Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturma Öğr.Gör.Demet ZAFER GÜNEŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturma Öğr.Gör.Demet ZAFER GÜNEŞ."— Sunum transkripti:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturma Öğr.Gör.Demet ZAFER GÜNEŞ

2 Free Powerpoint Templates Page 2 Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyi ve çevresi ile etkileşimi sonucu davranışlarında oluşan kalıcı değişimlerdir. Öğrenme; –Kendiliğinden –Yönlendirilmiş olarak meydana gelebilir. Çağdaş toplumlarda eğitim?

3 Free Powerpoint Templates Page 3 –Eğitim Planları –Amaçları açıklama ve dikkat çekme –Öğrenme güdüsü (Motivasyon) –Öğretimin Öğeleri –Sınıfın fiziksel ortamı –Demokratik ortam –Öğretmen-Öğrenci İletişimi –Beklenti –Hazırbulunuşluk –Eğitim Programları ve Öğretim Stratejileri –Öğretim Materyalleri –Zamanı yönetme –Sınıf kuralları –İstenmeyen davranışlara tepkiler

4 Free Powerpoint Templates Page 4 1.EĞİTİM PLANLARI Planlama, genel olarak geleceğe dönük kararlar alma etkinliğidir. Eğitimde planlama, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak için eğitim yaşantıları oluşturma, öğretim yöntem ve tekniklerini saptama, uygulama ve değerlendirme ölçütleri geliştirme etkinliklerini kapsar. Öğretmen, okulun içinde bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik özellikleri, sınıf düzeyi, öğrenci nitelikleri gibi unsurlara göre gerçekçi ve uygulanabilir bir plan yapmakla yükümlüdür.

5 Free Powerpoint Templates Page 5 Başarılı bir planlama, eğitim etkinliklerinin verimliliğini ve etkililiğini artırır. Başarılı bir planlama etkinliği, genel olarak şu özellikleri taşır: 1.Esnek ve işlevsel olmalıdır. 2.Eğitim-öğretim çalışmalarında bütünlük ve süreklilik sağlamalıdır. 3.Çeşitli öğretim, yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına olanak sağlamalıdır. 4.Öğrencinin ilgi, yetenek ve beklentilerine dönük olmalıdır. 5.Öğrenci için yaşamsal önem taşıyan bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmaya öncelik vermelidir. 6.Amaç-araç içerik bütünlüğüne sahip olmalıdır.

6 Free Powerpoint Templates Page 6 2. Amaçları Açıklama ve Dikkat Çekme Dikkatin çekilmesi, ders süreci içinde zamanla öğrencilerin dikkati dağıldığında da yapılmalıdır. Örneğin, ilginç veya yanıtlanması zor, güncel, öğrenci için çekici bir soru sorularak bu yapılabilir. Dikkatin çekilmesi kadar, canlı tutulması da gerekir.

7 Free Powerpoint Templates Page 7 Birkaç saniye sessizce, hiçbir şey yapmadan sınıfı izlemek, Alçak sesle konuşmaya başlamak, Sınıf ortamında fark edilir bir şey yapmak, örneğin ışıkları yakmak gibi..

8 Free Powerpoint Templates Page 8 3.Öğrenme Güdüsü Öğrenme güdüsü, öğrencinin öğrenilecek şeye ilgisi, onun bu şeye olan tutumu ve öğrencinin kendine güveni ile ilişkilidir. Öğrencilerin bu özelliklerini geliştirmenin en uygun yolu, onların okul türü öğrenmelerinde başarılı olmalarını sağlamaktır. Öğrenciye karşılaştığı öğrenme durumlarının üstesinden gelebildiği izlenimi verilmelidir. Bunun yanında öğrencileri güdülemenin bir başka yolu da hangi konu olursa olsun, niçin öğrenmek zorunda oldukları belirtilmelidir.

9 Free Powerpoint Templates Page 9 4.Öğretim Hizmetinin Öğeleri İpuçları: Öğrenme sürecinde öğrenciye neyi öğreneceği, bunları öğrenirken neler yapacağını anlatmak için kullanılan mesajların tümüdür. İpuçları öğrenciye bilgi verir. Dikkatinin bir noktaya yönelmesini sağlar. Eski bildiklerini hatırlamasına değişik öğeler arasındaki ilişkileri kurmasına ve bir etkinliğe yönelmesine yardım eder.

10 Free Powerpoint Templates Page 10 Pekiştirme: Öğrencilerin beklentiler doğrultusundaki olumlu davranışlarının kalıcılığını sağlamak aracılığıyla ödüllendirilmesi işlemidir. Bir davranışın ilerde yinelenme olasılığını artıran uyarıcıdır. Aktif Katılım: Öğrencinin açık ya da örtülü olarak öğretme-öğrenme sürecine katılma derecesidir. Dönüt Düzeltme: Öğrenciye neyi, ne kadar öğrendiği, daha neleri öğrenmesi gerektiği ve eksik öğrenmelerini tamamlamak için nelerden nasıl yararlanabileceği yolunda yapılan açıklamaları içerir.

11 Free Powerpoint Templates Page 11 5. Sınıfın Fiziksel Özelliği Sınıfın rahat olmasının yanında cezbedici olması da sağlanmalıdır. Ortamın cazibesi öğrenmede etkilidir. Sınıf eşyaları, duvarlar da, eşyalar da kullanılan renkler panolar, tablolar, eşyaların yerleştirme biçimi ve temizliği öğrencilere cazip gelmeli, görünümü şık ve güzel olmalıdır.

12 Free Powerpoint Templates Page 12 6.Demokratik Ortam Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Demokrasi, demokrasiyi yerleştirecek, koruyacak yurttaşların varlığı ile güvencededir. Geleneksel-otoriter toplumlarda; önceden belirlenmiş değer yargıları mutlak doğrular gibi aktarılır. Demokratik eğitimde, geleneklere saygılı olmakla birlikte, onları eleştirebilen daha iyilerini geliştirmeyi düşünebilen özgür düşünceli insanların yetiştirilmesi esastır.

13 Free Powerpoint Templates Page 13 Açıkgöze göre demokrasinin olabilmesi için şu koşullara uyulması gerekir; –Bilimsellik –Katılma –Saygı Demokratik bir sınıf ortamında öğretmen, ne yetkeci ne de serbest bırakıcı olmalıdır.

14 Free Powerpoint Templates Page 14 Sınıf ortamında öğretmenin aşağıdaki davranışları uygulaması demokratik ortamın oluşmasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır; 1.Sınıf etkinliklerini planlarken öğrencilere eşit haklar verilmeli, 2.Ana kararlar öğrencilerle birlikte saptanmalı, 3.Öğrencilerin hem öğretmenin hem de birbirlerinin düşüncelerine saygılı olmaları, 4.Öğrencilerin görüşlerini özgürce açıklamalarına olanak sağlanmalıdır, 5.Öğrencilerin itirazda bulunabilmelerine olanak sağlayarak ilişkiler kurulmalı,

15 Free Powerpoint Templates Page 15 7. Öğretmen-Öğrenci İletişimi İletişim kısaca anlamı paylaşarak, ortak hale getirme süreci olarak tanımlanabilir, anlam; duygusal ve düşünsel planda ortak amaçlar üzerinde yoğunlaşmanın ürünüdür. Bir öğretmenin başarılı olabilmesi, öncelikle sınıftaki öğrencilerle iyi bir iletişim kurabilmesine bağlıdır. Sözel iletişim? Sözel olmayan iletişim?

16 Free Powerpoint Templates Page 16 8.Beklenti Her okulda öğretmenlerin geliştirdikleri bir başarı beklentisi vardır. Öğretmenler bu beklentileri sözel olarak hiç belirtmemiş olsalar dahi, sözel olmayan iletişim yoluyla da öğrencilere aktarılır. Beklenti düzeyi?

17 Free Powerpoint Templates Page 17 9. Hazırbulunuşluk Öğrencinin öğrenmesine ilişkin geçmişteki yaşantıları ile doğal ve öğrenme sonucu kazanmış olduğu yetenek ve yeterlikleri kapsar. Bilişsel DuyuşsalPsikomotor Öğrenme için zorunlu olan önceki öğrenmeler ön koşuldur.

18 Free Powerpoint Templates Page 18 10.EĞİTİM PROGRAMLARI Programlama, belli amaçlara göre bir seçme, ayıklama, sınıflama uygulama ve değerlendirme işlemidir. Başarılı bir programlama işleminde yanıtlanması gereken sorular şöyle sıralanabilir:

19 Free Powerpoint Templates Page 19 Ne öğretilecek (içerik) Nasıl öğretilecek (ortamlar, yöntemler, teknikler) Niçin öğretilecek (amaç) Hangi zaman diliminde öğretilecek (süre) Hangi konunun ne ölçüde öğrenildiği nasıl anlaşılacak (değerlendirme)

20 Free Powerpoint Templates Page 20 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ Öğretme, kısaca sınıfta öğretmen tarafından gerçekleştirilen eğitsel etkinliklerin tümünü ifade eden bir kavramdır. Öğretim stratejisinin niteliğini belirleyen temel ölçüt, öğretim sürecinde öğretmenin mi yoksa öğrencinin mi daha etkin olduğudur. Öğretim stratejileri geleneksel ve modern yaklaşım olmak üzere 2’ye ayrılır.

21 Free Powerpoint Templates Page 21 Geleneksel öğretim stratejisinin temel özellikleri şunlardır: 1.Başarıyı temel almaktadır. 2.Başarı yapay olarak sadece birkaç kişi için sınırlandırılmış, eğitim personelinin sürece katılımı yadsınmıştır. 3.Öğrenme, ürüne yönelik ve sonuçlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Sınav, sıralama ve temel değerlendirme işlemidir. 4.Hedeflere ulaşmak, okul yaşamının vazgeçilmez amacıdır. 5.Çalışanın işten zevk alması gerekmez, iş, iş olduğu için önemlidir ve yapılması zorunludur.

22 Free Powerpoint Templates Page 22 6.Okul, öğretimin öğrencilere verildiği bir kurumdur. Öğrenciler edilgen, öğretmenler etkendir. 7.Öğretmen tek bilgi otoritesidir ve her sorunun tek doğru yanıtı vardır. 8.Eğitim zorunludur. Öğrenciler okulun ürünüdür.

23 Free Powerpoint Templates Page 23 Modern öğretim stratejisinin temel özellikleri şunlardır: 1.İşbirliği ve dayanışmayı temel almaktadır. 2.Sınırsız, sürekli gelişme ve başarı okul yaşamının amacıdır. Başarı, tüm çalışanların ve öğrencilerin kolektif ürünüdür. 3.Öğrenme, sürekli olarak gelişen ve özgün koşullar içinde yeniden yapılanan bir örüntüdür. 4.Öğrenme, sürece yöneliktir. 5.Yaşam, bir yolculuktur. Yaşamın anlamlı olması için, bireyin öğrenme sürecine sevgi ile katılması gerekir. 6.Öğretmenler öğrencileri ile işbirliği yaparlar. 7.Öğrenme sürecinde katılım ve dayanışma egemendir.

24 Free Powerpoint Templates Page 24 8. Çoklu ve disiplinler arası öğretim yapılır. 9.Öğrenciler, öğrendiklerini gerçek yaşam sorunlarına uygun çözümler haline dönüştürerek, kavrarlar. 9.Okul, öğrencilerine yardımcı olmalıdır.

25 Free Powerpoint Templates Page 25 11.Öğretim Materyalleri : Öğretim etkinliklerini planlarken, öğrencilere kazandırılacak hedef ve davranışların hangi öğrenme ortamında kazandırılacağı ve öğrenme ortamının nasıl düzenleneceği çok önem kazanır.

26 Free Powerpoint Templates Page 26  Öğrenmelerin kalıcı olabilmesi için birden fazla duyu organına hitap eden ortamın düzenlenmesi gerekmektedir.  Sınıftaki öğretim materyal ve araçlarının seçimi çok önemlidir.  Bu araçlar hem çekici ve güzel hem de işlevsel olmalıdır. Bütün öğrenciler tarafından görülebilmesi gerekmektedir.

27 Free Powerpoint Templates Page 27 12. Zamanı Yönetme Sınıfta zamanın etkili yönetimi ifadesiyle eğitim-öğretim için belirlenmiş olan zamanın amaçlar doğrultusunda kullanılması vurgulanmaktadır. Zamanın verimli kullanılması, öğrencilerin dikkatini öğretim yaşantıları üzerinde yoğunlaştırmaları ve öğrenme amaçlarına ulaşmak için yeterli düzeyde güdülenmelerini ifade etmektedir.

28 Free Powerpoint Templates Page 28 13.Sınıf Kuralları Öğretmen açısından Tarafsızlığı sağlar. Öğrenci açısından ödül ve cezayı kabul edilebilir hale koyar. Kendisinden nelerin beklendiğini,neleri yapmasının gerektiğini bilen bir öğrenci davranışlarını düzenlemeye yönelir. Öğrenciyi göreve yöneltir.

29 Free Powerpoint Templates Page 29 14.İstenmeyen Davranışlar Davranışın öğrencinin kendisinin ya da sınıftaki arkadaşlarının öğrenmesini engellemesi, Davranışın, öğrencinin ya da arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokması, Davranışın okulun araç ve gereçlerine ya da arkadaşlarının eşyalarına zarar vermesi, Davranışın,öğrencinin diğer öğrencilerle toplumsallaşmasını engellemesi.

30 Free Powerpoint Templates Page 30  En önemli rolü, öğrencilere öğretimin hedef ve davranışlarını kazandırmaktır.  İstenilen davranışları sağlayacak öğretme- öğrenme ortamı oluşturma.  Sınıfın fiziksel düzenlenmesini oluşturma.  Öğretim planlarını yapma.  Sınıfta olumlu eğitim iklimi oluşturma.  Sınıf içi etkileşimi sağlama.  Öğretim zamanını etkili kullanma.  Uygun materyali kullanma.  Öğretimi engelleyici unsurları ortadan kaldırma.  Öğrencilerin özgüvenini ve benlik kavramını güçlendirme.  Eğitimsel/öğretimsel liderlik yapma. Öğretmenin Yapması Gerekenler

31 Free Powerpoint Templates Page 31  Öğrenciyi önemser.  Öğrenciye inanır.  Öğrenci arada bir umursamaz davrandığında ve yeni bilgileri öğrenmek istemediğinde, hoşgörülü olur.  Öğrenciye her konuda yansız davranır.  Öğrencinin ilgilerini bilir.  Öğrenciyi saygın bir kişi olarak görür.  Karşılıklı anlayışa dayalı bir sınıf ortamı oluşturur.  Öğrencinin kendini anlamasına yardımcı olur.  Etkili öğretimi sağlar.  Öğretmen, ödül ve ceza kullanımında gerçekçi ve tutarlı bir yol izlemelidir.  Öğretmen sınıfta, öğrencilerini yakından izleyerek onların kişisel sorunlarına kayıtsız kalmadığını göstermelidir.


"Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturma Öğr.Gör.Demet ZAFER GÜNEŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları