Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Risk Tanımı ve Ölçülmesi 4 Risk, beklenenden farklı bir sonuç elde etme olasılığıdır. 4 Olasılık dağılımı, tüm mümkün olan sonuçların ilgili olasılıklarıyla.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Risk Tanımı ve Ölçülmesi 4 Risk, beklenenden farklı bir sonuç elde etme olasılığıdır. 4 Olasılık dağılımı, tüm mümkün olan sonuçların ilgili olasılıklarıyla."— Sunum transkripti:

1 Risk Tanımı ve Ölçülmesi 4 Risk, beklenenden farklı bir sonuç elde etme olasılığıdır. 4 Olasılık dağılımı, tüm mümkün olan sonuçların ilgili olasılıklarıyla birlikte listesidir. [Olasılıklar toplamı 1.0 olmalıdır (100%)]

2 Olasılık Dağılımları Martin Products ve U. S. Electric

3 Tahmin edilen Getiri Oranı èBir yatırımdan elde edilmesi tahmin edilen getiri oranıdır. èMümkün olan tüm getirilerin olasılık dağılımının ortalama değeridir. èSonuçların ağırlıklı ortalamasıdır, ağırlıklı ortalama olasılıklar kullanılarak alınır.

4 Tahmin edilen Getiri Oranı (1)(2)(3)= (4)(5)= (6) İyi0.2110%22%20%4% Normal0.522%11%16%8% Kötü0.3-60%-18%10%3% 1.0k m = 15%k m = Ekonominin Durumu Martin ProductsU. S. Electric Getiri (k i ) Çarpım: (2) x (5) Olasılık (Pr i )Getiri (k i ) Çarpım: (2) x (3) ^^

5 Tahmin edilen Getiri Oranı

6 Sürekli ve Aralıklı Olasılık Dağılımları èAralıklı Olasılık Dağılımı: mümkün olan sonuçların sayısı sınırlıdır èAralıklı Olasılık Dağılımı: mümkün olan sonuçların sayısı sınırlıdır veya sonludur. èSürekli Olasılık Dağılımı: èSürekli Olasılık Dağılımı: mümkün olan sonuçların sayısı sınırsızdır veya sonsuzdur.

7 Aralıklı Olasılık Dağılımı -60 -45 -30 -15 0 15 22 30 45 60 75 90 110 Getiri Oranı (%) Tahmin edilen getiri oranı (15%) a. Martin Products Gerçekleşme olasılığı -10 -5 0 5 10 16 20 25Getiri Oranı (%) Tahmin edilen getiri oranı (15%) b. U. S. Electric Gerçekleşme olasılığı 0.5 - 0.4 - 0.3 - 0.2 - 0.1 - 0.5 - 0.4 - 0.3 - 0.2 - 0.1 -

8 Sürekli Olasılık Dağılımı -60 0 15 110 Getiri Oranı (%) Tahmin edilen getiri oranı Martin Products Olasılık Yoğunluğu U. S. Electric

9 Riskin Ölçülmesi: Standart Sapma Martin Products’ın Standart Sapması ^ ^ ^^

10 Riskin Ölçülmesi: Standart Sapma

11 Riskin ölçülmesi: Varyans Katsayısı k ˆGetiri Risk CV Varyans Katsayısı   èGetiri başına standardize edilmiş risk ölçümü èStandart sapma tahmin edilen getiri oranına bölünerek hesaplanır èYatırımlar hem risk hem de tahmin edilen getiri oranlarında farklılaştıkları zaman yararlı olur.

12 Riskten hoşlanmama (Risk Aversion) èRiskten hoşlanmayan (Risk-averse) yatırımcılar daha yüksek riskli menkul kıymetlere yatırım yapmak için daha yüksek getiri oranları talep ederler.

13 Risk Primi (RP) n Tahmin edilen getiri oranının yatırımın ek riskinden kaynaklandığına inanılan kısmı. n Belli bir riskli yatırım ile daha az riskli bir yatırımın tahmin edilen getiri oranları arasındaki fark.

14 Portföyün tahmin edilen Getiri Oranı 4 Portföyün tahmin edilen getiri oranı, k p Portföydeki hisse senetlerinin tahmin edilen getiri oranlarının ağırlıklı ortalaması ^ Portföyün varyansını ve varyans katsayısını hesaplayın?

15 4 Gerçekleşen getiri oranı, k _ Gerçekleşen Getiri Oranı Gerçekten elde edilen getiri oranıdır. Gerçekleşen getiri oranı genellikle tahmin edilen getiri oranından farklıdır.

16 Mutlak negatif ilişkili (r = -1.0) iki hisse senedinin ve bunların oluşturduğu portföyün Getiri Dağılımları: 25 15 0 -10 0 0 15 25 Hisse Senedi WHisse Senedi MPortföy WM

17 Mutlak pozitif ilişkili (r = +1.0) iki hisse senedinin ve bunların oluşturduğu portföyün Getiri Dağılımları: Hisse Senedi M 0 15 25 -10 0 15 25 -10 Hisse Senedi MM’ 0 15 25 -10 Portföy MM’

18 Portföyün Riski è Korelasyon Katsayısı, r Ù İki değişken arasındaki ilişkinin derecesinin ölçümü Ù Mutlak pozitif ilişkili hisse senetlerinin getiri oranları aynı yönde birlikte değişirler. Ù Mutlak negatif ilişkili hisse senetlerinin getiri oranları ters yönlerde değişirler.

19 è Çeşitlendirme ve riskin dağıtılması (Diversification) Ù Mutlak pozitif ilişkisi olmayan hisse senetleriyle oluşturulan portföyün riski çeşitlendirmeyle azaltılmış(dağıtılmış) olur. Ù Portföydeki hisse senedi sayısı arttıkça (belli bir noktaya kadar) portföyün riski azalır. Ù Portföydeki hisse senetleri arasındaki ilişki ne kadar küçükse risk de o oranda küçülmüş olur. Portföy Riski

20 Firma-Özel Riski (Firm-Specific Risk) ve Piyasa Riski (Market Risk) lFirma-Özel Riski l Hisse senedinin bu riski firmaya özel olaylar veya davranışlarla yaratılan rasgele sonuçlarla ilgilidir. l Uygun bir çeşitlendirmeyle elenebilir.

21 Firma-Özel Riski ve Piyasa Riski 4 Piyasa Riski Hisse senedinin bu riski çeşitlendirmeyle yok edilemez çünkü bu risk çoğu firmayı sistematik olarak etkileyen ekonomik veya piyasa faktörleriyle ilişkilidir.

22 4 Hisse Senedinin Ek Riski 3 Hisse senedinin çeşitlendirmeyle yok edilemeyen diğer bir deyişle piyasa riskidir. 3 Bu risk hisse senedinin portföye olan katkısını yansıtır. Firma-Özel Riski ve Piyasa Riski

23 Piyasa Riskinin ölçülmesi : Beta Beta Katsayısı,  Beta Katsayısı,  Bir hisse senedi getirisinin piyasa portföyünün getirisine duyarlılığını ölçer.  = 0.5: hisse senedi getirisi piyasa getirisinin sadece yarısı kadar risklidir (dalgalanır)  = 1.0: hisse senedi getirisi piyasa getirisi kadar risklidir  = 2.0: hisse senedi getirisi piyasa getirisinin iki katı kadar risklidir.

24 Portföyün Betası lHerhangi bir hisse senedi grubunun betası hisse senetlerinin betalarının ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur.

25 The Relationship Between Risk and Rates of Return

26

27

28

29 Risk ve Getiri Oranı arasındaki ilişki

30 Piyasa Risk Primi RP M RP M yatırımcıların belli bir riski kabul etmeleri için risksiz oran üzerinde alınması gereken ek getiri oranıdır. Farzedin ki: Devlet bonoları getirisi = 6% Ortalama hisse senedinin istenen getiri oranı = 14% Bu durumda piyasa riski yüzde 8’dir: RP M = k M - k RF = 14% - 6% = 8%

31 Bir Hisse Senedi için Risk Primi Hisse Senedi j için Risk Primi = RP j = RP M x  j

32 Bir hisse senedi için beklenen getiri oranı Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu (Security Market Line - SML) ÙHisse senetlerinin beklenen getirileri ve betaları arasındaki ilişkiyi gösteren doğru

33 Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu Beklenen Getiri Oranı (%) Risksiz Faiz Oranı: 6% 0 0.5 1.0 1.5 2.0 Risk,  j k yüksek = 22 k M = k A = 14 k düşük = 10 k RF = 6 Daha düşük riskli hisse senedinin risk primi : 4% Piyasa (Ortalama hisse senedi ) risk primi: 8% Daha yüksek riskli hisse senedinin risk primi: 16%

34 Enflasyonun Etkisi èk RF risksiz borçlu için paranın fiyatıdır. èk RF,nominal oranı, Ù reel (enflasyondan arındırılmış) getiri oranını ve Ù enflasyon primini içerir èTahmin edilen enflasyon oranındaki artış bu yüzden risksiz faiz oranında bir artışa sebep olacaktır.

35 Riskten Hoşlanmama Oranındaki Değişmeler 4 Menkul Kıymet Piyasa Doğrusunun eğimi yatırımcıların ne oranda riskten hoşlanmadıklarını yansıtır. 4 Riskten hoşlanmama oranındaki bir artış risk priminin ve MKPD’nun eğiminin artmasına neden olur.

36 Beta katsayısındaki değişmeler lBir hisse senedinin betası aşağıdaki faktörlerden etkilenir. - şirket varlıklarının komposizyonu (dönen ve duran varlıklar) - borç kullanım oranı - rekabetin artması - patentlerin süresi lHisse senedinin beklenen oranındaki değişim (ister betadaki değişimden isterse de tahmin edilen enflasyondaki değişimden kaynaklansın) hisse senedi fiyatını etkiler

37 Hisse Senedi Piyasa Dengesi l Bir hisse senedinin tahmin edilen getiri oranı beklenen getiri oranına eşitse hisse senedi piyasası dengededir denir. l Piyasa dengedeyse hisse senedinin piyasa fiyatı yatırımcı tarafından tahmin edilen varlık değerine eşitdir.

38 Denge Hisse Senedi Fiyatlarındaki Değişmeler Hisse senedi fiyatları aşağıdaki değişikliklere bağlı olarak değişirler: èRisksiz faiz oranı, k RF èPiyasa risk primi, k M - k RF  Hisse senedi X’in beta katsayısı,  x èHisse senedi X’in tahmin edilen büyüme oranı, g X èTahmin edilen temettü miktarı, D 0

39 S&P 500 over 10 years S&P 500 Endeksi

40 Hisse senedi ve şirketin varlıkları 4 Şirket varlıklarının riski hisse senedinin riskine olan etkisi ölçüsünde önemlidir.

41 Dikkat !!! èCAPM Û Tahmin edilen şartlara bağlıdır Û Sadece geçmişteki bilgilere dayanır Û Halbuki şartlar değiştikçe, gelecekteki değişkenlik geçmiştekinden farklı olabilecektir. Û Tahminler her zaman için hata unsuru bulundurabilirler.


"Risk Tanımı ve Ölçülmesi 4 Risk, beklenenden farklı bir sonuç elde etme olasılığıdır. 4 Olasılık dağılımı, tüm mümkün olan sonuçların ilgili olasılıklarıyla." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları