Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM VE MÜFREDAT KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARI-İŞLEVLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM VE MÜFREDAT KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARI-İŞLEVLERİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM VE MÜFREDAT KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARI-İŞLEVLERİ
TDUEY IŞIĞINDA EĞİTİM VE MÜFREDAT KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARI-İŞLEVLERİ Av. Ziynet Özçelik TTB Hukuk Bürosu

2 TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
(18 Temmuz 2009) Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; ç) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi sırasında uygulanması gereken asgari eğitim ve öğretimi, g) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her birim için çekirdek eğitim müfredatını da içeren ve o birime özgü eğitim ve öğretimi, ğ) Kurul: Tıpta Uzmanlık Kurulunu, …ifade eder. b) Birim: Kurumların, belirli bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi veren anabilim dalı, bilim dalı, klinik veya laboratuvarlarını

3 Eğitimin takip ve değerlendirilmesi
MADDE 25 - Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek elektronik ağ ortamında ilan edilir. b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Birimler tarafından hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve elektronik ağ ortamında ilan edilir.

4 Kurulun görevleri MADDE 7 - (1) Kurulun görevleri şunlardır: b) Uzmanlık eğitimi veren kurum ve birimin fiziki yapısı, yatak sayısı, eğitim araç, gereç ve personel durumu yönünden sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları belirlemek, c) İlgili uzmanlık dalının çekirdek eğitim müfredatını belirlemek ve ilan etmek, ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek, d) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemi bileşenlerine ilişkin formları oluşturmak ve yayımlamak, j) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

5 TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ (19 Haziran 2002) Uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonları Madde 9- Tüzüğe ekli çizelgede gösterilen ana dalların her biri için uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonları oluşturulur.

6 Madde 10- Uzmanlık dalları eğitim ve müfredat komisyonlarının görevleri şunlardır;
İlgili uzmanlık dalında eğitim verecek sağlık birimlerinin fiziki yapısı, yatak sayısı, eğitim araç, gereç ve personel durumu yönünden sahip olmaları gereken asgari nitelik ve standartlarını yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit etmek, b) Tıbbi uygulama ve teknolojideki gelişmeleri de gözönünde bulundurarak ilgili uzmanlık dalının eğitim müfredat, plan, program ve uygulama esaslarını, uzmanlık eğitimi görenlerin ve eğitim sorumlularının en az yapmaları gereken ameliyatlar ile mesleki uygulama ve bilimsel çalışmalarının kapsamını belirlemek, c) Tıbbi uygulama ve teknolojideki gelişmeleri de gözönünde bulundurarak uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını belirlemek,

7 Eğitim kurumlarının nitelikleri ve standartları
MADDE 10 - (1) Eğitim kurumları ve birimlerinin nitelikleri ve standartları Kurul tarafından belirlenir ve Bakanlıkça internet ortamında yayımlanır.

8 Uzmanlık eğitimine giriş sınavları
MADDE 15 – (2) Kurumlar, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kadrolarını bağlı oldukları üst kurumlar aracılığı ile Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak kadroları kurum ve birim adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir.

9 Eğitim programı MADDE 24 - (1) Uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimi, Kurul tarafından belirlenen çekirdek eğitim müfredatını kapsayacak şekilde birimler tarafından hazırlanan programlara göre yapılır. Her birim uzmanlık eğitimini yayımladıkları genişletilmiş eğitim müfredatına göre planlar.

10 Uzmanlık Eğitimi, Takibi ve Değerlendirilmesi
MADDE 25 – (3) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık bünyesinde elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan uzmanlık eğitimi takip sistemi çerçevesinde yapılır. Uzmanlık eğitimi takip sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur. a) Çekirdek eğitim müfredatı: b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: c) Uzmanlık eğitimi karnesi: ç) Birim sorumlusu kanaati: d) Tez çalışmasının takibi: e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: f) Uzmanlık eğitimi süresi: g) Denetim formu:

11 Uzmanlık eğitimi takip sistemine geçilmesi
GEÇİCİ MADDE 7 - (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde, 25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemine işlerlik kazandırılır. Bu süre içerisinde önceki mevzuatın ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

12 Çekirdek eğitim müfredatının belirlenmesi
GEÇİCİ MADDE 8 - (1) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları ile rotasyonları ve süreleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kurul tarafından belirlenir. (2) Uzmanlık dallarının çekirdek eğitim müfredatları belirleninceye kadar uzmanlık eğitimi bitirme sınavlarında 30 uncu maddede istenen uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının onaylanma şartı aranmaz.

13 Eğitim kurumlarının nitelikleri ve asgari standartları hk.
TTB görüşleri; Genel Eğitim hastanelerinde en az 400 yatak olmalıdır. Bu hastanelerde asgari aşağıdaki klinik ve laboratuar ana dalları bulunmalıdır: - İç Hastalıkları -Nükleer Tıp - Genel Cerrahi Acil Tıp - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Göz - Kadın Hastalıklar ve Doğum - KBB - Anestezi Ortopedi ve Travmatoloji - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kardiyoloji - Kalp Damar /Göğüs Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi - Enfeksiyon Hastalıkları - Üroloji - Nöroloji Tıbbi biyokimya Psikiyatri Tıbbi patoloji - Göğüs hastalıkları - Dermatoloji - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıbbi mikrobiyoloji - Radyoloji

14 İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık alanlarında en az 40, diğer dallarda ise en az 20 yatak olmalıdır. Özel dal tedavi kurumlarında; Kadın hastalıkları ve Doğumevi ile Göğüs /Kalp Damar Cerrahisi Merkezlerinde; en az 150 yatak, birimlerde 25 yatak, Ruh ve Sinir Hastalıkları Dal hastanelerinde en az 300 yatak, birimlerde 25 yatak, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri ile Göğüs Hastalıkları Hastanelerinde en az 200 Yatak bulunmalı, bu hastanelerde ana uzmanlık dallarında en az 40 diğerlerinde ise 20 yatak bulunmalıdır.

15 POLİKLİNİKLER; Ana dallarda 40 yatak, yan dallarda 20 yatak için bir poliklinik açılmalıdır. Her hasta için en az 20 dakika zaman ayrılmalıdır. Poliklinik hizmetleri 8 saat süre ile verilmelidir. Her birimin polikliniği bulunmalıdır.

16 AMELİYATHANELER a- Genel eğitim hastanelerinde 400 yatak için en az 10 ameliyathane olmalıdır. b- En az ameliyathane sayısı kadar yatak bulunan uyandırma bölümü olmalıdır. c- Ameliyathane sorumluluğu kurum amirince cerrahi uzmanlık dallarından bir eğitim sorumlusunun yönetimine verilir.

17 DİĞER YARDIMCI KISIMLAR
Kütüphane: Her kliniğe ait en az beş güncel referans kitabı, internet ile süreli yayınlara ulaşabilme ve abonelik sağlanmalıdır. Konferans/seminer salonları: 400 yataklı hastane için en az 10 adet seminer odası bulunmalıdır. uygun arşiv ve arşivleme yapılmalıdır. Her klinik için bir tıbbi sekreterlik bulunmalıdır. Tıbbi dökümantasyon/görüntüleme ofisi bulunmalıdır. Diyet bölümü olmalıdır. Kan ve kan ürünleri merkezi olmalıdır. Sosyal hizmet bürosu olmalıdır. Laboratuvar/hayvan laboratuvarı ile afiliye olmak ve belgelemek zorundadır.

18 EĞİTİCİ ÖZELLİKLERİ Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmalıdır. Üç uzmanlık eğitimi alan kişi başına en az bir eğitim sorumlusu bulunmalıdır.

19 UZMANLIK EĞİTİMİ ALANLARIN SAYISI.
Ana dallarda 40 yatak için 8-12 asistan, Yan dallarda 20 yatak için 6-9 asistan Anestezi her ameliyathane için 2 asistan Yoğun bakımı bulunan kliniklerde bu oran %5 artırılabilir. Radyoloji laboratuarlarında asistan olmalıdır Klinik Biyokimya laboratuarlarında yatak sayısı 500’e kadar olan eğitim ve araştırma hastanelerinde 6 asistan, yataklı kurumlarda 8 asistan ve 1000’in üzerinde yatağı bulunan kurumlarda ise 10 asistan olmalıdır. Bütün uzmanlık dalları için, birimlerde bulunan eğitici başına en fazla üç asistan düşecek biçimde uzmanlık eğitimi alan sayısı belirlenmelidir. Asistan ve uzmanların nöbet dahil çalışma süreleri haftalık 56 saati geçmemelidir.

20 EĞİTİM VE MÜFREDAT KOMİSYONLARI;
Eğitim veren kurum ve biriminin fiziki yapısını, Yatak sayısını, Eğitim araç,gereçleri ve personel durumu yönünden asgari nitelikleri, Çekirdek eğitim programını, Rotasyonları, Eğitim kurum ve birimlerinin denetim formlarını Asistan kapasitesinin belirlenmesine ilişkin objektif ölçütleri, Nitelikli bir eğitim faaliyeti için eğitici ve asistanların çalışma süre ve koşullarını…belirlemelidir.

21 Teşekkür ederim.


"EĞİTİM VE MÜFREDAT KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARI-İŞLEVLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları