Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri."— Sunum transkripti:

1 Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri

2 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışma Grupları Bakanlık Müsteşarlık BİD CBS Çalışma Grubu CBS İl Odak Nok. İnspire Çal. GrubuSKP Pln. Çal. Grubu CBS Şb. Müd. GeoPortal Çalışma Grubu Pln. Çal. Grubu

3 3 Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının oluşturulması ÇOB Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmakta olan CBS uygulamaları ve mevcut coğrafi veri setleri belirlenerek, bu veri setlerinin verimli bir şekilde tek bir veritabanı sistemi üzerinden yönetimini sağlayabilecek üst seviyede bir CBS Altyapısı kurulmuş ve gerekli optimizasyonlar gerçekleştirilmiştir. Sistem, 3 katmanlı bir mimari üzerine bina edilmiştir. VER İ KATMANI İnstanc e RDBMS (RAC) ORACLE SDE NetGIS GeoServer Web Servis Di ğ er SERV İ S KATMANIUYGULAMA KATMANI Esri ArcGIS Server NetGIS Server GeoServer Coğrafi Bilgi Sistemleri

4 4 CBS sistemi toplam 17 sunucu üzerinde hizmet vermektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapı Mimarisi Coğrafi Bilgi Sistemleri

5 5 Bakanlık CBS Sistem Mimarisi Çevre ve Orman Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji, OGM ve DSİ de kurulan veritabanlarından replikasyonla, Bakanlık merkezi CBS veritabanına online veri senkronizasyonun yapılması sağlanmıştır. Oluşturulan coğrafi veri tabanındaki veriler internet harita sunucuları yardımıyla, kurumlar ve vatandaşlar için internetten yayınlanması yönünde uygulama geliştirilmiş ve ilgili birimlere kurulmuştur.

6 6 Bakanlık CBS Uygulaması Çevre ve Orman Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Web tabanlı CBS uygulaması geliştirme tekniği ve altyapısı itibariyle, tüm kurumlara örnek olabilecek bir uygulamadır.

7 7Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bakanlık CBS Uygulaması Coğrafi Bilgi Sistemleri http://geodata.cob.gov.tr

8 8 Çevre Bilgi Sistemi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çevresel Bilgi Sistemimiz en önemli sistemlerimizden biri olup, çevresel verinin toplandığı ve paylaşıldığı kurumsal uygulamamızdır. AB destekli olarak geliştirilen bu sistem sayesinde yerel teşkilatlarımızdan online veri akışı sağlanmaktadır. Bu sistemin temel taşlarından birisi de CBS uygulamasıdır. Coğrafi Bilgi Sistemleri

9 9 1.Analiz ve Tasarım Çalışması / 9 Çevre Düzeni Planları Veritabanı Tasarımı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Veritabanı Yapısı Coğrafi Bilgi Sistemleri

10 10 Bakanlığımızca yapılan 11 plan bölgesine ait çevre düzeni planları birbirinden farklı veri setlerine sahip olduğu için birleştirilmesi mümkün değildi. Bunun için standart bir veri tabanı geliştirilerek bu veriler tek bir veritabanında birleştirilmiştir. Bu sayede 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarına ait sayısal verilerin, Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında bütünleştirilmesi ve yönetilebilir hale getirilmesi sağlanmıştır. 2011 yılından itibaren ise hem yeni planlar veri tabanına aktarılacak hem de plan tadilatı ve planlama portalı geliştirilmeye başlanmıştır. 2.Veri Entegrasyonu Çevre Düzeni Planları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri

11 11Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bakanlık Planlama Veritabanı Uygulaması Coğrafi Bilgi Sistemleri http://www.cob.gov.tr

12 12 Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi Çevre ve Orman Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Bakanlığımızın en önemli uygulamalarından olan e-Çevre İzinleri uygulamasına, merkezi CBS altyapısından servis verilmektedir.

13 13 Corine Projesi Çevre ve Orman Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri AB GMES programının Türkiye Odak noktası Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıdır. GMES kapsamında Corineden elde edilen veriler ile bir Arazi izleme sistemi oluşturulmuştur.

14 14 CORINE 2006 Projesi Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Günümüzde arazi kullanımının hızla değişmesi ve kalkınmada ekonomik, ekolojik kararların bir arada düşünülmesi, rasyonel kaynak kullanımı, çevreye duyarlı arazi kullanım kararlarının alınmasına, müdahale için bu değişimlerin daha hızlı tespit edilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Corine Land Cover (CLC) 2006 projesinde CLC metodolojisi dikkate alınarak uydu görüntülerinin bilgisayar destekli görsel yorumlama yaklaşımı kullanılmıştır. 2000 ve 2006 yılı arazi kullanımı haritaları hazırlanmıştır. 2000 – 2006 yılları arası arazi kullanımı istatistikleri ve arazi kullanımı değişim istatistikleri çıkarılmıştır. Şu an geriye dönük olarak 1990 yılı uydu görüntülerinden 1990 yılı arazi örtüsü verileri üretilmektedir.

15 15 Arazi İzleme Sistemi CORINE Web Portal Projesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Türkiyedeki ve Avrupadaki CORINE projeleri hakkında bilgi veren ve bu bilgilerinin paylaşıldığı bir internet ortamıdır. Web Portal uygulamasına Avrupa Çevre Ajansına (EEA), Avrupa Uzay Ajansına (ESA) verilen linklerle bu site aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Uzaktan Algılama ve CBS kullanılarak, üretilen CORINE 2000-2006 ve 2006 değişimlerinin sanal ortamdan sunulduğu yerdir. Web Portal aracılığı ile CORINE 2000-2006 arasındaki değişimlerin karşılaştırılmalı olarak görülebilmektedir.

16 16Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Arazi İzleme Sistemi (Land Monitoring) Coğrafi Bilgi Sistemleri http://aris.cob.gov.tr

17 17 Çevre ve Orman Bakanlığı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı (Nuhun Gemisi Veri Tabanı) Coğrafi Bilgi Sistemleri 19.10.2009 tarihli ve 2009/10 sayılı Bakanlık Genelgesi ile Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ve bağlı kuruluşlarınca elde edilen biyolojik çeşitliliğe ait bütün verilerin sayısal ortamda Nuhun Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanında toplanması, koordinasyonu, paylaşımı, dağıtımı ve yönetimi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimince sağlanmaktadır. Nuhun Gemisi olarak adlandırdığımız Ulusal Biyoçeşitlilik Veritabanında, ülkemizin tüm biyolojik değerlerinin tutulduğu veritabanıdır. Bu veritabanında bitki ve hayvanlar ile bunların yaşama muhitleri ile bilgiler depolanmakta, gerekli izleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

18 18Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ulusal Biyoçeşitlilik Veritabanı (Nuhun Gemisi) Coğrafi Bilgi Sistemleri http://nuhungemisi.cob.gov.tr

19 19Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Korunan Alanlar Veri Tabanı Coğrafi Bilgi Sistemleri Bakanlığımız kontrolünde olan korunan alanlar; sayısallaştırılarak oluşturulan veri tabanı üzerinden tüm kurum ve kuruluşlara internet ortamında sunulmaktadır.

20 20Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Korunan Alanlar Veritabanı Coğrafi Bilgi Sistemleri http://www.cob.gov.tr

21 21 Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Avlanmaya Açık ve Kapalı Sahaların CBS Entegrasyonu Projesi Kapsamında, web tabanlı analiz ve yönetim sisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Her yıl belirlenen avlanmaya açık ve kapalı alanların, Google Earth ve topoğrafik haritaların altlık olarak kullanılarak, ortaya çıkarılması internet ortamında gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlük ve İl Müdürlükleri web ortamında yetki bazlı veri girişi yapabilmekte yapılan projeleri web ortamında onaylayabilmektedir. Sonuçlar geliştirilen yazılım araçları ile basılı harita şekline otomatik olarak getirilmektedir Bu aşamadan sonra yeni çalışmalar ile Av ruhsatlarının takibi, kotaların takibi gibi çalışmalar önümüzde yıl içerisinde yapılacaktır.

22 22Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ava Yasak Sahalar Veritabanı Coğrafi Bilgi Sistemleri http://mak.cevreorman.gov.tr

23 23 CBS Destekli İklim Değişikliği İzleme Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemleri Seyhan havzasında küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya ve iklim değişikliğine uyum yönünde politika ve programlar oluşturulmasına yönelik etkin olarak kullanılacak iklim değişikliği izleme ve değerlendirme ağı ve bu ağa destek verecek Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Amacıyla Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmasıdır. Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen çalışmada Niğde Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi alan uzmanları çalışmaları ile oluşan modeller sisteme aktarılarak ve Web GIS ortamında sorgulama ve analizler yapılabilmektedir. Proje Birleşmiş Milletler MDGF1680 bütcesi ile Adana İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılmış ve Bakanlığımıza devredilerek işletilmektedir. Projenin yapımında Başkanlığımız büyük katkı sağlamıştır.

24 24Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği İzleme Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemleri http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr

25 25 Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması 25 Toplam sediment miktarının tespitini ve erozyon risk haritalarının oluşturulmasına yönelik bir çalışmadır. Çalışma alanı olarak Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde bulunan 17 havza seçilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknikleri kullanılarak 17 havzaya ait alt havzalar ve genel havzalar belirlenerek, akarsular tarafından taşınan yıllık sediment miktarları tespit edilerek potansiyel erozyon risk sahaları belirlenmiştir. Aynı zamanda Su Çerçeve Direktifi (Water Framework Directive) dikkate alınarak alt havzalar kendi içinde bu metodoloji göz önünde bulundurularak sınıflandırılmıştır. Proje kapsamında Ankara Üniversitesi tarafından oluşturulan algoritma ve modeller aracılığı ile dinamik olarak haritaların oluşturulması sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında; Ülkemiz için Sediment Modeli, Ankara Üniversitesi ile birlikte geliştirilmiştir. Çalışmanın devamında, kalan 9 havzanın, alt havzaların tespit edilmesi ve oluşturulan model ile birlikte sedimet ve erozyon risk haritalarının oluşturulması yapılacaktır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri

26 26 DEM Oluşturulması Masaüstü GIS yazılımlarına ait yazılım özel eklentisi kullanılarak üç boyutlu coğrafi analizlerden Sayısal Yükseklik Modeli yani Hidrolojik DEM oluşturulmuştur. Sayısal Yükseklik Modeli (Hidrolojik DEM) Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemleri

27 27 Mikro Havzaların Oluşturulması Suyun akış yönleri ve toplanma alanları belirlenmiş, mikro havzalar oluşturulmuştur. Mikro Havzalar Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemleri

28 28 Alt Havzaların Oluşturulması Mikro havzalardaki drenaj ağı dikkate alınarak havza alanlarının genellenmesi ile birlikte alt havzalar oluşturulmuştur. Alt Havzalar Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemleri

29 29 Komşu havzalar ve alt havzaların en uzun akım yolu gibi birbirleriyle olan ilişkileri ortaya konmuştur. En Uzun Akım Yolu Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemleri

30 30 Potansiyel Toprak Kayıpları Haritasının Oluşturulması Potansiyel Toprak Kayıpları (6 Sınıf) Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemleri

31 31 Gerçek Toprak Kayıpları Haritasının Oluşturulması Gerçek Toprak Kayıpları (6 Sınıf) Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemleri

32 32 Akarsulara Ulaşan Toprak Kayıpları Haritasının Oluşturulması Şekil 18. Akarsulara Ulaşan Toprak Kayıpları (6 Sınıf) Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemleri

33 33 SİO ve EİE Verilerinin Karşılaştırılması Şekil 19. Acısu Deresi ve Gördes Çayı Sediment Değerleri Sediment İletim Oranları Elektrik İşleri Etüt İdaresinden alınan Sediment Tahmin verileri ile karşılaştırılmıştır. Bu iki verinin karşılaştırılabilmesi için iki adet alt havza belirlenmiştir. Bunlar 523 numaralı EİE istasyonunun bulunduğu Acısu deresi ve 527 numaralı EİE istasyonunun bulunduğu Gördes Çayı dır. Acısu deresi ve Gördes Çayının karşılaştırılan verileri tablodaki gibidir. Tablodaki Sediment değerlerinin birimi ton/ km²/yıl dır. Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemleri

34 34 Acısu Deresi ve Gördes Çayı EİE Ağı SİO ve EİE Verilerinin Karşılaştırılması Sediment ve Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemleri


"Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları