Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYSERİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYSERİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 KAYSERİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

2 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞININ KURULMASI,AMACI VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YASALAR VE YÖNETMELİK 12.11.2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanunun 34’üncü maddesi ile 3152 sayılı Kanununa 28’inci maddesinden sonra gelmek üzere 28/A maddesi kapsamında tüzel kişiliği sona eren, İl Özel İdareleri’nin yerine Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları(YİKOB) kurulmuş ve buna ilişkin yönetmelik 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

3 Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞININ KURULMASI, AMAÇ VE KAPSAMI

4 Vali Orhan DÜZGÜN Vali Yardımcısı Mehmet AKTAŞ Yatırım İzleme Müdürü V. Turgay YULU Şef Zübeyde ARMAĞAN Şef Strateji ve Koordinasyon Müdürü V. Engin ÜNALAN Şef Çetin ŞİMŞEK Şef Mutlu POLAT Şef Rehberlik ve Denetim Müdürü Fuat ÖNDİN Şef Mustafa ÇOBAN Şef İdari ve Mali İşler Müdürü Ali Ramazan ESEN Şef Ergün ASLAN Şef Mahmut Mücahit PEKER Şef Nermin TOLU Doğal Kaynaklar, Rusat ve Kültür Varlıkları Müdürü Metin DURSUN Şef Metin EKİNCİ Şef 112 Çağrı Merkezi Müdürü Metin DURSUN Şef

5 Kamu kurum ve kuruluşlarını İzleme denetim,koordinasyon ve rapor hazırlaması Afet,Acil çağrı ve yardım hizmetlerini yürütmek, İlin tanıtımı,temsil,tören ve protokol işlerini yürütmek Emniyet hizmetlerine ilişkin ihtiyaçların karşılanması, İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek Merkezi idarenin taşradaki yatırımlarını yapmak ve koordine etmek,denetlemek 237 sayılı kanu n gere ği taşıt alımı ve işletil mesi Muhtar ödenekleri 2946 kamu konutları kanununa göre valilik ve kaymakamlık lojman ve büro malzeme ihtiyaçlarını karşılamak İl Özel idarelerinin 5686,3213,2863,4562,sayılı yasalarla verilen görev,hak ve yetkileri 6360 sayılı kanun 3.maddesi gereği kullanmak,ilgili yerlerin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarını ödenek karşılığı yapmak YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

6 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANININ GÖREVLERİ Sevk, İdareRehberlik ve Denetim Personel Görevlendirmek ve Uzman Personel Talebi Geçici Birimler Kurmak

7 YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI TEKNİK MÜDÜRLÜKLER YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ MÜDÜRLÜKLER İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL KAYNAKLAR, RUHSAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

8 Bakanlıklar ve merkezi idare teşkilatının gönderdiği ödenek mukabilince yapılacak her türlü yatırım, bakım onarım ve yardım işlerini yürütmek ve gerektiğinde bizzat yerine getirmek. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespiti durumunda, uygun süre verilerek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesi istenmesine rağmen, yatırım ve hizmetlerin verilen sürede gerçekleşmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek, Hükümet konakları emniyet hizmetleri lojman ve binaların giderleri,OSB ‘deki hak ve yetkiler, Yatırım İzleme Müdürlüğü Denetim yapma yaptırma ve sonuçlara ilişkin görüş ve raporları ilgili yerlere gönderme Rehberlik ve Denetim Şube Müdürlüğü 112 acil çağrı hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek. 112 Acil Çağrı Merkezi Şube Müdürlüğü İldeki kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu ilişkin hizmetleri yürütmek. Strateji ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü TEKNİK MÜDÜRLÜKLER

9 Başkanlığın bütün ödemeleri ile ilgili idari ve mali iş ve işlemleri yürütmek İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Tüzel kişilikleri kaldırılan İl Özel İdareleri’nin yetkili olduğu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile Maden Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri ile ilgili görevler YİKOB tarafından yürütülecektir Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü İDARİ MÜDÜRLÜKLER

10 TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİPTİR. MAHALLİ İDAREDİR. SEÇMENLERCE SEÇİLEN KARAR ORGANLARI VARDIR. MALİ ÖZERKLİĞE SAHİPDİR. TÜZEL KİŞİLİĞİ YOKTUR. MERKEZİ İDAREDİR. SEÇMENLERCE SEÇİLEN KARAR ORGANLARI YOKTUR. MALİ ÖZERKLİĞE SAHİP DEĞİLDİR. İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YİKOB İLE İL ÖZEL İDARESİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

11 6360 sayılı kanun gereğince Kayseri YİKOB’ a 76 adet kadro tahsis edilmiş olup 46 personel ile göreve başlamıştır. Tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdaresinden Devralınan İşler; - 68 adet 1. sınıf,461 adet 2.sınıf,43 adet 3.sınıf GSM ruhsatı, - 48 adet devam eden ihale - 50 adet Kültür varlığı projesi için 6746.564,43 TL ayrılmış olup, defterdarlık Kültür varlıkları Katkı payı hesabında 1.149.790.20TL bulunmaktadır.(31.03.2014) Tüzel kişiliği kaldırılan İl Özel İdaresinden Devralınan İşler; - 68 adet 1. sınıf,461 adet 2.sınıf,43 adet 3.sınıf GSM ruhsatı, - 48 adet devam eden ihale - 50 adet Kültür varlığı projesi için 6746.564,43 TL ayrılmış olup, defterdarlık Kültür varlıkları Katkı payı hesabında 1.149.790.20TL bulunmaktadır.(31.03.2014)

12


"KAYSERİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları