Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EXCEL-2. Elektronik Çizelge, çeşitli hesaplama, tablolama ve grafik işlemlerini yapabilece ğ iniz bir programdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EXCEL-2. Elektronik Çizelge, çeşitli hesaplama, tablolama ve grafik işlemlerini yapabilece ğ iniz bir programdır."— Sunum transkripti:

1 EXCEL-2

2 Elektronik Çizelge, çeşitli hesaplama, tablolama ve grafik işlemlerini yapabilece ğ iniz bir programdır.

3 HÜCRE ADRESLER İ Hücreler, sütun ve satır adreslerinin birleşiminden oluşan şekilde gösterilir. A11, AB23, C34

4 Yeni Çalışma Kitabı Açılması Ofis dü ğ mesi, yeni seçene ğ inden veya Ctrl + N tuşlarına basarak yeni bir Çalışma Kitabı yaratılabilir

5 Var olan Çalışma Kitabı Getirilmesi Ofis dü ğ mesi, Aç seçene ğ inden veya Ctrl + O tuşlarına basarak daha önceden yaratılmış dosya açılır. Bu işlemde kullanıcı karşısına Aç Penceresi gelecektir. Excel'in çalışma kitaplarının bulundu ğ u klasör açılacaktır. Buradan istenilen dosya seçilir.

6 Çalışma Kitabı'nın Saklanması Dosya dü ğ mesi, Kaydet seçene ğ inden veya Ctrl + S tuşlarına basılarak kaydedilir. Kullanıcıların bu saklama işlemini, dosyalarını kaybetmemeleri için sık sık yapmaları tavsiye edilir.

7 Çalışma Kitabı'nın Farklı İ simde Saklanması Çalışılan Çalışma Kitabı dosyasını farklı isimle kaydetmek için, Ofis dü ğ mesi, farklı kaydet seçene ğ i seçilmeli veya F12 tuşuna basılmalıdır. Karşınıza gelen pencerede yeni dosya adını vermek yeterlidir.

8 Excel'den Çıkış Excel programından çıkmak için ofis dü ğ mesi kapat seçene ğ i veya Alt + F4 tuşları kullanılır. E ğ er kullanıcı bu işlemden önce kayıt işlemini yapmamışsa karşısına "Yapılan de ğ işiklikleri saklanıp saklanmayaca ğ ını" soran bir pencere gelecektir. Evet butonuna basarak yapılan işlemler saklanır, Hayır ise saklanmaz, İ ptal ise işlemden vazgeçmek anlamındadır

9 Hücre İ çeri ğ ini Düzenleme Bir hücreye veri girildikten sonra hücre içerikleri de ğ iştirilebilir. Özellikle verinin veya formülün uzun olması durumunda veriyi de ğ iştirmek gerekebilir. Bunun için; a) F2 tuşu, b) Hücreye çift tıklama, c) Formül çubu ğ una tıklama

10 1) Sayılar Excel programında işlem görecek asıl veriler sayılardır. Excel’in kullanım âmâcıda zaten sayıları işlemek ve sonuçlar çıkarmaktır. Sayıların ve metinlerin birleşiminin metin olarak kabul edildi ğ i unutulmamalıdır. Tüm sayılar sa ğ a hizalıdır. Sayıların girilmesi sırasında ##### karakterlerin veya 4E+06 gibi ifadelerin hücrelerde görülmesi o sayının hücreye sı ğ madı ğ ı anlamındadır. Bu durumda sütunun genişli ğ i ayarlanmalıdır.

11 Sayı Biçimleri Sayı biçimleri ekranına ulaşmak için “hücre seçilir>sa ğ tuş>hücre biçimlendir” komutları kullanılır.

12 2) Metinler Metin bilgi (text), metin ya da karakter bilgi anlamına gelir. Bu bilgi tipi harflerden oluşur. Metinler sola hizalıdır. Ayrıca metin bilgileri içinde sayılarda kullanılabilir.

13 BOYUTLANDIRMA Bir hücrenin genişli ğ i sütuna, yüksekli ğ i ise satıra ba ğ lıdır. Tek başına bir hücre boyutlandırılamaz. Boyutlandırılan o satırdaki veya sütundaki tüm hücrelerdir. Boyutlandırma işlemlerini şu şekillerde yapabiliriz: 1) Satır/sütun başlıkları arasında sürükleme. 2) Biçim-Satır-Yükseklik & Biçim-Sütun-Genişlik

14 Formül Girişi Excel’in en önemli özelli ğ i hücreye girilen formüllerdir. Formüller di ğ er hücreler içindeki veriler üzerinde istedi ğ imiz işlemi yapmamızı sa ğ lar. Hücrelere formül girmeden önce (=) işareti kullanılmalıdır. E ğ er formüllere eşittir ile başlanmazsa o veriler Excel tarafından formül olarak algılanmaz ve bir sonuç üretmez.

15 3) Dört İ şlem Dört işlem (+, -, *, /)’dan oluşur. Formüllere (=) ile başlanır. Formüllerde sayılar dışında hücre adresleri de kullanılabilir. Örne ğ in; =A1+A2-A3....., =B3*C6/D2.....gibi. Formüllerde hücre adreslerinin kullanılması formülleri güncelleme açısından daha avantajlı oldu ğ undan formüllerde sayılar de ğ il hücre adreslerini kullanılmak gerekir.

16 4) İ ŞLEVLER a) Bugün: Bulunan günün tarihini verir. =Bugün() yazıp Enter tuşuna basınca gün/ay/yıl olarak bugünün tarihini verir. b) Şimdi: Bulunan günün tarihiyle birlikte ve saatini de verir. =Şimdi() yazıp Enter tuşuna basınca gün/ay/yıl saat: dakika: saniye olarak zamanı verir c) Topla: Belirtilen aralıktaki hücrelerin toplamını verir. =Topla(Başlangıç Hücresi: BitişHücresi)

17 d) Çarpım: Belirtilen aralıkta bulunan hücrelerin çarpımını verir. =Çarpım(Başlangıç Hücresi: BitişHücresi) e) Mak: Belirtilen aralıkta bulunan en büyük de ğ eri bulmak için kullanılır. =Mak(Başlangıç Hücresi: BitişHücresi) f) Min: Belirtilen aralıkta bulunan en küçük de ğ eri bulmak için kullanılır. =Min(Başlangıç Hücresi: BitişHücresi) g) Ortalama: Belirtilen aralı ğ ın ortalamasını almak için kullanılır. =Ortalama(Başlangıç Hücresi: BitişHücresi) h) Tamsayı: Sayıların ondalık kısmını atıp tam sayısını almak için kullanılır. Tamsayı işlevinde virgülden sonraki sayının büyük veya küçük olmasını bir önemi yoktur. =Tamsayı(HücreAdı)

18 ı) E ğ er (mantıksal sınama): Bir hücrede elde edilen sonuçlara göre kullanıcı tarafından verilen şartlara uygun sonuçlar üretmek için kullanılır. E ğ er fonksiyonu şarta ba ğ lı olarak sonuç üreten bir fonksiyondur. E ğ er fonksiyonu ile hücre içindeki de ğ er, karşılaştırma operatörleri kullanılarak başka de ğ erlerle karşılaştırılır. =E ğ er(Şart; Do ğ ruysa; Yanlışsa) Şart: Bulunan de ğ erlerin karşılaştırılaca ğ ı kısım. Do ğ ruysa: Şartın gerçekleşmesi durumunda üretilecek sonucun yer aldı ğ ı kısım. Yanlışsa: Şartın gerçekleşmemesi durumunda üretilecek sonucun yer aldı ğ ı alternatif kısım. Aritmetik operatörler:(/, *, -, +, %)Basit matematik işlemler uygular, sayısal de ğ erleri birleştirip sonuçlar üretir. Karşılaştırma operatörleri:(, =, >=, <=) İ ki de ğ eri karşılaştırır. Yanlış&do ğ ru olmak üzere mantıksal de ğ erler üretirler. Not: E ğ er işlevi içinde bir metin kullanılacaksa bu metinler tırnak (“ içinde yazılmalıdır. Do ğ ruysa veya yanlışsa kısmında sadece metin de ğ il sayı, formül veya işlevde kullanılabilir. İ ç içe en fazla 8 E ğ er kullanılabilir (9 şart).

19 UYGULAMA


"EXCEL-2. Elektronik Çizelge, çeşitli hesaplama, tablolama ve grafik işlemlerini yapabilece ğ iniz bir programdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları