Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEROPERATİF SIVI TEDAVİSİ VE KRİSTALOİD SIVILAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEROPERATİF SIVI TEDAVİSİ VE KRİSTALOİD SIVILAR"— Sunum transkripti:

1 PEROPERATİF SIVI TEDAVİSİ VE KRİSTALOİD SIVILAR
Dr. Şükran Çakmak Dr. Selma Turan Dr. Bahattin Tuncalı

2 KRİSTALLOİD SIVILAR VE VÜCUT SIVI DENGESİ

3 Vücut Sıvıları; Vücut ağırlığının Erkekte %60’ ı Kadında %50’ si
Yenidoğanda %75-80’ i

4 VÜCUT SIVI DENGESİ Su, vücuttaki tüm kompartmanlar arasında en büyük olanı

5 Hücre içi sıvı (%40) Hücre dışı sıvı (%20) Plazma İntersitisyel sıvı Transsellüler sıvı

6 SIVI KOMPARTMANLARI ARASINDA DEĞİŞİM
Membran boyunca bir maddenin diffüzyonu hızı: Membranın o madde için geçirgenliği Her iki taraf arasındaki konsantrasyon farkı Her iki taraf arasındaki basınç farkı

7 SIVI KOMPARTMANLARI ARASINDA DEĞİŞİM
OZMOZ (PASİF) Suyun bir memrandan diffüzyonu

8 SIVI KOMPARTMANLARI ARASINDA DEĞİŞİM
KOLAYLAŞTIRILMIŞ DİFFÜZYON (PASİF) Bir membrandan büyük bir molekülün transportu Yüksek Düşük konsantrasyon konsantrasyon “Taşıyıcı” molekül Örnek: Glukoz

9 SIVI KOMPARTMANLARI ARASINDA DEĞİŞİM
FİLTRASYON (PASİF) Su ve moleküller kan basıncı ile membran ya da damar duvarından geçmeye zorlanır Örnek: Böbrek, kapiller damarlar

10 SIVI KOMPARTMANLARI ARASINDA DEĞİŞİM
AKTİF TRANSPORT (AKTİF- ENERJİ GEREKTİRİR) Düşük Yüksek konsantrasyon konsantrasyon “Taşıyıcı” molekül Örnek: Na+-K+ pompası

11 VÜCUT SIVISININ VE KOMPOZİSYONUNUN KONTROLÜ
Atriyal natriüretik peptid Vazopressin Aldosteron Paratiroid Hormon Kalsitonin Prostaglandinler Dopaminerjik reseptörler α- adrenerjik reseptörler Susama mekanizması Böbreğin intrensek özellikleri

12 İNTRASELLÜLER SIVI Total vücut sıvısının % 60’ ı ~2 lt eritrosit
Major iyonlar K+ ve HPO4-2

13 İNTRASELLÜLER SIVI Hücre membranında ATP’ ye bağımlı bir pompa Na+-K+ değişiminden sorumlu

14 İNTRASELLÜLER SIVI K+ intrasellüler ozmotik basıncın en önemli belirleyicisi İskemi, hipoksi Na+-K+ ATPaz aktivitesini bozar İlerleyici hücre şişmesi

15 İNTRAVASKÜLER SIVI Plazma olarak da ifade edilir
Total vücut sıvısının % 8’ i Major iyonlar Na+, Cl- Protein (+)

16 İNTERSİTİSYEL SIVI Total vücut sıvısının % 32’ si
Major iyonlar Na+, Cl- Protein içeriği düşük (2 g/dl)

17 İNTERSİTİSYEL SIVI Büyük kısmı ekstrasellüler proteoglikanlarla kimyasal olarak bağlı ve jel yapısında İntersitisyel sıvı basıncının (-) olduğu düşünülür

18 İntravenöz Sıvılar Kristalloidler (küçük moleküllü) Kolloidler (büyük moleküllü)

19 Thomas Graham ( )

20 Kristalloid Sıvılar Glukoz içeren ya da içermeyen düşük molekül ağırlıklı iyon solüsyonları Kompartmanlar arasında osmotik basınca göre hızla dağılırlar

21 Kristalloid Sıvılar Primer su kaybına bağlı kayıplar hipotonik solüsyonlarla replase edilirler: idame tipi solüsyonlar Su ve elektrolit kaybına bağlı kayıplar izotonik solüsyonlarla replase edilirler: replasman tipi solüsyonlar

22 Solüsyon Tonisite Na(mEq/l) Cl(mEq/l)
D5W Hipotonik Normal SF(NS) İzotonik %5D 1/4 NS İzotonik %5D %0,45NaCl Hipertonik %5D NaCl Hipertonik Laktatlı Ringer(LR) İzotonik %5D LR Hipertonik %0,45NaCl Hipotonik %3 NaCl Hipertonik %5 NaCl Hipertonik % 7.5 NaHCO3 Hipertonik Plasmalyte İzotonik

23 İzotonik sıvılar Ozmolariteleri serum ozmolaritesine yakın
İntravasküler alan Ozmolariteleri serum ozmolaritesine yakın Büyük miktarlarda kristaloidlerin hızlı bir şekilde uygulanması ile doku ödemi Örnek:Laktatlı Ringer(LR) NS İntersitisyel alan Hücre

24 Hipotonik sıvılar Örnek: % 0.45 NaCl % 5 Dekstroz
İntravasküler alan Hipotonik  sıvılar  İntersitisyel alan Osmolariteleri serum ozmolaritesinden daha düşük Örnek: % 0.45 NaCl % 5 Dekstroz Hücre İntravasküler alan İntersitisyel alan Hücre

25 Hipertonik sıvılar Ozmolariteleri serum ozmolaritesinden daha büyük
İntravasküler alan Hipertonik  sıvılar İntersitisyel alan Ozmolariteleri serum ozmolaritesinden daha büyük Örnek: %5D 1/2 SF %5D LR %5D SF %3 NS %7,5 NaHCO3 Hücre İntravasküler alan İntersitisyel alan Hücre

26 *Toplam 1100 ml 275 ml 825 ml

27 Dengeli Tuz Solüsyonları
Elektrolit kompozisyonları ESS’ a benzer %0,9 NaCl’ e göre hafif hipotonik ve elektrolit içerikleri farklı

28 - İsolyte 140 10 3 47 320 İsolyte S 141 5 98 1 27 295 İsolyte M 40 35
Na K Mg Cl HPO4 asetat diğer Osm İsolyte 140 10 3 103 - 47 Ca, sit-rat 320 İsolyte S 141 5 98 1 27 glukonat 295 İsolyte M 40 35 15 20 Dx 400 İsolyte P 25 22 Lak-tat, Dx 350

29 Ringer Laktat 1880’ de Sydney Ringer tarafından Ringer solüsyonu
1930’ da ise Alexis Hartmann, Ringer solüsyonuna sodyum laktat ekleyerek metabolik asidoz tedavisinde kullanmış (Laktatlı Ringer = Hartman Solüsyonu)

30 Ringer Laktat Hafif hipotonik
Cerrahi sıvı kayıplarında en yaygın kullanılan solüsyon ESS’ nın bileşimine yakın idame sıvısı olarak ideal Laktat KC’ de bikarbonata dönüşür pH 6,4

31 - Na K Ca Cl Dx Osm Ringer Laktatlı Ringerli %5 Dx LR Laktat 147 4 155
310 Laktatlı Ringerli 130 3 109 28 275 %5 Dx LR 50 560

32 Ringer Laktat Hafif hipotonik ve litre başına içerdiği ~100 ml serbest su ile serum Na+’ u 130 mEq/L’ ye düşürme eğiliminde olmasına rağmen ESS kompozisyonunu en az etkileyen sıvı Büyük volümler gerektiğinde en fizyolojik solüsyon

33 İçerdiği Ca+2, bazı ilaçlara bağlanabilir ve biyoyararlanım ve etkinliklerini azaltabilir
Ca+2 kan ürünlerindeki sitrata bağlanıp antikoagülanı inaktive ederek donör kanında pıhtı oluşumu Kan ürünlerini dilüe etmek için LR solüsyonu KONTRENDİKE

34 Ringer Laktatla Geçimsiz Olan İlaçlar;
Kesin Yüksek olası Olası Amikasin Amfoteresin Kan ürünleri Sefamandol Metaraminol Tiyopental Ampisilin Doksasilin Mannitol Nitrogliserin Nitroprusid Norepinefrin Penisilin Siklosporin Azlosilin TMP-STX Propranolol

35 Waters CH,Anesth Analg. 2001 Oct; 93(4): 817-22
Aortik rekonstrüktif cerrahi uygulanacak 66 hasta: RL Grubu SF Grubu: Hiperkloremik metabolik asidoz gelişimi ile bikarbonat ve kan ürünleri ihtiyacı daha fazla olmuş Mekanik ventilatör ihtiyacı, YB-hastanede kalış süreleri, komplikasyon gelişimi arasında fark bulunamamış Waters CH,Anesth Analg Oct; 93(4):

36 İzotonik Sodyumklorür
Kristalloid solüsyonların prototipi %0,9 NaCl veya normal salin (NS) de denir (NS: 58 gr/L , isotonik:9 gr/l Na+ ve Cl- içerir) Verildikten 1 sa sonra İV volümde ~ %25’ i kalır

37 İzotonik Sodyumklorür
Plazmaya göre hafif hipertonik pH’ ı plazmadan daha düşük (5,7) 154 mEq/L Na+ ve Cl- içerir Normal SF (NS), hipokloremik metabolik asidoz ve transfüzyon öncesinde eritrosit süspansiyonunu dilüe etmede tercih

38 Hipotonik Sıvılar % 0,45 NaCl (1/2 SF) % 5 Dekstroz sudaki solüsyonu

39 %5 Dekstroz Dekstroz metabolize olduğundan serbest su gibi fonksiyon görür Hipernatremi tedavisinde İzoozmotik: hemolize neden olmaz (saf su ile hemoliz olur) İnsülin alan diyabetik hastalarda hipoglisemiyi önlemek için

40 Dekstroz (gr/L) Kalori (kcal) Osmolarite (mOsm/l) %5 Dekstroz 50 170 250 %10 Dekstroz 100 340 500 %20 Dekstroz 200 680 1000 %30 Dekstroz 300 1012 1500 %50 Dekstroz 1700 2500

41 Beyin ve alyuvarların glukoz tüketimi ~2mg/kg/dk
Yeterli karbonhidrat sağlanamazsa aminoasit rezervinden glikojenoliz ve glukoneogenezle gerekli glukoz sağlanır fakat protein katabolizması

42 Karbonhidratlar katabolizmayı önler ancak dozu kesin değil
Total açlık da tercih edilebilir; insülin konsantrasyonu çok düşük seviyelere iner kalorik kaynak olarak lipolizin kullanımı kolaylaşır

43 Hipertonik Tuz Solüsyonları
Na+ konsantrasyonları; mEq/L Ozmotik basınca bağlı olarak, intrasellüler sıvı ekstrasellüler sıvıya hareket eder Na+ konsantrasyonu arttıkça replasman için gerekli hacim ve ödem oluşumu

44 Hipertonik NaCl % 3 SF ciddi semptomatik hiponatremi tedavisinde
Bazı otörler hipovolemik şoktaki hastaların resüsitasyonunda hipertonik % SF kullanılmasını savunmakta

45 Hipertonik Solüsyonların Avantajları
Ucuz İdrar akımını arttırır Düşük volümle replasman Myokard kontraktilitesini arttırır Arterioler dilatasyon Periferal ödemi azaltır İntrakraniyal basıncı azaltır Anest. Clinics of North America 1996

46 Hipertonik Solüsyonların Dezavantajları
Subdural hematomu arttırır Kısa etkili İnfüzyon yerinde hemoliz Anest. Clinics of North America 1996

47 Kristalloid Sıvıların Yan Etkileri
Bütün ESS’ nın volümünü İntersitisyel sıvı gereğinden fazla genişler lenfatik drenaj bozulur

48 Pulmoner ödem oluşturarak, AC kompliyansında azalma ve hipoksi
Gaz değişiminde bozulma Periferde; kaslarda ve GIS’ de ödem ve oksijenlenmede bozulma

49 Yüksek volümde kullanıldıklarında hiperkloremi bikarbonat miktarı azalır: non-anyon gap metabolik asidoz

50 AKB, KAH, CVP ve ösefageal ısı arasında fark yok
Beyin ölümü tanısı almış organ donörü vakalarında peroperatif sıvı tedavisinde kolloid ve kristalloid sıvılar karşılaştırılmış; AKB, KAH, CVP ve ösefageal ısı arasında fark yok intersitisyel ödem oluşumu kolloidlerle daha az Randell T. Acta Anaest. Scan 1990:592-9

51 Ringer Laktat TL SF TL İsolyte M TL İsolye S TL %5 Dekstroz TL HES TL Voluven TL

52 PEROPERATİF SIVI TEDAVİSİ

53 Rutin Per-op Sıvı Tedavisinin amacı:
Bazal sıvı ihtiyacı Hastalıkla ilgili medikasyonlar Anestezik ilaçlar ve teknikler Cerrahi sıvı kayıpları Yeterli O2 alımı Normal elektrolit konsantrasyonu Normoglisemi

54 Yeterli O2 alımını sağlamak önemli bir amaç
Doku O2 alımı; Hb konsantrasyonu O2 basıncı Organların vasküler direncine bağlı

55 Beyin ölümü tanısı almış AC donörü olan CVP < 4 mmHg olan 26 hasta
1. Grup: CVP 8-10 mmHg 2. Grup: CVP 4-6 mmHg olacak şekilde RL infüzyonu yapılmış 1. grupta alveolar arteryel O2 Gradiyenti belirgin olarak artmış Pennefather SH.,Transplantation 1993 Dec;56(6)

56 Anestezi indüksiyonu Mekanik ventilasyon Cerrahi travmaya bağlı stres yanıt su, elektrolit ve proteinlerde yeniden dağılım En sık K+, Ca+2, Mg+2 dengesizliklerine rastlanır

57 İdame sıvısı olarak Dekstrozlu sıvılar önerilmez
*Anestezi indüksiyonu ve cerrahi stres ile katekolamin, kortizol ve büyüme hormonundaki değişikliklere bağlı olarak insülin salınımı azalır ve hiperglisemiye yatkınlık olur İdame sıvısı olarak Dekstrozlu sıvılar önerilmez

58 İntravasküler Volümün Değerlendirilmesi
Fizik muayene Laboratuar ölçümleri Hemodinamik ölçümler

59 Fizik Muayene %10 Çok kuru Letarjik Var %15 Parşömen Künt Belirgin
>15atım/dk >10mmHg %5 Kuru N Yok Mukoza Bilinç Ortostatik KAH OAP İdrar çıkışı

60 Fizik Muayene Periferik perfüzyon Merkez ve cilt ısısının aynı anda izlenmesi Transkutan PO2 izlenmesi

61 Yaşları 1-3 y arasında değişen 22 hasta;
Konservatif sıvı tedavisi grubu: pre-op 8 sa açlık ve intra-op 1 ml/kg/sa Agresif sıvı tedavisi grubu: pre-op 3 sa önce sıvı alımı ve 8 ml/kg/sa sıvı infüzyonu İntra-op ve post-op 1. sa sonraki vücut ısıları 2. grupta belirgin olarak düşük bulunmuş Ezri T., Anesthesiology Apr; 98(4):

62 Laboratuar Htc İdrar dansitesi/osmolaritesi Serum Na+ artar, BUN/Kreatinin > 10 İdrar Na+ < 10mEq/L AKG’ da metabolik asidoz Akciğer grafisi

63 Hemodinamik Ölçümler CVP PAP PCWP TÖE Radyoizotopik çalışma

64 5-2 Kuralı; *CVP < 8 cmH2O ise 200 ml ≥ 8 cmH2O ise 100 ml
≥ 14 cmH2O ise 50 ml/ 10 dk CVP’ daki artış > 5 cmH2O infüzyon kesilir 2-5 cmH2O ise hasta 10 dk gözlenir 2 cmH2O’ dan fazla artış kalıcı ise infüzyon kesilir

65 7-3 Kuralı; *PCWP < 12 mmHg ise 200 ml ≥ 12 mmHg ise 100 ml
≥ 16 mmHg ise 50 ml / 10 dk Artış 7 mmHg olursa infüzyon kesilir 3-7 mmHg ise 10 dk izlenir > 3 mmHg ise sıvı verilmez

66 Perioperatif Sıvı Tedavisi
Normal idame sıvı Açlık süresine bağlı sıvı açığı Cerrahi sıvı kayıpları

67 Rutin İdame Sıvılar 70 kg’ lık bir hasta da rutin idame sıvısı için “4-2-1 kuralı” 0-10 kg: 10x ml 11-20 kg:10x ml ml/sa 21-70 kg:50x ml

68 Preoperatif Kayıplar İdame sıvısı x açlık süresi
Yerine konmamış eksternal ve 3. boşluk kayıpları

69 GÜNLÜK SIVI KAYBI normal vücut ısısı yüksek vücut ısısı egzersiz
Normal aktivite Normal aktivite Uzamış ağır normal vücut ısısı yüksek vücut ısısı egzersiz İdrar Ter Dışkı İnsensible kayıplar Toplam ml ml ml

70 Günübirlik cerrahi geçirecek 200 hastaya pre-op 30 dk önce izotonik solüsyonlar ile replasman *Grup 1: 20mL/kg/sa *Grup 2: 2mL/kg/sa Post-op 30 ve 60. dk’ larda susuzluk, uykuya meyil ve huzursuzluk açısından 1. grup hastalar daha iyi bulunmuş Yogendran, Anaesth Analgesia Vol:80,1995

71 İntraoperatif Kayıplar:
Tonsillektomi, plastik cerrahi girişimleri: Az (0-2 ml/kg) Herni onarımı, apendektomi, gövdede yüzeyel girişimler, basit laparatomi ve torakotomi: orta derecede (2-6 ml/kg) Radikal mastektomi, barsak rezeksiyonu, kalça protezi: büyük miktarda (6-10 ml/kg)

72 Campbell IT.,Br J Anaesth. 1990 Nov;65(5):726-9.
Majör abdominal cerrahi (barsak rezeksiyonu ve kan kaybı >300 ml) geçirecek hastalara Grup: ml/kg/sa Grup : 15 ml/kg/sa kristalloid sıvı replasmanı yapılmış. 2. grupta böbrek fonksiyonlarının daha iyi korunduğunu bildirilmiş Campbell IT.,Br J Anaesth Nov;65(5):726-9.

73 İntraoperatif Kayıplar
Aspiratör Tampon / Kompres Cerrahi örtüler altında Evaporasyon Vücut sıvılarının redistribüsyonu

74 Kompansatuar İntravasküler Hacim Genişletilmesi
İntravasküler volüm, anestezinin yol açtığı kardiyak depresyon ve vazodilatasyonu kompanse edebilmek için doyurulmalı

75 Çoğu genel ve rejyonel anestezikler;
arteryel ve venöz dilatasyonla vasküler kapasiteyi genişletir periferal venöz basınç venöz dönüş , CO

76 Grup: 8 ml/kg RL spinal anesteziden önce
> 60 yaş 60 hastada; Grup: 16 ml/kg Grup: 8 ml/kg RL spinal anesteziden önce Grup:Sıvı yüklemesi yapılmamış Yaşlı hastalarda kristalloid sıvı yüklemesinin spinal anesteziye bağlı hipotansiyon insidansına etkisi olmadığı bildirilmiş A.J.Coe, Anaesthesia 1990;45

77 Plasebo grup (n:142) 1-2 ml/kg RL
20 ml/kg RL(n:130) spinal bloktan 20 dk önce 20 ml/kg RL(n:142) spinal blokla beraber Spinal blok öncesinde değil de; spinal blok başlangıcı ile beraber verilen sıvının kardiyovasküler yan etkileri önleme açısından daha etkili olduğu bulunmuş Jose L.,Anaest. Analg 2002;94

78 Post-op dönemde anestezikler kesildiğinde venodilatasyon ve myokardiyal depresyon hızla sona erer
Özellikle kardiyak ve renal cevabı bozulmuş hastalarda akut hipervolemi

79 İntraoperatif Sıvı replasmanında;
Verilecek İV solüsyonun seçiminde cerrahi girişimin tipi ve tahmini kan kaybı önemli Minimal kan kaybı ve sıvı yer değişikliklerinde, idamede kristalloid solüsyonlar tercih

80 Spesifik Klinik Durumlarda Sıvı Tedavisi
Sıvı seçimi ve uygulama hızı, vital organlarda komorbiditeye yol açmayacak fizyolojik şartlara uygun olmalı

81 Gastrointestinal sıvı kayıplarının en yaygın kaynakları, volümleri ve kompozisyonları:
Kompozisyon (mEq/l) Kaynak Na K Cl HCO Volüm Gastrik – Duodenum – (fistül) Safra ( T tüp, fistül) Pankreas Kolon (diyare)

82 Kullanılabilecek ampirik replasman sıvıları
Gastrik %5D %0,45 NaCl + 30 mEq/L KCl Duodenum %0,9 NaCl + 10 mEq/L KCl Safra Laktatlı Ringer Pankreas Laktatlı Ringer + 40mEq/l NaHCO3 Kolon /2 NS + 30mEq/l KCl+ 20mEq/l NaHCO3

83 sonucu idrar çıkışının artmasına bağlı kayıplarda Na+ konsantrasyonu mEq/L ve K+ konsantrasyonu mEq/L olan solüsyon ile replasman Diüretik Glikozüri DI

84 Pediatrik Hasta >3-4 saat sıvı alamazsa dehidratasyon gelişir
Yenidoğan için önerilen idame sıvısı: % 0.3 NaCl + K+ Dekstroz infüzyonu 5 mg/kg/sa’ i geçmemeli (uzayan vakalarda kan şekeri takibi ile dekstroz hızı ayarlanmalı)

85 Pediatrik Hasta Yenidoğanın idrarı dilüe ve konsantre etme yeteneği sınırlı İntra-op hipotonik solüsyonlar kullanıldığında böbrekler fazla su miktarını atmak için ekstra Na atarlar hiponatremi <2 yaşta böbrek fonksiyonları immatüritesi nedeniyle HES solüsyonları kullanılmamalı Iris Kuhn Goethe University Frankfurt,Germany

86 Total sirkülatuar arrest olmadan CPB geçirecek vücut ağırlığı 4-10 kg olan 40 hasta
Grup R: Ringer Laktat Grup G: %5 Glukoz 3 ml/kg/sa’ den indüksiyondan operasyon bitimine kadar infüzyon yapılmış. Pompa döneminde önce RL grubunda ciddi hipoglisemi izlenmiş (<40mg/dL) Aouifi A.,J Cardiothorac Vasc Anesth Jun;11(4)

87 Kolon Obstrüksiyonu olan Hastalar
Genelde organ rezervleri kısıtlı, yaşlı hastalar Yavaş gelişen volüm eksikliği, kaybın derecesini maskeleyen kompansatuar mekanizmalara zaman verir

88 Kolondan kaybedilen sıvı ile ESS, elektrolit birleşimi açısından benzer:
Dengeli tuz solüsyonları %5D %0,9NaCl mEq/L KCl Kaybedilen protein karşılanmalı İlk tercih

89 Karaciğer Yetmezlikli Hasta
Düşük SVR’ dan dolayı kardiyak output artar Hepatik nefropatiye bağlı GFR azalır ve tübüler fonksiyonlar bozulur Sıvı ve Na+ atılımında yetersizlik Aldosteronun yıkılamaması Hipernatremi

90 Karaciğer Yetmezlikli Hasta
İntersitisyel sıvı yüklenmesinden kaçınmak gerekir: Kristalloid sıvılar önerilmez İntravasküler kolloid ozmotik basınç; % 5-25 Albumin ile düzeltilir Gerekli sıvı TDP şeklinde verilebilir

91 Kalp Yetmezlikli Hastada Sıvı Tedavisi
Mutlaka pre-op monitorizasyon yapılmalı Optimal preload’ u sağlayacak sıvı dengesi kurulmalı

92 Kalp Yetmezlikli Hastada Sıvı Tedavisi
ESS da önceden genişlemiştir, bu nedenle intra-op sıvı replasmanı yavaş yapılmalı Post-op sıvı atma kabiliyeti azalır Post-op sıvı replasmanı tamamlanana kadar hemodinamik monitörizasyona devam

93 Serebral Ödemi Olan Hasta
Hipovolemi olmaksızın su dehidratasyonu istenir Na seviyesi mEq/L Kan glukozu mg/dl İdame sıvısı olarak %0.9 NaCl ya da Laktatlı Ringer arasında tutulmalı

94 Nörocerrahi uygulanacak hastalarda: Grup (n:32): %5 Dx SF / RL
Grup (n:20): SF / RL 500 ml’ lik volümler halinde 4 bölümde verilmiş ve 1. grupta aşırı hiperglisemi olmazken, 2. grupta hipoglisemi izlenmiş Swamy MN., Neurol India Dec;49(4):371-4.

95 Anürik Böbrek Yetmezlikli, Non Transplant Cerrahi Geçiren Hastada
Aşırı intravasküler sıvı infüzyonu ESS hacim genişlemesi Elektrolit bozuklukları Asit-baz dengesi bozukluklarından kaçınılmalı

96 Pre-op 12-24 saat öncesinde diyaliz uygulanmalı
İlk olarak, hesaplanmış sıvı açığının %30’ u verilmeli İdamede; kayıplar ve hemodinamik ölçümler göz önüne alınmalı

97 Preeklampsili Hastada;
Kardiyak yetmezliğe bağlı pumoner ödem, Serebral ödem, Anesteziye bağlı vasodilatasyonla hipotansiyon Hipertansiyon risklerinden dolayı Dikkatli sıvı replasmanı

98 *Per-op sıvı tedavisi hastaya özgü olmalıdır
SONUÇ OLARAK; *Per-op sıvı tedavisi hastaya özgü olmalıdır


"PEROPERATİF SIVI TEDAVİSİ VE KRİSTALOİD SIVILAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları