Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri Tabanı Tasarlama  İ lk kuralımız, olabildi ğ ince bilgileri parçalamaktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri Tabanı Tasarlama  İ lk kuralımız, olabildi ğ ince bilgileri parçalamaktır."— Sunum transkripti:

1 Veri Tabanı Tasarlama  İ lk kuralımız, olabildi ğ ince bilgileri parçalamaktır.

2

3

4 Veri Tabanı Tasarlama  2. İ kinci kuralımız; olabildi ğ ince çift bilgilere sahip tablo yapmamak, di ğ er deyişle bilgileri alt tablolara bölmektir.

5

6

7 Tablo tasarlarken göz önünde bulundurmamız gereken öneriler  Veri tabanının amacına karar veriniz. Saklanacak veriler ile ilgili bir rapor veya iste oluşturduktan sonra veri tabanı yapımına girişiniz.  2. Veri tabanınızın kabaca kâ ğ ıda tasarımını çiziniz. Büyük bir kutu ve içine hücreler çizerek bir tabloda neler olaca ğ ını kâ ğ ıt üzerinde düşününüz.Çizimlerinizde olabildi ğ ince detaylı olunuz.  3. Hangi alanlara ihtiyacınız var, karar veriniz. Önceki adımı düzgünce yaptıysanız bu adımdaki işlemleri yapmak çok kolaydır. Alanların sayısal, metin, tarih gibi türlerini düşününüz.  4. Hangi tablolara ihtiyacınız var, karar veriniz. Her tablo “bir” konuya dayalı olmalıdır. Böylece iyi tasarlanmış bir veri tabanınız olur 2. kuraldaki iyi tablolama örne ğ ini inceleyiniz. Bilgiler kendine ait tabloda saklanmalıdır.  5. Her tablonun “birincil anahtar”ı olması tavsiye edilir. Her kaydın “tekil” bir de ğ ere sahip olan anahtar alanı olmalıdır.  6. Tablolar arası ilişkileri belirleyiniz. 2. kuraldaki iyi tablolama örne ğ inde iki tablonun ilişkili oldu ğ unu görüyorsunuz.  7. Her alan veya sütunda aynı tür bilgi olmalıdır. Bu tablonun daha okunaklı ve organize olmasını sa ğ lar.  8. Olabildi ğ ince bilgiyi parçalara ayırınız. Bu sayede tablonun sıralanması, filtrelenmesi ve düzenlenmesi daha kolay hale gelir.  9. Aynı bilginin tekrarlandı ğ ı tablolar yapmayınız. Birden fazla tablo kullanarak alt tablolar hazırlayınız.  10. Alan adlarını verirken aynı adlandırmayı yapmayınız. Aynı ismin tekrar başka bir yerde kullanılması karışıklı ğ a neden olabilir.

8 Telefon Defteri Örneği

9  Birincil anahtar (Primary Key)  Yabancı anahtar (Foreign Key)

10 Birincil Anahtar Birincisi, her satırı benzersiz şekilde tanımlar. Unique İ kincisi, hiçbir zaman boş veya sıfır olmaz (her zaman bir de ğ er içerir) NULL. Üçüncüsü, seyrek olarak de ğ işir (ideal durumda hiç de ğ işmez).

11 Birincil Anahtar ve Yabancı Anahtar gösterimi Müşteriler tablosundaki Müşteri Kimli ğ i alanı, Siparişler tablosunda da görünebilir. Bu alan, Müşteriler tablosunda birincil anahtardır. Basit şekilde belirtildi ğ inde, yabancı anahtar, başka bir tablonun birincil anahtarıdır.

12 İlişkiler  Bir-çok ilişkisi  Çok-çok ilişkisi  Bir-bir ilişkisi

13 Bir-Çok İlişkisi  Bir Müşteriler tablosu ve bir Siparişler tablosu bulunan bir sipariş izleme veritabanını ele alalım. Müşteri istedi ğ i kadar sipariş verebilir. Böylece, Müşteriler tablosunda temsil edilen herhangi bir müşteri için, Siparişler tablosunda temsil edilen pek çok sipariş olabilir. Buna göre, Müşteriler tablosuyla Siparişler tablosu arasındaki ilişki bir-çok ilişkisidir.

14 Bir Çok İlişkisi

15 Çok-Çok İlişkisi  Bir Ürünler tablosuyla bir Siparişler tablosu arasındaki ilişkiyi ele alalım. Tek bir siparişte birden fazla ürün olabilir. Di ğ er yandan, tek bir ürün bir çok siparişte görülebilir. Bu nedenle, Siparişler tablosundaki her kayıt için Ürünler tablosunda birçok kayıt bulunabilir. Ayrıca, Ürünler tablosundaki her kayıt için Siparişler tablosunda da birçok kayıt olabilir. Bu tür ilişkilere, ürün için birçok sipariş, sipariş için de birçok ürün olabildi ğ inden çok-çok ilişki adı verilir. Tablolarınız arasında varolan çok-çok ilişkilerini algılamak için ilişkinin her iki tarafını da dikkate almanın önemli oldu ğ unu unutmayın.  Çok-çok ilişkisi göstermek üzere, genellikle kesişme tablosu adı verilen ve çok-çok ilişkisini iki adet bir-çok ilişkisine bölen üçüncü bir tablo oluşturmanız gerekir. İ ki tablonun her birinden birincil anahtarı üçüncü tabloya eklersiniz. Bunun sonucunda, üçüncü tablo ilişkinin her yinelenişini veya örne ğ ini kaydeder. Örne ğ in, Siparişler tablosu ve Ürünler tablosu, Sipariş Ayrıntıları tablosuna iki adet bir-çok ilişkisi oluşturularak tanımlanan çok-çok ilişkisine sahiptir. Bir siparişte pek çok ürün olabilir ve her ürün pek çok siparişte yer alabilir.

16 Çok Çok ilişkisi

17 Bir-Bir ilişkisi  Bir-bir ilişkilerinde, ilk tablodaki her kayıt ikinci tabloda yalnızca bir eşleşen kayda sahip olabilir ve ikinci tablodaki her kayıt birinci tabloda yalnızca bir eşleşen kayda sahip olabilir. Bu şekilde ilişkilendirilen bilgiler ço ğ unlukla aynı tabloda saklandı ğ ı için, bu tür ilişkiler yaygın de ğ ildir. Bir- bir ilişkilerini, bir tabloyu bir çok alana bölmek, bir tablonun bir bölümünü güvenlik nedeniyle yalıtmak veya ana tablonun yalnızca bir alt kümesi için geçerli olan bilgileri saklamak için kullanabilirsiniz. Böyle bir ilişkiyi, her iki tablonun ortak bir alanı paylaşmasından tanırsınız.

18 Bir Bir İlişkisi

19 İlişkilendirme ile ilgili bazı önemli notlar.  1. İ lişkilendirilecek alanlar birbiri ile aynı özelliklere sahip olmalıdır. Veri türleri ve alan boyutları eşit olmalıdır.  2. Genellikle ana tablodaki birincil anahtar, di ğ er tablodaki benzer alana ba ğ lanır.  3. “Birleştirme Türü…” ile ilişkinin türü belirlenebilir. Hangi tablodan tüm kayıtların gelece ğ i ve hangi tablodan birleşen alanların listelenece ğ i seçilir. .

20 ON DELETE CASCADE : Referans edilen tablodaki kayıt yada kayıtların silinmesi durumunda referans alan tabloda ilişkili kayıtların da silinmesi. ON UPDATE CASCADE : Referans edilen tablodaki kayıt yada kayıtların güncellenmesi durumunda referans alan tabloda ilişkili kayıtların da güncellenmesi


"Veri Tabanı Tasarlama  İ lk kuralımız, olabildi ğ ince bilgileri parçalamaktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları