Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye’de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi 28 Haziran 2012 ÇED İ zin ve Denetim Genel Müdürlü ğ ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye’de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi 28 Haziran 2012 ÇED İ zin ve Denetim Genel Müdürlü ğ ü."— Sunum transkripti:

1 Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye’de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi 28 Haziran 2012 ÇED İ zin ve Denetim Genel Müdürlü ğ ü İ zin ve Lisans Dairesi Ba ş kanlı ğ ı Entegre Çevre İ zin Ş ube Müdürlü ğ ü

2 GEREKÇE AB üyelik sürecinde 21 Aralık 2009 tarihinde müzakerelere açılan“Çevre Faslı”nda; Sanayi kaynaklı kirlili ğ in kontrolü, azaltılması, önlenmesi için hazırlanmı ş olan en kapsamlı AB direktifleri için müzakere edilecek geçi ş döneminin sa ğ lıklı olarak belirlenmesi

3 MÜZAKERE SÜREC İ VE UYGULAMA TAKV İ M İ Uyumlaştırma (Sanayi işletmeleri için Avrupa Birliğinde uygulanan entegre izin sistemin Türkiye’de uygulanmasına esas mevzuatın oluşturulması ) 2012 Entegre izin sistemine geçiş2015 Türkiye’de entegre izin sisteminin tam uygulanması2018 * (*)”AB Çevre Faslı Açılış Kriterinin” karşılanmasına yönelik hazırlanan Kapsamlı strateji Belgesinde yer alan tarih

4 KAPSAM Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC- 96/61/EC), (2008/1/EC) direktifi ve Endüstriyel Emisyonlar (IED-2010/75/EC) Direktifi Uyumla ş tırılması ve Uygulanması Çalı ş maları;

5 AMAÇ Çevrenin bütün olarak korunması için; entegre kirlilik önleme ve kontrol sistemi olu ş turarak hava, su ve topra ğ a yönelik sanayi kaynaklı emisyonları önlemek veya önlenemedi ğ i durumlarda azaltmak ve atık olu ş umunu azaltmak

6 Proje Bile ş enleri E ş le ş tirme Projesi (TR 08 IB EN 03) Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/129470/D/SER/TR)

7 PROJE AKT İ V İ TELER İ E ş le ş tirme Bile ş en Entegre çevre izni için kurumsal yapı önerisi hazırlanması Gerekli olan teknik, kurumsal ve finansal kaynakların belirlenmesi AB mevzuatı ile uyumla ş tırma çalı ş ması (yeni yönetmelik hazırlanması) Kapasite geli ş tirme: Rehber dokümanlar hazırlanması ve 4 pilot sektörde e ğ itim Teknik Yardım Bile ş eni Entegre çevre iznine tabi tesis envanterinin olu ş turulması, “Düzenleyici Etki Analizi” çalı ş malarının yapılması, İ lgili taraflar arasında bilgi payla ş ımının yaygınla ş tırılması çalı ş malarının yapılması, Entegre çevre izni uygulanması konusunda e ğ iticilerin e ğ itimi ( İ zin, ba ş vuru, raporlama, de ğ erlendirme prosedürü esas alınarak)

8 SONUÇ Sanayi kaynaklı kirlili ğ in kontrolü, azaltılması, önlenmesi için hazırlanmı ş olan direktiflerin uyumla ş tırılması ve uygulanmasına yönelik Projemizin yürütülmesi, sonuçlarının sürdürülebilir olması, ilgili tüm tarafların deste ğ i olmadan mümkün de ğ ildir.

9 Te ş ekkür ederiz ece.tok@csb.gov.tr saziye.savas@csb.gov.tr ozlem.gulay@csb.gov.tr pelin.basarisoy@csb.gov.tr onder.gurpinar@csb.gov.tr

10 Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir. IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı Tanıtım Toplantısı Iain Maclean Proje Ekip Lideri 28 Haziran 2012 Ankara Sheraton Hotel

11 Projenin Kapsamı Süresi: 2 Yıl Mayıs 2012 ile Nisan 2014 Arasındaki Dönem Maliyet 950,000.00 € Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

12 Projenin Ekibi Ekip Lideri - Iain Maclean DEA Uzmanı - Falko Sellner Eğitim Uzmanı - Marek Wasilewski Bilgi İşlem Uzmanı – Onur Mat Ofis Yöneticisi – Gözde Vardar-Smith Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

13 Projenin Amacı Türkiye’de Bilgi teknolojisi araçlarını kullanarak paydaşlar arasında iletişimin arttırılması yoluyla Entegre Çevre iznine tabi tesisler entegre çevre izin verme sisteminin uygulanabilmesi amacıyla idari, yasal ve teknik yapı reformunu gerçekleştirmek için çerçeve koşulların oluşturulmasına yardımcı olmak, Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü uygulamalarının Düzenleyici Etki Değerlendirmesini yapmak, Türkiye’de Entegre Çevre iznine tabi tesisler envanterinin oluşturulması, ve Türk uzmanlar ve paydaşların eğitilmesi yoluyla DEA ve IPPC uygulamasının kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

14 Projenin Sonuçları Bilişim Teknolojisi Araçları Kullanılarak Paydaşlar Arasında İletişimin Geliştirilmesi Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü uygulamalarının Düzenleyici Etki Değerlendirmesi Entegre Çevre İznine Tabi Tesislerin Envanteri DEA ve IPPC’de Kapasite Geliştirme Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

15 IPPC Envanteri Entegre Çevre İznine Tabi Tesisleri belirlemek için anket formu hazırlanması Haziran/Temmuz aylarında endüstri sektör gruplarıyla birlikte çalışılması Haziran/Ağustos’ta taslak envanterin hazırlanması Eylül’de illerle birlikte çalışma Eylül’de seçilen illerin ziyaret edilmesi Ekim’de envanterin tamamlanması Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

16 Kapasite Geliştirme 2013’ün 2inci üç aylık döneminde Türk IPPC Uzmanlarının 2013’ün 3/4üncü üç aylık döneminde Türk IPPC Eğiticilerinin IPPC Uygulama Eğitimi Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

17 İşbirliği Teşekkürler… Hepiniz ile yakın çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

18 IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı Tanıtım Toplantısı Falko Josef Sellner Düzenleyici Etki Analisti 28 Haziran 2012 Ankara Sheraton Hotel Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

19 Giriş İş Tanımları ve Çıktılar Metodoloji Çalışma Planı Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

20 İş Tanımları Çıktılar DEA Raporu DEA Metodoloji Raporu (DEA Raporunun Bir Bölümü) DEA Hazırlama Kılavuzu Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

21 İş Tanımları Genel Koşullar Veri Toplama (Faaliyet 1) Mevcut Raporlar Hakkında Bilgi Edinme ve İnceleme Başlangıç Raporunda Kapsamlı Metodoloji Önerisi (yorum gerekiyor). İş Tanımları Koşulları Paydaşlarla Danışma Mali ve Sosyal Etki Analizi Farklı Senaryolar Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

22 İş Tanımları Özel Koşullar Tesisler Hakkında Bilgi Genel Uygunluk Seviyesi (Yeterli Tesisler) İşletmecilerin ve İdarenin Masrafları Faydalar Twinning (Eşleştirme) Projesi ile İşbirliği Diğer İlgili Projelerin Değerlendirilmesi Bakanlık ile Yakın İşbirliği Çalışma Toplantısı Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

23 Önerilen Metodoloji Bölüm 1: Temel Değerlendirme Kapsam Alanı Hedeflerin ve Alt Hedeflerin Tanımı Uygulanabilir İlkeler (Maliyet Küçültme, Bilgi Temini, Gizlilik, vs) Kapsanan Tesislerle İlgili Bilgi Tesislerin Uygunluğunun Genel Seviyesi Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

24 Önerilen Metodoloji Bölüm 2: Maliyet Fayda Analizi Her Bir Tesisin Kaydı Problemin Tanımı (Sektör Başına) Seçenekler: İşletmeciler İçin Seçeneklerin Tanımlanması (Zaman, Kapsam, Metotlar, vs.) İdare İçin Seçeneklerin Tanımlanması (Düzenlenmeyen, Ortak Düzenlenen, Kendinden Düzenlenen ve Doğrudan Düzenlenen) Maliyetler: Her seçenek için işletmeciler tarafından karşılanacak maliyetler (etki miktarının ölçümü) Her seçenek için resmi idare tarafından karşılanacak maliyetler (etki miktarının ölçümü) Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

25 Önerilen Metodoloji Faydalar Artan (Endüstriyel) Verimlilik Azalan Kaynak Kullanımı Sağlık Ekosistem, Tarımsal Verimlilik ve Fiziksel Çevre; Bölüm 3: Mali Özet Sektörlere Göre Mali Gereklilikler Sektörlere Göre Finansman Seçenekleri Sektörlere Göre Önemli Faydalar Bölüm 4: Tavsiyeler Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

26 Çalışma Planı IR Bilgi edinme, raporların incelenmesi, çıktılar, vs. İşbirliği çerçevesi (Twinning Projesi, Bakanlık, vs.) Kapsamlı DEA metodolojisinin önerilmesi; 6 m Veri toplama sonu; Yapılan ziyaretler (danışılan esas paydaşlar); Tesislerin listesi ve ilk değerlendirmeler; 12 m DEA'nın teslimi (taslak); DEA'nın sonuçlandırılması; Çalışma toplantısı ve ana ilkeler. Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

27 Çalışma Planı Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından eş finanse edilmektedir.

28 Teşekkürler… Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

29 IPPC (EKÖK) - “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol” Teknik Yardımı Proje Web Sitesi ve IPPC Envanter Veri Tabanı Onur Mat Bilgi İşlem Uzmanı 28 Haziran 2012 Ankara Sheraton Hotel Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

30 Proje Web Sitesi IPPC anlayışını geliştirmek İlgili taraflar arasında sürekli iletişim Hedef kitle Tesis/ firma temsilcileri Çevre profesyonelleri Medya Kamu sektörü uzmanları Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

31 Web Sitesinin İçeriği IPPC kılavuz dokümanları Proje doküman ve raporları Haberler, faaliyetler ve duyurular Sık sorulan sorular ve ziyaretçi soruları IPPC Anketi İletişim bilgileri Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

32 Web Sitesinin Yönetimi Yetki dahilinde erişim (Bakanlık ve proje personeli) Kullanıcı yönetimi Kullanıcılar, gruplar ve rollerin tanımlanması İçerik yönetimi Proje dokümanları ve raporları Haberler ve duyurular Bağlantılar Sık sorulan sorular Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

33 Envanter Veri Tabanı Her tesis için Tek tanıtıcı anahtar Faaliyet sınıflandırma bilgisi IPPC ve varsa önceki sınıflandırmalar Adres ve iletişim bilgileri Kapasite (faaliyete bağlı çözüm) Editoryal tanımlayıcı veri Onay ve IPPC statüsü Uzman Yorumları Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

34 Veri Tabanı Yönetimi Kimlik doğrulama ve yetkilendirme Kullanıcı grupları, rolleri ve izinleri Bakanlık personeli Proje uzmanları İl Müdürlüğü personeli (sınırlı bölgesel erişim) Envanter veritabanı yönetimi Toplu veri aktarım işlevleri Elle müdahale olanakları Sorgulama ve raporlama özellikleri Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

35 Teşekkürler… Bu proje Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Tarafından finanse edilmektedir.

36 Eşleştirme Projesi  4 hedef: 4. Kapasite geliştirme: destek materyaller & 4 sektörde eğitim 1.Entegre çevre izni & izin kurumsal yapı önerisi 2. Bu alanda AB mevzuatı ile uyumlaştırma çalışması (yeni yönetmelik) 3. Gerekli olan teknik, kurumsal & finansal kaynakların belirlenmesi  2.5 yıl, Ocak ’11 – Haziran ’13, Bütçesi: 1.425 milyon Avro

37 Twinning project - TR/2008/IB/EN/03 Faaliyetler & Takvim Eşleştirme Projesi Açılış İspanya& Polonya sistemlerinin kıyaslanması + Güncellemek IPPC Eylem Planı Yeni idari yapının tanımlanması + Koordinasyon mekanziması Yönetmeliğin 1. taslağı + İdari prosedür BAT değerlendirme opsiyonu, IPPC – PRTR linkleri Sanayi ve ÇSB için genel kılavuz 4 sektör için eğitimler Yönetmeliğin 2. Taslağı 4 sektör kılavuzu Kaynakların belirlenmesi + İlk izin verme işlemi için strateji Değerlendirme & diğer adımlar + Proje’nin kapanışı

38 Twinning project - TR/2008/IB/EN/03 Faaliyetler & Takvim Şu ana kadarki çıktılar:  İlgili taraflarla bilgilendirme toplantıları ( 03-07-09-11 / 2011, 06/2012 )  Taslak izin prosedürü  ÇŞB yapısı, koordinasyon, sonraki adımlar ile ilgiler öneriler  IPPC-IED Eylem Planı  Görüşe açılan IED 2010/75/EU’nin I. & II: bölümlerini uyumlaştıran yeni yönetmelik taslağı  4 pilot sektor için MET uygulamalarına ilişkin kılavuz hazırlıkları devam ediyor: kömürlü büyük yakma tesisleri, rafineriler, tekstil, demir çelik  İşletmeciler için izin başvurusu ve yetkili merci izin değerlendirme kılavuzları

39 Twinning project - TR/2008/IB/EN/03 Coordination TA & Twinning  DEA yukarıda bahsedilen iki konu ile de ilintilidir  IPPC envanteri şu sebeplerle gerekli: İzin sistemi ve ÇŞB kaynaklarının değerlendirilmesi  Başlangıçta TA ekibine bilgi sağlandı Geçiş dönemi için strateji  Her iki projenin sonuçlarının paylaşıma açılması & farkındalık yaratması

40 Diğer bilgiler Twinning project - TR/2008/IB/EN/03 IED’nin Türkçe versiyonu:  http://www.csb.gov.tr/gm/ced/  Duyurular BREFler: EN: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/referenc e/ TR: http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa/HavaYonetimi/ReferansBelgeler.aspx?sflang=tr


"Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye’de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi 28 Haziran 2012 ÇED İ zin ve Denetim Genel Müdürlü ğ ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları