Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 25 Nisan 2008 / ANKARA Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi

2 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI IPA (Instrument For Pre-accession Assistance)
Avrupa Birliği dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır…

3 AB MALİ YARDIMLARI – 2007 ÖNCESİ Avrupa Birliği Mali Yardımları
Topluluk Programları Avrupa Birliği Mali Yardımları Avrupa Yatırım Bankası Kredileri IPA Katılım Öncesi Mali İşbirliği - Hibeler

4   KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI – 2007 SONRASI
Avrupa Birliği dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır. …… PHARE ISPA SAPARD Türkiye için Katılım Öncesi Mali İşbirliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Instrument for Pre- accession Assistance IPA IPA IPA’nın, döneminde uygulanmış olan Katılım Öncesi Mali İşbirliği sürecinden temel farkı yeni dönemde “Proje” yaklaşımlı bir uygulamadan “Programlama” yaklaşımlı bir uygulamaya geçilmesidir.

5 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA IPA’nın Kapsadığı Ülkeler
YARARLANICI ÜLKELER VE BİLEŞENLER IPA’nın Kapsadığı Ülkeler Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan Karadağ IPA’nın Bileşenleri Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma

6 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA
ANA BİLEŞENLER BAZINDA BÜTÇE BİLEŞENLER 2007 2008 2009 TOPLAM Milyon Euro Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma 252.2 250.2 233.2 735.2 Sınır Ötesi İşbirliği 6.6 8.8 9.4 24.8 Bölgesel Kalkınma 167.5 173.8 182.7 524 İnsan Kaynakları 50.2 52.9 55.6 158.7 Kırsal Kalkınma 20.7 53.0 85.5 159.2 TOPLAM (Milyon Euro) 497.2 538.7 566.4 1.601,9 ALT BİLEŞENLER BAZINDA BÜTÇE BÖLGESEL KALKINMA 167.5 173.8 182.7 524 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI 41.9 43.5 54.8 140.1 ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI 67.0 69.5 67.6 204.1 ULAŞTIRMA OPERASYONEL PROGRAMI 58.6 60.8 60.4 179.8 İNSAN KAYNAKLARI 50.2 52.9 55.6 158.7 TOPLAM (Milyon Euro) 217.7 226.7 238.3 682.7

7 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA
IPA KURUMSAL YAPILANMASI AB Komisyonu CAO Mali İşbirliği Kurulu IPA İzleme Komitesi NAO NIPAC III. ve IV. Bileşenler için Stratejik Koordinatör - DPT ULUSAL FON ABGS III. ve IV. Bileşenler Koordinasyon Komitesi Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Sınır Ötesi İşbirliği Kırsal Kalkınma Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ PROGRAM OTORİTELERİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı RCOP SMC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ENV SMC Çevre ve Orman Bakanlığı TRNS. SMC Merkezi Finans ve İhale Birim HRD SMC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı RD SMC Ulaştırma Bakanlığı DENETİM OTORİTESİ Hazine Kontrolörler Kurulu

8 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA
TEMEL DOKÜMANLAR ÇOK YILLI İNDİKATİF PLANLAMA DOKÜMANI STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ OPERASYONEL PROGRAM DOKÜMANIN ADI DOKÜMANIN NİTELİĞİ Her bir aday ülke için Komisyon tarafından hazırlanan 3 yıllık stratejik planlama dokümanıdır. IPA çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin uyumunu ve koordinasyonunu sağlar. Temel müdahale alanlarını, öncelikleri, hedefleri ve bütçeyi ortaya koyar. AVRUPA BİRLİĞİ Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenlerini (4 Operasyonel Program) içerir. Ulusal önceliklerle Topluluk öncelikleri arasında ve iki bileşen kapsamında yer alan Operasyonel Programlar arasındaki tutarlılığı ve tamamlayıcılığı sağlar. Komisyonun görüşü alınarak hazırlanır. 7 yıllık bir süre için hazırlanır. Program Otoritesi olan Bakanlıklar tarafından hazırlanır ve Komisyon tarafından onaylanır. Stratejik Çerçeve Belgesinde yer alan öncelik ve amaçların elde edilebilmesi için uygun öncelik ve tedbirleri tanımlar. Orta dönem hedeflerin ve ihtiyaçların analizini içerir. 3 yıllık mali perspektifi ortaya koyar. Amaçları, ulaşılmak istenen sonuçları, objektif izleme ve değerlendirme göstergelerini içerir. HAZIRLAYAN TARAF TÜRKİYE DPT TÜRKİYE İLGİLİ BAKANLIKLAR

9 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı”nı; (BROP) hazırlama,uygulama,izleme, değerlendirme ve denetleme görevini üstlenmiştir. BROP tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (OP) ilgili paydaşları ile işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Mevcut işbirliği mekanizması Program uygulanırken de güçlendirilerek devam edecektir.

10 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
HAZIRLANMA YAKLAŞIMI SWOT (GZFT) TEHDİTLER KÜMESİ FIRSATLAR KÜMESİ GÜÇLÜ YANLAR KÜMESİ ZAYIFLIKLAR KÜMESİ GÜÇLÜ YÖNLERDEN FAYDALANARAK FIRSATLARI MAKSİMİZE ETMEK ZAYIFLIKLARI GİDEREREK TEHDİTLERİ MİNİMİZE ETMEK STRATEJİ ÖNCELİKLER ve TEDBİRLER Hedef bölgede istihdamı ve işletme sayısını artırmak, üretim kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak OP’nin amacıdır

11 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
HAZIRLANMA YAKLAŞIMI Temel altyapı, girişimcilik ve start-up’lar için danışmanlık ve finansal destekler, bölge içi ve kurumlar arası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi,turizm İhracat, verimlilik ve ürün geliştirme eğitimleri, kurumsallaşma ve BİT kullanımı, teknoloji transferi ve yükseltilmesi, belgelendirme ve standardizasyon, kredi garanti sistemleri, turizm Temel Altyapı, girişimcilik ve start-up danışmanlık hizmeti destekleri, çeşitlendirilmiş finansal destek mekanizmaları,bölge içi ve bölgeler arası işbirliği destekleri, sektör içi sinerji destekleri, turizm Kümelenme, yeni teknolojiler, risk sermayesi ve kredi garanti sistemi, belgelendirme ve standardizasyon, Ar-Ge ve BİT kullanımı, Sınai Mülkiyet Hakları Ar-Ge, İnovasyon, BİT altyapısının geliştirilmesi, uluslar arası ve bölgelerarası sinerji ve işbirliği, sınai mülkiyet REKABET EDEBİLİRLİK HARİTASI

12 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
GLOBAL COĞRAFYASI Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin üstünde kalan Düzey II bölgeleri 15 Büyüme Merkezi Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan Düzey II bölgeleri

13 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
SPESİFİK COĞRAFYASI BÜYÜME MERKEZLERİ

14 GENEL HEDEF – SPESİFİK HEDEFLER - ÖNCELİKLER
İşletmelerin Desteklenmesi İle Rekabet Edebilirliğin Artırılması GENEL HEDEF 1- Fiziki ve Finansal Altyapının Geliştirilmesi 2- İş Hacminin Arttırılması 3- Üretim Sektörünün İstihdam Oluşturma Kapasitesinin Yükseltilmesi 4- Üretimdeki Katma Değerin Arttırılması SPESİFİK HEDEFLER Öncelik 1 İş Ortamının İyileştirilmesi ÖNCELİKLER Öncelik 2 İşletme Kapasitesinin Arttırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi T E D B İ R L E R

15 GENEL HEDEF – SPESİFİK HEDEFLER - ÖNCELİKLER
T E D B İ R L E R 1.1. Sanayi altyapısının geliştirilmesi, 1.3. Ar-Ge, İnovasyon, teknoloji ve bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi, 1.4. Turizm altyapısının geliştirilmesi ile pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi, 2.1. İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması, 2.2. Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, 138.3 Milyon € 37.3 Milyon € 1.2. Yeni finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi,

16 TEDBİR BAZINDA MÜDAHALE STRATEJİSİ
20-30 % NUTS II BÖLGELERİ DÜŞÜK REKABET EDEBİLİRLİK ORTA REKABET YÜKSEK REKABET TR-A1 TR-A2 TR-B2 TR-C2 TR-C3 TR-B1 TR-82 TR-83 TR-90 TR-C1 TR-63 TR-72 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 TEDBİRLER Öncelikli Olarak Desteklenecek Faaliyetler Öncelikli Olmayan Faaliyetler

17 TEDBİRLER BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER
KOBİ’lerin ortak kullanımına yönelik: Laboratuarlar Atölyeler, Tasarım merkezleri, Makine, laboratuar cihazları ve test ekipmanları, ICT ve ofis ekipmanları (ekipman ve yazılım dahil), İmalat ve depolama tesisleri, İşleme ve paketleme tesisleri, Sosyal tesisler ve eğitim tesisleri kurulması (altyapı), iyileştirilmesi ve tefrişatı (ekipman). OSB’ler KSS’ler, sanayi ve ticaret odaları, birlikler ve benzeri mekanlarda Tek durak ofisleri, Bilgi ve danışmanlık ofislerinin, kurulması, iyileştirilmesi ve tefrişatı. İŞGEM’ler ve benzeri iş destek merkezleri ve ajanslarının kurulması, iyileştirilmesi ve tefrişatı. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Ortak ticari kullanıma yönelik lojistik merkezlerinin; Sanayi alanlarının içerisi veya çevresi ile havaalanlarının, limanların,ana ulaşım akslarının,v.b. çevresinde kurulması. Faydalanıcılara yönelik danışmanlık hizmetleri ve bu başlık altındaki müdahalelerin etkinliğini artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri. Girişimcilik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik; Eğitim ve öğretim tesislerinin kurulması faaliyetleri,

18 TEDBİRLER BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER
Hedef bölgedeki işletmelere uygun finansal mekanizmaların tanımlanmasına yönelik ihtiyaç analizi çalışması Kredi garanti fonları, mikro kredi fonları, çekirdek ve start-up (kuruluş aşamasındaki işletmeler), risk sermayesi fonları dahil olmak üzere sermaye tedariki fonları ve diğer finansman araçlarının gerektiğinde kurulması ve/veya sermaye desteği yapılması Gerektiğinde, desteklenen fonlara erişimi artırmak amacıyla Projenin bir bileşeni olarak finansal araçların tanıtım ve Bilgilendirme kampanyaları vasıtasıyla tanıtımı Yeni finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi Bu tedbir altında yürütülen projeler gerektiğinde faydalanıcılara yönelik danışmanlık hizmetleri ile ağ oluşumu faaliyetlerini kapsayacaktır.

19 TEDBİRLER BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Duvarsız Teknoloji İnkübatörü, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Merkezleri, Mükemmeliyet Merkezleri Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yapılarının kurulması (inşaatı, tefrişatı ile makine ve laboratuar cihazları ve ICT ve ofis ekipmanlarının tedarik edilmesi), mevcutların iyileştirilmesi ve modernizasyonu. Ar-Ge, teknoloji transferi ve bilgi-iletişim teknolojilerinin ticari olarak kullanımına yönelik kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetler ile kamu, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve işletmeler arasındaki ortak ağların, kümelenmelerin ve teknoloji platformlarının oluşturulması (altyapı, tefrişat ve bilgi-iletişim altyapısı dahil olmak üzere) ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi. TGB’ler, TEKMER’ler, üniversiteler ve diğer uygun alanlarda; Laboratuarlar, Atölyeler, Makine ve ekipmanlar, Eğitim tesisleri v.b. sosyal, teknik ve üretim tesislerinin kurulması ve modernizasyonu. Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi

20 TEDBİRLER BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER
TGB’ler, TEKMER’ler, üniversiteler ve benzeri alanlarda; Tek durak ofisleri, Bilgi, danışmanlık ofisleri Patent ofisleri ve diğer uygun ortak hizmet yapılarının oluşturulması. Faaliyetin hedef bölgenin rekabet gücünü desteklemesi koşuluyla, işbirliği, ağ ya da ortak bir proje olması halinde hedef bölge dışında yürütülen faaliyetler ve yatırımların desteklenmesi (hedef bölgenin dışında laboratuarların, atölyelerin ve diğer teknik tesislerin kurulması ve modernizasyonu) Faydalanıcılara yönelik danışmanlık hizmetleri ve bu başlık altındaki müdahalelerin etkinliğini artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri. Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi Girişimcilik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim tesislerinin kurulması faaliyetleri,

21 TEDBİRLER BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER
Turizm alanlarının canlandırılma ve peyzaj ve diğer altyapı destekleri ile iyileştirilmesi. Kamu kuruluşlarının ve kar amacı gütmeyen kuruluşların her türlü bilgi ve iletişim araçlarını kullanması yoluyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi. Festivaller, sergiler ve fuarlar gibi yerel turistik organizasyonların desteklenmesi. Turizm altyapısının geliştirilmesi ile pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi Ulusal ve uluslararası seminerlerin, kongrelerin düzenlenmesinin ve ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın desteklenmesi. Turizm bilgi tesisleri ve merkezlerinin kurulması ve tefrişatı. 17

22 TEDBİRLER BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER
Temel bilgi ve danışmanlık desteği müdahalesi çerçevesinde; Kamu kuruluşları, KOBİ ve iş destek ajansları, Kar amacı gütmeyen kuruluşların hazırladıkları projeler desteklenecektir. Bu kuruluşlara yönelik olarak projenin uygulanması ile ilgili ekipman temini ve dışarıdan uzmanlık desteği de sağlanacaktır. Başta yeni kurulan işletmeler olmak üzere KOBİ’lere sağlanacak danışmanlık desteği vasıtasıyla Tedbir 1.2 kapsamında sağlanacak finansmana erişimin artırılması İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması Başta yeni kurulan işletmeler olmak üzere temel bilgi desteği seminerler, workshoplar,farkındalık yaratma faaliyetleri, vb. ve danışmanlık faaliyetleri; Finansman sağlama, Yatırım projelerinin geliştirilmesi, Başvuruların hazırlanması, İş ve yatırım planlarının hazırlanması v.b. gibi temalara yoğunlaşacaktır.

23 TEDBİRLER BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER
Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kümelenme, ağ oluşumu ve işbirliğine yönelik faaliyetler konusundaki temel bilgi desteği ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi. Bu danışmanlık hizmetleri, şebekeleşme konusunda farkındalığın ve bilginin yayılması için seminerler ve çalıştaylarla desteklenecektir. Mevcut ve potansiyel kümelenmeler, ağ oluşumları, sektörel dernekler ve benzeri işbirliği mekanizmalarının ortak faaliyet ve yatırımlarının finansmanına yönelik doğrudan destekler. Sanayi Sektörleri Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların saha çalışmaları, tanımlama, ihtiyaç analizleri, kümelenme ve ağ oluşumu analizleri ve yol haritalarının hazırlanmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi 21

24 Yerel ve Bölgesel Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları,
HEDEF GRUPLAR KOBİ’ ler, Girişimciler, Yerel ve Bölgesel Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Başta Sanayi ve Ticaret Odaları olmak üzere İşletmeleri Temsil Eden Organizasyonlar , Üniversiteler, Kamu Kurumları ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar, Networkler ve Küme Oluşumları

25 PROJE SUNABİLECEK GRUPLAR
TEDBİRLER PROJE SUNABİLECEK TARAFLAR 1.1 Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, OSB ve KSS’lerin yönetici otoriteleri, ulusal ve yerel sanayi ve ticaret odaları, birlikler, dernekler, v.b. 1.2 Kar amacı gütmeyen Kredi garanti fonları, mikro krediler ve risk sermayesi fonları, çekirdek sermayesi fonları ve start-up sermayesi fonları gibi sermaye tedariki fonları 1.3 Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, TGB ve TEKMER’lerin yönetim birimleri, üniversiteler, bilimsel kuruluşlar ve araştırma merkezleri, ulusal ve bölgesel sanayi ve ticaret odaları, sektör dernekleri, vakıflar v.b. 1.4 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar ulusal ve bölgesel sanayi ve ticaret odaları, belediyeler, sektör dernekleri, vakıflar v.b. 2.1 Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, araştırma merkezleri, üniversiteler, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, ulusal ve bölgesel sanayi ve ticaret odaları, birlikler ve dernekler 2.2 ticaret odaları, birlikler, dernekler ve kümelenmeler

26 PROJELERİN SEÇİMİNE YÖNELİK TEMEL İLKELER
Doğrudan Eleme Kriterleri Müdahalelerin doğası Projenin yeterliliği ve hazırlık durumu Uygulanacak faaliyetlerin uygunluğu Uygulanacak bölgenin stratejiye uygunluğu Başvuru sahibi ve faydalanıcının uygunluğu v.b. Puanlama Öncesi Stratejik Seçim Kriterleri Tedbir Setine Uygunluk Büyüme Merkezi Projenin sunulduğu ilin bulunduğu NUTS II Öncelikli Sektör Puanlama Süreci Diğer Seçim Kriterleri Detaylar için Programa Bakınız Puanlama Süreci

27 BÖLGEDEN BEKLENTİLER ► Bölgede düzenlenecek IPA ve OP Tanıtım Faaliyetlerinin organizasyonuna katkı verilmesi suretiyle desteklenmesi ve etkin bir katılımın sağlanması. ► BROP’nin Program Otoritesi olan Bakanlığımız ile bölgedeki kurum/kuruluş, STK ve KOBİ’ler arasında iyi bir işbirliğinin ve diyalogun temin edilmesine katkıda bulunulması, ► IPA’nın yeni ve farklı bir süreç olduğunun anlaşılması ► Operasyonel Programda tanımlanan stratejik, coğrafi ve sektörel yoğunlaşmanın iyi anlaşılması ve bu stratejiye uygun proje tekliflerinin sunulması. ► Bölgedeki aktörler arasında iyi bir işbirliğinin sağlanarak ortaklaşa hazırlanmış ve yörenin ihtiyaçlarını iyi yansıtan projelerin ya da en azından proje fikirlerinin sunulması.

28 BİLGİ ve İLGİLİ DOKÜMANLAR İÇİN
İLETİŞİM BİLGİ ve İLGİLİ DOKÜMANLAR İÇİN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE SORULARINIZ İÇİN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Eskişehir Yolu 7. Km. No:154 Çankaya-ANKARA Tel : (312) / Faks : (312)

29 tıklayınız..!

30

31 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi


"BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları