Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL MOBİLİZASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL MOBİLİZASYON."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL MOBİLİZASYON

2 Ders sonunda şunları öğrenmiş olacağız;
“Sosyal Mobilizasyon” nedir? “Kızamık Aşı Günleri”nde neden sosyal mobilizasyonu konuşuyoruz? “Sosyal Mobilizasyon Komitesi” nedir? “Sosyal Mobilizasyon Planı” nasıl hazırlanır? Bu iş bu kadar önemli midir? Biz bu işi yapabilir miyiz?

3 SOSYAL MOBİLİZASYON NEDİR?
Toplumun bir konuya yönelik ilgi ve bilgisini artırmak amacıyla yapılan kampanya ve tanıtım faaliyetlerine “Sosyal Mobilizasyon” denir.

4 SOSYAL MOBİLİZASYONUN AMAÇLARI:
Halka kızamık eliminasyon programını tanıtmak, gerekçelerini anlatarak destek almak ve nereden hizmet alınacağını açıklamak, Tıp akademisyenlerinden kızamık eliminasyonu programını gerçekleştirebilmek için destek almak, Diğer sektörlerin desteğini almak ve onlarla işbirliği yapmak, İl düzeyinde, vali başkanlığında sektörler arası işbirliğini sağlamak,

5 “KIZAMIK AŞI GÜNLERİ”NDE NEDEN SOSYAL MOBİLİZASYONU KONUŞUYORUZ?
Aileler aşı yan etkileri ile ilgili önyargılı ya da bilgisiz olabilir, Yöneticiler koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili konulara ve aktivitelere ilgi duymuyor olabilir, Pediatristler, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ya da akademisyenler farklı görüşte olabilir, Muayenehanesi olan hekimlerden bazıları kampanyaya olumsuz etki yapabilecek yorumlarda bulunabilir, Medyanın olumsuz etkileri olabilir, Uygulamanın ana stratejilerinden olan istasyonlara halkın yönlendirilmesinde yararlı olabilir.

6 Bu faaliyetler için bazen sponsor desteği de gerekebilir.
BUNUN İÇİN; Medya aracılığı ile (reklamlar,haber programları,..) ya da poster ve broşürler bastırıp dağıtılarak, toplumun ilgisini çekici, bilgilendirici ve varsa toplum direncini kırıcı aktiviteler başta olmak üzere benzer faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Bu faaliyetler için bazen sponsor desteği de gerekebilir.

7 MERKEZİ DÜZEYDE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN SOSYAL MOBİLİZASYON İÇİN YAPILACAKLAR;
Hazırlanan TV spotunun Ulusal Kanallarda gösteriminin sağlanması, Yerel TV kanallarında gösterimi için TV spotunun illere dağıtımı, KAG Posterleri, Velilere yönelik bilgilendirme broşürleri, Evde bulunamayanlar için çağrı belgeleri, Üst düzey yöneticilere yönelik “Brifing paketi”, KAG Açılış Toplantısı, Gazetecilere yönelik bilgilendirme toplantısı.

8 POSTER

9 Veli Bilgilendirme Broşürü

10 Çağrı Belgesi

11 Brifing paketi

12 SOSYAL MOBİLİZASYON KOMİTELERİ:
İl Sosyal Mobilizasyon Komiteleri İlçe Sosyal Mobilizasyon Komiteleri

13 3. Basın-yayın yoluyla KAG'nin desteklenmesini sağlamak,
SOSYAL MOBILIZASYON KOMITELERININ GÖREVLERI; 1. Liderleri, ünlü kişileri, yardımda bulunacak kişi ve kuruluşları, özel sektörü KAG'ne destek sağlamak üzere seferber etmek, 2. Toplumu KAG'nin planlanması ve uygulanması aşamalarına katılımlarını sağlamak üzere seferber etmek, 3. Basın-yayın yoluyla KAG'nin desteklenmesini sağlamak, 4. Yazılı-görsel materyal geliştirilmesini ve dağıtımını sağlamak, 5. Açılış törenini hazırlamak.

14 Sosyal mobilizasyon nasıl sağlanır?
1. Sosyal mobilizasyon planı geliştirin, 2. Temel mesajları geliştirin, 3. Anahtar kişi ve grupların katılımını sağlayın, 4. Yazılı/görsel materyal dağıtın, 5. Medya çalışanlarına basın bülteni dağıtın, 6. Kitle iletişim araçlarını kullanın, 7. Açılış töreni düzenleyin, 8. İl ile ilçeler arası koordinasyonu sağlayın, 9. Toplum katılımını teşvik edin.

15 1.Sosyal mobilizasyon planı nasıl geliştirilir?
Kızamık Aşı Günlerinden yaklaşık 1 ay önce, il düzeyinde özel aktiviteler, aktivitelerin yapılması gereken zaman ve sorumlu kişileri içeren detaylı bir plan hazırlanmalıdır. Plana aşağıdaki aktiviteler dahil edilmelidir; Temel mesajlar Anahtar kişi ve gruplar Yazılı/görsel materyal Medya çalışanlarına basın bülteni Kitle iletişim araçlarının kullanımı Açılış töreni İl ve ilçe sosyal mobilizasyon komiteleri arasındaki iletişim

16 2.Temel mesajlar nasıl geliştirilir?
Sosyal Mobilizasyon Komitesi, tüm halkın anlayacağı dilde temel mesajlar geliştirmelidir. Bu mesajlardan bazıları şunlar olabilir; “Kızamık çocukları öldüren veya sakat bırakan bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır.” “Kızamık hastalığı salgınlara yol açmaktadır.” “Kızamık hastalığı güvenli bir aşı olan kızamık aşısı ile kolaylıkla önlenebilir.”

17 3. Anahtar kişi ve grupların katılımı nasıl sağlanır?
İl ve İlçe Sosyal Mobilizasyon Komiteleri, anahtar kişi ve grupları tespit etmeli, bu kişi ve gruplarla temasa geçmeli ve bu kişi ve grupları özel sosyal promosyon aktivitelerine katılmaya davet etmelidir.

18 Bu kişi ve gruplarla ilk defa temasa geçerken, doğrudan telefon ya da yüzyüze görüşme yoluyla iletişime girmek, isimlerini öğrenip mümkün olduğunca isimleri ile hitap etmek, olumlu bir ses tonu ile konuşmak ve bu kişilerin konunun topluma anlatılmasında önemli olduklarını hissettirmek faydalı olacaktır.

19 Bu kişi ve grupların, olaya katılımını sağlamak için onlara bazı önerilerde bulunmak uygun olacaktır; Kızamık Aşı Günlerini toplantılar, kültürel veya sportif olaylarla duyurmak, Kızamık Aşı Günlerini afiş, poster ve broşürlerle tanıtmak, Medya ile görüşmeler yapmak, Açılış töreninde konuşmak veya törene katılmak, Promosyon aktiviteleri için ulaşımı sağlamak

20 Bu kişi ya da gruplar kimlerdir?
1. İlgili sektörler ve bu sektörlerin il teşkilatlarının temsilcileri; İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulaştırma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı il yöneticileri, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu,vs 2. Liderler

21 3. Ünlü kişiler 4. Kadın grupları 5. Okul-Aile birlikleri 6. Özel sektör 7. Akademisyenler 8. Yerel basının temsilcileri 9. Hükümet dışı organizasyonların temsilcileri olabilir.

22 4. Yazılı/görsel materyal dağıtımı
Bakanlık tarafından hazırlanan TV spotlarının yerel kanallarda gösterilmesi sağlanmalıdır. Konu hakkında toplumun bilgilenmesini sağlayacak temel mesajları içeren, ilgi çekici ve kısa ifadelerin yer aldığı posterler, afişler, broşürler ve bez afişler geliştirilmeli ve bastırılmalıdır. Bu materyaller, özellikle okullar, dersaneler, sağlık ocakları, hastaneler, otobüs durakları, özel hekim muayenehaneleri gibi hedef nüfusun fazlaca bulunabileceği yerlere dağıtılmalı ve asılması sağlanmalıdır.

23 5. Medya çalışanlarına basın bülteni
Kızamık Aşı Günleri sırasında medyanın desteğini almak son derece önemlidir. Medya halkın sağlık eğitiminde büyük rol oynar. Medyanın herhangi bir konu hakkında bilgilendirilmediği ya da desteğinin alınmadığı durumlarda bir çok kampanyanın olumsuz olarak etkilendiği tecrübe edilmiştir. Bu nedenle, medya çalışanlarına özel, standart temel mesajları içeren bir “medya çalışanlarına basın bülteni” hazırlanmalı ve bu rehberin medyaya dağıtılması sağlanmalıdır.

24 6. Kitle iletişim araçlarının kullanımı
Radyo, televizyon ve gazeteler için stratejiler geliştirilmelidir, Topluma duyurulacak mesajlar ve basın bültenlerinin tarihi, zamanı, sıklığı ve içeriği planlanmalıdır, Bu planları birlikte şekillendirmek üzere medya üyeleri ile yakın işbirliği içerinde çalışılmalıdır.

25 7. Açılış Töreni düzenlenmesi
Açılış töreninin Ulusal/İl Sosyal Mobilizasyon Komiteleri tarafından, uzun süre önceden planlanması ve kusursuz bir şekilde düzenlenmesi çok önemlidir. Törene katılacak yöneticilerin davetiye ile davet edilmesi, onların bu organizasyonu daha ciddiye almalarını sağlayacaktır. Tören sırasında çeşitli konuşmalar yapılacak, üst düzey yöneticiler ilk doz aşının verilmesine eşlik edecek ve katılımda bulunan tüm gruplara teşekkür edilecektir. Medya bu olayı görüntülemek üzere orada olmalıdır. Hatta mümkün olursa üst düzey medya yöneticilerinden bir ya da birkaç temsilcinin de konuşma yapması sağlanarak konunun medyada yer alması kesinleştirilebilir.

26 8. İller ve ilçelerle koordinasyonun sağlanması
Aktivitelerde tekrarlar ve karışıklık olmasını engellemek için Ulusal, İl ve İlçe Sosyal Mobilizasyon Komiteleri arasında iletişim ve koordinasyon sağlanmalıdır. Komiteler, planlanacak aktivite ve materyaller konusunda her düzeyde fikir birliğine varmalıdır. Böylece il içerisinde farklı uygulamaların olması ve farklı mesajların verilmesi engellenmiş olacaktır.

27 9. Toplum katılımının teşvik edilmesi
Sosyal Mobilizasyon Komiteleri, toplumun aşılamalara katılımını artırmanın yollarını belirlemelidir. Toplum, bir konuda sorumluluk aldığı ve katılımcı olduğu oranda verici olacaktır. Birçok ülkede bez afişlerin hazırlanmasında, çalışanlara yiyecek sağlanmasında, aşının teslim alınışı ve iadesinde araç sağlanmasında toplumdan yararlanılmaktadır.

28 Toplum katılımının teşvik edilmesinde aşağıdakiler önemlidir;
Kişilerin kampanyanın yararlarına ikna edilmesi, Kampanyanın bilimsel ve yasal gerekçelerinin sağlık personeli tarafından iyi bilinmesi, KAG’ne yönelik sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, KAG süresince sağlık personelinin imaj ve saygınlığının korunması, Halk ile kurulan olumlu ilişkinin tüm topluma medya yoluyla (olumlu TV haberleri, gazete haberleri,..) gösterilmesi.


"SOSYAL MOBİLİZASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları