Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 TANIM  FİZYOPATOLOJİ ve ETYOLOJİ  TANI  TEDAVİ  PROGNOZ  SONUÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " TANIM  FİZYOPATOLOJİ ve ETYOLOJİ  TANI  TEDAVİ  PROGNOZ  SONUÇ."— Sunum transkripti:

1

2  TANIM  FİZYOPATOLOJİ ve ETYOLOJİ  TANI

3  TEDAVİ  PROGNOZ  SONUÇ

4  Serebral perfüzyondaki ani azalma nedeniyle, postural tonusun kaybı ve kendiliğinden iyileşme ile beraber olan ani, geçici bilinç kaybıdır.

5

6  Bilinç kaybı senkopun birinci temel bulgusudur.  İkinci ana bulgusu ani gelişmesi ve kısa sürmesidir.

7  Genellikle müdahale gerekmeksizin premorbid duruma tamamen döner.  Genel populasyonda görülme sıklığı erkeklerde %3 ve kadınlarda %3,5’tur.(Framingham çalışması)

8  Toplumun %3’ü 26 yıllık dönemde bir kez atak geçirip %30’unda tekrarlamaktadır.(Framingham çalışması)

9  AS’e başvuranların %1-3, hastane yatışlarının %1-6’sını oluşturmaktadır.

10  Acil Serviste amaç; senkop atağından uyanamayacak hastaları ayırmak, hangi hastanın yatması gerektiğini ve hangisinin ayaktan tetkik ve takibinin yapılacağını belirlemektir.

11  Senkopa sebep olan son ortak yol; -Beyine giden kan akımının azalması, -Beynin metabolik aktivitesini desteklemek için gereken kritik düzeyin altına düşmesidir.

12  MSS yapılarının perfüzyonunun 3-5 sn azalması; -Serebral kan akımında tıkanma, -Azalmış kan akımı, -Azalmış kardiak output,

13 -Azalmış periferik direnç, -Azalmış kan basıncı, -Yetersiz kan elemanları (glikoz,oksijen), -İntirinsik otoregülasyonun bozulması sonucudur.

14

15  Sebebi bilinmeyen (%35)  Nöral yolla gelişen (%24)  Kardiak (%18)

16  Nörolojik (%10)  Ortostatik hipotansiyon (%8)  İlaçlar (%3)  Psikiyatrik (%2)

17  Vasovagal  Durumsal  Karotid sinüs sendromu

18  Emosyonel stres,ağrı,enjeksiyon, uzun süre ayakta durmak, dehidratasyon,  Öncül belirtiler

19  Vasovagal senkop genç hastalarda en sık görülen senkoptur.

20  Yatkın kişilerde; normal KB ve beynin kanlanmasını sağlayan adaptif mekanizmaların bozukluğu sonucu beklenmeyen vasodilatasyon ve/veya bradikardi ile serebral perfüzyon azalır.

21  Yutma  Defekasyon  Miksiyon  Öksürük (BOS basıncının artışına bağlı serebrovasküler direnç artar.)

22  Normal bireylerde karotis sinüs kompresyonu bradikardi yapar.  Bu cevabın aşırı olmasıdır.

23  Aritmiler  Aort Stenozu  Hipertrofik KMP  Mitral Stenoz

24  Pulmoner Stenoz  PHT  PE  Atrial Miksoma

25  MI  Kardiak Tamponad  Aort Disseksiyonu

26  Aritmiler; KAH ve yapısal kalp hastalığı olanlarda en sık senkop nedenidir  En sık senkop yapan aritmiler; -sinoatrial hastalık (HSS) -AV blok, SVT, VT/VF

27  VT her yaşta senkop yapar.Bir seriye göre aritmi nedenli senkopun en sık sebebidir.  Eforla gelen senkop AS’nun major semptomlarındandır.

28  Pulmoner HT’da sağ ventrikül çıkışının engellenmesi debiyi düşürür.  Pulmoner Embolide; ana pulmoner arter tıkanmasına bağlı Bezold-Jarisch refleks mekanizmasıyla hipotansiyon oluşur.

29  Sol ventrikül volümünün azalması, artmış kalp kasılmasıyla sonuçlanmakta ve kardiak mekanoreseptörler uyarılmaktadır.

30  Bu da sempatik inhibisyon, parasempatik aktivasyona neden olmaktadır.  Sonuçta bradikardi ve hipotansiyon olmaktadır.

31  TİA  Subklavian steal sendromu  Migren

32  Kan akımı yetersizliğine bağlı gelişen akut, fokal, serebral disfonksiyona ait kısa süreli semptomlarla karakterize klinik bir sendromdur.

33  24 saatten kısa süren epizodlar. Atakların çoğu 2-15 dk içinde biter. Kalıcı defisit yok.

34  Vertebral arterin, orijininin proksimalinde subklavian arterin majör tıkayıcı hastalığı ile meydana gelir.

35  Ani dikey pozisyona geçişte arter basıncının 20 mmHg veya daha fazla düşmesidir.

36

37  Sersemlik, bulanık görme, dengesizlik olur.  Birey hızla yatar pozisyona geçince düzelir.

38  Vasodilatatörler (ACE inh,diüretikler)  Adrenerjik antagonistler  Fenotiazinler

39  Antidepresanlar( bezold-jarisch)  Ca kanal blokörleri (bradikardi ve AV blok)  Vinkristin

40  Kinidin (QT ‘yi uzatır.)  İnsülin  Alkol, kokain

41  7814 hasta 17 yıl boyunca izlenmiş. 822’si senkop geçirmiş. Bunların %21’i vasovagal, %10’u kardiak, %9’u ortostatik, %37’si sebebi bilinmeyen senkop

42  ANAMNEZ -Presipite edici faktörler -Senkop öncesi semptomlar -Bilinç kaybının süresi

43  ANAMNEZ -Kullanılan ilaçlar -Özgeçmiş ve soygeçmiş -Olayı görenlerden bilgi alınması

44  FİZİK MUAYENE -Vitaller(TA,Nb,ateş,SS) -Ortostatik KB -Kardiak ve nörolojik muayene

45  FİZİK MUAYENE -Enfeksiyon odağına yönelik muayene -Sekonder travma bulguları

46  TANISAL TESTLER -EKG -KŞ -Tam kan sayımı -Gebelik testi

47  TANISAL TESTLER -Elektrolitler -Kardiak enzimler -Tilt testi

48  GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ -AC Grafisi -Beyin BT -Toraks BT

49  GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ -Ventilasyon – Perfüzyon sintigrafisi -EKO -EEG

50  SAK  PTE  MI  Anjina  Aort disseksiyonu

51  Anaflaksi  Hipokalsemi  Kalp hastalığı  Perikardial tamponad

52  Stroke  GİS Kanama  CO Zehirlenmesi  Toksin alımı

53  AYILANA GAZOZ

54  BAYILANA LİMON

55  ACİL SERVİSTE; -ABC, Oksijen, monitörizasyon -EKG, KŞ, tanısal testler -Etyolojiye yönelik tedavi

56

57 Anamnez, fizik muayene, EKG, ortostatik kan basıncı değişikliği Sık görülen nedenler: yaşlılarda polifarmasi Vazovagal, sitüsyonel, ortostatik hipotansiyon, Şüpheli: Aort stenozu, pulmoner emboli, ailede ani ölüm nörolojik belirtiler, veya senkop anamnezi Nedene yönelik tedavi Spesifik tanı yöntemleri: Eko, kardiyak kateterizasyon, akciğer scan’i, EEG, CT, veya laboratuvar testleri) Tedavi et (+) (-)(-) Açıklanamayan Senkop Şüpheli kalp hastalığı (Anormal EKG bulguları, ani senkop vs.) Ekokardiyog rafi ve efor testi için hastayı yatır Yaş≥60 Mümkünse yatır, karotis masajı uygula Kalp hastalığı şüphesi yok Hastayı poliklinik tetkiklerine yönlendir Senkop sık tekrarlıyorsa Tilt testi, Psikiyatrik muayene, holter monitorizasyon Senkop atakları çok sık değil Tilt testi, Psikiyatrik muayene İlk senkop atağı Hiçbirşey yapma KAYNAK: Emergency Medicine Clinics of North America, Ağustos 1998 And Cardiology Stockholm congress

58  Düşük riskli; tedavi ve taburcu

59  Orta riskli; ileri tetkik amaçlı takip ve yatış(yüksek risk kriteri taşımayan,tekrarlayan senkop,>40 yaş,açıklanamayan ortostatik hipotansiyon,orta şiddetli travma)

60  Yüksek riskli; hospitalizasyon(yapısal kalp hastalığı,aritmi,QT uzaması,antiaritmik kullanımı,major travma)

61  Vazovagal, durumsal ve ortostatik senkopların prognozu iyidir.  Kardiak senkop kötü prognozludur.

62  Kalp hastalığı ve senkop beraber ise 1 yılda mortalite %45

63  Senkop altta yatan kardiak hastalığa dayalı ise 1 senelik mortalite oranı eş yaştaki sağlıklı kişilere göre %18-25 fazladır.

64  Senkop nonkardiak nedenlere dayalı ise 1 yıllık mortalite riskinde eş yaştaki sağlıklı kişilere göre belirgin artış görülmemiştir.

65  Nedeni bilinmeyen senkopta ani ölüm %2,rekürrens %20,remisyon %78 dir.

66  Kesin Endikasyonlar -Bilinen KVS hastalık hikayesi -Senkopla birlikte göğüs ağrısı -KVS hastalığın yeni FM bulguları

67  Kesin Endikasyonlar -Nörolojik hastalığın yeni FM bulguları -Anormal EKG

68  Olası Endikasyonlar -Yaralanma,taşikardi veya egzersizle birlikte senkop -Sık olması -KAH ve aritmi şüphesi

69  Olası Endikasyonlar -Sıvı tedavisine dirençli orta veya ciddi ortostatik hipotansiyon -Yaşlı hasta -PTE şüphesi

70  Paniğe kapılmayın.  Hastayı supin pozisyona alın.  Kusarsa yan yatırın.

71  Gebe ise sol lateral dekübit pozisyonuna getirin.  ABC kontrolü yapın,oksijen başlayın,vitalleri alın

72  Hedefe yönelik anamnez alın.  KŞ ölçümü ihmal edilmemeli.  Damar yolu açın.

73  Bilinç durumunu değerlendirin.  Genç ve sağlıklı ise SF bolus.  Monitorizasyon.

74


" TANIM  FİZYOPATOLOJİ ve ETYOLOJİ  TANI  TEDAVİ  PROGNOZ  SONUÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları