Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONTROL ÖZELLİKLERİ. 1. Properties Paneli  Seçilen bir kontrole ait özellikler Properties panelinde görüntülenir.  Panel içinde özellikler çeşitli gruplara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONTROL ÖZELLİKLERİ. 1. Properties Paneli  Seçilen bir kontrole ait özellikler Properties panelinde görüntülenir.  Panel içinde özellikler çeşitli gruplara."— Sunum transkripti:

1 KONTROL ÖZELLİKLERİ

2 1. Properties Paneli  Seçilen bir kontrole ait özellikler Properties panelinde görüntülenir.  Panel içinde özellikler çeşitli gruplara ayrılarak gösterilir. Properties panelinde aşa ğ ıdaki gruplar yer almaktadır;

3 a) Accessibility(Erişilebilirlik)  Kontrole ait erişilebilirlik özelliklerinin bulundu ğ u gruptur.  Bu grupta bulunana özellikler şunlardır:  AccessKey: Daha önceden tanımlanmış alt tuşu ile birlikte kullanılan erişim tuşudur.  Örne ğ in, Yazdır butonu için AccessKey “Y” atanacak olursa uygulama çalıştırıldı ğ ında “Alt + Y” tuş kombinasyonu bu  dü ğ meyi tıklamayla aynı işlevi yapacaktır.   TabIndex: Sayfa içindeki denetimlerin tab tuşu kullanılarak atlama sırasını belirtir. 

4  Appearance:Görünüm ile ilgili özellikler yer aldı ğ ı gruptur.  Web sunucu kontrolüne göre bu grupta yer alan özellikler de ğ işiklik gösterir.

5

6

7

8

9

10 2. Format Menüsü  Programlama yazılımı kontrollerin özellikleri ayarlamak için Format menüsüne sahiptir.

11 Hataları Düzeltme  Bir uygulama geliştirilirken birçok hata ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Programlama yazılımı kullanıcıya hatanın kayna ğ ı hakkında çeşitli bilgiler verir.  Uygulama içerisinde herhangi bir hata oluştu ğ unda bu hata öncelikle bir iletişim penceresi ile kullanıcıya gösterilir.

12  Hatayı gidermek için “No” komutu tıklanmalıdır. Bu durumda programlama yazılımı derleme yapmadan çalışma sayfasına geri döner ve oluşan hatanın nedeni Error List panelinde gösterilir.

13  Error List panelinde hatanın nedeni, hatanın oluştu ğ u dosya ve satır numarası  Bazı durumlarda hataları gidermek yukarıda belirtildi ğ i kadar kolay olmayabilir. Sayfa sayısının artması, buna ba ğ lı olarak kodlamanın artması hata olasılı ğ ını artırır.  Hata denetimini yapmak için kullanılabilecek bazı yöntemler aşa ğ ıdaki gibidir:   De ğ işiklik yaptıktan sonra uygulamayı derleyerek hata oluşup oluşmadı ğ ını kontrol edin.   Debug > Start Without Debugging (Ctrl + F5) komutu ile derlemeyi adım adım yapın.   Breakpoint ekleyerek çalışma adımlarını belirleyerek derlemeyi yapın.   Try – Catch – Finally komutunu kullanarak hataların önüne geçin.  gösterilir. Bu satıra gidilerek hata giderilebilir.

14 a) Breakpoint Kullanımı  Breakpoint, uygulamanın çalışmasını istenen kod satırında durdurmak için kullanılır.  Breakpoint ile hata denetimi yapmak için:   Breakpoint ekleyece ğ iniz satıra gelin ve Debug > Toogle Breakpoint (F9) komutunu kullanın.

15

16 b) Try – Catch – Finally Kullanımı  Try blo ğ u içine hata oluşabilecek kodlar yazılır.  Catch blo ğ unda, yakalanan hataya göre yapılacak işlemler yazılır.  Finally blo ğ unda ise, Try ve Catch bloklarından hatanın üretildi ğ i veya üretilmedi ğ i iki durumda da yapılması gereken işlemler yazılır.

17 Örnek

18

19

20

21 DOĞRULAMA KONTROLLERİ

22  Do ğ rulama Kontrolleri, kullanıcılardan veri alınması gerekti ğ i durumlarda, alınan verilerin do ğ rulu ğ unu denetlemek için kullanılır.  Bu kontroller, istemcide çalışan script tabanlı kontrollerdir.

23 1. RequiredFieldValidator  Kullanıcının belirtilen alanı boş geçmesini engelleyerek mutlaka doldurmasını sa ğ layan do ğ rulama kontrolüdür.  Bu kontrol, belirtilen alan boş geçildi ğ inde istenen hata mesajını ekrana getirerek sayfanın sunucuya gitmesini engeller. RequiredFieldValidator kontrolü Toolbox panelinde Validation grubunda yer almaktadır.

24

25 2. RangeValidator

26

27 3. CompareValidator

28 4. RegularExpressionValidator

29  Örnek: Bir metin kutusuna yanlnızca mail girilmesini sa ğ layınız.

30 5. ValidationSummary

31

32 6. ValidationGroup Özelliği  Bir sayfada birden fazla do ğ rulama kontrolü kullanıldı ğ ı zaman programın çalışmasıyla ilgili problemler yaşanabilmektedir.  Programlama yazılımı, bu duruma çözüm olarak ValidationGroup özelli ğ ini sunmaktadır.

33  ValidationGroup özelli ğ i için:  Yeni bir sayfa açın ve aşa ğ ıdaki kontrolleri sayfaya ekleyin.

34  Hazırlanan üyelik paneli do ğ rulama kontrolleri ve Üye Ol butonu ValidationGroup özelli ğ ini Properties panelini kullanarak uye olarak atayın.

35  Hazırlanan do ğ rulama kodu panelinin Gönder butonu ValidationGroup özelli ğ ini Properties panelini kullanarak dogrulama olarak atayın.  Üye Ol butonuna aşa ğ ıdaki kodları ekleyin. Bu kodlar ile üyelik panelindeki kontrol de ğ erleri temizlenirken Label7 de ğ erine rastgele bir do ğ rulama kodu oluşturulacaktır.

36  TextBox1.Text = "";  TextBox2.Text = "";  TextBox3.Text = "";  TextBox4.Text = "";  Random kod = new Random();  Label7.Text = Convert.ToString(kod.Next(1, 10000));

37  Gönder butonuna aşa ğ ıdaki kodu yazın. Bu kodlar ile do ğ rulama kodu ile yazılan kod karşılaştırılacak ve do ğ ru ise Do ğ rulama kodu do ğ ru! Kayıt başarılı, de ğ ilse Do ğ rulama kodu Yanlış! Tekrar deneyin yazarak yeni bir kod üretilecektir.

38  if (Label7.Text == TextBox5.Text)  {  Label6.Text = "Do ğ rulama kodu do ğ ru! Kayıt başarılı";  }  else  {  Label6.Text="Do ğ rulama kodu Yanlış! Tekrar deneyin";  Random kod = new Random();  Label7.Text = Convert.ToString(kod.Next(1, 10000));  }

39


"KONTROL ÖZELLİKLERİ. 1. Properties Paneli  Seçilen bir kontrole ait özellikler Properties panelinde görüntülenir.  Panel içinde özellikler çeşitli gruplara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları