Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI
23/05/2012 tarih ve 5314 sayılı Bakanlık onayı ile uygun bulunan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi doğrultusunda, aşağıda belirtilen kuruluşlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri Şubesi kurulmuştur. ÖZEL TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI DR.ÖMER FARUK ERBAY

2 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU SAYILARI 2012
KURUM TÜRÜ TÜRKİYE GENELİ İSTANBUL TIP MERKEZİ 496 207 DAL MERKEZİ 408 99 POLİKLİNİK 457 217 992’YE TABİ LAB. -- 180 3153’E TABİ MÜES. 201 MUAYENEHANE 1391 GENETİK TANI MERKEZİ 54 19 TOPLAM 2314

3 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI -- İSTANBUL KASIM-2012 TIP MERKEZİ DAL MERKEZİ POLİKLİNİK LABORATUAR VE MÜESSESE MUAYENEHANE KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ HAVAALANI VE GÜMRÜKLÜ ALANLARDAKİ SAĞLIK ÜNİTELERİ

4 TIP MERKEZİ / DAL MERKEZİ
TIP MERKEZİ:Bakanlıkça belirlenen kadrolarında en az dört klinisyen uzmanla açılabilen özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanmıştır. Tıp merkezi, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığında açılır. DAL MERKEZİ: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ( Mülga:RG-15/02/ ) kapsamında aynı uzmanlık dalında ve en az iki uzman hekimle faaliyet göstermek üzere açılmış sağlık kuruluşlarıdır. Dal Merkezleri RG: 15/02/ sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi ( Değişik:RG-10/03/ ) doğrultusunda 31/12/2013 tarihine kadar faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu süre içinde kadro sayılarını 4'e çıkarmaları halinde tıp merkezi olabileceklerdir.

5 POLİKLİNİK / MUAYENEHANE VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI
POLİKLİNİK: En az iki tabip tarafından müştereken açılabilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşudur. MUAYENEHANE: (Değişik:RG-25/9/ ) Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan ve bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur. Ayrıca aynı dairede birden fazla hekim muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir hekim için ayrı uygunluk belgesi düzenlenir. KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde kurulacak sağlık tesisleri ve bu konaklama tesisleri bünyesinde bulunan sağlık üniteleridir. HAVAALANI VE GÜMRÜKLÜ ALANLARDAKİ SAĞLIK ÜNİTELERİ: Havaalanı ve gümrüklü alanlarda, uçuş güvenliği, gümrükle geçiş yapılabilen bölgelerdeki hastalar ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla, yolcu ve havaalanı personeline hizmet sunmak üzere kurulan sağlık üniteleridir. POLİKLİNİK / MUAYENEHANE VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI

6 Tıp ve Dal Merkezleri yukarıda zikredilen Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi doğrultusunda 31/12/2013 tarihine kadar bina ve fiziki şartları ve mevcut hekim kadroları ile faaliyetlerine devam ederler. 31/12/2013 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe uygun ön izin müracaatı yapmayanların uygunluk belgelerinin iptal edileceği yönetmelik ile sabittir. Polikliniklerin ön izin alma mecburiyetleri bulunmamakla birlikte bina ve diğer fiziki şartlara uyum sağlamaları yönetmelikte zikredilmiştir.

7 ÖN İZİN VE MÜRACAAT Yönetmeliğe uyum sağlayabilmek için ön izin almak şarttır. Yönetmeliğin 11 inci maddesinde a) Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgelerin, b) Tıp merkezinin hizmet birimlerinin yerleşimi ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre otopark miktarının, otopark ile ilgili diğer hususların gösterildiği, projeyi hazırlayan mimarın imzasının olduğu tam takım mimari projenin, 1) 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planının, 2) 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planlarının, 3) Cerrahi uzmanlık dalı olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cepheleri kapsayan planların düzenlenerek İl Sağlık Müdürlüklerine başvurulması ve ön izin sürecinin başlatılmasının talep edilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir.

8 Ayrıca, aşağıdaki durumlarda da ön izin alınması zorunludur:
a) Başka amaçla inşa edilmiş binaların, tıp merkezi binasına dönüştürülmesi halinde tadilat işlerine başlanılmadan önce, b) Bakanlık tarafından ön izin verilmiş mimari projenin uygulanması sırasında, bu projede bir değişiklik yapılması durumunda, c) Ruhsatlandırılmış tıp merkezi binasında, ön izne esas mimari  projeyi de etkileyecek değişikliğe sebep olan tadilat işlerine başlanılmadan önce, ç) Ruhsatlandırılmış tıp merkezi binasına, 9 uncu maddedeki planlamaya uygun olmak şartıyla ilave bina yapılmak istenmesi halinde.

9 LABORATUVAR / MÜESSESE
LABORATUVAR: 992 Sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu Kapsamında Bakanlığımızca ruhsatlandırılan Mikrobiyoloji-Biyokimya-Patoloji laboratuvarlarıdır. MÜESSESE: 3153 Sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımızca ruhsatlandırılan Radyoloji-Radyoterapi-Fizik Tedavi ve Nükleer Tıp müesseseleridir.

10 25/08/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata uygun olarak açılan laboratuvarlar, iki yıl süre ile mevcut durumları ile faaliyete devam edebilirler. Bu süre içinde bu Yönetmelikte belirlenen ölçütlere uygun olarak ruhsat alırlar. Belirtilen süre içinde ruhsat almayan laboratuvarın faaliyetine son verilir.

11 Laboratuvarlar mezkur Yönetmelik doğrultusunda beş sınıfa ayrılmıştır.
a) Basit Hizmet Laboratuvarı, b) Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı, c) İleri Düzey Hizmet Laboratuvarı, ç) Referans Hizmet Laboratuvarı, d) Ulusal Referans Laboratuvarı.

12 ŞUBEMİZ GÖREV ALANINDAKİ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI SAĞLIK PERSONEL SAYILARI 2012

13 İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı
ARZ EDERİM. Dr.Ömer Faruk ERBAY İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı


"ÖZEL TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları