Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Stratejik Planı

2 ÖNSÖZ tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Mimarlık Bölümü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından tarihli “SWOT analizi” ve “Mimarlık Bölümü Stratejik Planlama Çalışması” temel alınarak geliştirilmiştir.

3 1.2. Eğitim Öğretim Programı
1.GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe Mimarlık Bölümü Mimarlık Fakültesi bünyesinde 1999 yılında öğrencisiz olarak kuruldu yılında 27 öğrenci ile eğitim öğretime başlandı. Mimarlık Bölümü’nde halen 9 tam zamanlı ve 4 yarı-zamanlı akademik personel görev yapmaktadır. Bölüm kadrosunda bulunan 11 araştırma görevlisi yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 1.2. Eğitim Öğretim Programı Mimarlık Bölümü Lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermektedir. Mimarlık lisans programı 1 yıl İngilizce hazırlıktan sonra 4 yıldır. Öğrenciler 8 dönem süresince aldıkları tasarım stüdyoları ve teorik derslerden toplam 144 krediyi başarılı olarak tamamlayarak mimarlık lisans diploması alırlar.

4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi 2.1.1. Eğitim
Mimarlık Bölümü lisans programı tam-zamanlı olup, devamlılık zorunludur. Değerlendirmeler, 1 yıl içi vizesi (%40) ve yıl sonu vizesi (%60) ve ek ödevler üzerinden yapılır. Notlar 100 üzerinden değerlendirilir ve geçer not 70dir. Mesleki derslerde önkoşul bulunmaktadır. Derslerin üçte ikisi Türkçe verilir. Dönemlere göre ders dağılımları ve kredileri takibeden tablolarda verilmiştir.

5 1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem Sıra No Kodu Adı T U K 1 MİM 101
Temel Tasarım 6 8 MİM 102 Mimari Tasarıma Giriş 2 MİM 121 Mimarlığa Giriş I 3 4 MİM 122 Mimarlığa Giriş II MİM 161 Uygarlık Tarihi MİM 162 Yapı Bilgisine Giriş MAT 107 Matematik I MAT 108 Matematik II 5 YD Yabancı Dil YD TD Türk Dili TD 7 AIL 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi AIL 102 - TOPLAM 17 3. Dönem 4. Dönem Sıra No Kodu Adı T U K 1 MİM 201 Mimari Tasarım II 4 8 6 MİM 202 Mimari Tasarım III 2 MİM 221 Mimarlık Tarihi I MİM 222 Mimarlık Tarihi II 3 MİM 231 Statik MİM 232 Malzeme Mekaniği MİM 251 Yapı Elemanları ve Malzeme I MİM 252 Yapı Elemanları ve Malz. II 5 MİM 261 Bilgisayara Giriş MİM 262 Bilgisayar Destekli Tasarım YD 201 Yabancı Dil. Okuma ve Konuşma YD Mesleki Yabancı Dil I 7 - TOPLAM 18

6 5. Dönem 6. Dönem 7. Dönem 8. Dönem Sıra No Kodu Adı T U K 1 MİM 301
Mimari Tasarım IV 4 8 6 MİM 302 Mimari Tasarım V 2 MİM 311 Kentsel Tasarım 3 MİM 312 Peyzaj Mimarlığı MİM 321 Mimarlık Tarihi III MİM 382 Çevre Denetimi I MİM 331 Mimarlık Teknolojisi I MİM 332 Mimarlık Teknolojisi II 5 MİM 371 Rolöve ve Restorasyon YD Mesleki Yaşam için Yabancı Dil YD 301 Mesleki Yabancı Dil II - Teknik Seçmeli Ders 7 TOPLAM 18 7. Dönem 8. Dönem Sıra No Kodu Adı T U K 1 MİM 401 Mimari Tasarım VI 6 8 MİM 402 Mimari Tasarım VII 2 MİM 431 İleri Yapım Teknikleri 3 MİM 432 Yapı Yönetimi MİM 481 Çevre Denetimi II - Teknik Seçmeli Ders 4 5 TOPLAM 19

7 Akademik Personel Sayıları
Akademik Personel Durumu Akademik Personel Sayıları Unvan 2001 2002 2003 2004 2005 Profesör - Doçent 1 Yardımcı 2 Öğretim Görevlisi Araş. Gör. Dr. Yurtiçi ve Yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapan Araş. Gör. 10 16 17 15 14 TOPLAM 18

8 Öğrenci sayıları ve Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı
Akademik yıl Öğrenci Sayı (A) Ders veren öğretim elemanı (B) Ders veren öğretim elemanı düşen öğrenci sayısı (A/B) Lisans 51 9 (3 k*, 6 d*) 5.67 Yüksek lisans - Doktora Tıpta uzmanlık 78 17 (3 k*, 14 d*) 4.59 102 19 (4 k*, 15 d*) 5.37 k*= Mimarlık Fak. kadrolu öğretim elemanı d*=Dışarıdan gelen yarı zamanlı öğretim elemanı

9 Araştırma 2001 2002 2003 2004 2005 TOPLAM TOPLAM MAKALE - 1 3 5 Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI ATIF SAYISI KİTAP KİTAP BÖLÜMÜ BİLDİRİ 2 11 6 Sözlü Poster 4 BİLİMSEL ETKİNLİKLER 10 BİLİMSEL ÖDÜLLER

10 Öğretim üyesi sayısı (A)
Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim üyesi sayısı (A) ulusal uluslararası SCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) - 2001 2002 1 2003 2004 2 3 1.5 2005 4 0.25

11 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı
2001 2002 2003 2004 2005 T D BAP - 1 Toplam T: Tamamlanmış D: Devam eden

12 2.1.4. Paydaşlar . Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel ortak
Stratejik ortak Akademik personel X İdari personel Öğrenciler Şehir ve Bölge Planlama Böl. Endüstriyel Tasarım Böl. Me.Ü Restorasyon Koruma Merkezi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi Rektörlük Mimarlar Odası .

13 2.2 GZFT Analizi (SWOT Analizi)
Mimarlık Bölümü’nün güçlü ve zayıf yanları, ve bölümde sürdürülen eğitimin içerdiği fırsatlar ve tehditler (sınırlar) ders programı, öğretim metotları, akademik personel iş yükü ve altyapı ve kaynaklar olmak üzere dört başlık altında özetlenebilir. Ders Programı Mimarlık Bölümü ders programının tasarım ağırlıklı olup, disiplinler-arası tasarım eğitimi üzerine kurulmuş olması, mimari tasarım ders saatlerinin haftada 3 gün 15 saat olması, programın güçlü yanı olarak tespit edilmiştir. Akademik personel bulma konusundaki sınırlar, günümüzde bazı teorik derslerin uzmanlar tarafından verilememesine ve seçmeli derslerin açılamamasına sebep olmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında gelişmiş üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdüren kadromuz, programın yakın gelecekte tam kapasiteyle çalışabilmesi için fırsat olarak görülmektedir. Ders programını yürütürken faydalanılan kaynaklardan Internet ve bilgisayar donanımı güçlü yönümüzü, mimari görsel arşivin olmaması zayıf, kütüphanede mimarlık mesleğine ilişkin süreli yayın, kitap sayısı ve Türkçe referans kitaplarının niteliği sınırlar olarak tespit edildi. Ders programındaki hedefler ise, fakültenin temel yapısı; tasarım ağırlıklı disiplinler-arası programın esnekliğinin, Hareketlilik ve Avrupa Transfer Sistemine uyumlu olabileceği güçlü hedef ve gelecek için bir fırsat olduğu kanısına varıldı. Akademik kadro oluşumundaki sınırların gelecekte birer tehdit olabileceği öngörülmektedir.

14 Öğretim Metotları Mimarlık eğitiminde, geleneksel bir öğretim metodu olan usta-çırak ilişkisiyle bire-bir eğitimin sürdürüldüğü bölümümüzde, eleştirme yöntemiyle bilgi aktarma yönteminin uygulanması, öğrenci-öğretim elemanı sayısının yeterliliği, öğretme metotları açısından güçlü yönler olarak tespit edildi. Öğretim araçlarından; seminer/panel düzenlenmesi, kitap, kaynakça temini açısından zayıf, kaynağa ulaşmada yönlendirme yönteminin bir fırsat ve bilgi aktarımında mimari alanda örnek gösterme yönteminin gerekli, fakat merkezlerin uzağında olmanın bir sınır olduğu ortak görüşüne varıldı. Öğrenci sayısının azlığı (her yıl 27 öğrenci) ve öğretim elemanlarının, derslerin dışında zaman-sınırsız kritik verme imkanlarına sahip olmaları öğrencinin gelişimi için güçlü bir yönümüzdür. Buna karşılık öğrencinin jürilerde ve notların ilan edilmesi sırasında deşifre olması, yöntem içinde zayıf bir yan olarak ortaya çıkmaktadır. Fakülte kadrosunun farklı eğitim sistemleri içinde yetişmelerinin öğretim yöntemi çeşitliliği yaratacağı ve yayılmakta olan bilgisayar ortamında etkileşerek öğretim yöntemlerinin birer fırsat olduğu kabul edildi. Öğrencilerin kültürel farklılıkların zenginlik yaratacağı beklenirken, grup çalışmasında uyumsuzluklar yaşamaları bir sınır olarak değerlendirildi.

15 2.2.3. Akademik Personel İş Yükü
Eğitim konusunda, ders hazırlama, verme ve ölçme işlerinde öğretim elemanlarına düşen iş yükünün dengeli olduğu ve yeterli zaman ayrılabildiği yönünde güçlü yan olarak tespit edildi. Konuların öğrenci tarafından kavranması ve projelerin takibi konusunda mesai dışı ek zaman harcanması gereği zayıf yanlardan biri olarak belirlendi. İş yükü dağılımında ve eğitim ve öğretim performansının iyileştirilmesi konusunda yetişen kadromuzun bir fırsat olması ve bu sayede Yüksek Lisans programlarının açılabilmesi fırsatlardan bir diğeri olarak değerlendirildi. Yeterli kadromuz olduğunda, diğer üniversiteler ile iletişimin geliştirilebilmesi ise bir diğer fırsat. Öğretim elemanı eksikliği ve farklı bölümlerde ders veren elemanların ders için diğer binalara gitmesi iş yükünü arttıran bir sınır olduğu eklendi. Araştırma ve Geliştirme konusunda, Restorasyon, Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezlerinin sahip olduğu uzman kadro mimarlık fakültesinin ve bölümlerinin güçlü yönlerinden birini oluşturuyor. Bu merkezlerde yapılacak projelerin yürütücü elemanların bulunması iş yükünün dengeli dağılımını sağlıyor. AB Ar-Ge Projeleri programları fırsat olarak değerlendirilirken, üniversitenin ar-ge için bütçesinin sınırlı olması/olmaması ve dış kaynaklardan sağlanması iş yükünü arttıran bir unsur olarak görülüyor.

16 Projelere katılacak deneyimli personel eksikliği de iş yükünü arttıran diğer bir unsur olarak görünüyor. Döner sermaye üzerinden yapılan projelerdeki yüksek oranlardaki kesintiler emeğin karşılığını alamama ve iş yükünü arttıran bir sınır olarak kabul ediliyor. İdari Görevler, yeni kurulmuş bir bölümün idari personelinin kuruluştan bu yana deneyim kazanması bürokratik iş yükünü azaltıyor. Bölümde az sayıda eleman olması idari görevlerdeki iş yükünü arttırmıyor. Bu konular güçlü yanımız olarak değerlendirildi. Bilgi işlem ve donanımların bakım onarım işlerinin takibini yapacak teknik eleman olmaması, bir sorun çıktığında çözüm için zaman ve emek kaybına sebep oluyor. Bir akademik personel üzerinde birden fazla idari görev olması iş yükünü arttıran bir diğer unsur. Altyapı ve Kaynaklar Bölüm altyapı ve kaynakları, üniversitede diğer bölümlerle karşılaştırıldığında en güçlü yönümüzün teknik donanımın yeterli, öğretim elemanlarının kullanıma açık olması ve her elemanın masasında bilgisayarının olması. Zayıf yönler ise, mekan, donanım ve servis eksiklikleri ( maket atölyesi, bilgisayar laboratuarı, öğrenciler için depolama elemanları) olarak tespit edilmiştir. Sınırlar ise kütüphanenin yetersizliği, arşiv olanakları (görsel, maket, proje, vs.) gezi için bütçe, araç ve akademik personelin yurtdışı etkinliklere katılımını destekleyecek bütçenin bulunmaması sınırlar olarak belirlendi.

17 2.3 Varsayımlar Mimarlık Bölümü yılları arası dönem beş yıllık stratejik planı hazırlanırken iki temel varsayım yapılmıştır. Bunlar: 1. Çiftlikköy Kampusu’nda yer alacak olan Mimarlık Fakültesi binasının tamamlanması 2. Bölümümüz araştırma görevlilerinden çeşitli yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde halen lisansüstü eğitimlerini sürdürenlerin eğitimlerini tamamlayarak göreve başlamaları

18 3.1. Mimarlık Bölümü’nün Misyonu
3. STRATEJİK PLAN 3.1. Mimarlık Bölümü’nün Misyonu " Mimarlık için sınırları fırsatlara dönüştürmek " Mimarlık eğitiminin kalitesini arttırarak sürdürmek için, yerel ve ulusal kültür birikimi ve değerlerini çağdaş ve evrensel bir seviyede güncellemek ve eğitime yansıtmak. Öncelikle Mersin ve Çukurova Bölgesinde mimari ihtiyaçları, sorunları tespit etmek. Bu konuda farkındalığı yaymak. Sorunlar ve ihtiyaçlar için bilimsel çözümler üretme yetilerini geliştirebilecek tasarım-merkezli bir eğitim programı yürütmek. Mimar adaylarının yetilerini geliştirirken beslenecekleri, bölüme ait özgün bir mimarlık dili ve kültürü yaratmak. Bu kültürü ve dili, üniversitede, kentte gelenekselleştirmek. Alanlarında yetkin akademisyen ve mimarların, Mersin Mimarlık Bölümü’ne katılmaları ve ekip ruhunu güçlendirmek için fırsatlar yaratmak. Akademik kadronun, araştırma ve geliştirme projeleri üretmeleri için motivasyon, destek, fırsat ve kaynaklar yaratmak. Varolan fırsatları değerlendirerek somut sonuçlar üretmek.

19 3.2. Mimarlık Bölümü’nün Vizyonu
" Mimarlık için üretirken sorun çözücü olmak " Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü olarak kentte ve bölgede mimarlık alanında eğitim hizmeti vermek. Yerel ve ulusal mimarlıkta, tasarım değeri yüksek yapıların çoğalması için insan yetiştirmek. Bu değerleri uluslararası alanda yayabilmek. Mezun mimar adaylarının uluslar-arası alanda tercih edilmelerini sağlamak. Mimarlığın temel konularında bilgili, becerikli ve yaratıcılıklarını kullanabilen, analitik ve akılcı düşünebilen meslek insanları geliştirmek. Mezun mimarlarımızın, ulusal ve uluslararası mimarlıkta başarılı birer sorun çözücü olmalarını önemsemek. Mimarlığın alt disiplinlerinde uzmanlaşmış, evrensel ve olumlu düşünebilen, yerel ve evrensel sorunlara duyarlı, çalışkan, takım çalışmasında üretken bir akademik kadro oluşturmak ve çalışmaları için desteklemek. Mimarlık alanında, evrensel bir bakış açısıyla, yerel ve ulusal konulara odaklanmış, araştırma ve geliştirme projeleri üretmek ve uygulamak.

20 3.3. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 3.3.1.Amaçlar
" Özgün ve özel bir mimarlık bölümü olmak " Nicelikten önce niteliği önemseyen bir mimarlık eğitimi anlayışını benimsemek ve gerçekleştirmek. Sıradan bir mimarlık bölümü olmamak. Bütünü algılayabilen, kapsamlı ve uzun erimli düşünebilen meslek insanları yetiştirmek. Özgün mimarlık ürünlerinin yaratımı için gençleri yetiştirmek ve bilinçlendirmek. Bağımsız düşünebilen yaratıcı bireylerin yetişmesi için çaba harcamak. Bölümü, akademik kadroyu ve donanımları bu yönde kurmak ve geliştirmek. Hür ve özgün bireylerden oluşan bir akademik kadronun oluşumunda, özgür bir zihniyete sahip yönetim biçimini benimsemek ve yürütmek. Eğitim alanında birlikte ve sağlıklı üretim için ekip ruhu yaratmak. Çalışanlara çağdaş bir çalışma ortamı ve teknolojinin gerisinde kalmayan donanımlar sağlamak. Araştırma ve geliştirme projelerinin sonuç ürünlerinde yüksek kaliteyi yakalayabilmek için açık fikirli, yenilikçi ve yaratıcı olmak. Hayal edebilmek.

21 Hedefler Mimarlık Bölümü’nün öncelikli hedefi, özgün bir mimarlık bölümü olma amacına uygun biçimde programında yer alan tüm bölüm derslerini kendi kadrolarıyla verebilir duruma gelmektir. İkinci bir hedef, bölüm içinde gerek bilimsel bilgi üretimine gerekse yeni öğretim kadrolarının yetişmesine katkı sağlayacak olan bir yüksek lisans programının açılmasıdır. Bu hedeflerin önümüzdeki beş yıllık dönem sonuna kadar gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

22 4. Faaliyetler 4.1. Mimarlık Bölümü mensubu olup halen lisansüstü eğitimlerini çeşitli kurumlarda sürdüren kadroların göreve başlamaları halinde bile uzman eksikliği hissedilecek olan “temel tasarım” ve “yapı teknolojisi” alanlarında yeni öğretim elemanı alınması 4.2. Nitelikli bir eğitim ve bunun ürünü olarak donanımlı mezunlar yetiştirilmesi amacına uygun olarak, öğrencilerin Türkiye’deki mimarlık kültürüne ve ulusal ölçekli mimarlık eğitimi ortamına entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla; Yılda bir öğrenci gezisi düzenlenmesi Öğrenci yarışmalarına ağırlık verilmesi 4.3. Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün bölgemizde süren mimari üretim sürecine katkı vermesi ve nitelikli ürünlerle yapı üretim sürecine örnek teşkil etmesi için döner sermaye projelerinin önemsenmesi 4.4. Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün konferans, sempozyum, kongre vb. organizasyonlar düzenlemesi veya bu gibi organizasyonlara ortaklık yapmasıdır.

23 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki projeksiyonlar bölüm 2.1.2’deki tablolara dayanılarak hazırlanmıştır. 5.1. Eğitim Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının ortalama 6’yı geçmeyecektir. Öğrenci geri bildirimleri yoluyla saptanacak öğrenci memnuniyetinin en az %80 olmalıdır. Öğretim elemanı başına düşen ders yükü tasarım dersi verenler için haftalık 20 saati (1 stüdyo dersi ve 1 teorik ders), diğerleri için haftalık 9 saati (3 teorik ders) geçmemelidir. 5.2. Araştırma Öğretim elemanı başına düşen yıllık ortalama yayın sayısı en az 1.00 olmalıdır. Öğretim elemanı başına düşen yıllık ortalama bildiri sayısı en az 1.00 olmalıdır. Mimarlık bölümü en az yılda bir bilimsel toplantı (konferans, sempozyum, çalıştay vb.) organizasyonu içinde yer almalıdır.


"Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları