Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ ULAŞTIRMA POLİTİKASI. ULAŞIM NEDİR? yer değiştirmesidir. Ulaşım; insanların, malların ve hizmetlerin bir amaç için yer değiştirmesidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ ULAŞTIRMA POLİTİKASI. ULAŞIM NEDİR? yer değiştirmesidir. Ulaşım; insanların, malların ve hizmetlerin bir amaç için yer değiştirmesidir."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ ULAŞTIRMA POLİTİKASI

2 ULAŞIM NEDİR? yer değiştirmesidir. Ulaşım; insanların, malların ve hizmetlerin bir amaç için yer değiştirmesidir.

3 Avrupa Birliği’nin Ulaştırma Politikaları; Birliğin bu sektördeki standartlarını göstermektedir. Bu standartlar;  Kullanıcıların kamu hizmetleri ile ilgili hak ve yükümlülüklerinin ortaya konması,  AB’nin ekonomik rekabetinin korunması,  Dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır.

4 AB’NİN ULAŞTIRMA POLİTİKASI’NIN TEMELİ  AB’nin temelini oluşturan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun ardından diğer sektörlerde de ekonomik birliğin sağlanması amacıyla 1957 yılında Roma Antlaşması imzalanmıştır.  Avrupa’da, etkili bir ekonomiyi oluşturmada sanayileşme önemli bir yer tutmuş, bu nedenle stratejik iki hammadde olan kömür ve çelik kaynaklarının doğru değerlendirilmesi için ulaştırma politikası oluşturulmuştur.  Gelişen ekonomi, karayolu trafiğine katılan araç sayısının artışına, dolayısı ile trafik sıkışıklığına neden olmaktadır ki; böylece çevreye verilen zararın artması ve bunlara bağlı stresin oluşumu söz konusudur.

5 MİSYON Avrupa’da, artan hareketliliği kısıtlamadan, etkin kaynak kullanımı ile çevreye duyarlı, güvenli ve erişilebilir ulaşımı sağlamak.

6 VİZYON “intermodality”  Ulaşım modlarının daha verimli ve “intermodality” ilkesi çerçevesinde kullanımını gerçekleştirmek.  Eşit fırsatlar ve çevreye verilen önemle (dikey ölçüt) sürdürülebilir kentsel ulaşım hedefini gerçekleştirmek.

7 AMAÇ;  Güvenli, etkin, erişilebilir, çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerini desteklemek,  Kentsel ulaşım sisteminin, karayoluna alternatif olarak demiryolu ve denizyolu seçeneklerine kaydırmak,  İç su yolları ulaşımı, toplu taşıma ve lojistik, kent içi ulaşım ve ulaşım altyapısı ücretlendirme politikası gibi alanlarda da gelişmeyi sağlamaktır.

8 ULAŞTIRMA POLİTİKASI TARİHSEL GELİŞİM (1)  1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması’nın 74. ve 84. Maddelerinde, ortak bir taşımacılık politikasına dair genel esaslara yer verilmiştir.  1985 yılında, Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı Beyaz Kitap çerçevesinde, taşımacılık alanında uyumlaştırma ve serbestleştirme çabalarına hız verildi.  1992 yılında, Maastricht Antlaşması ile, taşımacılık politikasının siyasi, kurumsal ve mali esasları geliştirildi. Ayrıca, Trans-Avrupa Taşımacılık Ağı oluşturuldu.  1992 yılında, Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı diğer Beyaz Kitap ile, AB’nin ortak taşımacılık politikası, sürdürülebilir hareketliliğe dayalı, bütünleştirilmiş bir politika olarak ele alınmaya başlandı.

9  1995 yılı Haziran ayında, yine Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Ortak Taşımacılık Politikası:1995-2000 dönemi için Eylem Planı” kabul edildi.  1995 yılı Aralık ayında, yayınlanan “Taşımacılıkta Adil Ve Etkin Fiyatlandırma” adlı Yeşil Kitap yayımlandı.  1998 Aralık ayında, yayınlanan ve 2000-2004 dönemini kapsayan başka bir bildiri sunuldu.  2001 Eylül’de; Komisyon tarafından hazırlanan “2010 yılı için Ortak Taşımacılık Politikası; Karar verme zamanı” başlıklı Beyaz Kitap, 2010 yılına kadar modern, sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin oluşturulması için yapılan önemli çalışmalardan biridir. ULAŞTIRMA POLİTİKASI TARİHSEL GELİŞİM (2)

10 AVRUPA 2010 EYLEM PLANI 23-24 Mart 2000 de Portekiz’in başkenti Lizbon’da Avrupa Birliği Konseyi toplanmış ve “Lizbon Stratejisi” adı ile, geleceğe dönük ekonomik ve sosyal uzlaşmayı güçlendirmek üzere stratejik hedefler ortaya koymuştur. Bu bağlamda Lizbon Stratejisi’ne erişme sürecinde kaydedilen gelişmeleri izlemek amacıyla her yıl ilk bahar aylarında ekonomik ve sosyal sorunların görüşüldüğü Avrupa Konseyi toplantıları düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Şimdiye kadar;  Stockholm’de 23-24 Mart 2001  Barselona’da 15-16 Mart 2002  Brüksel’de 20-21 Mart 2003  Brüksel’de 25-26 Mart 2004

11 AVRUPA 2010 EYLEM PLANI Çevre başlığı altında;  Taşımacılık,  Şehir havasının kalitesi,  Sera etkisi yaratan gazların emisyonu,  Ekonominin enerji yoğunluğu,  Yenilenebilir enerjinin payı,  Doğal kaynakların korunması kriterlerinin üzerinde durulmuştur.

12 I. 2010 EYLEM ÖNCELİKLERİ II. 12 POLİTİKA III. 78 ÖLÇÜT 2010 YILI AVRUPA ULAŞIM POLİTİKASI ÖLÇÜTLERİ 2010 YILI AVRUPA ULAŞIM POLİTİKASI ÖLÇÜTLERİ Beyaz Kitap (2001)

13 I. 2010 EYLEM ÖNCELİKLERİ  Ulaşım Biçimleri Arasındaki Dengenin Düzenlenmesi,  Trafikte Darboğazların Ortadan Kaldırılması,  Kullanıcı İhtiyaçlarına Odaklanma,  Küreselleşme Etkilerinin Yönetimi.

14 II. 12 POLİTİKA  Karayolu ulaşım sektöründe kalitenin iyileştirilmesi,  Demiryollarının canlandırılması,  Hava ulaşımında büyümenin kontrolü,  Deniz ve iç suyolu ulaşımın teşviki,  “Intermodalitenin” gerçeğe dönüştürülmesi,  Trans-Avrupa ulaşım ağının oluşturulması,  Karayolu kalitesinin iyileştirilmesi,  Ulaşımda verimli ücretlendirme politikasının benimsenmesi,  Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerinin tanınması,  Yüksek kalitede kentsel ulaşımın geliştirilmesi,  Teknolojik araştırma ile temiz ve verimli ulaşımın sağlanması,  Küreselleşen ulaşımın yönetimi.

15 III. 78 ÖLÇÜT (1)  Karayolu kullanım oranının azaltılması (%50’den %35’e düşmesi),  Kara ve hava yolundan demir ve su yoluna şekilsel bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi,  İç suyolu ulaşımı payının artırılması,  “Intermodal” ulaşım organizasyonunun iyileştirilmesi,  Kaliteyi artırarak demiryolu kullanımının teşvik edilmesi,  Toplu taşımanın daha etkin kullanımının teşvik edilmesi,  Toplu taşımada erişilebilirliğin sağlanması,  CO2 ve NOx emisyonlarının azaltılması,

16  Şeffaf bir ulaşım sistemine geçilmesi,  Kara, hava ve demiryolu ulaşımında fiyatlandırma düzenlemelerinin uyumlaştırılması,  Trafik kazalarında insan kayıplarının%50 azaltılması,  Alternatif yakıt paylarının artırılması (2010 itibariyle %6 bioyakıt )  Geleneksel yakıt kullanımının %20’sinin 2020’ye kadar alternatif yakıtlarla yer değiştirmesi,  Uçak gürültüsünün 10dB’e kadar azaltılması (hissedilen gürültü seviyesinin %50 azaltılması). III. 78 ÖLÇÜT (2)

17 ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI  Tek pazarın düzenli işlemesi ve gelişmesine katkıda bulunma,  Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

18 ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI’NIN ÖNEMİ Ulaşım sektörü;  AB GSYİH’sının %7’sini,  İstihdamın %7’sini,  Üye ülke yatırımlarının %40’ını,  Enerji tüketiminin %30’unu oluşturmaktadır. Ayrıca ; Topluluk içinde ortalama olarak, trafikte son 20 yılda,  mallar için yılda %2.3,  yolcular için yılda %3.1 düzeyinde bir talep artışı meydana gelmiştir.

19 AB ULAŞTIRMA POLİTİKASININ ALT SEKTÖRLERİ 1.Karayolu Ulaşımı 2.Demiryolu Ulaşımı 3.Hava Ulaşımı 4.Denizyolu Ulaşımı 5.İç Suyolları 6.Çoklu Taşıma 7.Lojistik 8.Temiz Şehir Ulaşımı 9.Ulaşım Altyapısı Ücretlendirme Politikası

20 1. KARAYOLU ULAŞIMI Kişilerin ve malların serbest dolaşımının tam olarak sağlanması için etkin ve güvenli bir karayolu sisteminin yaratılması önkoşuldur.

21 2. DEMİRYOLU ULAŞIMI Üye devletlerin sınai ve ekonomik gelişmeleri için stratejik bir değere sahip ve Avrupa’yı uzun yıllar bölen anlaşmazlıklarda rol oynamış önemli bir alt sektördür.

22 3. HAVA ULAŞIMI Hava ulaşımındaki sıkışıklığın, gecikmelerin ve kirliliğin önlenmesi için havayolu ulaşımının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

23 4. DENİZYOLU ULAŞIMI  Deniz ulaşımının geliştirilmesi,  Deniz, iç su yolları ve demiryolları bağlantısının sağlanması,  İç su yollarının daha etkili kullanılması hedeflenmektedir.

24 5. ÇOKLU TAŞIMACILIK Çoklu yük taşıma politikasının amacı; iki veya daha fazla ulaşım türünü kullanarak iç içe geçmiş bir ulaşım zinciri içinde malların “kapıdan kapıya” etkin ulaştırılmasını sağlamaktır.

25 Avrupa Birliği, ulaşımdan kaynaklanan yüksek karbondioksit oranı sorunu ile başa çıkabilmek için çevreyle dost araçların özendirilmesi, emisyonların azaltılması, trafik yoğunluğunun önlenmesi için bilgi sistemlerinin geliştirilmesi gibi stratejiler geliştirmektedir. 6. ŞEHİR ULAŞIMI

26 7. ULAŞIM ALTYAPISI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI Ücretlendirme politikasında temel alınan “kirleten öder” ilkesidir. Buna göre vergilendirme ve ücretlendirmede her bir ulaşım aracının ;  Değişik kirletme düzeyleri,  Seyahat süreleri,  Zarar maliyetleri,  Altyapı maliyetleri dikkate alınır.

27 Beyaz Kitap ve Kentsel Ulaşım (1) “Yüksek kalitede kentsel ulaştırmanın geliştirilmesi;  Kent ve kasabalarda nüfus artışı sebebiyle Avrupa vatandaşlarının hayat kalitelerindeki genel bozulmaya karşılık “yerindenlik ilkesi” uyarınca Komisyon, mevcut altyapının ve toplu taşımanın kullanımının iyileştirilmesini hedefleyen iyi deneyim paylaşımına önem vermeyi öngörmektedir.  Yerel kamu idarelerinden, kamu hizmetinin modernleştirilmesi ve otomobilin rasyonel kullanımı arasında uzlaşı bulmak için daha iyi bir yaklaşım gerekliliği vurgulanmaktadır.  Bu ölçütler, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için zaruri ve aynı zamanda uygulanması en zor olan alanlardandır.  CO 2 emisyonlarını azaltmak için Kyoto’da yapılan uluslararası taahhütleri karşılamak için ödenmesi gereken bedel budur.“

28  Etkinliklerdeki “*decentralisation” ile kentsel gelişim, toplu taşımıcılık altyapısı ve hizmetlerinin arka planında kalmaktadır,  Kentsel planlama ile entegre ulaştırma politikasının izlenmemesi otomobil kullanımını teşvik etmektedir,  Ulaştırma gereklerinin belirlenmesinin ve giderilmesinin zor olduğu trafik problemli alanlarda toplu ulaşım yeterince esnek değildir.  Artan trafik ve kentsel yoğunluk daha fazla hava ve ses kirliliği ve kazalarla el ele gitmektedir. *: adem-i merkeziyetçilik Beyaz Kitap ve Kentsel Ulaşım (2)

29  Kent nüfusundaki artıştan kaynaklanan trafik sıkışıklığının sebep olduğu hava ve ses kirliliğinde de artışa neden olmaktadır.  Yerindenlik ilkesi ulaşımda çeşitlendirilmiş enerji kullanımını teşvik eder ve düzenleyici girişimler için AB bünyesinde zemin oluşturur.  Fakat AB oluşturacağı regülasyonları, kentlerde otomobile karşı alternatif çözümleri dikte etme aracı olarak kullanamaz sadece iyi uygulamaları teşvik edebilir.  Sadece trafik kaynaklı %40 oranında CO2 kirliliği, O3 ve küçük çaplı PM’lere yol açmaktadır. Çocuklar, hastalar, yaşlılar, vb. bu kirlilikten en fazla ektilenen kesimi oluşturmaktadırlar. Beyaz Kitap ve Kentsel Ulaşım (3)

30  Toplu taşıma hakkında oluşan güvensizlik, insanları belirli bölgelerde ve zamanlarda istifade etmelerinden alıkoyabilmektedir.  Yerindenlik ilkesi gereği kent ulaşımında sorumluluk ulusal ve yerel yönetimlerdedir. Kentsel ulaşımı olumsuz etkileyen faktörler ile yaşam kalitesindeki bozulma göz ardı edilemez gerçeklerdir.  Bu yönetimlerin karşı karşıya kalacakları sorun trafik yönetimi ve kent merkezinde otomobil yoğunluğudur. Bu yüzden ne yönden bakılırsa bakılsın mutlaka özel araç kullanım sınırlandırılmak zorunda kalınacaktır. Bunun alternatifi temiz araçların kullanımının teşviki ve iyi kaliteli toplu taşıma sistminin geliştirilmesidir. Beyaz Kitap ve Kentsel Ulaşım (4)

31 Avrupa Birliği, çeşitli topluluk programları ile, diğer sektörlerde olduğu gibi ulaşım sektöründe de üye devletler kapsamında ortak bir gelişmişlik düzeyinin yakalanmasını destekler. Bu kapsamda, belirtilen amaca hizmet edecek çeşitli mali kaynaklar aşağıda belirtilen spesifik programlar dahilinde sunulmaktadır ve düzenlenmektedir. AB ULAŞTIRMA POLİTİKASININ DESTEKLENDİĞİ PROGRAMLAR

32 1. Trans-Avrupa Ulaşım Ağları (TENT-T) 2. Güney Doğu Avrupa Ulaşım ve Enerji Altyapısı 3. Marco Polo Programı (2007-2013 döneminde Marco Polo II ile değiştirilecektir) 4. Altıncı Çerçeve Programı/Civitas II, Concerto/Summan-EU 5. Urban II

33 1. Trans-Avrupa Ulaşım Ağları (TENT-T) Etkin bir Trans-Avrupa Ulaştırma Ağının oluşturulması;  Tek pazara dinamizm kazandıracaktır.  Uyumu sağlayarak AB’nin rekabetçi ortamını ve büyüyen potansiyelini güçlendirecektir.  AB’nin dengeli ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacaktır.

34 2. Güney Doğu Avrupa Ulaşım ve Enerji Altyapısı I.Ulaşım altyapısı stratejisinin amacı;  Her türlü ulaşım şeklini içeren, günümüz ve gelecekteki mal ve yolcuların trafiğini göz önünde bulunduran çok yönlü ulaşım ağlarının oluşturulmasıdır. II.Enerji altyapısı stratejisinin amaçları;  Elektrik, petrol ve gaza olan talebin sürdürülebilir bir şekilde karşılanabilmesi için modern ve etkin enerji altyapısı oluşturulması,  Bölgesel elektrik pazarı oluşturulması,  Ekonomik temellerde ticari operatörler tarafından enerji yatırımlarının desteklenmesidir.

35 3. Marco Polo Programı Bu programın hedefi;  Karayolu tıkanıklığının azaltılması,  Birlik içerisinde ulaşımın çevresel etkilerinin geliştirilmesi,  Sektörlerarası taşımacılığın geliştirilmesidir.

36 4. Altıncı Çerçeve Programı / Civitas II, Concerto I.Civitas II Programı’nın amaçları;  Şehirlerde daha temiz ve iyi bir ulaşım sağlamak,  Sürdürülebilir ulaşım türlerinin kullanılmasının yaygınlaşmasını sağlamaktır. II.Concerto Programı’nın amaçları;  Vatandaşların yaşam seviyelerini artırmak için tam olarak bütünleşmiş bir enerji politikası oluşturmak,  Yerel toplulukların sürdürülebilir ve etkin enerji kullanımının desteklenmesine katkıda bulunmaktır.

37 5. Urban II  Avrupa Bölgesel kalkınma fonu kapsamında bir topluluk girişimidir.  2000-2006 dönemi için Avrupa Birliği’nin sorunlu kentsel bölgelerinin ekonomik ve sosyal dönüşümünü hedefleyen sürdürülebilir kalkınma için girişimci modellerin tasarım ve uygulamasını teşvik eder.

38 TÜRKİYE’NİN KATILIM ÖNCESİ YARARLANABİLECEĞİ MALİ KAYNAKLAR (1) ISPA (2000-2006)  Bu program büyük çevre ve ulaşım altyapı projeleri ile uzun dönemli yatırımları finanse etmekte idi.  Katılım öncesi mali aracı, Dış Yardım çerçevesinin revizyonu bağlamında 2007-2013 dönemini kapsayacak şekilde yenilenecektir. Esas olarak, Katılım Öncesi Mali Araç diğer araçların yerini alacaktır ve Yapısal Fon yönetiminin kurallarının ve ilkelerinin benimsenmesine yönelik olarak köprü fonksiyonu’nun güçlendirilmesini destekleyecektir.  Türkiye için adaylık yardımları, katılım öncesi süreç dahilindedir ve Yapısal Fonların öncüsüdür. Müktesebatın uygulanması için yardım, ekonomik ve sosyal uyum ile sınır ötesi işbirliği için yatırımlarla ilgilidir.

39 IPA (2007-2013)  Komisyon, gelecek Mali Perspektiflerinin ihtiva ettiği dönem için tek bir “Katılım Öncesi Yardım Aracı” oluşturmayı kararlaştırmıştır. 2006 yılında kadar olan katılım öncesi enstrümanlarının (PHARE, ISPA, SAPARDA) yerini alacaktır.  Katılım öncesi mali aracı, Dış Yardım çerçevesinin revizyonu bağlamında 2007-2013 dönemini kapsayacak şekilde yenilenmiştir. Esas olarak, Yapısal Fon yönetiminin kurallarının ve ilkelerinin benimsenmesine yönelik olarak köprü fonksiyonu’nun güçlendirilmesini destekleyecektir.  IPA bütçesi muhtemelen 10,3 milyar € olarak tahmin edilmektedir ve müzakereci ülkeler olarak Türkiye ve Hırvatistan öncelikle faydalanacaklardır. TÜRKİYE’NİN KATILIM ÖNCESİ YARARLANABİLECEĞİ MALİ KAYNAKLAR (2)

40 IPA (2007-2013)  Katılım Öncesi Mali Aracı çerçeve düzenlemesi altındaki bileşenler şunlardır:  geçiş yardımları ve kurumsal yapılanma,  bölgesel ve sınır ötesi işbirliği,  bölgesel kalkınma,  insan kaynakları gelişimi,  kırsal kalkınma, ulaşım  Bölgesel kalkınma bileşeni dahilindeki öncelik alanları içerisinde ulaşım da bulunmaktadır ve yapısal fonlar bünyesindeki uyum hedef önceliklerini yansıtır. TÜRKİYE’NİN KATILIM ÖNCESİ YARARLANABİLECEĞİ MALİ KAYNAKLAR (3)

41 AVRUPA ÇAPINDA ULAŞIM TEMELLİ İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI Avrupa’daki kent ve bölgeler ulaşım sorunlarına iyi uygulama paylaşımı, yerindenlik, yenilikçilik kavramları temelinde çözümler araştırmak için örgütlenmişlerdir. AB’nin hedef ve planları ile paralel olarak ar-ge ye dayalı ortak girişimlerde bulunurlar. Bunlardan en önemlileri; 1. POLIS 2. ELTIS 3. EPOMM

42 1.POLIS 1.POLIS (Cities & Regions Networking For Innovative Transport Solutions)  Polis, yerel ulaşımda yenilikçi teknoloji ve politikaların geliştirilmesi amacıyla birlikte çalışmayı öne çıkaran Avrupa kent ve bölgelerinin oluşturduğu bir network’tür.  Avrupa çapındaki kentler ve bölgeler için mevcut hareketlilik konuları hakkında diyalog ve işbirliği platformudur.  Yerel ulaşım için en modern çözümleri hedefleyen araştırmaları destekleyen AB inisiyatiflerine ve programlarına erişimi kolaylaştırır.  Avrupa çapında işbirliğini ve partnerliği teşvik eder, kent ve bölgeler için erişilebilir yenilikler ve araştırmalar yapılmasını sağlar.  Kent ve bölgelerin sesini AB seviyesinde duyurur ve sürdürülebilir hareketliliğin geliştirilmesi için uygun bilgi ve aygıtları karar mercilerine sunar.

43 2.ELTIS (European Local Transport Information Service )  ELTIS’in amacı, Avrupa’daki kentsel ve bölgesel ulaşım sahasında pratik bilgi transferi ve deneyim paylaşımını desteklemek ve enformasyon sağlamaktır.  Avrupa kent ve bölgelerinden en iyi uygulama seçeneklerini araştırma fırsatı sunar.  Spesifik ulaşım çözümleri için araştırma yapma ve sunulan ulaşımın imkanlarının hali hazırdaki durumu hakkında bilgilendirme yapar.  Sırasıyla, kullanıcılarına daha geniş erişilebilirlik ve hareketlilik imkanları veren sürdürülebilir bir çevre oluşturmaya yardımcı olur.  ELTIS, ulaşımın çevresel etkilerinin azaltılması (özellikle ulaşım politikası üreticileri, yöneticiler, ulaşım operatörleri ve kullanıcı grupları) yanında iyileştirilen hareketlilik, ulaşım verimliliği ve güvenliği konularına dahil olan herkes için tasarlanmıştır.

44 3.EPOMM (European Platform on Mobility Management)  AT tarafından desteklenen 7 AB üye devletinin uluslararası bir ortaklığıdır.  Amacı, Avrupa’da mobilite kavramını teşvik etmek, geliştirmek ve AB Üyesi Devletler ile diğer Avrupa devletlerinde uygulanmasını sağlamaktır.  EPOMM, “Mobilite Yönetimi” (mobility management) ile ilgilenen;  AB üye hükümetlerin temsilcileri, yerel ve bölgesel yönetimler  Araştırmacılar,  Önde gelen işverenler,  Ulaşım operatörleri ve  Diğer kullanıcı grupları gibi kişiler ve kuruluşları bir araya getirme hizmeti vermektedir.  EPOMM; bilgi değişimi, promosyon, eğitim, tartışma ve girişim alanlarında etkindir. Mobilite Yönetiminin promosyonu ve pazarlaması EPOMM girişimi için oldukça önemlidir. Bu; web site kombinasyonu, politikacılar ile yerel yönetim karar alıcılarına yönelik yapılan özel tasarlanmış çalıştaylar ile sağlanmaktadır.

45 Avrupa Birliği Ne Yapıyor? (1) Çevreyle ilgili endişeler, emisyonları azaltmak için daha temiz araç/yakıt ve ”teknik olmayan” ölçütleri içeren etkili ulaşım teknolojilerine olan yaklaşımı desteklemiştir. Avrupa Birliği, kentsel bağlamda sürdürülebilir mobiliteyi teşvik etmek için bir stratejinin tanımlanması ve uygulanmasına yönelik çalışır. İlgili eylemler şöyledir:  Emisyonları azaltmak için daha az sayıda araç kullanımı ve yeni teknolojilerin teşviki,  Geliştirilmiş toplu taşıma modlarının kullanımını ve mobilite yönetim planlarının teşviki,  İhtiyaç yönetimi – park kontrolü ve erişim kısıtlamaları gibi,

46  Daha iyi trafik yönetimi ve trafik akışını geliştirmek için bilgi sistemleri,  Kent lojistiği ve gelişmiş terminaller gibi entegre edilmiş intermodal taşımacılık ve yolcu taşımacılığı sistemleri,  Adil ve makul fiyat rejimleri,  Keyfi seyahat ihtiyacını sınırlandırmak ve toplu ulaşımı kolaylaştırmak için entegre edilmiş kara kullanımı ve kentsel ulaşım planlamasını desteklemek  Mobilite dezavantajlı (özürlü) insanlar için etkin toplu taşıma biçimlerini teşviki  Motorsuz araç (bisiklet gibi) kullanımının teşviki  “Teleworking*” için olası katkı *Telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanarak uzaktan (evden, seyahatte, vs.) çalışma imkanı. Avrupa Birliği Ne Yapıyor? (2)

47 ORTAK TUTUM BELGESİ (12.06.2006)  Karayolu ulaşımında bazı ilerlemelere rağmen ulaşım biçimleri arasında düzensizlik görülmektedir, ancak, uygulama henüz tamamlanmamıştır.  Raylı ulaşım sektöründe önemli yasal ve kurumsal reformların yapılması gereklidir.  Deniz ulaşımında yasal uyum ve idari kapasitenin güçlendirilmesi konusunda ilerleme vardır.  Hava ulaşımı ile ilgili olarak, genel uyum sınırlı olsa da kısmi ilerleme söz konusudur.

48 2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ’NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ Türkiye’nin müzakere sürecinde yol haritasını oluşturan KOB, Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye için ilk defa 2000 yılında, daha sonra 2003 yılında hazırlanmıştır. 9 Kasım 2005’te yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesi Türkiye’nin üyelik için gerçekleştirmesi gereken AB mevzuatını önceliklerine göre kısa ve orta vadeli olarak belirlenmiş uyum planını içermektedir. (*) ile gösterilenler 2005 İlerleme Raporu’nda da bahsi geçen konulardır.

49 AB MEVZUATINA UYUM ve MEVZUAT UYUMU İÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL İDARİ YAPILANMA MÜZAKERE BÖLÜMLERİ-ULAŞTIRMA KISA VADE (1-2 yıl)  Kıbrıs bandıralı ve Kıbrıs ile ticarete hizmet eden gemilere getirilen mevcut kısıtlamaların kaldırılması,*  Ulaştırma alanındaki mevzuatın tüm ulaştırma alanlarına aktarılması,  Liman devleti denetimi konusunda Paris Mutabakat Zaptı Sekreterliği’nin kara listesinde olan Türkiye’nin filosunun bayrak devleti performansının iyileştirilmesi,*  Türk karayolu taşımacılığı filosunu AB standartlarına getirilmesi için bir program benimsenmesi.

50 MÜZAKERE BÖLÜMLERİ-ULAŞTIRMA ORTA VADE  Tüm ulaştırma çeşitlerinde idari ve teknik açıdan AB müktesebatıyla tam uyumun sağlanması,  Ulusal demiryolu şirketinin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, AB mevzuatı paralelinde bu alanın rekabete açılması,  Topluluk kurallarına uyumlu olarak karayolu taşımacılık filosunun ve Türk deniz taşımacılığı alanındaki teknik uyum programının sağlanmasıdır. MÜZAKERE BÖLÜMLERİ- TRANS-AVRUPA AĞLARI ORTA VADE  Ulaştırma altyapısı ihtiyaç analizi kapsamındaki öncelikli projelerin Trans-Avrupa Ulaştırma Kılavuzu (TEN) ile uyumlu şekilde uygulanması,  Trans-Avrupa Enerji Kılavuzu (TEN) ile ortak ilgi alanı çerçevesinde oluşturulan projelerin Türkiye’de uygulanmasının teşvik edilmesidir.

51 YARARLI LINK LER www.eltis.org www.polis.online.org http://www.fut.se/ http://www.lrta.org/ http://www.summa-eu.org/ http://www.eura.org/ http://www.sutp.org/ http://www.urban-age.net/http://www.urban-age.net/ http://ec.europa.eu/transport/index_en.htmlhttp://ec.europa.eu/transport/index_en.html http://europa.eu/pol/trans/index_en.htm http://ec.europa.eu/transport/clean/index_en.htm www.euromedtransport.org/ www.transport-training.org/ www.transportbenchmarks.org/ www.europemetropoles.com/ www.eltis.org/Vorlage.phtml?sprache=en www.transport-training.org/ www.itsinternational.com/ www.increase-public-transport.net/ http://transport.egovernments.org/ www.transportenvironment.org/ www.npf-urbantransport.org/ http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport


"AVRUPA BİRLİĞİ ULAŞTIRMA POLİTİKASI. ULAŞIM NEDİR? yer değiştirmesidir. Ulaşım; insanların, malların ve hizmetlerin bir amaç için yer değiştirmesidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları