Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi YETK İ LEND İ R İ LM İŞ YÜKÜMLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi YETK İ LEND İ R İ LM İŞ YÜKÜMLÜ."— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi YETK İ LEND İ R İ LM İŞ YÜKÜMLÜ

2 İÇERİK 1. KAVRAM 2. T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASI İ LE İ L İŞ K İ S İ 3. MEVZUAT DÜZENLEMELER İ 4. UYGULAMA 5. ÜLKEM İ ZDE T İ CARET İ N KOLAYLA Ş TIRILMASINA KATKISI

3 KAVRAM YETK İ LEND İ R İ LM İŞ YÜKÜMLÜ (YY) (Authorized Economic Operator-AEO) NED İ R ? GÜMRÜK İŞ LEMLER İ NDE BAS İ TL İ K ve/veya GÜVENL İ KLE İ LG İ L İ GÜMRÜK DENET İ MLER İ NDE KOLAYLIK SA Ğ LAYAN B İ R STATÜDÜR. 11 Eylül 2001 sonrasında arz zinciri güvenli ğ inin sa ğ lanması ihtiyacı ile, ticaretin kolayla ş tırılması ve gümrük i ş lemlerinin basitle ş tirilmesi hedefi do ğ rultusunda olu ş turulmu ş tur

4 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ - MÜKELLEFLER İ N YARARLANACA Ğ I KOLAYLIKLAR SEVK İ YATLARININ DAHA AZ KONTROLE TAB İ TUTULMASI GÜMRÜK İŞ LEMLER İ N İ N ÖNCEL İ KL İ VE DAHA HIZLI SONUÇLANDIRILMASI BEYANLARDA DAHA AZ VER İ TALEP ED İ LMES İ

5 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ GÜMRÜK İDARELERİNE GETİRECEĞİ FAYDALAR ELEKTRON İ K VER İ DE ĞİŞİ M İ SAYES İ NDE DAHA ETK İ N VE VER İ ML İ R İ SK ANAL İ Z İ YAPILMASI YÜKSEK R İ SKL İ SEVK İ YATLARIN KONTROLÜNÜN GERÇEKLE Ş T İ R İ LMES İ KAYNAKLARIN DAHA ETK İ N Ş EK İ LDE KULLANILMASI ARZ Z İ NC İ R İ NE YÖNEL İ K TEHD İ TLER İ N ÖNLENMES İ İŞ B İ RL İĞİ N İ N GÜÇLEND İ R İ LMES İ -

6 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI İLE İLİŞKİSİ HÜKÜMETLERE SA Ğ LAYACA Ğ I FAYDALAR KÜRESEL TERÖR TEHD İ D İ N İ N ENGELLENMES İ YASAL T İ CARET AKI Ş ININ SA Ğ LANMASI T İ CARET İ N GÜVENCEYE ALINMASIYLA EKONOM İ K REFAHIN VE BÜYÜMEN İ N ARTMASI YABANCI YATIRIMLARIN ARTMASI GÜMRÜK İ DARELER İ N İ N MODERN İ ZE ED İ LMES İ VE GEL İ RLER İ N İ N ARTMASI

7 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ULUSLARARASI MEVZUAT : ABD UYGULAMALARI 11 EYLÜL 2001 TERÖR İ ST SALDIRILARI KONTEYNER GÜVENL İĞİ G İ R İŞİ M İ (CSI – CONTAINER SECURITY INITIATIVE) TERÖR İ ZME KAR Ş I GÜMRÜK VE T İ CARET ORTAKLI Ğ I (C-TPAT – CUSTOMS AND TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM)

8 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ULUSLARARASI MEVZUAT : DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ- REV İ ZE KYOTO SÖZLE Ş MES İ AMAÇ GÜMRÜK İŞ LEMLER İ N İ N BAS İ TLE Ş T İ R İ LMES İ VE UYUMLA Ş TIRILMASI GEÇ İŞ STANDARDI 3.32 “ONAYLANMI Ş K İŞİ ” (AUTHORIZED PERSON) KAVRAMI ASIL AMAÇ GÜMRÜK İŞ LEMLER İ N İ N BAS İ TLE Ş T İ R İ LMES İ

9 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ULUSLARARASI ÇERÇEVE : DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ-ULUSLARARASI T İ CARET İ N GÜVENL İĞİ N İ N ARTTIRILMASI VE KOLAYLA Ş TIRILMASI İ Ç İ N STANDARTLAR ÇERÇEVES İ (SAFE) DÖRT ANA İ LKE ELEKTRON İ K ÖN B İ LD İ R İ M R İ SK YÖNET İ M İ E Ş YANIN HAR İ C İ KONTROLÜ-x-ray vb. MÜKELLEFLERLE ORTAKLIK-güvenilir ki ş ilere kolaylık

10 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ULUSLARARASI ÇERÇEVE : DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ- SAFE STANDARTLARINA GÖRE YY (AEO) KAVRAMI YÜKÜMLÜLÜKLER İ N İ YER İ NE GET İ REN, KAYITLARINI DÜZENL İ Ş EK İ LDE TUTAN, MAL İ YETERL İ L İĞİ OLAN, EMN İ YET VE GÜVENL İ K STANDARTLARINI KAR Ş ILAYAN GÜMRÜK İ DARELER İ YLE İŞ B İ RL İĞİ YAPAN, ÇALI Ş ANLARINI E Ğİ TEN, B İ NALARININ GÜVENL İĞİ N İ SA Ğ LAYAN MÜKELLEFLER KOLAYLIK ve BAS İ TLE Ş T İ RMELERDEN FAYDALANIR

11 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ULUSLARARASI ÇERÇEVE : AVRUPA BİRLİĞİ AB GÜMRÜK KODU’NU DEĞİŞTİREN 648/2005 SAYILI TÜZÜK Ve AB GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’Nİ DEĞİŞTİREN 1875/2006 SAYILI YÖNETMELİK

12 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ULUSLARARASI ÇERÇEVE : AVRUPA B İ RL İĞİ G İ R İŞİ ÖNCES İ ÖZET BEYAN+ ÇIKI Ş ÖNCES İ ÖZET BEYAN VER İ LMES İ AB ÇAPINDA GEÇERL İ OLACAK R İ SK KR İ TERLER İ ve ELEKTRON İ K S İ STEMLE GÜMRÜK KONTROLÜ YAPILMASI YETK İ LEND İ R İ LM İŞ YÜKÜMLÜLER İ N (AEO/YY) KOLAYLKK ve BAS İ TLE Ş T İ RMEDEN YARARLANMASI

13 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ULUSLARARASI ÇERÇEVE : AVRUPA B İ RL İĞİ : YY (AEO) OLAB İ LME Ş ARTLARI SON 3 YILDA KURALLARI İ HLAL ETMEM İŞ OLMAK T İ CAR İ KAYITLARINI GEREKT İĞİ Ş EK İ LDE TUTAB İ LECEK B İ R S İ STEME SAH İ P OLMAK SON 3 YILDAK İ MAL İ YETERL İ L İĞİ N İ KANITLAMAK GEREKL İ EMN İ YET VE GÜVENL İ K STANDARTLARINI YER İ NE GET İ RMEK

14 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ULUSLARARASI ÇERÇEVE : AVRUPA B İ RL İĞİ : YY (AEO) AVANTAJLARI DAHA AZ F İ Z İ K İ KONTROL VE BELGE KONTROLÜ F İ Z İ K İ KONTROL YAPILACAKSA ÖNCES İ NDE B İ LG İ VER İ LMES İ + ÖNCEL İ KL İ OLARAK KONTROL YAPILMASI KONTROLLER İ N GÜMRÜK İ DARES İ NDE DE Ğİ L BA Ş KA B İ R YERDE YAPILMASININ TALEP ED İ LEB İ LMES İ GENEL BAS İ TLE Ş T İ RMELERDEN DAHA KOLAY YARARLANILAB İ LMES İ ÖZET BEYANLARDA DAHA AZ VER İ TALEP ED İ LMES İ

15 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ULUSLARARASI ÇERÇEVE : AVRUPA B İ RL İĞİ : HALEN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AB GÜMRÜK KODU’NUN YERİNİ ALAN 450/2008 SAYILI TÜZÜK MODERNİZE GÜMRÜK KODU (MADDE 13 – 15) HEDEF: DAHA YAYGIN UYGULAMA ve YY (AEO) LEHİNE DAHA FAZLA KOLAYLIK

16 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ DİĞER ULUSLARARASI UYGULAMALAR JAPONYA ÇİN KANADA KORE MALEZYA SİNGAPUR ÜRDÜN YENİ ZELANDA

17 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU DE ĞİŞ T İ REN 5911 SAYILI KANUN (MADDE 5A) GÜMRÜK YÖNETMEL İĞİ ’N İ N YER İ N İ ALAN 7 EK İ M 2009 TAR İ HL İ YÖNETMEL İ K (MADDE 4 – 21)

18 YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ Uçak Gemi Ta ş ıyıcı Depolama Yeri İthalatçılar İhracatçılar İmalatçılar Taşımacılık şirketleri Antrepo İşleticileri Gümrük Müşavirleri Deniz Taşımacılığı Şirketleri ve Havayolları Uluslararası Lojistik Unsurları Yurtdışındaki İthalatçılar ve İhracatçılar Depolama Yeri Uçak Gemi İ thalatçı Ta ş ıyıcı 〔 İ thalat 〕 〔 İ hracat 〕 İ hracatçı Gümrük Mü ş aviri Gümrük Gümrük Mü ş aviri Gümrük

19 JAPONYA – YY (AEO) UYGULAMASI YY (AEO) Kargolarına ili ş kin gümrük i ş lemlerinin tamamlanma süreleri ( Tüm Kargolar için ) 0.1 102030 (Saat) 【 Denizyoluyla Gelen Kargolar 】 YY (AEO) Kargolar ı 3.1 3.3 4.3 4.9 5.6 10.2 13.1 19.8 26.1 1991 1992 1993 1998 1996 2001 2009 2004 2006 Tüm Kargolar için saat

20 UYGULAMA (AEO) KONSEPT İ NE DAYANAN UYGULAMALARIN GEREKT İĞİ G İ B İ OLAB İ LMES İ N İ N EN ÖNEML İ UNSURU ÜLKELER ARASINDA “KAR Ş ILIKLI TANIMA” ANLA Ş MALARININ YAPILMASIDIR.

21 21 KARŞILIKLI TANIMA Japonya DÜNYADAKİ MEVCUT DURUM AB Kanada ABD Yeni Zelanda Singapur Çin Güney Kore Ürdün Malezya İ sviçre Norveç San Marino Andorra Source: World Customs Organization AEO Compendium İ mzalandı Görü ş melere devam

22 UYGULAMA Halihazırda bir çok ülke gelecekteki sistemi öngörerek, öncelikle kendi yetkilendirilmi ş yükümlü sistemini tesis etmeye odaklanmı ş tır. Türk Gümrük İ daresi de öncelikli olarak ileride tüm dünyada geçerli olacak olan bu sistemin ulusal aya ğ ını hayata geçirecektir.

23 UYGULAMA HALİHAZIRDA “ONAYLANMIŞ KİŞİ” UYGULAMAMIZ MEVCUT GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ (MADDE 22 – 26) YY (AEO) UYGULAMASINI GERÇEKLEŞTİRMEYİ KOLAYLAŞTIRAN BİR UNSUR

24 ÜLKEMİZDE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA KATKISI YY/AEO statüsüne haiz olanlar için: -özet beyan için daha az veri sunulması - yapılacak kontrollerde önceden risk analizi - Gümrüklerde daha az bekleme süresi - Gümrük i ş lemlerinin basitle ş tirilmesi - Gümrük Mevzuatı ile öngörülen kolaylıklar - Modernize Gümrük Koduna paralel Türk Gümrük Kanunu yürürlü ğ e girdi ğ inde ilave kolaylıklar Hızlı i ş lemler +kolaylık +basitle ş tirme Maliyet azalı ş ı + rekabet gücü artı ş ı


"GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1. ARAMA KONFERANSI/ 2011-2013 Stratejisi YETK İ LEND İ R İ LM İŞ YÜKÜMLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları