Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görsel Programlama II Ders 4 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görsel Programlama II Ders 4 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT."— Sunum transkripti:

1 Görsel Programlama II Ders 4 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT

2 Konular Görsel kontrollere veri ba ğ lamak ◦ DataBindings özelli ğ i ListBox ve ComboBox’a veri ba ğ lamak ◦ DataSource ◦ DisplayMember ◦ ValueMember özellikleri

3 Görsel kontrollere veri ba ğ lamak Toolbox üzerinden erişebildi ğ imiz tüm görsel nesnelere kontrol (Control) denir TextBox, Label, Button, CheckBox v.b. hepsi Control sınıfından türetilmiş nesnelerdir Bu görsel kontrollerin hepsine veritabanından gelen veriler ba ğ lanabilir Bunun için tüm kontrollerin ortak özelli ğ i olan DataBindings.Add metodu kullanılır

4 Görsel kontrollere veri ba ğ lamak Örne ğ in musteriler tablosundaki tüm satırlar SqlCommand nesnesi kullanılarak dt isimli DataTable nesnesine doldurulmuş olsun. Aşa ğ ıdaki kod textBox1 nesnesine DataTable içindeki aktif satırın must_id sütunundaki de ğ eri ba ğ layacaktır textBox1.DataBindings.Add(“Text”, dt, “must_id”); textBox’ın hangi özelli ğ inde veri gösterilecek Hangi sütundaki veri gösterilecek Hangi DataTable’dan veriler alınacak

5 Görsel kontrollere veri ba ğ lamak

6 ad

7 Görsel kontrollere veri ba ğ lamak Bir görsel kontrol bir kaydın sadece bir alanını – yani DataTable üzerindeki sadece bir hücreyi – gösterebildi ğ i için bir kaydın tüm alanlarını göstermek için alan sayısı kadar kontrol – örne ğ in TextBox – kullanmak gerekmektedir

8 Görsel kontrollere veri ba ğ lamak

9 Birkaç TextBox kontrolü ile DataTable içindeki tek bir satırı gösterebildi ğ imiz için di ğ er satırları (kayıtları) gösterebilmek için CurrencyManager nesnesi kullanılmalıdır Bu nesnesinin Position özelli ğ i de ğ iştirilerek kayıtlar arası gezinti yapılabilir ◦ cm.Position = cm.Position + 1 ◦ cm.Position--; ◦ cm.Position = cm.Count – 1;

10 Görsel kontrollere veri ba ğ lamak CurrencyManager (cm) özellikleri kullanılarak aktif kayıt değiştirilir. Böylece kayıtlar arası gezinti yapılabilir

11 ComboBox’a veri ba ğ lamak ListBox ve ComboBox kontrollerini kullanarak DataTable içindeki bir sütunun tamamı gösterilebilir. Bunun için ListBox’ın DataSource, DisplayMember ve ValueMember özellikleri kullanılır

12 ComboBox’a veri ba ğ lamak

13 ListBox özellikleri ◦ DataSource : Ba ğ lanacak veri kayna ğ ı belirtilir ◦ DisplayMember: Veri kayna ğ ındaki hangi sütun liste içinde gösterilecekse o sütun adı yazılır ◦ ValueMember: Gösterilen liste yanında arka tarafta her elemana ait, işlemler sırasında kullanılabilecek de ğ er listesi için kullanılacak sütun

14 ComboBox’a veri ba ğ lamak ListBox ve ComboBox aynı şekilde kullanılır. ListBox içinde gösterilen listede seçili elemanın her kayıt do ğ ru gelmesi için DataBindings.Add ile Text özelli ğ i istenen de ğ ere ba ğ lanır ◦ listBox1.DataBindings.Add(“Text”, dt, “must_id”);

15 ComboBox’a veri ba ğ lamak ListBox’da seçili de ğ er de ğ iştirildi ğ inde, seçilen müşterinin kaydına gidilecek şekilde programımız de ğ iştirilebilir Böylece “Önceki” ve “Sonraki” dü ğ melerini kullanmadan, istenen kayda do ğ rudan gidilecek bir yapı kurulabilir Bunun için ListBox’da de ğ er de ğ işti ğ inde (olay: SelectedIndexChanged), CurrencyManager üzerinde işlem yapan bir kod yazılması gerekmektedir

16 ComboBox’a veri ba ğ lamak Çift tıklanarak istenen event- handler kod blo ğ u oluşturulur

17 ComboBox’a veri ba ğ lamak Oluşturulan kod blo ğ u içinde sadece CurrencyManager nesnesinin Position özelli ğ ini de ğ iştirecek tek satır yazılır

18 ComboBox’a veri ba ğ lamak Böylece comboBox’da seçim yapıldı ğ ında otomatik olarak istenen kayda gidilecektir


"Görsel Programlama II Ders 4 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları