Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM
Prof.Dr.Zeynep İnce İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

2 PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömoni Pnömotoraks DAHA ENDER Hipoplazi
Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu

3 EKSTRAPULMONER NEDENLER
VASKÜLER METABOLİK NÖROMÜSKÜLER Konjenital kalp Hipoglisemi Beyin ödemi PPH Hipotermi Kanama Anemi Asidoz Kas/spinal kord Polisitemi hastalıkları Hipovolemi

4 “OLMAZSA OLMAZ” LAR ÖYKÜ VE FİZİK MUAYENE:
LABORATUAR: AKCİĞER GRAFİSİ KAN GAZLARI HEMATOKRİT KAN ŞEKERİ

5 B.Ç erkek bebek Doğum tartısı 3510 g, 40 haftalık Anne 34 y, G2 P2
Membran rüptür zamanı 25 st + uzamış eylem  seksiyo ile doğum Apgar ? Doğumdan hemen sonra taşipne , dispne Dört saatlik sevk

6 Fizik muayene: Laboratuar: Genel durumu iyi, siyanozu yok
Isı: 36.4C, SS: 40/dk, KTA:138/dk Skrotum hiperpigmente Laboratuar: Hematokrit: % 54 Kan şekeri: 50 mg/dl Kan gazı. pH: pCO2: 40 mmHg HCO3: 20 mEq/l BE: mEq/l Oksijen satürasyonu: %97 (hava soluyor)

7

8 Ek yapılanlar İnfeksiyon göstergeleri: Normal 17-OH progesteron düzeyi

9 Acil girişimler Yok ! Gözlendi ve beslendi !

10 Tanı: Minimal respiratuar hastalık
Term > preterm Ortalama 4 saat devam eden geçici solunum sıkıntısı (inleme, taşipne, hafif çekilmeler) Etiyoloji: hipotermi, hafif asidoz, hafif asfiksi ? Kan gazı, akciğer grafisi, kan sayımı, kan şekeri N Tanı genellikle retrospektif Çoğunluk 12. saatte asemptomatik

11 B.M erkek bebek Doğum tartısı 2910 g, 37 haftalık Anne 22 y, G1 P1
US  40 haftalık  elektif sezaryen Apgar skoru ? Postnatal 1. st inleme, taşipne, siyanoz EKO  Persistan Pulmoner Hipertansiyon ? Sekiz saatlik sevk

12 Fizik muayene: Laboratuar: Huzursuz
Hafif çekilmeler, perioral siyanoz (+) SS: 80/dk, solunum sesleri normal KTA: 128/dk, 2/6 sistolik üfürüm Laboratuar: Hematokrit: % 50 Kan şekeri: 68 mg/dl Kan gazı: pH: pCO2: 45 mmHg HCO3: 22.8 mEq/l, BE: -3.2 mEq/l Oksijen satürasyonu: % 95 (“hood” ile oksijen)

13

14 Ek yapılanlar İnfeksiyon göstergeleri : özellik yok Hemokültür
Ekokardiyografi: Patent foramen ovale

15 Acil girişimler Kısıtlı sıvı “Hood” ile O2 Antibiyotik

16 Tanı: Yenidoğanın geçici taşipnesi
Term > preterm, seksiyo, erkek Başlangıç < 6st Sıklıkla izole taşipne ( /dk) Minimal siyanoz, çekilmeler ender Göğüs ön-arka çapında artış, periferik ödem Grafide: Havalanma , perihiler vasküler gölgelerde , interlober septumda ödem Genellikle 3 günde iyileşme Komplikasyon: hava kaçakları

17 İzlem sırasında: Yatışının 2.saatinde çekilmelerde artma
Oksijen satürasyonunda düşme Kan gazı:pH: pCO2:58.4 mmHg HCO3:26.4 mEq/l BE:-2.7mEq/l  CPAP CPAP’a alınışının 4.saatinde oksijen satürasyonunda ani düşme  Entübasyon

18

19 Tanı: Pnömotoraks Spontan /PBV, MAS, TTN ’ ye ikincil
Ani gelişen solunum sıkıntısı-siyanoz Solunum seslerinin azalması Kalp tepe atımının yer değiştirmesi Dolaşım bozukluğu- Şok Grafide: Küçük Pn: havalanma farkı Büyük Pn: akciğer kollabe

20 F.E erkek bebek Doğum tartısı 3485 g, 39 haftalık Anne 26 y, G2 P2
Postnatal adaptasyon: özellik yok Onsekiz günlük: 2 günden beri öksürük, sık nefes alma, emmede azalma

21 Fizik muayene: Laboratuar: Genel durumu orta, huzursuz
Isı: 37.2C, SS:78/dk KTA:160/dk Burun tıkalı Çekilmeler, krepitan raller Laboratuar: Hematokrit: % 41 Kan şekeri: 82 mg/dl Kan gazı: pH:7.40 pCO2:42 mmHg HCO3: 26 mEq/l Oksijen satürasyonu: % 93 (maske ile O2 )

22

23 Ek yapılanlar İnfeksiyon göstergeleri: Normal Hemokültür
Nazofaringeal sekresyonda viral antijenler

24 Acil girişimler Oksijen Antibiyotik ??? “Pulse oksimetri” ile izlem

25 Tanı: RSV pnömonisi Neonatal pnömoni: Term/ pretermde
Konjenital/ Erken (< 48st)/ Geç (> 48st) Noninfektif akciğer patolojilerinden ayırım güç RSV pnömonisi: Preterm ve BPD’de risk yüksek Apne, öksürük, hışıltı, siyanoz, burun akıntısı, solunum yetersizliği Destek tedavi

26 B.T kız bebek Doğum tartısı 2550 g, 38 haftalık Anne 44 y, G4 P4
Normal spontan doğum, Apgar 7/9 Doğumdan hemen sonra inleme, taşipne Eko: PDA  SSK’ya sevk (40 saatlik) Metabolik asidoz  İTF’ye sevk (58 saatlik)

27 Fizik muayene Laboratuar: Genel durumu kötü, hipotonik
Isı: 36.4C SS: 68/dk KTA: 138/dk Yüzeyel çekilmeler , 1/6 sistolik üfürüm Laboratuar: Hematokrit: % 47 Kan şekeri: 57 mg/dl Kan gazı: pH: pCO2: 23 mmHg HCO3 : 7mEq/l BE: -23 mEq/l Oksijen satürasyonu: % 94

28

29 Ek yapılanlar İnfeksiyon göstergeleri: Lökosit , CRP N, Yayma N
Hemokültür Eko tekrarı: küçük PDA Metabolik incelemeler (idrar ve kan )

30 Acil girişimler Bikarbonatlı sıvı Antibiyotik Destek tedavi

31 Tanı Pirüvat karboksilaz eksikliği Stafilokok sepsisi

32 Solunum sıkıntısı nedeni olarak doğumsal metabolizma hastalıkları
Term> Preterm Pozitif aile öyküsü /açıklanamayan yenidoğan ölümü Akciğer hastalığı bulgusu yok, taşipne nedeni asidemi Başlangıç sıklıkla > 6st Kan gazları: pH , pO2 N, pCO2  Akciğer grafisi normal Kesin tanı, metabolik incelemeler ile Yenidoğanda çeşitli semptomların olası nedeni olarak DMH mutlaka akılda tutulmalı !

33 B.S erkek bebek Doğum tartısı 3330 g, 41 haftalık
Anne 25 yaşında, G2 P2 Postnatal adaptasyonda özellik yok 2 günlük “sağlıklı” olarak taburcu 2.5 günlük sık nefes alma, huzursuzluk yeniden hastaneye yatış: sepsis ? Aynı gün sevk

34 Fizik muayene: Laboratuar: Genel durum kötü, siyanoz hafif , A: 37C
Ön fontanel 4X4, arka fontanel 1X1 cm açık SS: 80/dk , çekilmeler, krepitan raller KTA:170/dk, 2/6 sistolik üfürüm, sırta yayılıyor nabızlar zayıf Hepatomegali (4cm) Laboratuar: Hematokrit: %40 Kan şekeri: 177mg/dl Kan gazı: pH: 7.28 pCO2 :47 mmHg HCO3 :18.7 mEq/l O2 satürasyonu % 80

35

36 Ek yapılanlar İnfeksiyon göstergeleri: Kan sayımı normal, CRP 
Hemokültür Ekokardiyografi Tiroid fonksiyon testleri

37 Acil girişimler Kısıtlı sıvı Diüretik Antibiyotik Dobutamin
PGE infüzyonu

38 Tanı Aort koarktasyonu +VSD Konjestif kalp yetersizliği

39 Konjenital kalp hastalığı
Term > preterm Üfürüm, kardiyomegali, kalp yetersizliği bulguları, siyanoz, sadece ”taşipne” Başlangıç sıklıkla > 6 saat Kan gazları: pCO2 N/, siyanotikse pO2  Akciğer grafisi: yardımcı olabilir veya tanısal > 6 st özellikle > 24 st bebeklerde düşünülmeli Ekokardiyografi tanı koydurucu

40 B.B erkek bebek Doğum tartısı 3230 g, 39 haftalık
Anne 26 yaşında, G2 P2, 1 akrabalık EMR (72 st) + mekonyumlu amniyotik sıvı  acil sezaryen Apgar ? Entübasyon-ventilasyon 2 saatlik sevk

41 Fizik muayene: Laboratuar: Genel durumu kötü, entübe (2.5 No tüple !)
Isı: 34.7C, KTA: 144/dk, siyanoze Çekilmeler, kaba raller Laboratuar: Hematokrit: %46 Kan şekeri: 164 mg/dl Kan gazı pH: 6.95, pCO2 :135 mmHg, HCO3:18.3 mEq/l, BE: -8.1mEq/l Oksijen satürasyonu: %70-78

42

43 Ek yapılanlar İnfeksiyon göstergeleri: Lökositoz, CRP Hemokültür
ALT, AST: normal Üre, kreatinin  Kalsiyum 

44 Acil girişimler Ventilasyon:
Tüp değişikliği, özel ventilatör ayarları, sürfaktan, sedasyon Antibiyotik Kısıtlı sıvı Destek tedavi

45 Tanılar Mekonyum aspirasyon sendromu Perinatal asfiksi
Erken sepsis (alfa-hem.strep) Hipokalsemi

46 Mekonyum aspirasyon sendromu
Term/postterm Mekonyumla boyanma Başlangıç <6 st Göğüs ön-arka çapında artma Taşipne, dispne, siyanoz, raller Grafide: yama şeklinde infiltrasyon PPH, hava kaçakları, infeksiyon sık Önlemede doğum odasında uygun resusitasyon çok önemli !

47 B.T erkek bebek Doğum tartısı 2330 g, 39 haftalık
Anne 27 yaşında G1 P1 Preeklampsi  sezaryen Apgar ? Doğumdan 2 saat sonra solunum sıkıntısı 4.5 saatlik sevk

48 Fizik muayene: Laboratuar Genel durumu orta, pletorik, siyanotik ?
Isı: 34.6C, SS: 66/dk, KTA:145/dk İnleme, çekilmeler Laboratuar Hematokrit (kapiller): % 75 Kan şekeri: 30 mg/dl Kan gazı: pH: 7.26 pCO2: 28 mmHg HCO3: 12.4 mEq/l BE: mEq/l Oksijen satürasyonu: % 93

49

50 Acil girişimler Isıtma i.v glukoz ve bikarbonat perfüzyonu
Venöz hematokrit tayini: % 70 Parsiyel kan değişimi

51 Tanılar SGA Polisitemi Hipoglisemi Hipotermi Metabolik asidoz

52 SONUÇ ?? Yenidoğanda solunum sıkıntısını, “Tanımak” kolay :
Taşipne, dispne, siyanoz.... “Tanı koymak” güç : Nedenler çok çeşitli ! Sistematik ve acil yaklaşım önemli Zamanında, hızlı ve uygun transport hayat kurtarıcı !


"SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları