Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDEP Kapsamında Tamamlanan ve Planlanan Çalışmalarımız Dr. Faruk CÖMERT Kurul II. Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDEP Kapsamında Tamamlanan ve Planlanan Çalışmalarımız Dr. Faruk CÖMERT Kurul II. Başkanı."— Sunum transkripti:

1 KDEP Kapsamında Tamamlanan ve Planlanan Çalışmalarımız Dr. Faruk CÖMERT Kurul II. Başkanı

2 2 Sunumun İçeriği Kısa Dönem Eylem Planı: 26, 27, 28 Eylem Planı Kapsamında Tamamlanan Düzenleme ve Yetkilendirmeler 2005 Yılında Tamamlanması Planlanan Düzenleme ve Yetkilendirme Çalışmaları

3 3 Kısa Dönem Eylem Planı: 26 Yeni Telekomünikasyon Kanununun Çıkarılması Telekomünikasyon alanında değişik kanunlarla düzenlenen mevzuatın toparlanması, dağınıklığın giderilmesi, sektörde liberalleşmenin hızlandırılması ve AB müktesebatına uyumlu lisans, ara bağlantı, evrensel hizmet ve numaralandırma gibi düzenlemeleri gerçekleştirmek amacıyla sektörü bütünüyle düzenleyen, ayrıca Telekomünikasyon Kurumunun hesap verebilirliğinin, yaptırım gücünün ve şeffaflığının sağlanması yönünde düzenlemeler sağlayan Telekomünikasyon Kanunu çıkarılacaktır.

4 4 Kısa Dönem Eylem Planı: 26 Sorumlu Kuruluş – Ulaştırma Bakanlığı İlgili Kuruluşlardan Biri – Telekomünikasyon Kurumu Elektronik Haberleşme Kanunu Taslağına ilişkin çalışmalar Kurum içinde müzakere edilmekte ve Ulaştırma Bakanlığına gerekli katılımın sağlanmasına gayret edilmektedir.

5 5 Kısa Dönem Eylem Planı: 27 Telekomünikasyon alanında ikincil düzenlemelerin yapılması Yetkilendirme, ara bağlantı ve erişim, altyapı paylaşımı ve ortak yerleşim, geçiş hakkı, yerel şebeke ile kablo TV şebekesinin erişime açılması, kullanıcı hakları, uzlaştırma ve ara buluculuk ile numaralandırma düzenlemeleri tekel süresince hazırlanacak ve gerekli yetkilendirme yapılacaktır.

6 6 Kısa Dönem Eylem Planı: 27 Sorumlu Kuruluş – Telekomünikasyon Kurumu İlgili Kuruluşlar – – Başbakanlık – – Ulaştırma Bakanlığı – – DPT – – İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

7 7 Eylem 27, Düzenlemeler AdıAmacı Yayım Tarihi Numaralandırma Yönetmeliği Telekomünikasyon altyapısı ve kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayan gelişmiş ve rekabetçi bir telekomünikasyon pazarı kurulması 26.02.2004 Numara Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ Numara türlerine göre birincil tahsiste alınan numara ücretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek. 23.09.2004

8 8 Eylem 27, Düzenlemeler AdıAmacı Yayım Tarihi Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği Telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin haklarını ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esasları belirlemek 22.12.2004 Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten işletmecilerin ulusal ve uluslararası hizmet kalitesi standartlarında hizmet sunmaları ve/veya altyapı işletmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek 9.2.2004 tarihinde Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanması için Kurul Kararı alındı

9 9 Eylem 27, Düzenlemeler AdıAmacı Yayım Tarihi Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği Etkinliğin sağlanması, sürdürülebilir Rekabet,Kullanıcıların azami ölçüde telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi, yatırımların teşviki 23.05.2003 Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kullanıcıların başta genişbant ve yüksek hızlı internet hizmetleri olmak üzere telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapılarından azami ölçüde yararlanması 20.07.2004 Yürürlük tarihi: 1.7.2005

10 10 Eylem 27, Düzenlemeler AdıAmacı Yayım Tarihi Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usûl ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Yeni işletmecilerin pazara girişinin kolaylaştırılması, Kaynakların etkin kullanımının sağlanması, Yatırım ve hizmet maliyetlerinin asgariye indirilmesi, Çevrenin korunması, Kamu sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikelerin azaltılması, Şehir ve bölge planlamasının gözönüne alınması31.12.2003

11 11 Eylem 27, Yetkilendirmeler AdıAmaç Yayım Tarihi Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği Telekomünikasyon hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirmeye yönelik usul ve esasları belirlemek (Daha önce Ulaştırma Bakanlığı tarafından çıkarılan Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğine göre yetkilendirme yapılıyordu) Yetkilendirme Ekinde Yer Alan Hizmet Türleri - GSM Mobil Telefon Hizmeti - Uydu Telekomünikasyon Hizmeti - Uydu Platform Hizmeti - GMPCS Mobil Telefon Hizmeti - Telefon Mesaj Hizmeti - İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti - Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim Hizmeti - Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri - Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri - Kablo Platform Hizmeti 26.8.2004

12 12 Eylem 27, Yetkilendirmeler AdıKonusu İşletmeci Sayısı Uydu Telekomünikasyon Hizmeti Uydular ve yer istasyonları aracılığı ile tek veya çift yönlü olarak, elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla coğrafi olarak birbirinden Uzak noktalar arasında telefon hizmeti hariç olmak üzere ses ve veri iletişimi sağlayan sayısal bir telekomünikasyon hizmeti 23 Comsat, Satko, İnta gibi Uydu Platform Hizmeti Değişik iletim ortamlarından alınan veri ve telefon hizmeti hariç olmak üzere ses işaretlerinin sayısal uydu platformunda kodlayıcı ve çoklayıcı grupları yardımıyla sayısal ortama çevrilerek, uydu yer İstasyonları vasıtasıyla sayısal paketler halinde uyduya gönderilmesi ve uydudan alınan sayısal işaretlerin uygun terminal cihazları vasıtasıyla abonelere iletilmesi hizmeti3 Digital Platform, Star, Akıllı Yayıncılık

13 13 Eylem 27, Yetkilendirmeler AdıKonusu İşletmeci Sayısı GMPCS Mobil Telefon Hizmeti Pozisyonu ve çalışma frekansları ITU tarafından belirlenmiş ve tahsis edilmiş bulunan, bir sabit veya mobil, geniş bantveya dar bant, küresel veya küresel olmayan, yere göre durağan olan veya olmayan, mevcut veya plânlanan bir uydu kümesi üzerinden kullanıcılara verilen doğrudan ses, veri, faks ve benzeri hizmetleri. 5GlobalstarMobilkomTeknomobil Thuraya gibi Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim Hizmeti Telefon hizmeti hariç olmak üzere ses ve verinin, kiralanacak karasal telli (fiberoptik, bakır, koaksiyel vb.) hatlar üzerinden – iletimi, yönlendirilmesi ve bu işlevlerin kontrolü için gerekenler dışında- herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın; şebeke sonlanma noktaları arasında iletilmesi veya iletilmesi ile birlikte yönlendirilmesini içeren hizmetin üçüncü kişilere sunulması. 15 Sabancı, Koç-net, Borusan gibi

14 14 Eylem 27, Yetkilendirmeler AdıKonusu İşletmeci Sayısı Uzak Mesafe Telefon Hizmeti İşletmecilere ait her türlü telekomünikasyon şebekesi ve altyapısı üzerinden her türlü teknolojiyi kullanarak kullanıcılara illerarası ve/veya uluslararası telefon hizmeti 43 Atlas Online, Superonline, Koçnet, Eser gibi İnternet Servis Sağlayıcılığı Kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişimi hizmeti 91 Superonline, İşnet, Turknoktanet Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti Aanalog ve sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir tekrarlayıcı telsiz (repeater) ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize paket veri, mesaj, görüntü gibi hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya hücresel olmayan, yerel ve bölgesel bazda işletilebilen telekomünikasyon Hizmeti24 Asnet, TYT, Linktel gibi

15 15 Eylem 27, Yetkilendirmeler AdıKonusu Mevcut Durum Kablo Platform Hizmeti Kablo platform şebekesi üzerinden her türlü ses, veri, görüntü ve şifreli/şifresiz radyo/TV sinyallerinin tek yönlü/çift yönlü biçimde abonelere sunulmasını kapsayan telekomünikasyon hizmeti Hizmetin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 7.2.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yetkilendirmeye başlamak için asgari değerlerin belirlenmesine yönünde Bakanlar Kurulu Kararının istihsali beklenmektedir. Genişbant Sabit Telsiz Erişim Hizmetleri 24.5-26.5 GHz bandında tahsis edilen frekans aralığını kullanarak telsiz iletim yoluyla, sabit noktalar arasında, noktadan noktaya, noktadan çok noktaya ve/veya çok noktadan çok noktaya Genişbant Sabit Telsiz Erişim şebekesinin bölgesel olarak kurulması ve işletilmesi ile bu şebeke üzerinden kullanıcılara her türlü ses ve veri hizmetinin tek ve/veya çift yönlü olarak sunulması Hizmetin yetkilendirilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve yetkilendirmelere ilişkin asgari değerlerin belirlenmesi yönünde Bakanlar Kurulu Kararı istihsali için Ulaştırma Bakanlığına, usul ve esasların yayımlanması için de Başbakanlığa bildirimde bulunulmuştur

16 16 Tamamlama Aşamasında Olan Çalışmalar Geçiş Hakkına ilişkin Yönetmelik çalışmaları için Danışmanlık hizmeti de alınmış ve çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

17 17 Kısa Dönem Eylem Planı: 28 Evrensel hizmet yönetmeliğinin çıkarılması Telekomünikasyon altyapısının ülke geneline yaygınlaştırılması amacıyla; sunulacak asgari hizmetlerin kapsamı, maliyeti ve bu hizmetlerin finansmanını düzenleyen evrensel hizmet yönetmeliği, piyasanın serbestleştirilmesi öncesinde çıkarılacaktır.

18 18 Kısa Dönem Eylem Planı: 28 Sorumlu Kuruluş – Ulaştırma Bakanlığı İlgili Kuruluşlardan biri Telekomünikasyon Kurumu Evrensel Hizmetlere İlişkin Taslak Kanunun hazırlanmasında Kurumumuz tarafından etkin ve kapsamlı destek sağlanmıştır. Ulaştırma Bakanlığına 10.09.2004 tarih ve 9801 sayılı yazımızla görüş verilmiştir.

19 19 2005 Yılında Planlandıklarımız, Düzenlemeler Numara Taşınabilirliği Abonenin numarasını değiştirmeden hizmet aldığı işletmeciyi, bulunduğu fiziksel konumu ve/veya aldığı hizmetin türünü değiştirebilmesi olarak tanımlanan numara taşınabilirliğinin sabit/mobil telefon şebekesinde uygulanmasına yönelik olarak gerekli düzenlemelerin ve uygulamaya yönelik çalışmaların yapılması Yetkilendirmeye İlişkin İhale Tebliği’nin Hazırlanması İhale gerektiren yetkilendirmelere ilişkin olarak yapılacak ihalelerin tabi olacağı usul ve esasları içeren bir Tebliğin hazırlanması Hizmet Kalitesi Standartlarına Yönelik Hedeflerin Belirlenmesi Telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan hizmetlerin asgari şartlara haiz ve uluslararası standartlarla karşılaştırılabilir kalitede olmasını temin etmek amacıyla hizmet kalitesi standartlarına yönelik hedeflerin belirlenmesi Piyasa Tanımlarının Yapılması AB Tavsiyeleri kapsamında toptan ve perakende olmak üzere toplam 18 ilgili piyasanın tanımlanması

20 20 2005 Yılında Planlandıklarımız, Yetkilendirmeler Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Mevcut telekomünikasyon işletmecilerinin altyapılarını kullanmak suretiyle aboneler arası interaktiviteyi sağlayan telekomünikasyon hizmetlerinin yetkilendirilmesi Sanal Mobil Şebeke Hizmeti GSM işletmecilerinin altyapıları kullanılarak sunulacak olan Sanal Mobil Şebeke hizmeti işletmeciliğinin yetkilendirilmesi Rehber Hizmeti 118 Bilinmeyen Numara Hizmetinin alternatif işletmeciler tarafından verilmesi Karasal Sayısal Platform Hizmeti Birden fazla sayıda radyo ve televizyon programı ve/veya veri hizmetinin, tek bir sinyal haline gelecek şekilde birleştiren ve vericilere iletilmesini sağlayan işletmecilerin yetkilendirmesi Altyapı İşletmeciliği Türk Telekom’un taşıyıcı şebekesine alternatif oluşturacak altyapı hizmeti verecek işletmecilerin yetkilendirilmesi

21 21 KDEP Kapsamında Tamamlanan ve Planlanan Çalışmalarımız Dr. Faruk CÖMERT Kurul II. Başkanı


"KDEP Kapsamında Tamamlanan ve Planlanan Çalışmalarımız Dr. Faruk CÖMERT Kurul II. Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları