Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİDE REMİFENTANİL Doç.Dr.Tayfun Güler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARDİYOVASKÜLER CERRAHİDE REMİFENTANİL Doç.Dr.Tayfun Güler."— Sunum transkripti:

1 KARDİYOVASKÜLER CERRAHİDE REMİFENTANİL Doç.Dr.Tayfun Güler

2 REMİFENTANİL Hemodinamik etkileri Kardiyak kateterizasyon Vasküler cerrahi Kardiyak cerrahi  Koroner arter cerrahisi  Pediyatrik kardiyak cerrahi  CPB ve farmakokinetik  Maliyet Postoperatif analjezi 36

3 DOZ İndüksiyon:  0.5-2 mcg/kg (>30-60 sn) İdame:  0.05-2 mcg/kg/dk 35

4 HEMODİNAMİK ETKİLERİ Anesth Analg 1995;80:990-993 34

5 REMİFENTANİL Hemodinamik etkileri Kardiyak kateterizasyon Vasküler cerrahi Kardiyak cerrahi  Koroner arter cerrahisi  Pediyatrik kardiyak cerrahi  CPB ve farmakokinetik  Maliyet Postoperatif analjezi 33

6 KARDİYAK KATETERİZASYON Amaç:  Hemodinamik stabilite  Hızlı ve erken derlenme Yöntem:  30 pediyatrik hasta (1.5-20 ay)  0.6MAC sevofluran + Grup I : 0.2 mcg/kg/dk remifentanil Grup II: 0.3 mcg/kg/dk remifentanil Sonuç:  İntübasyona hemodinamik yanıtta azalma  Kalp hızı ve sistolik kan basıncında azalma  Ekstübasyon süreleri Grup I: 7.3 dk Grup II: 6.6 dk Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:355-60 32

7 KARDİYAK KATETERİZASYON Yöntem:  55 pediyatrik hasta (2 ay-12 yıl)  Premedikasyon: Midazolam (oral)  Anestezi Remifentanil (0.1 mcg/kg/dk) Sonuç:  23 olguda başarılı sedasyon  32 olguda ek sedatif gereksinimi  Stabil hemodinami  Hızlı derlenme  Minimal komplikasyon J Cardiothorac Vasc Anesth. 2001;15:736-9. 31

8 REMİFENTANİL Hemodinamik etkileri Kardiyak kateterizasyon Vasküler cerrahi Kardiyak cerrahi  Koroner arter cerrahisi  Pediyatrik kardiyak cerrahi  CPB ve farmakokinetik  Maliyet Postoperatif analjezi 30

9 VASKÜLER CERRAHİ Majör vasküler cerrahi:  Literatürde veri yok Karotid endarterektomi:  Lokal anestezi  Bölgesel anestezi  Genel anestezi 29

10 KAROTİD ENDARTEREKTOMİ Bölgesel veya lokal anestezi Ek analjezik gereksinimi  Cerrahi sırasında başlarını hareket ettirememeleri  Servikal omurgadan doğan ağrı  Cerrahi manüplasyonun oluşturduğu ağrı Hemodinamik ve respiratuar instabilite Br J Anaesthesia, 2002, Vol. 89, No. 4 637-640 28

11 KAROTİD ENDARTEREKTOMİ Servikal pleksus bloğu +  Remifentanil (3 mcg/kg/st) veya  Propofol (1 mg/kg/st)  Yeterli analjezi/sedasyon  Solunum depresyonu ve bulantı riski, propofole göre daha yüksek Br J Anaesth 2002;89:637-40 27

12 KAROTİD ENDARTEREKTOMİ 48 hasta Anestezi indüksiyonu:  Remifentanil: 0.75-1.0 mcg/kg (> 2 dk)  Lidokain %5: Glottise lokal anestezi Endotrakeal intübasyon Anestezi idamesi  Remifentanil: 1 mcg/kg/dk (0.35-1.5) Hasta kooperasyonu : + Bradikardi(28), hipotansiyon(25), hipertansiyon (3) Rev Esp Anestesiol Reanim 2001;48:508-12 26

13 KAROTİD ENDARTEREKTOMİ GENEL ANESTEZİ  Diseksiyon, tromboz, hemoraji  Erken derlenme ve nörolojik muayene Anestezi yöntemi  Desfluran (%2) + remifentanil (0.1 mcg/kg/dk)  Desfluran (%2) + fentanil ( 2 mcg/kg/dk) Remifentanil ile derlenme daha hızlı Br J Anaesth 2001;86:44-9 25

14 REMİFENTANİL Hemodinamik etkileri Kardiyak kateterizasyon Vasküler cerrahi Kardiyak cerrahi  Koroner arter cerrahisi  Pediyatrik kardiyak cerrahi  CPB ve farmakokinetik  Maliyet Postoperatif analjezi 24

15 KORONER ARTER CERRAHİSİ Anestezide amaçlar  Bilinç kaybı  Hemodinamik stabilite  Nörohümoral stres yanıtın baskılanması Kardiyovasküler durum bozukluğu  Miyokardın korunması Yüksek doz opioid  Morbidite / mortalite :   Yoğun bakımda kalış süresi :  Br J Anaesth 2001; 87: 718-726 23

16 KORONER ARTER CERRAHİSİ Düşük doz opioid anestezisi Volatil anestezik + opioid anestezisi  İntroperatif dönem: Analjezinin kontrolünde güçlük Hipertansiyon Taşikardi  Postoperatif dönem: Miyokard enfarktüsü 22

17 KORONER ARTER CERRAHİSİ Dünyada yılda 800.000 koroner cerrahisi A.B.D.’de kardiyak cerrahinin maliyeti:  27 milyar USD/yıl Maliyet azaltma çabası:  Fast-track kardiyak cerrahi  Minimal invaziv kardiyak cerrahi 21

18 FAST-TRACK KARDİYAK CERRAHİ Amaç:  Erken derlenme  Erken ekstübasyon:1-6 saat Anestezi yöntemi:  Remifentanil/propofol  Remifentanil/isofluran  Remifentanil/desfluran 20

19 REMİFENTANİL Anestezi indüksiyonu:  Propofol: 0.5 mg/kg  Remifentanil : 1 mcg/kg/dk Anestezi yöntemi (propofol +)  Grup I: Remifentanil (1.0 mcg/kg/dk)  Grup II: Remifentanil (1.5 mcg/kg/dk)  Grup III: Remifentanil (2.0 mcg/kg/dk) Sonuç:  İyi bir indüksiyon ajanı değil  Cerrahiye yanıtta iyi baskılanma  1.0 mcg/kg/dk’nın üzerine ek avantaj yok KORONER ARTER CERRAHİSİ Cardiothorac Vasc Anesth 2003;17:60-8 19

20 REMİFENTANİL vs FENTANİL Anestezi indüksiyonu:  Propofol: 0.5 mg/kg  Remifentanil : 1 mcg/kg/dk Anestezi yöntemi: (isofluran %0.5 +)  Grup I: Remifentanil (1 mcg/kg/dk)  Grup II: Fentanil Sonuç:  Sternotomiye hemodinamik yanıt, fentanil ile   Ekstübasyon ve yoğun bakımda kalış süreleri aynı KORONER ARTER CERRAHİSİ Anesth Analg 2001;92:1084 –1093 19

21 REMİFENTANİL vs SUFENTANİL Anestezi indüksiyonu: (Etomidat +)  Grup I: Sufentanil (0.5 mcg/kg)  Grup II: Remifentanil (0.15-0.3 mcg/kg) Anestezi idamesi: (Propofol +)  Grup I: Sufentanil (0.5-1. mcg/kg/st)  Grup II: Remifentanil (0.15-0.3 mcg/kg/dk) Sonuç:  Somatik ve hemodinamik yanıt: Benzer  Katekolamin düzeyi: Remifentanil ile   Derlenme: Remifentanil ile daha hızlı J Cardiothorac Vasc Anesth 2002;16:703-708 KORONER ARTER CERRAHİSİ 17

22 MİNİMAL İNVAZİV CABG Amaç:  Erken ekstübasyon: İlk 1-6 saat Operasyon odasında operasyon bitiminde Anestezi yöntemi:  Remifentanil, alfentanil  Sevofluran, desfluran 16

23 MİNİMAL İNVAZİV CABG Anestezi indüksiyonu (propofol +)  Remifentanil: 2 mcg/kg  Alfentanil: 40 mcg/kg Anestezi idamesi (propofol +)  Remifentanil: 0.25 - 0.5 mcg/kg/dk  Alfentanil: 0.5 - 1 mcg/kg/dk Uyanma ve ekstübasyon süreleri remifentanil gurubunda çok daha kısa Anesth Analg 2000;90:1269-74 15

24 REMİFENTANİL Hemodinamik etkileri Kardiyak kateterizasyon Vasküler cerrahi Kardiyak cerrahi  Koroner arter cerrahisi  Pediyatrik kardiyak cerrahi  CPB ve farmakokinetik  Maliyet Postoperatif analjezi 14

25 PEDİYATRİK KARDİYAK ANESTEZİ Fast-track kardiyak cerrahi:  Propofol  Midazolam  Remifentanil  Sevofluran  Desfluran 13

26 PEDİYATRİK KARDİYAK ANESTEZİ 50 ASD + VSD Anestezi yöntemi:  İndüksiyon : Sevofluran  İdame: Grup I: Remifentanil Grup II: Fentanil Kan basıncında azalma aynı Kalp hızında azalma remifentanil ile daha fazla Ekstübasyon süreleri aynı Postoperatif analjezik gereksinimleri aynı Paediatr Anaesth 2003;13:122-5 12

27 REMİFENTANİL Hemodinamik etkileri Kardiyak kateterizasyon Vasküler cerrahi Kardiyak cerrahi  Koroner arter cerrahisi  Pediyatrik kardiyak cerrahi  CPB ve farmakokinetik  Maliyet Postoperatif analjezi 11

28 CPB ve FARMAKOKİNETİK Hemodilüsyon Bölgesel kan akımlarının değişmesi Hipotermi Proteine bağlanmada değişme, Heparin kullanımı Baypas donanımının ilaçları absorbsiyonu Akciğerlerin dolaşımdan ayırılması 10

29 CPB ve FARMAKOKİNETİK Remifentanil:  Yüksek klirens hızı  Hızlı doku dağılımı 68 CABG hastası Dağılım volümü:  (%86) Klirens hızı:  (%6.3 / 1 0 C) Anesth Analg 2001;93:1100 –5 9

30 REMİFENTANİL Hemodinamik etkileri Kardiyak kateterizasyon Vasküler cerrahi Kardiyak cerrahi  Koroner arter cerrahisi  Pediyatrik kardiyak cerrahi  CPB ve farmakokinetik  Maliyet Postoperatif analjezi 8

31 MALİYET 90 hasta Kardiyak cerrahi Anesth Analg 2001;93:859-64. 7

32 REMİFENTANİL Hemodinamik etkileri Kardiyak kateterizasyon Vasküler cerrahi Kardiyak cerrahi  Koroner arter cerrahisi  Pediyatrik kardiyak cerrahi  CPB ve farmakokinetik  Maliyet Postoperatif analjezi 6

33 POSTOPERATİF ANALJEZİ Endikasyon:  Postoperatif derlenme odası  Yoğun bakım ünitesi Analjezi kalitesi  Yeterli 5

34 POSTOPERATİF ANALJEZİ Doz  0.1-0.15 mcg/kg/dk Doz artırımı  0.025 mcg/kg/dk Ek sedatif gereksinimi  0.2 mcg/kg/dk (maksimum doz) Lisanslı doz aralığı  0.006-0.74 mcg/kg/dk Crit Care Med 2002; 30:119-141 4

35 POSTOPERATİF ANALJEZİ Maliyet 3

36 POSTOPERATİF ANALJEZİ Pediyatrik kardiyak cerrahi  18 olgu  Remifentanil (0,1 mcg/kg/dk) veya  Morfin : 1 mg/kg Yetersiz analjezi / titrasyon güçlüğü Paediatric Anaesthesia 2002;12: 817 2

37 POSTOPERATİF ANALJEZİ Yan etkiler:  Hipotansiyon  Kas rijiditesi  Bradikardi  Solunum depresyonu Sürekli infüzyon  50 mcg/ml (dekstroz ya da SF içinde)  3 günden daha fazla kullanımına ilişkin veri yok 1

38 REMİFENTANİL Avantajlar:  Geniş doz aralığı  Stres yanıtta azalma  Derin intraoperatif analjezi  Erken derlenme Dezavantajlar:  Kan basıncında azalma  Kalp hızında azalma 0


"KARDİYOVASKÜLER CERRAHİDE REMİFENTANİL Doç.Dr.Tayfun Güler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları