Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM designed by ARİF ÇÖMEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM designed by ARİF ÇÖMEK"— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM designed by ARİF ÇÖMEK acomek@yahoo.com

2 Arif ÇÖMEK Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem E ğ itimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli E ğ itim (BDE) BDE’in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Ara ş tırma Sonuçları

3 Arif ÇÖMEK Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları YÖNETİM UYGULAMALARI ÖĞRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR BİLGİSAYARLAR(BDE) ÖĞRETİMİ DESTEKYECİ UYGULAMALAR

4 Arif ÇÖMEK Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim Öğretimi Destekleyici Araç Yönetim Uygulamaları Alıştırma Uygulama Bire-Bir Öğretim Benzeşim Öğretici Oyunlar Problem Çözme Ofis Otomasyonu Veri Tabanı Tablolaştırma Ofis Uygulamaları Çizim Programları Yazarlık Uygulamaları

5 Arif ÇÖMEK Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Bilgisayar Destekli E ğ itim, ö ğ retimin bilgisayar kullanılarak yapılması ve ö ğ retim içeri ğ inin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır.

6 Arif ÇÖMEK Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE, e ğ itimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, e ğ itim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır.

7 Arif ÇÖMEK Yaygın BDE Uygulamaları Alı ş tırma Uygulama Programları Alı ş tırma Uygulama Programları Bire-bir Uygulama Programları Bire-bir Uygulama Programları Benze ş im (Simülasyon) Programları Benze ş im (Simülasyon) Programları E ğ itim Oyunları E ğ itim Oyunları Problem Çözme Programları Problem Çözme Programları Di ğ erleri Di ğ erleri

8 Arif ÇÖMEK Alıştırma Uygulama Programları Alı ş tırmalar, ö ğ rencinin yeni ö ğ rendi ğ i bilgi ve becerileri kullanma olasılı ğ ını artırmak ve hali hazırdaki bilgileri ile yeni ö ğ rendi ğ i bilgileri ili ş kilendirmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Bu yakla ş ıma göre, ö ğ renilecek konu hali hazırda ö ğ rencilere sunulmu ş tur.

9 Arif ÇÖMEK Alıştırma ve Uygulama Programlarının İşlevi ProblemCevap Doğru Doğru ? PekiştireçProblem Evet HAYIR TekrarDene

10 Arif ÇÖMEK Alıştırma ve Uygulama Programlarının Bilişsel İşlevleri Bilginin Kısa Süreli Bellekten Uzun Süreli Belle ğ e aktarılması Aktarılan bilginin gerekti ğ i zamanda hatırlanıp kullanılmasına yardımcı olma Ö ğ rencinin tekrar ve örnekler yardımı ile hatırlamasına ve ö ğ renmesine yardım etme Sınıf ö ğ retimini desteklemesi Hazırlanması en kolay olan BDE örnekleri olması nedeniyle kolay eri ş ilebilir olması.

11 Arif ÇÖMEK Genel olarak, temel matematik ve dil uygulamaları için kullanılmı ş lardır. Fen bilimleri e ğ itiminde; bilimsel ş ekiller, kavramlar, mikroskopun parçaları, sınıflandırma, e ş itlik ayarları ve semboller gibi konularda ö ğ rencilere yardımcı olması için kullanılabilir. Alıştırma ve Uygulama Programlarının Bilişsel Fonksiyonları

12 Arif ÇÖMEK Ö ğ renciden hızlı yanıt beklendi ğ inde, temel yeti ve bilgi düzeyinde kullanı ş lıdır. Genellikle detaylı bir dizi oturumda kullanmak en uygunudur Ş u andaki genel e ğ ilim bireysel kullanım yönünde. Ö ğ renciler için uygun bir düzeye yönelik hazırlanmalıdır. Alıştırma ve Uygulama Programlarının Bilişsel Fonksiyonları

13 Arif ÇÖMEK Bire-Bir Eğitim Programları Bilgisayarın ö ğ retmenin rolünü üstlendi ğ i bilgisayara dayalı ö ğ retim modeli -- içerik sunma, uygulama sa ğ lama ve ö ğ renmeyi de ğ erlendirme. Bire-bir e ğ itim programları, içeri ğ i neredeyse gerçek bir ö ğ retmen gibi ö ğ renciye sunmak için kullanılırlar.

14 Arif ÇÖMEK BilgiSunmaSoruSormaDönütSağlamaSonrakiSıra İpuçları YanıtıYargılama Bire-Bir Eğitim Programlarının İşlevi

15 Arif ÇÖMEK Bire-Bir Eğitim Programlarının Detaylı İşlevi Dikkatçekme/ motivasyon motivasyonsağlamaHedeflerisunmaÖnbilgiyihatırlamaYenimateryalisunmaÖğrenmeyiyönlendirme Yanlış Yanıt PerformansıOrtayaÇıkarmaDönütsağlamaSonrakisıra

16 Arif ÇÖMEK Bu yazılımlar, içeri ğ i ö ğ renciye sundukları için bilimin herhangi bir alanında a ş a ğ ıdaki nedenlerden dolayı kullanılabilir: ö ğ renci gerekli ön-bilgiye ihtiyaç duydu ğ unda hatırlatmak amacıyla. ö ğ rencinin daha fazla ö ğ renmek istedi ğ i durumlarda ortamı zenginle ş tirmek amacıyla. içeri ğ in tüm ö ğ rencilere tanıtılması (bu arada, ö ğ retmenin di ğ er ö ğ retimsel etkinliklerle ilgilenmesinde kolaylık) amacıyla. Bire-Bir Eğitim Programlarının Bilişsel İşlevi

17 Arif ÇÖMEK Sözel ve kavramsal ö ğ renme için iyi bir tercih. Ö ğ rencinin zamanının büyük bir kısmını harcamasını gerektirebilir. Bireysel ve 2-3 ki ş ilik gruplar tarafından etkin bir biçimde kullanılabilir. Ö ğ rencinin aldı ğ ı bilgiyi uygulamasına yönelik fırsatlarla desteklenmelidir. Bire-Bir Eğitim Programlarının Bilişsel İşlevi

18 Arif ÇÖMEK Benzeşim Programları (Simülasyon) Gerçek bir durumun, olayın veya sürecin basite indirgenmi ş olarak sunulmasını sa ğ layan bilgisayara dayalı ö ğ retim modeli. Gerçek ortamda olu ş abilecek zaman, maliyet ve di ğ er riskler gibi olumsuzlukları ortadan kaldırarak ö ğ renciye bilgisini gerçek bir ortamda uygulama olana ğ ı sa ğ lar.

19 Arif ÇÖMEK Benzeşim Programları (Simülasyon) Bilgisayara dayalı e ğ itimi bilim alanında kullanmanın en iyi yollarından biri; simülasyon bilgisayarın iyi yapabildi ğ ini uygun bir biçimde kullanmaktır. Fen bilimleri e ğ itimi örnekleri ş öyledir: genetik bilimi, kimyasal reaksiyonlar, hareket eden nesnelerin fizi ğ i vb.

20 Arif ÇÖMEK Benzeşim Programları (Simülasyon) En uygun kullanım alanları bilginin, problem çözmenin ve dü ş ünme yetilerinin uygulanmasıdır. Simülasyona göre ayrılan zaman dilimi kısa veya uzatılmı ş olabilir. Bireysel olarak kullanılabilece ğ i gibi, küçük ö ğ renci grupları içinde uygundur. Etkin kullanım için yönlendirme ve takip gerektirir.

21 Arif ÇÖMEK Öğretici Oyunlar Genellikle oyun elemanlarını kapsayan ş ekilde uyarlanmı ş (örnek: alı ş tırma ve uygulama veya simülasyon) di ğ er bir bilgisayara dayalı ö ğ retim modeli. Genel Özellikleri: varılacak bir hedef ve oyunun kuralları. duyusal algılama. Güdüleyici unsurlar (e.g., yarı ş ma, ortak çalı ş ma, e ğ lence).

22 Arif ÇÖMEK Öğretici Oyunlar Bu tür uygulamalar, genelde ilkö ğ retim düzeyindeki ö ğ renciler için hazırlanmaktadır. E ğ itim oyunlarının genel özellikleri: Eylenerek Ö ğ renme Problem Çözme Kritik Dü ş ünme Kavram Ö ğ retimi Strateji Geli ş tirme Olgunla ş ma

23 Arif ÇÖMEK Problem Çözme Bu tür BDE uygulamaları, ö ğ rencilerin dü ş ünme ve problem çözme yeteneklerini geli ş tirmeye yönelik ve herhangi bir BDE uygulaması altında olamyan program türleridir. Bu tür yazılımlar genelde belirli bir alana yönelik problem durumları üzerinde bircok örnek problem ve çözümünü içeren uygulamalardır. Problem çözme türü uygulamaların en sık kullanıldı ğ ı alan fen bilimleri e ğ itimidir. Örne ğ in, biolojide organlar ve genetik, kimyada reaksiyonlar, en yaygın örneklerdir.

24 Arif ÇÖMEK Etkile ş imli ö ğ renme sa ğ laması Anında dönüt verebilmesi Sabırlı olması Ö ğ renciyi güdülemesi Ö ğ retimde bir süreklilik sa ğ laması Ö ğ rencinin ö ğ renme düzeyine uygun ö ğ renme ortamı sunabilmesi Her ö ğ rencinin ihtiyacına uygun içeri ğ in sunulması Yeni içeri ğ in ö ğ retimde birden fazla sunum formatının kullanılması Ö ğ rencinin performans kayıtlarının tutulması Bilgisayara Dayalı Öğretimin Avantajları

25 Arif ÇÖMEK Bilgisayara Dayalı Öğretimin Dezavantajları Araç-gereç ve yazılımlar pahalı olabilir BDE nin geli ş tirilmesi ve yaygınla ş tırılması zaman ve para gerektirir. BDE her ö ğ renici için uygun de ğ ildir. Piyadaki e ğ itim yazılımlarının birço ğ u ö ğ retimsel ve teknik kalite açısından yetersizdir. Sürekli kullanıldı ğ ı taktirde, ö ğ rencilerin psiko-sosyal geli ş imlerini olumsuz etkiliyebilir.

26 Arif ÇÖMEK Bilgisayara Dayalı Eğitimin Etkinliği Hakkında Araştırmalar Ne Diyor? Michigan Üniversitesinden James Kulik ve arkada ş ları, BDE ve geleneksel ö ğ retim ortamlarının etkinli ğ i üzerinde meta- analizler yapmı ş ve BDE nin genelde daha etkin oldu ğ unu bulmu ş lardır. Geleneksel ö ğ retim ortamlarıyla kar ş ıla ş tırıldı ğ ında, BDE’nin ö ğ renci ba ş arısına etkisi %30 oranında daha fazladır. Bu etki daha alt kademelerdeki sınıflarda daha yüksektir.

27 Arif ÇÖMEK Bilgisayara Dayalı Eğitimin Etkinliği Hakkında Araştırmalar Ne Diyor? Genelde, BDE geleneksel ö ğ retime oranla %30 daha az zamanda ba ş arılabilmektedir. BDE aynı zamanda ö ğ rencilerin bilgisayara ve konuya kar ş ı olan tutumlarını pozitif yönde etkilemektedir. BDE de ö ğ rencinin ba ş arısını etkileyen unsurlar bilgisayarın kendisi de ğ il, e ğ itim yazılımının teknik ve ö ğ retimsel kalitesidir. BDE uygulamalarında, ö ğ retmenin becerisi ve yönlendirmeleride ö ğ renci ba ş arısına direk etki eden diger unsurlardır.

28 Arif ÇÖMEK This powerpoint was kindly donated to www.worldofteaching.com www.worldofteaching.com http://www.worldofteaching.comhttp://www.worldofteaching.com is home to over a thousand powerpoints submitted by teachers. This is a completely free site and requires no registration. Please visit and I hope it will help in your teaching.


"BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM designed by ARİF ÇÖMEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları