenin yakalandığı hastalıklar  Bebek ile anne arasındaki kan uyuşmazlığı  Annenin uğradığı kazalar

5 Do ğ um Anındaki Sorunlardan Kaynaklanan Sebepler:  Erken do ğ um veya geç do ğ um  Do ğ um anında uygulanan yanlış işlemler  Oksijen yetersizli ğ i

6 Do ğ um Sonrası Sebepler Do ğ umdan sonra bebe ğ in yakalanaca ğ ı hastalıklar Bebe ğ in u ğ rayaca ğ ı kazalar gibi nedenlerle işitme kaybı oluşabilir

7 İşitme Özürlü Öğrencilerin Yönetimi Öğretmen, işitme özrü bulunan öğrencileri en kısa sürede fark edebilmelidir. Öğretmen, sınıf oturma düzenini sağlamalıdır. Öğrencilerin işitme özrü oluşu öğretmen tarafından diğer arkadaşlarına anlatılmalıdır İşitme özürlü öğrenciler her türlü faaliyete etkin olarak katılabilmelidir.

8 B. Konuşma Özürlü Çocuklar Konuşma; kişinin ilişki kurma ve sürdürmesine yarayan bedensel tepkilerdir. Konuşma, insano ğ lunun sonradan kazandı ğ ı, ö ğ rendi ğ i bir beceridir. Bu ö ğ renme genellikle taklit yoluyla olur. Konuşma özürlülü ğ ü; konuşmanın akışında, ritminde, vurgularında ve anlamdaki bozuklu ğ a denir.

9 Konuşma Özürlülü ğ ün Nedenleri 1. Yapısal Nedenler  Bazı konuşma özürlüleri organsal nedenlere ba ğ lı olarak ortaya çıkar. Örnek olarak;  Dil kaslarının normal işleyişten yoksun oluşu  Dama ğ ın çok yüksek ya da düz oluşu  Dişlerin yoklu ğ u ya da düzensiz oluşu  Dudakları yarıklı ğ ı

10 2.Görsel Nedenler o Organ tam ve sa ğ lıklı oldu ğ u halde konuşmada bozukluk görülebilir. o Bunlar ço ğ unlukla ö ğ renme ve alışkanlıklarla ilgilidir. Örnek olarak; o Evde yabancı dilin konuşulması o Konuşulan dilin niteli ğ inin farklı oluşu o Konuşmayı kazanmada çocukla ilgilenecek bir yetişkin olmayışı vb Nedenlerden dolayı konuşmada bozukluk görülür.

11 3. Psikolojik Nedenler  Konuşma özürlülerin bazıları psikolojik nedenlere ba ğ lı olarak ortaya çıkar.  Çocu ğ un duygusal problemi yanında,  Özellikle anne babanın uyum sorunlarının bulunması çocu ğ un konuşmasını etkiler  Çocu ğ un zihin düzeyi konuşmayı zamanında ve do ğ ru kazanabilmesini etkiler.

12 Konuşma Özürlü Çocukları Özellikleri Gecikmiş Konuşma: çocu ğ un konuşması kendi yaşından beklenilen düzeyden yavaş gelişmesi Her gecikmiş konuşma aynı nedene ba ğ lı olmayabilir. İ şitme kaybı, kardeş kıskançlı ğ ı, zeka gerili ğ i, çocukla yeterince ilgilenilmemesi vs

13 Konuşma Özürlü Çocukları Özellikleri Ses Bozuklu ğ u: konuşma sesi şiddet, ton ve esneklik yönünden beklenenden farklılık göstermesi  Ses bozuklukları bazen kişide oluşan utangaçlık, çekingenlik, saldırganlık gibi davranış kalıplarında belli olabilir

14 Konuşma Özürlü Çocukları Özellikleri Eklemleme Bozuklu ğ u: Çocuk anadilinin ba ğ ımsız ya da bileşik seslerini do ğ ru ve anlaşılır biçimde çıkaramıyor ve yaşından beklenen uyumu gösteremiyorsa o çocukta eklemleme bozuklu ğ u vardır.

15 Ritim Bozuklukları: Kekemelik: Konuşmanın beklentiden sapma göstermesidir. Örnek olarak: Konuşurken kişinin konuşmaya başlayamaması Belli sesleri uzatması, tekrar etmesi şeklinde görülebilir. Kekemeli ğ in nedenine ilişkin farklı görüşler vardır.  Kekemelik organsal nedenlere ba ğ lıdır.  Di ğ er bir görüş ise kişilik bozuklu ğ u yönündedir.

16 Sınıfta Konuşma Özürlü Ö ğ rencilerin Yönetimi Ö ğ renci konuşmaya istekli hale getirilmelidir. Ö ğ retmen, sınıfta okuma ve konuşma çalışmalarına zaman ayırmalıdır. Ö ğ retmen, konuşma bozuklu ğ unda dolayı ö ğ renciye baskı yapmamalı.

17 Sınıfta Konuşma Özürlü Ö ğ rencilerin Yönetimi Ö ğ retmen, di ğ er ö ğ renciler tarafından konuşma özürlülü ğ ün alay konusu yapılmamasını sa ğ lamalı Ö ğ retmen, ö ğ rencinin problemi hakkında yeterince bilgi toplamalıdır. Ö ğ retmen iyi konuşan ve örnek bir kişi olması gerekti ğ ini unutmamalıdır.

18 MURAT ARI 261621 3/B

19 BEDENSEL (ORTOPED İ K) ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR

20 Bedensel özürlülü ğ ün sebepleri 1. Merkezi sinir sisteminin zedelenmesi 2. Kas iskelet sisteminin etkilenmesi 3. Do ğ uştan olan bedensel yetersizlikler 4. Kazalar ve di ğ er hastalıklar sonucu çıkan yetersizlikler

21 Fiziksel Yetersizli ğ i Olan Ö ğ rencilerin De ğ erlendirilmesi A. De ğ erlendirme süreçleri B. Günlük yaşam aktiviteleri C. Hareketlilik, tekerlekli sandalye kullanması D. Fiziksel aktiviteler ve sınırlamalar E. İ letişim

22 F İ Z İ KSEL YETERS İ ZL İĞİ OLAN Ö Ğ RENC İ LERDE BULUNAN GÖSTERGELER  Boy ve kilo belirgin şekilde yaş düzeyinin altındadır  Pullu deri  Kötü vücut kokusu  Güven ve sa ğ lık destek eksikli ğ i  Davranışsal bozukluklar

23  Boy ve kilo belirgin şekilde yaş düzeyinin altındadır  Pullu deri  Kötü vücut kokusu  Güven ve sa ğ lık destek eksikli ğ i  Davranışsal bozukluklar

24 BEDENSEL ÖZÜRLÜ Ö Ğ RENC İ LER İ N ÖZELL İ KLER İ Bedensen yetersizlik; ö ğ rencilerin 1. Okul başarısını 2. Kişisel ve sosyal uyumlarını etkilemektedir.

25 SINIFTA BEDENSEL ÖZÜRLÜ Ö Ğ RENC İ LER İ N YÖNET İ M İ  Ö ğ retmen bu ö ğ rencilerin de istekleri ve yapmak istedikleri şeyler oldu ğ unu normal ö ğ rencilere anlatmalıdır  Ö ğ retmen bedensel yetersizli ğ i olan ve olmayan ö ğ rencilerin birbirlerine karşı saygılı olmalarını söyler  Ö ğ retim materyallerine bu çocuklara göre uyarlamalıdır

26 Bedensel özürlü ö ğ rencilerin verilen görevi yapabilece ğ ine inanmalıdır. Ö ğ retmen kısmen de olsa bedensel özürlü ö ğ rencileri katılabilecekleri faaliyetler dışında bırakmamalıdır. Ö ğ retmen sınıf faaliyetlerini bedensel özürlü ö ğ rencilere göre de düzenleyebilirse, ö ğ renciler özürlü arkadaşlarının yanında huzursuzluk duymaz.

27 Ekrem OKŞAR 261630 Özel Grupların Yönetimi (Davranış bozuklulu ğ u Olan Çocuklar ve Üstün Yetenekli Çocuklar)

28 UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLULU Ğ U OLAN ÇOCUKLAR Uyumsuz çocuk kendi benli ğ i ve çevresi ile dengeli ilişki kuramayan, bu ilişkileri sürdüremeyendir. Uyumsuz çocuklar uzunca bir süre aşa ğ ıdaki özellikleri gösterirler

29 UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLULU Ğ U OLAN ÇOCUKLAR 1. Ö ğ renmede yetersizlik 2. Çevresi ile ilişki kuramama 3. Normal durumlarda uygunsuz türde davranış 4. Genel bir mutsuzluk ve çöküntü durumu 5. Kişilik ya da okul problemleriyle ilişkili fiziksel korkular

30 DAVRANIŞ BOZUKLULU Ğ U OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELL İ KLER İ Genellikle birbirine benzemeyen gruplar oluştururlar Zihinsel kapasite, duyma veya görsel problemler Olumlu iletişim kuramama Çevreye ya da sosyal durumlara uygun olmayan davranış gösterme Çok fazla mutlu ya da çok fazla üzgün olma

31 DAVRANIŞ BOZUKLULU Ğ UNUN SEBEPLER İ Soyaçekim Fiziksel nedenler Çevresel ve sosyo-ekonomik nedenler Hatalı anne-baba tutumu Okul yaşantısı, çevre yaşantısı vs.

32 SINIFTA DAVRANIŞ BOZUKLULU Ğ U OLAN Ö Ğ RENC İ LER İ N YÖNET İ M İ Sabır ve sebat sahip olması gerekenlerin başında yer alır Sevgi ve güvene dayalı bir ilişki olmalı aralarında Materyaller ö ğ rencilere uygun olmalı Ö ğ rencileri aşa ğ ılama gibi davranışlardan kaçınmalı Olumsuz davranışlar bazen görmezden gelinmeli

33 ÜSTÜN YETENEKL İ ÇOCUKLAR Zeka bölümleri 130 ve daha üstü olanlar üstün yetenekli çocuklardır. Üstün yetene ğ in erken fark edilmesi lazım ve bunu geliştirmeye olanak sa ğ lanmalı. Çocukları sınıf içinde iyi takip etmek lazım

34 ÜSTÜN YETENEKL İ ÇOCUKLARIN ÖZELL İ KLER İ Fiziksel yapı ve genel sa ğ lıkları normalin üstündedir. Duyarlı bir sinir sistemine sahiptirler. Olgunlaşma daha hızlı bir seyir gösterir. Lider vasıflıdır. Espri yetene ğ i gelişmiştir. Yüksek amaç ve ideallere sahip

35 SINIFTA ÜSTÜN YETENEKL İ ÇOCUKLARIN YÖNET İ M İ Sınıf atlatma Birinci sınıfa erken başlatma Ders atlatma Mesle ğ e daha erken başlatmayı sa ğ lama Dersi okumadan sınavlara alma Üç yılda dersi iki yılda verme


"YUNUS ÇALIKUŞU 261629 SOSYAL BİLG.ÖĞRT(2.ÖĞRETİM) 3/B." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları