Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Berrin Günaydın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji Anabilim Dalı - Ankara www.berringunaydin.com CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND PHARMACOLOGICAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Berrin Günaydın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji Anabilim Dalı - Ankara www.berringunaydin.com CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND PHARMACOLOGICAL."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Berrin Günaydın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji Anabilim Dalı - Ankara www.berringunaydin.com CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND PHARMACOLOGICAL MANAGEMENT OF HEMODYNAMICS MANAGING  PRELOAD (ÖNYÜK)  AFTERLOAD (ARTYÜK)  CONTRACTILITY (KONTRAKTİLİTE)

2 AKIŞ I. Preload, afterload ve kontraktilite kavramları Vazoaktif ilaçlar Vazokonstriktörler Adrenalin (epinefrin) Noradrenalin (norepinefrin) Dopamin Vazodilatörler Nitrogliserin (NTG) Nitroprussid

3 Pozitif İnotrop İlaçlar  Adenilat Siklazı aktive ederek cAMP oluşumunu artıranlar  Dopamin  Dobutamin  Dopeksamin  Fosfodiesterazı inhibisyonuyla cAMP yıkılımını engelleyerek cAMP’yi artıranlar  Amrinon  Milrinon  Kalsiyum duyarlılığını artıranlar  Levosimendan

4 Otonom sinir sistemi Miyokard Fonksiyonları Kronotropi Kardiyovasküler fonksiyonlarıkontrol eden mekanizmalar

5 Miyokard Fonksiyonları Afterload ventrikül duvarının sistolik gerginliği/stresi/zorlanması Kalp kasının kontraktilitesi Preload kalbe dönen kan

6 PRELOAD Sol ventrikül diastol sonu basıncı Sol ventrikül atım hacmi (stroke volume) Normal Kalp Yetmezliği Sempatik uyarı

7 LAPLACE KANUNU T = IP (İntraventriküler Basınç)X R (ventrikül yarıçapı) 2 H (duvar kalınlığı) AFTERLOADAFTERLOAD AFTERLOADAFTERLOAD Aorta basıncı Ventrikül çapı veya duvar kalınlığı

8 Sempatomimetiklerin Klasifikasyonu KatekolaminNon-Katekolamin EndojenSentetikAdrenerjikNon-adrenerjik AdrenalinİzoproterenolEfedrinFosfodiesteraz İnhibitörleri NoradrenalinDobutaminFenilefrinDigoksin DopaminDopeksaminMetoksamin Metaraminol Glukagon Ca+2

9 ADRENERJİK RESEPTÖRLER α1α1 Vazokonstriksiyon Artmış kardiyak kontraktilite; aritmiler Karaciğerde glikojenoliz; glukoneogenez α2α2 Azalmış insülin sekresyonu Vazokonstriksiyon β1β1 Artmış kardiyak kontraktilite Artmış AV nodal ileti β2β2 Vazodilatasyon Bronkodilatasyon İskelet kaslarında glikojenoliz Karaciğerde glikojenoliz, glukoneogenez β3β3 Kardiodepresan (başka dokularda adenilat siklazı uyarmasına rağmen) Katekolaminlerin öngörülemeyen negatif inotropik etkilerinden sorumlu

10 11 22 11 22 DA 1 DA 2 Adrenalin++ +++++00 Noradrenalin++ 000 İzoproterenol00+++++00 Dopamin++ ++++ Dobutamin0/+0++++00 Dopeksamin00+++++++++ 0: Etki yok, +: Hafif etkili, ++: Orta etkili, +++: Belirgin etkili, 0/+: Bilinmiyor

11 ADRENALİN ADRENALİN (güçlü nonselektif α ve β agonist)  α1 reseptörler ile vazokonstriksiyon → venöz dönüş ve kardiyak debi artar  β1 reseptörler ile + inotrop ve kronotrop etkili  β2 reseptörler ile vazodilatasyon → iskelet kaslarına kan akımı artar  β2 mimetik etki ile olumsuz metabolik etkiler → hiperglisemi → laktat klirensinde azalma ve metabolik asidoz

12 ADRENALİN DOZ   agonist etki: 0.005-0.02 µg/kg/dk  Vazopressor etki: 0.01-0.1 µg/kg / dk Anaflakside 0.01-0.5 mg SC/İM/İV (15 dk sonra tekrarlanabilir) Anaflaktik şokta 1 mg 500 ml -1 (2 µg ml -1 ) 1-4 ml dk -1 infüzyon Kardiyak arrestte KPR sırasında 1 mg her 3 dk’da bir tekrarlanır

13 ADRENALİN ADRENALİN Hazırlama ve Uygulama 1 mg/mL (Adrenalin Galen 1 mg) 50 mL %5 dekstroz içerisine 4 mg Doz 0.01-0.30 μ g/kg/dk Santral yoldan uygulanır Bikarbonat, furosemid, fenitoin ile uyumlu değil Aritmi, taşikardi, hipertansiyon, miyokard iskemisine dikkat! Saklama <25ºC oda sıcaklığında ışıktan korunarak orijinal ambalajda

14 NORADRENALİN  Direkt  1 etkiyle arteriyel/venöz vazokonstriksiyon (  2 etki yok)  Kan basıncı artar (vazokonstriksiyon ve periferik vasküler direnç artışı)   1 etkiyle miyokard kontraktilitesi artar  β1 adrenerjik +inotrop ve kronotrop etkiler, vagal uyarıya bağlı refleks bradikardiyle dengelenir

15 NORADRENALİN NORADRENALİN Hazırlama ve Uygulama 100 mL %5 dekstroz içerisine 4 mg norepinefrin baz (8 mg norepinefrin) (80 μ g/ml) Santral kateterden infüzyon pompası ile 0.01 – 0.04 μg/kg/dk iv infüzyon Yan etkiler Bradikardi, hipertansiyon, aritmiler, miyokard iskemisi Damar dışına (ektravazasyon) çıkarsa doku nekrozu Saklama 2-8ºC oda sıcaklığında ışıktan korunarak orijinal ambalajda (ml/st olarak infüzyon hızı)

16 DOPAMİN DOPAMİN  < 2 µg/kg/dk (DA 1 böbrek, mezenter, serebral dolaşımda) vazodilastasyonla kan akımı artar-diürez (aldosteron sentezi ve Na-K ATPaz inhibisyonu sonucu natriürez)  2-10 µg/kg/dk (  1 kalpte ve periferik dolaşımda ) miyokard kontraktilitesi, kalp hızı ve kardiyak debi artar ( + inotrop ve kronotrop etki sonucu)  10-20 µg/kg/dk (  1 periferik) vasküler direnç artar, böbrek kan akımı azalır  >20 µg/kg/dk noradrenalin salıverilmesine bağlı indirekt etkiler Sistemik arteriolar vazokonstriksiyon

17 DOPAMİN ENDİKASYONLARI  Şok tedavisinde atım hacmini artırır  Kardiyak debiyi artırır  Kan basıncını destekler  Böbrek kan akımını idame ettirir  Nitrogliserin/Nitroprussid ile kombine edilir  Kronotrop/disritmojen etkileri kullanımı sınırlar  Taşikardi ve aritmiler  Prolaktin salıverilmesinde azalma  Lenfosit apoptosizi

18 DOPAMİN Hazırlama ve Uygulama 200 mg/5 mL dopamin 50 mL %5 dekstroz/ SF /RL içersine (4000 µg/mL) Santral venden infüzyon pompası ile uygulanır Furosemid, bikarbonat ve fenitoin ile geçimsiz Bulanık solüsyonlar ve 24 st sonunda artan sıvılar atılır Yan etkiler Ektopik atımlar, taşikardi, anjina, barsak iskemisi, vazokonstriksiyon Saklama <25ºC oda sıcaklığında (ml/st olarak infüzyon hızı)

19 DOBUTAMİN  Primer β1 adrenerjik etki ile kardiyak kontraktilite artar  Dopamine göre  Kardiyak dolum basınçları daha düşük  Kalp hızına etkisi daha az  Sistemik vasküler direnç bir miktar azalır ya da değişmez  Artmış kardiyak debi sonucu renal kan akımı artar

20 DOBUTAMİN ENDİKASYONLARI  Düşük debiye bağlı akut sistolik kalp yetmezliğinde inotropik  Kardiyojenik şokta tek başına kan basıncını yükseltmez  Konjestif kalp yetmezliği + koroner arter hastalığı

21 DOBUTAMİN Hazırlama ve Uygulama Doz: 2,5 – 25 μg/kg/dk 50 mL SF/%5 dekstroz/SF/RL içerisine 250 mg dobutamin (5000 μg/mL) Yan etkiler Taşikardi (doz kısıtlayıcı), ektopik atımlar Sodyum bikarbonat, furosemid, fenitoin ile geçimsiz Seyreltilen solüsyonlar 24 st içinde kullanılmalı Saklama 15º-30ºC oda sıcaklığında

22 FENİLEFRİN  Selektif α1 adrenerjik agonist  Doz bağımlı vazokonstriksiyon ve periferik vasküler direnç artışı  Kan basıncı vazkonstriksiyonla arttıkça, vagal reflekslere bağlı kalp hızı yavaşlar (Kardiyak debi düşebilir ancak kalp hızına etki minimal)  Kardiyak ve renal fonksiyonları etkilemeden kan basıncını yükseltir

23 FENİLEFRİN  Spinal anesteziye bağlı hipotansiyonda tercih edilir  Özellikle taşiartimilerin sorun olduğu hastalarda ve diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda beta mimetik etkisinin olmaması nedeniyle tercih  Devamlı infüzyonla uygulanır  Yan etkileri aşırı vazokonstriksiyona bağlı  Ventrikül fonksiyonları bozulmuş olan hastalar alfa 1 stimülasyona bağlı artmış artyükü tolere edemeyebilirler

24 EFEDRİN  Adrenerjik reseptörlerin nonspesifik uyarılması ve depolardan norepinefrin salıverilmesiyle etki eder  Epinefrine göre daha az potent ve daha uzun etkili  Anesteziye bağlı hipotansiyonda tercih edilir  5-10 dk arayla 10-25 mg efedrin IV bolus uygulanır

25 İZOPROTERONOL  Pozitif inotrop ve kronotrop etkiyle kardiyak debide artma  Atriyoventriküler iletiyi hızlandırarak kalpte hızlanma  Beta 2 mimetik etkiyle iskelet ve pulmoner damarlarda vazodilatasyon ve buna bağlı sistemik ve pulmoner dirençte azalma

26 İZOPROTERONOL  Sistolik kan basıncı değişmezken, ortalama arter ve diyastolik basınçları düşer  Koroner kan akımı değişmez, ancak oksijen tüketimi artşına bağlı iskemi gelişebilir  Hemodinami bozuk olan ve atropine yanıtsız bradikardilerde pil takılana dek kısa süreli kullanılır (1-10 µg/dk) Yan etki  Taşikardi, taşiaritmiler, miyokard iskemisi

27 Sol ventrikül diastol sonu basıncı (mmHg) Kalb debisi (L/dk/m2) Nitrogliserin Kalp Yetmezliği Nitroprussid+Dopamin Normal 12 Akciğer konjesyonu Dopamin DigitalNitroprussid 2.5-

28  Nitratlar (nitrovazodilatörler) damar düz kasındaki cGMP’yi artırarak etki gösterirler  Nitrogliserin  Nitroprussid  Kalp yetmezliğinde dopaminle beraber kullanılır  Dopaminin kardiyak dolum basınçlarını artırıcı etkisini azaltırlar  Venodilatasyon yaparak önyükü azaltırlar VAZODİLATÖRLER NO (EDRF) cGMP soluble cGMP (çözünür cGMP) uyarıp

29 SODYUM NİTROPRUSSİD (SNP)  Doğrudan etkili arteriyel ve venöz vazodilatör  Yakın takip gerektirir Endikasyonları  Hipertansif aciller  Aort diseksiyonu  Pulmoner ödem

30 SNP Hazırlama ve Uygulama  Doz  0.25 veya 0.5-10 μ g/kg/dk  Hazırlama  60 mg/5 mL nipruss sadece %5 dekstroz içinde hazırlanır  Saklama  Kutu içindeki alüminyum folyo ile ışıktan korumalı set ile uygulanır  Hazırlanan çözelti 12 saat dayanıklı  Yan etkiler  Hipotansiyon, bulantı, kusma

31 SNP  >48-72 st uygulama tiyosiyanat birikimi (<5 – 10 mg/dl olmalı)  Parestezi, tinnitus, bulanık görme, deliryum, nöbet  Yüksek doz/ renal yetmezlik/48-72 st ilaç düzeyi görülmeli  Toksisite durumunda tiyosiyanat hemodiyalizle uzaklaştırılır  SNP non-enzimatik yolla siyanüre ve sonra karaciğerde tiyosiyanata dönüşür  FDA >10 dk 10 μ g/kg/dk uygulanmamasını önermekte  Hepatik yetmezlikte siyanit birikir  Metabolik asidoz, dispne, kusma, baş dönmesi, ataksi, senkop  Siyanür toksisitesinde sodyum tiyosülfat siyanürün tiyosiyanata dönüşümü sülfür donorü olarak hızlandırır

32 NITROGLİSERİN Endikasyonları  Akut koroner sendromlar  KABG sonrası  Pulmoner ödem (kalp yetmezliği)  Hipertansiyon  Nitroprussid kontrendikasyonları (ciddi koroner yetmezlik, ileri böbrek/karaciğer hastalığı)

33 NİTROGLİSERİN  0.25-5 µg/kg/dk devamlı infüzyon  Önyükü artyükten daha fazla azaltır, inferior MI ve sağ ventrikül yetmezliğinde dikkat!  Başağrısı, bulantı, kusma, ani hipotansiyon  Uzun süreli kullanımda … Endojen vazokonstriktör sistem aktivasyonu Düz kasda cGMP azalması TOLERANS Saklama <25ºC oda sıcaklığında

34 KONTRAKTİLİTENİN ARTIRILMASI KONTRAKTİLİTE Digital İzoproteronol Dopamin Milrinon Amrinon

35 DİGİTAL İHSS’de obstrüksiyonu artırabilir Konstriktif perikardit ve amiloidozda etkisi AZ Düşük kalb debisinde faydalı olabilir

36 FOSFODİESTERAZ (PDE) İNHİBİTÖRLERİ  PDE III inhibisyonuyla cAMP’nin AMP’ye yıkılımını engelleyerek (cAMP’yi artırır) hücreiçi Ca+2 artışıyla kardiyak kontraktiliteyi artırır inotropik Vazodilatör Lusitropik (diastolik gevşemeyi iyileştirir)

37 MİLRİNON  İnotrop+vazodilatör+lusitrop etkiler sonucu preload, afterload ve SVR azalır  Adrenerjik etkileri olmaması nedeniyle beta blokör alanlarda ve ileri kalp yetmezliğinde tercih sebebi  Vazodilatasyon nedeniyle belirgin hipotansiyonu olanlarda kaçınılır  IV bolus (25-75 µg/kg) sonrasında devamlı infüzyon (0.375-0.75 µg/kg/dk)

38 LEVOSİMENDAN Endikasyon :Dekompanze kalp yetmezliği  Ana etkisi kardiyak debi üzerine  Bolus doz sonrası 24 st infüzyonla uygulanması  İnfüzyon boyunca aritmiler ve hipotansiyona a dikkat edilmesi  Kreatinin klirensi <30 mg/dL ve hipotansif olanlarda kullanımdan kaçınılması

39 LEVOSİMENDAN Mekanizma  Kardiyak troponin C’ye bağlanarak miyofilamanda kalsiyumu artırır  Beta agonistlerle indüklenen kontraktiliteyi artırır  ATP duyarlı K kanallarını açarak vazodilatasyon  Metabolitlerinden OR-1896, PDE inhibitörü etkisi vardır İnotrop+vazodilatör= kardiyak debi artar (miyokardın oksijen ihtiyacını artırmadan)

40 LEVOSİMENDAN Hazırlama ve Uygulama 2.5 mg/mL ( 5 mL flakon) Simdax 500 mL %5 dekstroz içerisine 12.5 mg 1 flakon (0.025 mg/mL) 500 mL %5 dekstroz içerisine 25 mg 2 flakon (0.05 mg/mL) Saklama  Buzdolabında (2-8ºC) ama dondurmayın  Seyreltildikten sonra çözelti 24 saat dayanıklı  Sadece İV ve hastanede kullanılır Etki İnfüzyon kesildikten sonra 24 st sürer (7-9 gün sürebilir)

41 Miyokard fonksiyonlarının düzenlenmesi Kontraktilitenin artırılması Kalp hızının düzenlenmesi Doku oksijenlemesinin artırılması Preload ve Afterload’un düzenlenmesi Asıl patolojinin tedavisi SONUÇ


"Prof.Dr. Berrin Günaydın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji Anabilim Dalı - Ankara www.berringunaydin.com CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND PHARMACOLOGICAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları