Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Çevresel muafiyetler Yannick Pochon Afyon, 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Çevresel muafiyetler Yannick Pochon Afyon, 2015."— Sunum transkripti:

1 Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Çevresel muafiyetler Yannick Pochon Afyon, 2015

2 İçerik Hatırlatma ve SÇD tanımları Muafiyetlerin gerekçelendirilmesi AB ve Üye Ülkeler’den örnekler

3 Çevresel Hedeflerin Belirlenmesi 6- Tedbirler Paketinin Uygulanması 5- Tedbirler paketi 4- Hedeflerin belirlenmesi 3- İzleme ve değerlendirme 2- Karakterizasyon, Baskı ve etkiler, ekonomik analiz 1- Aktarım, Nehir Havzası Bölgesi belirlenmesi, yetkili kurum, Su Kültesi belirlenmesi Planlama Muafiyetler

4 SÇD’nin gereklilikleri Çevresel hedef ve muafiyetler SÇD’nin 4. Maddesi altında belirtilmiştir. Madde 4 kapsamında belirlenen çevresel hedeflerin ayrılmaz bir parçası da muafiyetlerdir. Madde 4.4, 4.5, 4.6 ve 4.7 bu muafiyetlerin uygulanabileceği şartlar ve süreci tanımlamaktadır. Çok açık bir CIS yönlendirme dokümanı: http://ec.europa.eu/environment/ water/water- framework/objectives/pdf/Guidan ce_document_20.pdf

5 SÇD metinlerinin tanımları Söz konusu muafiyetler, küçük-ölçekli geçici muafiyetler ile orta ve uzun vadeli değişimlerden, “2015’e kadar iyi statü” kuralına kadar uzanan bir kapsamdadır ve aşağıdaki başlıkları içerir: son tarihlerin uzatılması, başka bir deyişle, iyi statünün en geç 2021 ya da 2027’de (Madde 4.4) ya da 2027’den sonra doğal şartların el verdiği en erken zamanda sağlanmalı; belli şartlar altında (Madde 4.5) daha az katı hedeflerin belirlenmesi; doğal nedenler ya da “mücbir" şartlar (Madde 4.6) nedeniyle statünün geçici olarak kötüleşmesi; yüzey suyu kütlelerinin fiziksel özelliklerinde yeni değişimler veya yeraltı su kütlelerinin seviyesinde değişimler, ya da yeni insan kaynaklı sürdürülebilir kalkınma faliyetleri sonucu olarak bir yüzey suyu kütlesi iyi statüsü bozulmasının önlenememesi (çok iyi statüden iyi statüye düşme de dahil olmak üzere) (Madde 4.7).

6 Uyarı ! Karşılanacak katı şartlar ve gerekçeler Nehir Havza Yönetim Planı’nına dahil edilmelidir!

7 Madde 4.4 4.4. Aşağıdaki tüm şartların sağlanması durumunda, etkilenen su kütlesi statüsünde başka hiçbir değişiklik olmaması şartıyla, su kütlesiyle ilgili hedeflere aşamalı olarak ulaşılması için, Paragraf 1 altında oluşturulmuş olan ‘son tarihler’, uzatılabilir: (a) Aşağıdaki sebeblerden en az birinden dolayı, paragraf kapsamında belirtilen zaman aralığında, su kütlesi statüsünde gerekli iyileşmenin sağlanmasının mümkün olmadığı Üye Ülke tarafından ifade edilir: (i) teknik uygulanabilirlik nedenleriyle, gerekli iyileştirmeler ancak verilen zaman planından daha uzun bir zamanda gerçekleştirilebilmektedir; (ii) iyileştirmeleri verilen zaman diliminde gerçekleştirmek için orantısız maliyetlere sahiptir; (iii) su kütlesinin durumundaki iyileştirme doğal nedenlerden ötürü gerçekleştirilemektedir. (b) Son Tarih’in uzatılması ve nedenleri, Madde 13 uyarınca, nehir havza yönetim planı tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. (c) Uzatmalar nehir havza yönetim planında maksimum iki güncelleme ile sınırlıdır, ancak doğal nedenlerden dolayı bu zaman diliminde bu hedeflere ulaşılamıyorsa, bu durum geçerli değildir. (d) Madde 11 kapsamında gerekli olan ve uzatılmış ‘son tarih’ içerisinde su kütlelerinin belirtilen statüye aşamalı olarak ulaşmasını sağlayan tedbirlerin özeti, bu tedbirlerin uygulanmasının önündeki engeller ve uygulamaya yönelik öngörülen zaman planı nehir havza yönetim planında belirtilir. Bu tedbirlerin uygulanmasına yönelik bir inceleme ve varsa diğer ek tedbirlerin özeti güncellenen nehir havza yönetim planına dahil edilir.

8 Madde 4.5 4.5. Su kütleleri, Madde 5(1) kapsamında tanımlanan insan faaliyetlerinden fazlasıyla etkilenmiş ise, Üye Ülkeler, Paragraf 1 kapsamında belirli su kütleleri için belirlenen çevresel hedeflerden daha az katı çevresel hedeflere ulaşmayı amaçlayabilirler ya da bu suların mevcut doğal şartları nedeniyle bu hedeflere ulaşmanın fizibıl olmaması ya da fazlasıyla maliyetli olması, ve aşağıdaki şartların sağlanması durumunda: (a) bu gibi insani faaliyetlerden sağlanacak çevresel ve sosyo-ekonomik ihtiyaçların başka araçlarla sağlanamıyor olması ve çevresel olarak daha iyi seçenekler olmaları ve orantısız maliyetlerinin olmaması. (b) Üye Ülkeler şu şartları yerine getirmeli, - yüzey suları için, mümkün olan en yüksek ekolojik ve kimyasal statünün sağlanması, insan faaliyetleri ya da kirliliğin doğası gereği, makul bir şekilde kaçınmanın mümkün olmayacağı etkilerin olması durumunda, - yeraltı suları için, yeraltı suyunun iyi statüsünde mümkün olan en az değişim, insan faaliyetleri ya da kirliliğin doğası gereği, makul bir şekilde kaçınmanın mümkün olmayacağı etkilerin olması durumunda; (c) etkilenen su kütlesinin statüsünde başka hiçbir bozulmanın oluşmaması; (d) daha az katı çevresel hedeflerin oluşturulması ve bunun sebeplerinin Madde 13 uyarınca nehir havza yönetim planında özellikle belirtilemesi ve hedeflerin her altı yılda bir gözden geçirilmesi.

9 İyi statü 2015 yılında kadar elde edilebilir mi? Doğal süreçlerin gerektirdiği zamana ihtiyacı olanlar hariç, iyi statünün elde edilmesi için gereken iyileştirme gerçekten 2015 yılına ka dar gerçekleştirilebilir mi? İyi statü 2021’den önce elde edilebilir mi ya da doğa l süreçler hariç, gerekli iyileştirmeler 2021’e kadar y apılabilir mi? İyi statü 2027’den önce elde edilebilir mi ya da doğa l süreçler hariç, gerekli iyileştirmeler 2027’e kadar y apılabilir mi? Daha az katı hedefler belirleyin Daha az katı hedefleri 201 5’e kadar gözden geçirin 2021’e kadar iyi statü gerçekleş ir mi ya da buna yaklaşılır mı? Daha az katı bir hedef bir öncek i planda belirlendiyse, 2021’e ka dar tekrar gözden geçirin 2021’e kadar iyi statü gerçekleşi r mi ya da buna yaklaşılır mı? 2015’e kadar iyi statü hedefi 2015’den sonra doğal şartlar olanak verir vermez iyi statü 2021 için olan iyi statü hedefi ya d a 2021’den sonra doğal şartlar ola nak verir vermez 2027 için olan iyi statü hedefi ya da 2027’den sonra doğal şartlar olanak verir vermez Daha az katı hedef 2021 için önceki daha az katı hed efin korunması 2027 için önceki daha az katı hed efin korunması İyi statü veya 2021’e kadar daha az katı hedef İyi statü veya 2027’ye kadar daha az katı hedef Evet Hayır

10 Madde 4.6 4.6. Su kütlelerinde, doğal nedenler ya da ‘mücbir sebepler (force majeure)’ nedenlerden kaynaklanan şartlar dolayısıyla oluşan ve istisnai olan ve makul bir şekilde öngörülemeyen geçici bozulmalar, özellikle aşırı taşkın ve uzun kuraklıklar ya da öngörülemeyen kazalar sonucu ortaya çıkan durumlar, aşağıdaki şartların sağlnamsı halinde, bu Direktif’in şartlarının ihlali olarak kabul edilmez: (a) su kütlesinin statüsünde oluşabilecek tüm diğer bozulmaların engellenmesi için bütün uygun adımların atılması ve bu şartlardan etkilenmeyen diğer su kütlelerinin bu Direktif kapsamındaki hedeflere ulaşmasını riske atmamalıdır; (b) istisnayi durumlar nedeniyle ortaya çıkan ya da makul bir şekilde öngörülemeyen şartlar, gerekli göstergelerin benimsenmesi de dahil olmak üzere nehir havza yönetim planında belirtilmelidir; (c) bu gibi istisnayi durumlarda alınması gereken tedbirler, tedbirler programı kapsamına dahil edilir ve bu şartlar sona erdiğinde su kütlesinin kalitesinin iyileştirilmesini riske atmayacaktır; (d) istisnayi ya da öngürlemeyen durumların etkileri yıllık olarak gözden geçirilir ve paragraf 4(a)’da belirtilen nedenler uyarınca, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, su kütlesinin bu durumdan kaynaklanan etkilerinden önceki durumuna geri gelmesi için tüm uygun önlemler alınır ve; (e) bu durum ve paragraf (a) ve (b) uyarınca alınan ya da alınacak tedbir etkilerinin özeti nehir havza yönetim planının bir sonraki güncellenmesine dahil edilir.

11 Madde 4.7 4.7. Üye Ülkeler, bu direktifi aşağıdaki durumlarda ihlal etmiş sayılmazlar: - iyi yeraltı suyu statüsü, iyi ekolojik statü ya da ilgili olması halinde iyi ekolojik potansiyele erişilememesi ya da yüzey su kütlelerinin fiziksel karakterlerindeki yeni modifikasyonlar sonucu oluşan yüzey ya da yeraltı su kütlesi statüsündeki bozulmanın önlenememsi ya da yeraltı suyu seviyelerinde değişiklik olması ya da - yeni sürdürülebilir insan faaliyetleri nedeniyle bir yüzey su kütlesi çok iyi statüsünden iyi statüye düşmesinin engellenememesi ve aşağıdaki tüm şartların sağlanması durumunda: (a) su kütlesi statüsü üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya yönelik tüm uygulanabilir adımların atılması; (b) bu modifikasyon ve bozulma nedenlerinin Madde 13 uyarınca nehir havza yönetim planında belirtilmesi ve açıklanması ve bu hedeflerin her altı yılda bir gözden geçirilmesi; (c) bu modifikasyon ve bozulma nedenlerinin, kamu yararının önüne geçmesi durumunda ve/veya paragraf 1’de belirtilen hedeflere ulaşma kapsamında çevre ve toplumun çıkarları, insan sağlığı, güvenliği ya da sürdürülebilir kalkınma üzerindeki yeni modifikasyonlar ve değişimlerin faydalarından ağır basıyorsa; (d) su kütlesindeki modifikasyon ya da değişimlerin katkıda bulunduğu faydalı hedefler, teknik olarak fizibıl olmamaları ya da orantısız maliyetlerinin olması nedeniyle gerçekleştirilemiyorsa,

12 Muafiyetlerin gerekçelendirilmesi Teknik fizibilite Prensipte, teknik olarak uygun olmama (infeasibility) testi uygulanırken sadece teknik yapıya sahip konular dikkate alınmalıdır - Madde 4.4 ve 4.7 kapsamında belirtlien konular, maliyet konuları değil. Her ne kadar, maliyetin azaltılması konusu iyi statünün sağlanması için belirlenen ‘son tarih’in uzatılmasıyla ilgili olsa da, bu konu, söz konusu hedefe belirlenen zaman diliminde ulaşılıp ulaşılmayacağının teknik olarak fizibıl/uygulanabilir olup olmadığına karar verirken bağlayıcı değildir. Teknik olarak uygun olmama şu durumlarda kabul edilir: Eğer herhangi bir teknik çözüm mevcut değilse Eğer sorunu çözmek için gereken zaman yeterli değilse Eğer sorunun nedeniyle ilgili bilgi yoksa ve dolayısıyla sorun tanımlanamıyorsa Madde 4.5 kapsamında belirtilen ‘uygun olmama’ (infeasiblity) teknik olarak uygulanamama durumuna olduğu o soruna müdehale etmenin Üye Ülkenin elinde olmaması durumunu da ifade eder.

13 Muafiyetlerin gerekçelendirilmesi Orantısız maliyetler (OM) SÇD mantığına bakıldığında, orantısız maliyetlerin değerlendirilmesi ancak en maliyet-etkin çözümler kombinasyonu belirlendikten sonra anlamlı olur. En önemlisi, muafiyetin uygulandığı tüm durumlarda, orantısız maliyetlerin dahil edilmeden alınabilecek tüm tedbirler yine de mümkün olan en iyi statüye ulaşmak için alınmalıdır. Muafiyetlerin gerekli görüldüğü durumlarda eylemsizliğin sonuçları (örn. kaçırılan faydalar) tedbir maliyetleri ile karşılaştırılmalıdır. Direktifin benimsendiği tarihte kabul edilen Topluluk mevcut mevzuatı kapsamında gerekli tedbirlerin maliyeti, orantısız maliyetler belirlenirken dikkate alınamaz. Katılım Belgesi’nde geçici düzenlemelere dayalı önyargı olmadan, AB’ye 2004 ve 2007’de katılan Üye Ülkeler için de geçerlidir. Finansman gücü (ya da belli bir tedbir maliyetini karşılabilme) uzatma kararının gerekçelendirilmesinde bir unsur olabilir (örn. Madde 4.4’ün uygulanması), eğer aşağıdaki konularla ilgili net bir açıklamaya dayanıyorsa: finansman gücü konularıyla sonuçlanmayacak uygulanabilir alternatif finansman mekanizmaları mevcut olmaması, ‘son tarih’in uzatılması durumunda ‘eylemsizlik’ nedeniyle ortaya çıkacak sonuçlar, finansman gücüyle ilgili konuların gelecekte nasıl çözüleceği ile ilgili adımlar.

14 Muafiyetlerin gerekçelendirilmesi Doğal koşullar ‘Doğal koşullar’ tanımı Madde 4.4 ve 4.5’te kullanılmaktadır ve doğal iyileşme hızına atıfta bulunmaktadır. İyi ekolojik statünün sağlanması ve bitki ve hayvanların tekrar yayılması için gerekli koşulların oluşmasının zaman alacağını kabul etmektedir. Ayrıca, değişen doğal hidrolojik şartlar dolayısıyla, yeraltı suyu kütlelerinin iyi kimyasal statüye ulaşması da zaman alır. İklim değişikliği, doğal koşulları, zamanla değiştirebilir.

15 AB düzeyinde muafiyetlerin kullanımı Genel statü (Ekolojk ve kimyasal)Muafiyetler (ekolojik ve/veya kimyasal) ÜlkeToplam su kütlesi sayısı Ekolojik iyi ya da çok iyi VE chemical kimyasal iyi %Ekolojik iyi ya da çok iyi VE kimyasal iyiye ulaşamıyor %Ekolojik orta ya da kötü VE kimyasal iyi %Ekolojik orta ya da kötü VE kimyasal iyiye ulaşamıyor %Tüm muafiyetler %4.4 muafiyetlerinin tümü (T, D ve/veya N) %4.5 muafiyetlerinin tümü (T, D) %4.6 muafiyetlerinin tümü (Nve/veya F) %4.7 muafiyetlerinin tümü (N ve/veya S) % Ekolojik ve/veya kimyasal açıdan bilinmeyen su kütleleri dikkate alınmaz Tüm su kütleleri Ekolojik ve/veya kimyasal AT740131084200425357180401554401554000000 BE56085159210919158282815028150000000 BG75924432203524621322329216281110041 CY2601023921913510445174517000000 CZ11401561437364456292269748597485000000 DE9863934929075407675087863807830798310000 DK17984150330170200435124435124000000 EE750534710020928411562115421000061 EL157525516506841328328212671754300101 ES5122122224541141228209413852712672512227020 FI6153185030001090182707861378613000000 FR1152329062553452035182084184810424788422800070 HR13156625091617472520000000000 HU108291102422729538895388000000 IE567071613160886162401674301635290000391 IT861672081205827356418382117462011110000 LT11835694820600511215044350443000000 LU10277006463313074737473110000 LV470102001940062136213000000 MT9000000003332221110000 NL724300050269173246519065190000000 PL56431902006311903217639204836351001523 PT19454802530314168062532606311000181 RO339920085912011573421661242371230361200030 SE2341830131055600101824323418100898038234181000000 SI15576494358371120132013000000 SK1760108962342584335336403664036000000 UK109612050191401860171672622557622357000050

16 Malta örneği

17 http://ec.europa.eu/environment/water/water- framework/pdf/CWD-2012-379_EN-Vol3_MT.pdf Çevresel Hedef ve Muafiyetler Kıyı su kütleleri için verilen bilgilerin değerlendirmesi aşağıda yer almaktadır. 3 muafiyet belirlenmiştir. Yeraltı su kütleleri için 11 muafiyet belirlenmiştir.

18 Malta örneği Malta için toplamda 9 kıyı su kütlesinde 3 muafiyet belirlenmiştir. Muafiyetler, Madde 4.4 v e 4.5 çerçevesindedir. Madde 4.6 ve 4.7 için muafiyet raporlanmamıştır. Madde 4.4 kapsamında, 2 kıyı muafiyetinin gerekçesi teknik fizibilitedir. Madde 4.5 kapsa mında ise, doğal şartlar muafiyet gerekçesi oluşturmaktadır. Teknik fizibiliteye ilişkin muafiyetler iki unsura dayanmaktadır: A- ekolojik potansiyeli tanımlamak için gereken izleme programındaki uygulama geçikmesi ve B- Statünün iyileştirilmesi için gerekli olacak yönetim tedbirleri ağırlıklı olarak bütün sanayi tesisleri için geçerli olan çevresel izinler aracılığıyla uygulanacaktır. Bunlar da sanayi açısı ndan ciddi yatırımlar gerektireceğinden, tam uygulama 2015’in ötesine geçecektir. Bu iki nedenin anlamlı bir gerekçesi bulunmamaktadır. Doğal şartlara bağlı muafiyetlerin gerekçesi Malta’daki yeraltı su kütlelerinin göreceli uzun tepki sürelerine bağlıdır. Bu durum planlarda daha detaylı bir gerekçelendirme yapılmadan ifade edilmektedir. Yeni modifikasyonlar için olan Madde 4.7 uygulanmamıştır. Su kütlelerinin statülerini etkile yebilecek projelerin olmadığı da çok net değildir.


"Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Çevresel muafiyetler Yannick Pochon Afyon, 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları