Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İl Düzeyinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttükleri Faaliyetlerin

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İl Düzeyinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttükleri Faaliyetlerin"— Sunum transkripti:

1 İl Düzeyinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttükleri Faaliyetlerin
İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İl Düzeyinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttükleri Faaliyetlerin Stratejik Plan ve Performans Programlarına Uygunluğuna İlişkin DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YİKOB HİZMET İÇİ EĞİTİMİ Adem YILGIN Strateji Geliştirme ve İç Kontrol Şube Müdür V. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Şube Müdür V. İl Planlama Uzmanı 11 Aralık Antalya

2 Strateji ve Koordinasyon Müdürlükleri
SUNUM PLANI Rehbere İlişkin Genel Bilgiler Rapor Hazırlama Süreci İlgili Bakanlıklara Gönderilecek Rapor Formatı Yapılacak Grup Çalışmasına Yönelik Ön Bilgi YİKOB Strateji ve Koordinasyon Müdürlükleri Hizmet İçi Eğitimi

3 REHBERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Rehberin Amacı ve Kapsamı Bu rehber; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesi gereğince Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından hazırlanacak yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de raporlarda yer verilecektir. Raporlama Usulü ve Süresi Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve kurumların bağlı/ilgili/ilişkili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır..

4 REHBERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Hukuki Dayanak 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 28/A maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (g) bendi,

5 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ

6 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
ADIM 1 Kurum bazında değerlendirmeye tabi tutulacak birimlerin belirlenmesi (Ek 1) İnceleme Kapsamında Yer Almayan Kuruluşlar Adli ve Askeri Teşkilat Büyükşehir Belediyeleri İlçe Belediyeleri Üniversiteler Kalkınma Ajansları

7 KURUM BAZINDA DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULACAK BİRİMLER LİSTESİ
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 1 KURUM BAZINDA DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULACAK BİRİMLER LİSTESİ Bakanlıkların İl Teşkilatları (Örnek: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü vb.) Bakanlıkların Bölge Teşkilatları (Örnek: Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü vb.) Bakanlıkların Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının İl/Bölge Teşkilatları (Örnek: İl Göç Müdürlüğü, PTT Baş Müdürlüğü, TCDD Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi vb. )

8 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
ADIM 2 Bu kurumların bağlı olduğu bakanlık veya ilgili kurumun Stratejik Plan ve Performans Programlarının incelenmesi (Ek 2) Birinci adımda belirlenen ve değerlendirmeye tabi tutulacak kurumların bağlı/ilgili/ilişkili olduğu Bakanlık ve/veya ilgili kurumun, 5018 sayılı kanun kapsamında hazırladıkları stratejik plan ve yılı performans programları göz önünde bulundurularak, ilgili birimin iş ve işlemlerinin bu stratejik plan ve performans programı hedefleri doğrultusunda incelenmesi bu aşamada yapılacaktır

9 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 2
BAKANLIKLAR VEYA DİĞER MERKEZİ İDARE KURULUŞLARININ STRATEJİK PLAN VE YILI PERFORMANS PROGRAMLARI YİKOB tarafından Ek 1 kapsamında belirlenen kurum ve kuruluşların bağlı oldukları Merkez teşkilatlarının stratejik planlarında ve performans programlarında yer alan stratejik amaç ve hedefler ile faaliyet ve bunlara ilişkin performans göstergelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilk olarak, tüm kurum ve kuruluşların plan ve program metinlerinin yer aldığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan adresinden veya Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarından temin edilerek ilgili Plan ve Performans Programları incelenecektir. Plan ve Program Metinlerinin İncelenme Yöntemi Söz konusu metinlerde incelenecek başlıklar ve bilgiler; Stratejik Plan metinlerinde; Stratejik amaçlar Hedefler Performans Programlarında Faaliyetler Performans göstergeleri

10 İncelenen her bir kurum için Ek 3 Formunun doldurulması
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ ADIM 3 İncelenen her bir kurum için Ek 3 Formunun doldurulması İncelenen her bir birim için yapılan iş ve işlemlerin hedeflere uygunluğu yönünde oluşturulacak "Plan ve Program Metinleri Analiz Tablosu" bu aşamada doldurulacaktır.

11 Performans Göstergesi
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 3 BAKANLIK/KURUM …………. Bakanlığı STRATEJİK PLAN …………. Dönemi Stratejik Planı STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Tema (varsa) Stratejik Amaç Hedef Strateji (Varsa) Performans Göstergesi PERFORMANS PROGRAMI …………. Yılı Performans Programı PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER Performans Hedefi Faaliyet TEMA 1. ……… (varsa) Stratejik Amaç 1…………………. Hedef 1.1…….. Performans Hedefi 1……… 2……… Faaliyetler 1………………… 2………………… Performans Göstergeleri Hedef 1.2…….. ……….. ………………… ………………………………….. ………………………………………… Stratejik Amaç 2…………………. Hedef 2.1…….. ……. …………………..

12 Belirlenen kurumlara ilişkin
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ ADIM 4 Belirlenen kurumlara ilişkin yatırımların istenmesi (Ek 4) iş planlarının istenmesi Kurum ve kuruluşlarca EK - 4'deki formata uygun bir şekilde hazırlanan yatırım ve iş planları Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile koordineli olarak raporlanacak ve bu formlarda yılsonu “İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” verileri dikkate alınacaktır.

13 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 4
YILLIK YATIRIM FAALİYETLERİ İCMAL RAPORU ……………………….. İLİ 2014 YILI …………………. MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) Yatırımcı Kuruluş Örneğin: Sağlık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sektörü Eğitim, Sağlık vb. Toplam Proje Sayısı 2014 yılında yürütülen toplam proje Toplam Proje Bedeli (TL) Tüm projelerin proje bedellerinin toplamı PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI 2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi Merkezi İdare tarafından ilgili bütçe tertibinden yollanan ödenek 2014 Yılı İç Kredi Tutarı Kuruluşun projelerde kullanmış olduğu yurt içi kredi tutarı 2014 Yılı Dış Kredi Tutarı Kuruluşun projelerde kullanmış olduğu yurt dışı kredi tutarı 2014 Yılı Öz Kaynak Kuruluşun kendi öz kaynaklarından kullanmış olduğu tutarı 2014 Yıl Hibe Kuruluşa hayırseverler veya hibe programlarından bağışlanan tutar Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) Devam eden yıllara sari projeler için harcanan tutar 2014 Yıl İçi Harcama (TL) 2014 yılı içerisinde yatırımlara harcanan tutar Toplam Harcama (TL) Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı Yıl İçi Harcama Biten Proje Sayısı 2014 yılında bitirilen proje sayısı Devam Eden Proje Sayısı 2014 yılı sonunda devam eden proje sayısı Başlanmamış Proje Sayısı 2014 yılı programında olup başlanmamış proje sayısı (yer teslimi yapılmamış proje başlanmamış iş kapsamında ele alınacaktır) Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Toplam Harcama / Toplam Proje Bedelleri

14 ……………………….. İli ………………………… Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (Tl)
RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 4/a ……………………….. İli ………………………… Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (Tl) Proje Adı Proje Başlama Yılı Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması 2014 Yılı Ödeneği 2014 Yılı Aktarılan Ödenek 2014 Yılı Harcaması Fiziki Gerçekleşme (%) Nakdi Gerçekleşme TOPLAM

15 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 4/b
30/03/2014 Tarihi İtibariyle YİKOB’a Devredilen İş Ve Aktarılan Ödenek İcmal Tablosu …………….. Bakanlığı / İli NO Birimi Başlanmamış Proje Sayısı Başlanmamış Proje Ödenek Toplamı Devam Eden Proje Sayısı Devam Eden Proje Ödenek Toplamı Merkez Saymanlık Hesabına Aktarılan Tutar 1 2 3 TOPLAM 31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu …………….. Bakanlığı / İli NO Birimi 2014 Yılı Toplam Proje Sayısı 2014 Yılı Proje Ödenek Toplamı 2014 Yılı Biten Proje Sayısı 2015 Yılında Devam Eden Proje Sayısı 2015 Yılına Devreden Ödenek Toplamı 1 2 3 TOPLAM

16 RAPOR HAZIRLMA SÜRECİ ADIM 5 Adım 1’de belirlenen kurum/kuruluş tarafından yürütülen yatırım ve faaliyetlerin Ek 3’de YİKOB tarafından hazırlanan formda yer alan hedeflerle uyumunu analiz ederek, her bir faaliyet için değerlendirme raporu tablosu (Ek 5) dolduracaktır. Söz konusu tablolar ilgili kurum/kuruluşlarca YİKOB’a raporlanacaktır.

17 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 5
FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: ……….Bakanlığı ……..Dönemi Stratejik Planı ……….Yılı Performans Programı Stratejik Amaç ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hedef – Performans Hedefi Performans Göstergesi PG1. ………………………………………………….. PG2. ………………………………………………….. ………………………………………………………… Faaliyet F1. ……………………………………………………. F2. ……………………………………………………. Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) PG1 Performans Programında belirlenmiş olan gösterge rakamının il düzeyindeki gerçekleşmesi yazılacak!!! (Oran-%, Adet, Yıl) (Sadece rakamsal bilgi verilecek, açıklama yapılmayacak) Hedef gösterge düzeyine göre olumlu gerçekleşmeler için (+), olumsuzlar için ise (-) ifadesi konulacaktır. Örnek: 77 (+), 70 (-) …….. Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) Ödenek ve Harcama Durumu (TL) F1 Çok kısa bir açıklama yazılacak!!!! (3-4 cümleyi geçmemeli) Merkezi nitelikteki faaliyetler için; “Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.” Açıklaması girilmesi yeterlidir.

18 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ
ADIM 6 Değerlendirme Raporu Formatına uygun olarak YİKOB tarafından Nihai Rapor hazırlanacaktır. (Ek 6)

19 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 6/a
İL SİYASİ HARİTASI İl siyasi haritasında; ilçelerinde belirtildiği bir harita tam sayfa olarak eklenecektir.

20 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 6/b
Nüfus Bilgileri Tablosu S.NO ILCE ADI MAHALLE SAYISI* 2014 NÜFUS 2010 NÜFUS 2000 NÜFUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOPLAM 6360 sayılı Kanun neticesinde oluşan mahallelerde dahil toplam mahalle sayısı verilecektir. 2014 ve 2010 yılı nüfus verilerinde “Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verileri kullanılacak olup 2000 yılı nüfus verisinde “Genel Nüfus Sayımı” verileri kullanılacaktır.

21 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 6/c
Kurum Bilgileri Bakanlık formatında yer alacak olan “Kurumun Hizmet Alanına İlişkin Özellikli Bilgiler” kapsamında; Kurumun hizmet alanına yönelik fiziki, teknik, insan kaynakları kapasitesi (bina, personel, araç-gereç vb) Hizmet Sorumluluk Alanı, Hizmet sorumluluk alanı, hizmet sorumluluk alanına yönelik yürüttüğü faaliyetlere ilişkin istatistiki verilere (Örneğin; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul, öğretmen/öğrenci sayısı, sınıf sayıları ve sınıf başına düşen öğrenci sayısı, ulusal sınavlarda il başarı sırası ve benzeri istatistiki veriler)yer verilecektir. Bu bilgiler 2 sayfayı geçmeyecek şekilde tanzim edilecektir.

22 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 6/ç
……………... BAKANLIĞI ……………………………………MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ Bu bölümde, ilgili bakanlık ve/veya diğer merkezi idare kuruluşunun faaliyetin gerçekleştirildiği ildeki yatırımları analiz edilecektir. Sayfa bu duruma göre tanzim edilecektir.

23 RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ EK 6/ç
Örnek 1; ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI XX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ Örnek 2; KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI İLİ YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ Örnek 3; AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ

24 Karayolları … Bölge Müdürlüğü
İLGİLİ BAKANLIKLARA GÖNDERİLECEK DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI ÖN KAPAK ARKA KAPAK Ön kapakta ilgili bakanlığa bağlı birden fazla kuruluş olması durumunda, bu kuruluşlar alt alta yazılacaktır. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları … Bölge Müdürlüğü

25 İLGİLİ BAKANLIKLARA GÖNDERİLECEK DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI
İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler İl Siyasi Haritası (Ek 6/a) Nüfus Bilgileri Tablosu (Ek 6/b) Kuruma Ait Bilgiler (Ek 6/c) II. ……………………………………Müdürlüğünün Yatırım Ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi …………….Bakanlığı  ….. Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4) (Ek 4/a) (Ek 4/b) Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3) Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5) İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi

26 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bu rehberle amaçlanan “Değerlendirme Raporu” 6360 sayılı kanun kapsamında büyükşehir statüsü kazanan illerde, Valilik bünyesinde kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanacak “Değerlendirme Raporu” en geç Şubat ayı sonuna kadar Başbakanlığa ve bağlı/ilgili/ilişkili olduğu Bakanlığa gönderilir. Hazırlanacak olan “Değerlendirme Raporu” dijital ortamda (DVD) muhafaza edilmesi amacıyla raporla birlikte gönderilecektir. EK - 3 ve EK – 5 de performans programı yılı 2014 yılı olarak göz önünde bulundurulacaktır.

27 Strateji ve Koordinasyon Müdürlükleri
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ YİKOB Strateji ve Koordinasyon Müdürlükleri GRUP ÇALIŞMASI

28 GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ 1. GRUP GRUBA DAHİL OLAN İLLER İSTANBUL TEKİRDAĞ KOCAELİ SAKARYA BURSA BALIKESİR GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROĞRAMI İSTANBUL İL BRİFİNGİ

29 GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ 2. GRUP GRUBA DAHİL OLAN İLLER ANKARA KAYSERİ ESKİŞEHİR KONYA KAHRAMANMARAŞ MALATYA GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROĞRAMI ANKARA İL BRİFİNGİ

30 GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ 3. GRUP GRUBA DAHİL OLAN İLLER İZMİR AYDIN DENİZLİ MANİSA MUĞLA ANTALYA GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROĞRAMI İZMİR İL BRİFİNGİ

31 GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ 4. GRUP GRUBA DAHİL OLAN İLLER SAMSUN TRABZON ORDU ERZURUM VAN DİYARBAKIR GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROĞRAMI SAMSUN İL BRİFİNGİ

32 GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER
YAPILACAK GRUP ÇALIŞMASINA YÖNELİK ÖN BİLGİ 5. GRUP GRUBA DAHİL OLAN İLLER ADANA MERSİN GAZİANTEP HATAY MARDİN ŞANLIURFA GRUBUN İNCELEYECEĞİ PLAN VE MATERYALLER GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLANI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROĞRAMI ADANA İL BRİFİNGİ

33 İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teşekkür ederim… Adem YILGIN Strateji Geliştirme ve İç Kontrol Şube Müdür V. İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Şube Müdür V. İl Planlama Uzmanı İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (0312)


"İl Düzeyinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttükleri Faaliyetlerin" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları