Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İCRA VE İFLAS DAİRELERİ OTOMASYON SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İCRA VE İFLAS DAİRELERİ OTOMASYON SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 İCRA VE İFLAS DAİRELERİ OTOMASYON SİSTEMİ

2 GİRİŞ Anayasamızın 141/Son maddesine göre; “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Bilişim Sistemi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini arttırmayı ve kurumu kâğıtsız ortama taşımayı hedefleyen bir bilgi sistemidir.

3 Projenin amacı: Teknolojik gelişmeleri kullanarak; e-dönüşüm sürecinde hızlı, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması sağlamaktır.

4 İCRA DAİRELERİ ALT SİSTEMİNE AİT GENEL
BİLGİLER İcra – İflas hukukunun diğer bir adı, cebri icra hukukudur. Cebri icra, borçların Devlet kuvveti yardımı ile ( zorla ) yerine getirilmesidir. Alacaklının, Devlet kuvveti ile alacağına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına, icra-iflas hukuku veya cebri icra hukuku denilmektedir. Yaşadığımız çağın gereği olarak para ve sermaye piyasalarındaki hızlı gelişmeler, bu piyasaların yeni teknolojilerle desteklenmesi gözetildiğinde; İcra ve İflas Dairelerinin de çağın gereklerine uygun doküman, bilişim ve iletişim araçları ile desteklenmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı teknolojinin hukuk alanında kullanımı için UYAP projesini uygulamaya koymuştur. UYAP Sistemi çağımızın bilgi ve iletişim sistemleri ile desteklenmiş olup; a - Sistemin verimli kullanımı, b - Tüm işlemlerde aynı standardın uygulanması, c - Denetimin sistemden yararlanılarak yapılması ile kaliteye ulaşılacaktır.

5 İCRA DAİRELERİ VE UYAP İcra takipleri; sistem üzerinden tevzi birimine girdikten sonra, bütün işlemleri çevrimiçi olarak sistemden yapılır. İlgili dairelere takipler sistem üzerinden adaletli bir şekilde dağıtılır, harç ve masraflar sistem üzerinden alınır. Entegrasyonlar ile doğrudan UYAP üzerinden borçluların adres, araç, çalıştıkları iş yeri, tapu, posta çeki hesabı, SGK maaş bilgisi, Vergi dairesi bilgileri, nüfus kayıt bilgilerine kısa yoldan erişim imkanı bulunmaktadır. Avukat portal üzerinden takip açılışı, evrak gönderme, harç ve masraf gönderme işlemleri de icra dosyaları için yapılabilmektedir. Tüm birimler tarafından İİK.hükümlerine göre satışı yapılan malların E-Satış Portalı üzerinden görüntülenmesi ile ihalelerde şeffaflık UYAP sayesinde sağlanmaktadır.

6 UYAP ÜZERİNDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER
Dosya tevzi ve açılış işlemleri Takip türü, takip tipi, takip şekli veri girişi Takibe ilişkin verilerin girişi (çek, senet, poliçe, kontrat, ilam bilgisi, rehin bilgisi, diğer alacak bilgisi) Takibe ilişkin alacak kalemlerinin girişi (asıl alacak, geçmiş gün faizi, masraflar vs.) Vekil kaydı, vekil bilgileri güncelleme İcra – ödeme emri hazırlama Tebligat hazırlama, tebligat listesi oluşturma, tebligat sonuç bilgilerinin girişi

7 Mal Haciz bilgi girişi Dosyada yapılan hacizlere ilişkin bilgi girişinin yapılması (taşınır, taşınmaz, taşıt, banka hesabı, diğer, patent, silah, maaş haczi) Dosyadaki hacizlerle malların ilişkilendirilmesi, Mal ve haciz bilgilerinin silinmesi, güncellenmesi Dosya alacağına haciz bilgi girişi İstihkak İşlemleri Haczedilen mallara ilişkin istihkak iddiasında bulunulması durumunda istihkak iddiacısının bilgisinin girişinin yapılması İstihkak iddiasına ilişkin karar verilmesi İstihkak iddiasına ilişkin tarafların diyeceklerinin tespiti için varaka hazırlanması İstihkak iddiasından vazgeçilmesi halinde bu işlemin UYAP ta yapılabilmesi

8 Yediemin İşlemleri Haczedilen malla ilişkin yediemin bilgisinin girilmesi haczedilen mal ile yediemin ilişkilendirilmesinin yapılması Haczedilen malın yedieminden çıkartılması (ücretinin hesabı) Haczedilen malın bulunduğu yediemine muhtıra yazısının hazırlanması Teminat İşlemleri Borçlunun tehiri icra kararı getirmek için teminat yatırması İbraz edilen teminat mektubunun kabul edilip edilmemesi için mahkemeden görüş sorma işlemleri Teminat mektubunun mahkemece kabul edilip edilmemesine dair bilgi girişinin yapılması Mehil vesikasının hazırlanması Teminat mektubunun para çevirme işlemleri için bankaya yazı yazılması Teminat mektubunun iade edilmesi için yazı hazırlanması İhtiyati haciz kararı için alınmış teminat var ise bu teminatın iadesi için yazı hazırlanması

9 Haciz Yazıları Borçlunun mal varlığının tespiti için kurumlarla yazışma yapılması Adres bilgisi tespiti için kurumlarla yazışma yapılması 100.maddeye yarar bilgilerin istenilmesi 100.maddeye yarar bilgi gönderilmesi Tahsilat İşlemleri Dosya kapsamında icra dairesi kasasına alınacak paralar için UYAP ekranından makbuz düzenlenmesi (toplu tahsilat işlemi mevcut) Tahsilat işleminin iptali (gün içinde kullanıcı tarafından) Tahsilat işlemlerine ilişkin rapor alınabilmesi (Günlük, dönemlik, personel bazlı, internet üzerinden yatırılanlar, ilişkilendirilenler, ilişkilendirilmeyenler vs.) Reddiyat İşlemleri Dosya Kapsamında icra dairesinden ilgililere ödenecek paralara ilişkin reddiyat işlemlerinin yapılması (toplu reddiyat ekranı mevcut) Reddiyat işleminin iptali (gün içinde kullanıcı tarafından)

10 Harç İşlemleri Takibin her safhasında alınması gerekli harçlar için UYAP üzerinden harç tahsili yapılabilmektedir. Sistem alınmış peşin harcı sonraki harçlardan mahsup edebilmektedir. Harç ve reddiyat ekranlarında peşin harcın mahsubuna ilişkin fonksiyon bulunmaktadır. Toplu harç işlemi yapılabilmektedir. Harç işlemlerine ilişkin raporlar alınabilmektedir. (Günlük, dönemlik, personel bazlı, internet üzerinden yatırılanlar, ilişkilendirilenler, ilişkilendirilmeyenler vs.) Dosya İşlemleri Dosya isteme İstenilen dosyayı gönderme Başka birimden gelen dosyanın iadesi

11 Talimat İşlemleri Online talimat gönderilmesi Talimat kaydı, talimat bilgisi güncellenmesi Talimata cevap yazılması Talimat dosyasından haciz, mal, satış işlemleri Bilirkişi İşlemleri Sisteme bilirkişi kaydedilmesi Bilirkişi görevlendirmesi, Bilirkişiye dosya teslim tutanağı Bilirkişinin raporunun kaydedilmesi Bilirkişiye uyarı yazısının gönderilmesi Reddiyat işlemlerinde bilirkişiye yapılacak ödemelerden damga vergisi stopaj kesintisi yapılması Bilirkişinin KVM yapısı dahilinde tüm Türkiyedeki bilirkişiliklerine ilişkin kayıtları ve verilerinin tutulması ve aldığı paralardan buna göre Gelir Vergisi Kesinti oranının belirlenmesi

12 Satış İşlemleri İhale bilgi girişi İhale kararının hazırlanması İhale ilanının hazırlanması İhale şartnamesi tutanağının hazırlanması İhaleye ilişkin diğer yazışmalar (belediyeden tellal istenilmesi, ilan askı tutanağı, basın ilan kurumu yazısı vs.) İhale sonuç bilgilerinin girilmesi (satışın düşürülmesi, kesinleşmesi) İhale alıcı bilgilerinin girilmesi İhale tescil bilgilerinin girilmesi Sıra cetveli bilgi girişi ve sıra cetvelinin hazırlanması Birim bazlı ihale bilgilerinin sorgulanması Adliye için ihale bilgilerinin görüntülenmesi

13 Temlik İşlemleri Dosya alacağının temlik edilmesi durumunda temlik bilgisinin girişinin yapılması ve temlike dair borçluya muhtıra hazırlanması Takibe ilişkin meblağın taksitlendirilmesi işlemi Aciz Belgesi İşlemleri Aciz belgesinin hazırlanması Verilmiş aciz bilgisi bilgilerinin sorgulanması İl merkezi 1.İcra daireleri için aciz bilgisi defter işlemlerinin yapılması Rehin İşlemleri Rehin bilgisinin girilmesi Rehinli mal bilgisi girilmesi Haciz Bildirimleri İşlemleri Haciz işlemleri için İdari İşler Müdürlüğüne işlemi yapan memurun bildirilmesi Haciz bildiriminin iptal edilmesi Haciz bildirimine ilişkin birim ve personel bazlı rapor alınabilmesi

14 Kıymetli Evrak İşlemleri
Kıymetli evrak bilgisi girişi Kıymetli evrakın iade edilmesi Posta Mutemet İşlemleri Posta mutemet defterine veri girişi Posta mutemet defteri bilgi güncellemesi ve raporlama Raporlar / Defterler Esas defteri Talimat defteri Kıymetli evrak defteri Muhabere defteri Talimat icra dairesince esas icra dairesinin dosya bilgilerinin görüntülenmesi Esası kapatılmış talimat dosyalarına ilişkin rapor alınabilmesi Derdest, Hitam Raporları İş cetveli raporları Birim bazlı kontrol işlemleri için raporlar (iptal edilen dosyalar, yenilenenmiş dosyalar, internetten açılan dosyalar, verisi bozuk olan dosyalar vs. )

15 Tensip işlemleri Talep / Karar tensip zaptı hazırlanabilmesi Evrak İşlemleri Dosyaya evrak kayıt işlemi (tarama işlemi) Dosya evraklarının görüntüleme işlemi Evrak Takibi Giden evrak oluşturma (muhabere evrakı gönderme) Özel dosya oluşturma Dağıtım planı oluşturma (sık evrak gönderilen birimlerin her defasında dağıtım listesinden tek tek aranmaksızın, hazırlanan dağıtım listesindeki kurum veya birimlerin doğrudan dağıtım listesine getirilmesi)

16 Entegrasyonlar Emniyet Haciz : Kişi ve kurumların araçları üzerine mahrumiyet ekleme kaldırma, takyidat işlemleri Takbis : Kişi ve kurumların taşınmazlarının tespiti SGK : Kişi ve kurumların SGK daki kayıtlarına erişim (iş yeri bilgisi, SGK kaydı bilgisi) PTT Posta Çeki : Kişi veya kurumların posta çeki hesabının olup olmadığına ilişkin bilgilerin sorgulanması Mernis Adres Bilgisi : Kişilerin mernis adreslerinin tespit edilmesi Nüfuk kayıt tablosu : Kişilerin nüfus kayıt tablosu, aile nüfus kayıt tablolarının alınabilmesi İSKİ : Kişi ve kurumların İSKİ de kayıtlı adreslerinin tespiti Dış İşleri Adres Araştırması :Dış işleri bakanlığındaki adres bilgisi kayıtlarına erişim GİB : Kişi ve kurumların Gelir İdaresi Başkanlığındaki mükellefiyetlerine ilişkin bilgilerin tespit edilmesi SKG Haciz : Kişilerin SGK dan aldıkları emekli maaşlarının haczi ile diğer hakedişlerin tespiti ve haczedilmesi Döviz Kur Bilgileri :Merkez Bankası günlük döviz kur bilgilerinin sorgulanması

17 İflas İşlemleri İflas Alacaklı Bilgilerinin Girilmesi, güncellenmesi iptal edilmesi İflas Kararının bildirilmesi İflas idare memur adayları seçim işlemleri İflasın kapatılmasının veya kaldırılmasının yazıları Tasfiye kararının hazırlanması İflas idare memuru seçim işlemleri İflas idare memurları bildirim yazılarının hazırlanması İflas defteri İflas dosyası üzerinden, mal, haciz satış vs. dosyaya bağlı tüm işlemler

18 TEVZİ SİSTEMİ İcra takipleri: Alacaklı veya vekilinin takip talebi ve alacağın konusu belgeler veya örnekleri ile icra tevzi bürosuna başvurması ile başlamaktadır. İcra takiplerinin icra dairelerine dağılımı önceden belirlenmiş ve tanımlanmış kurallar çerçevesinde icra tevzi yetkisi ile otomatik olarak sistem tarafından yapılmaktadır. Adliye için uygulanacak tevzi kriterleri komisyonlarca belirlenmektedir. Başkanlık birimleri ile (PGM, Hukuk İşleri) toplantı yapılmış tevzi kriterlerinde ortak bir yapıya geçilmesi noktasında karar alınmış ve bu konuda 20/03/2013 tarihli Müsteşarlık oluru alınmıştır. Tüm adliyelerde tek tevzi kriteri (En Az Yoğun İcra Dairesine Gönder) seçeneği 14/06/2013 tarihinde aktif edilecektir.

19

20

21

22 E-TAKİP ve DOSYA AÇILIŞI
İcra Müdürlüklerinin en büyük sorunlarından biri çok fazla dosya açmak zorunda kalmaları ve bu dosya bilgilerinin girilmesinden kaynaklanan iş yoğunluğudur. Özellikle dosya açma sürecinde, ön bilgilerin alınması, kontrol edilmesi, kaydedilmesi ve harç, masraf kaydı yapılana kadar, taraflar müdürlükte beklemektedir. Bu aşamada büyük bir tıkanma yaşanabilmektedir. Ayrıca kurumsal tarafların büyük sayılarda toplu dosya getirmeleri durumunda bu tıkanma daha büyük boyutlara ulaşabilmektedir.

23 Bu sorunlara çözüm getirebilmek amacı ile tarafların isterlerse,
a) Açılacak dosyaya temel oluşturan takip talebi bilgilerini elektronik ortamda hazırlayabilecekleri, b) Daha sonra hazırladıkları e-bilgi (elektronik bilgi)’yi icra dairelerine iletebilecekleri, c) Kullanıcıların bu bilgileri tekrar girmeden sadece kontrol ederek ve gerekirse düzenleme yaparak dosya açılışı yapabilecekleri, d) Otomatik veri aktarımını sağlayan bir e-takip sistemi öngörülmüştür. E-takip sistemi ile İcra Müdürlüklerinde; bir defada çok sayıda dosya getirilmesi durumunda bile, bu bilgiler çok hızlı ve kontrollü bir şekilde sisteme dahil edilebilmektedir. Bu şekilde, dosya açma ve bilgi girişi işlemleri hızlanmış, icra süreçlerinin daha hızlı işlemesi mümkün olmuştur. İcra dairelerinde açılan takiplerin %80 i, Büyük şehirlerde açılan takiplerin %90’ ı, e-takip yöntemi ile açılmaktadır.

24

25

26

27

28

29

30

31 ONLİNE TAKİP AÇILIŞI Avukatların icra dairelerine gitmeksizin portal üzerinden takip başlatabilmeleri takibe ilişkin harç ve masrafların icra dairesince tanımlı hesaba doğrudan yatırabilmeleri sağlanmıştır. Proje ile icra dairelerindeki fiziki kalabalığın asgariye indirgenmesi, avukatların adliyeden bağımsız internet erişimi olan portal uygulamalarına giriş yapabildikleri yerlerden doğrudan takip başlatmaları hedeflenmiştir. Takibe ilişkin bilgilerin portal üzerinden girilmesinin sağlanması ile icra dairesince takip açılış sürecinin asgariye indirgenmesi sağlanmıştır. Mevcut durumda sadece Örnek 7 ilamsız takip açılışı portal tarafından açılabilmektedir. Diğer takip türlerinin de açılabilmesine yönelik portal tarafında çalışma yapılması yönünde talepte bulunulmuştur.

32 Online takip projesi kapsamında avukat portal üzerinden Örnek 7 İlamsız takip açılışı yapılabilmekte, açılan takip icra dairesinin iş listesine “Tebliğ edilecek evrakların hazırlanması” ekranı ile birlikte açılmaktadır. Takip açılışına istinaden sistem tarafından otomatik harç ve tahsilat makbuzları tanzim edilmekte kasa raporlarına yatan bu paralar yansımaktadır. UYAP ekranı üzerinden tanımlanan “internet harç ve internet masraf” hesaplarına para da otomatik olarak yansımaktadır. Bu aşamada sadece Vakıfbank ile entegrasyon olduğu için Vakıfbank hesaplarına yansımaktadır, 6352 sayılı yasa ile elektronik takip açılabilmesine yönelik düzenleme yapılması ile Vakıfbank entegrasyonu çerçevesinde tüm birimlerde Vakıfbank hesabı açılması yönünde PGM. Birimlere talimat vermiştir. Tüm birimler online takip açılışı kapsamına böylelikle girmiştir.”

33 Avukat Portaldan Açılan Takip Sayısı
Avukat portaldan tarihine kadar den fazla takip açılmıştır. 6352 Sayılı Yasa ile elektronik ortamda takip açılışı hüküm altına alınmakla 2013 yılı itibarıyla portaldan açılan takip sayısı olmuştur.

34

35

36 Avukat portal tarafından açılan takip ilgili birimde evrak karşılayıcısı rolüne dosya numarasını almış şekilde ödeme emri hazırlanabilecek durumda düşmektedir.

37 TALİMAT İŞLEMLERİ İcra Daireleri alt sisteminde talimat işlemleri sistem içinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilir. Talimatı gönderen daire onay işlemlerini tamamladıktan sonra talimatın gideceği dairenin iş listesine talimat evrakı iş olarak düşer. Talimatın sistem üzerinden gönderilmesi halinde; talimatı alan dairenin yaptığı işlemler talimatı gönderen daire tarafından anlık olarak sistem üzerinden takip edilebilme imkanı bulunmaktadır. Talimat İcra Dairesi Tarafından UYAP üzerinden esas icra dairesinin dosya bilgilerine, safahat bilgisine, dosyadaki evraklara erişim imkanı bulunmaktadır. Esas İcra Dairesince göndermiş olduğu talimat dosyası görüntülenebilmektedir. (Talimat dosyası safahatı, evrak bilgisi vs.) Esas dosyası kapatılmış, derdest talimat dosyalarına ilişkin rapor alınabilmektedir.

38

39

40

41 KASA İŞLEMLERİ İcra Dairelerinin tüm harç, masraf, tahsilat ve reddiyat gibi parasal işlemleri çevrimiçi olarak sistem üzerinden yapılmaktadır. Yapılan bu işlemler otomatik olarak kasa defterlerini oluşturmaktadır. Raporlamalarının anlık alınması sağlanarak kasa işlemlerinde kullanıcıların hata yapması en aza indirilmiştir. Sorgulama türüne göre belirtilen tarih aralığında tüm tahsilat/reddiyat veya harçlara ait ayrıntılı bilgilere anlık ulaşılabilmektedir.

42

43

44

45

46

47 Yanlış kesilen harç, masraf ve reddiyat makbuzlarının iptal işlemleri yönetmelik hükümleri çerçevesinde aynı gün içersinde mevzuata uygun olarak yapılmakta ve kasa raporlamalarına yansıtılmaktadır. Sistemden yapılmış bütün işlemlerin evraklarına daha sonra ulaşılabilmektedir. Daha önceden maliyeye devredilen bütün harç listelerine ve ne kadar devir yapıldığına ayrıntılı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Zamanaşımına uğramış tahsilâtlar ayrıntılı bir şekilde sistem üzerinden alınabilmekte ve listesi alınarak maliyeye devir işlemi yapılabilmektedir. Yıllık tahsilât devir işlemleri UYAP tan tek tuşla yapılabilmektedir.

48

49 SATIŞ İŞLEMLERİ 6352 Sayılı Yasa ile İcra İflas Kanununun satışa yönelik maddelerde değişiklik yapılmakla, satışlara elektronik ortamda teklif verilebilmesi hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda icra satış ekranları revize edilmiş, UYAP üzerinden hazırlanan tüm satış ilanları esatis.uyap.gov.tr adresinden görüntülenmesi ve bu ihalelere elektronik ortamda teklif verilebilmesi sağlanmıştır. Bu aşamada sadece vakıfbank entegrasyonu olması nedeniyle Vakıfbank hesabı olan gerçek kişiler tarafından teminat yatırılabilmekte ve teklif verilebilmektedir. Dosyada alacaklı olan gerkçek kişiler içinde alacağa mahsuben teminatsız teklif verme aktif haldedir. Kurum ve avukatlar yönüyle ve diğer bankalardan teminat yatırılabilmesine yönelik ilerleyen süreçte çalışma yapılması planlanmaktadır.

50 gerçekleştirilmektedir.
Modül kapsamında, satış dosyaları ile ilgili aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir. Satış kararının hazırlanması, Satış için yer, gün, saat belirlenmesi, Satış ve alıcı bilgilerinin girilmesi, Satışa konu mala ilişkin fotoğraf eklenebilmesi, Vergi borcu sorgu yazısının hazırlanması, İhale bilgilerinin güncellenmesi ve ihalenin iptal işlemleri, Satış ve alıcı bilgilerinin sorgulama, güncellenme ve iptal işlemleri, Satışı yapılmış malların vergi dairesi makbuz bilgilerinin girilmesi, Satışlara ait KDV beyanname bildirimi raporu alma. İhalesi kesinleşen malın kayıt ve tescil yazısının hazırlanması, Sıra cetveline diğer borçların girilmesi, sıra cetvelinin oluşturulması, sıra cetvelinin güncellenmesi, Elektronik ortamda yatırılan teminatların UYAP ekranları üzerinden ilgilisinin hesabına aktarılması,

51

52

53

54

55 Online teklif projesi kapsamında elektronik ortamda gösterilecek satışlar için katılımcı sayısının artırılması, satışa katılacaklar için ihale konusu mal hakkında fikir sahibi olabilmeleri ve elektronik teklif sisteminin etkinliğinin artırılması için taşınmaz, araç, iş makinesi gibi malların fotoğraflarının çekilerek UYAP a eklenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda icra dairelerine dijital fotoğraf makinesi kısa süre önce gönderilmiştir.

56

57

58 ONLİNE TEKLİF 6352 Sayılı Kanun ile 05/01/2013 tarihinden itibaren ihalelere elektronik ortamda teklif verilebilmesi hüküm altına alınmıştır. Başkanlığımız bu proje kapsamında iki yıllık bir çalışma yapmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte UYAP ekranları ve E-Satış Portalı aktif edilmiştir. esatis.uyap.gov.tr adresinden icra daireleri ve satış memurluklarınca satışa çıkartılan tüm ilanlar görüntülenebilmekte ve bunlara elektronik ortamda pey sürülebilmektedir. Vakıfbank ile yapılan entegrasyon kapsamında da pey sürülecek ihalelere portal sayfası üzerinden teminat yatırılabilmektedir.

59 * Elektronik teklifte ilk aşamada sadece Vakıfbank hesabı olan kişiler (internet bankacılığı şifresi olan) elektronik ortamda teklif verebilecektir, ilerleyen süreçte bankalarla yapılacak entegrasyonlar ve sistemin geliştirilmesi süreçleri kapsamında alacağa mahsuben teklifler, teminat mektubu ile ihaleye elektronik ortamda teklif verilebilmesi gibi işlemlerinden portal üzerinden düzenlenmesi yönünde çalışmalar sürdürülecektir. * Elektronik ortamda teklif veren kişi teminat portal üzerinden teminat yatırdığı durumlarda sistem UYAP üzerinden icranın Vakıfbank masraf hesabı olarak tanımlı hesabına parayı aktaracak, UYAP üzerinden de bu işleme ilişkin otomatik tahsilat makbuzu tanzim edilecektir. İcra dairesinin hesabına yansıyan bu teminat parasına ilişkin bilgiler diğer tahsilat bilgilerinde olduğu gibi tüm kasa raporlarına da otomatik yansıyacaktır. (Bu şekilde yatan paralara ilişkin tahsilat makbuzunun ayrıca bilgi mahiyetinde iş listesine düşürülmesi çalışmaları da devam etmektedir.) Elektronik ortamda teklif verebilmek için sistem üzerinden yatırılan teminata ilişkin makbuz tanzimi sistemce yapıldığından kullanıcıların banka ekstresini kontrol edip yatan bu teminata ayrıca makbuz kesmeleri mükerrerlik oluşturacaktır. Bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir.

60

61

62

63 HACİZ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI
Haciz / Haciz Bildirimleri menülerinden “Haciz, teslim ve Satış” işlemlerine ilişkin İdari İşler Müdürlüğü ekranlarına bildirim yapılabilmektedir. Personele ödenecek haciz yollukları bu sayede idari işler tarafından takip edilebilmekte ve bu bildirimler çerçevesinde ilgili personellere ödeme yapılmaktadır. Personel bazlı ve birim bazlı raporlama imkanları bulunmaktadır. Ekranlardan yapılan bu bildirimler çerçevesinde istatistiki veriler tutulabilmektedir. (çocuk teslimi, kıymet takdiri, haciz vs.) İMİD’in talebi doğrultusunca haciz bildirim ekranına haciz işlemlerinde kullanılan araç ve takdir edilen ücret bilgisinin girilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

64

65 Toplu Talep / Karar Tensibi Hazırlama
Dosya İşlem / Toplu Talep ve Karar Tensip Girişi ekranı ile, birden fazla dosya için aynı anda talep yada karar tensip zaptının hazırlanabilmesine imkan sağlandı.

66 BİLİRKİŞİ İŞLEMLERİ Kullanıcı, önceden sisteme tanımlı bilirkişiler arasından uzmanlık alanı, mesleği, ve benzeri birçok seçenek ile arayabilmekte ve bunların arasından seçim yapabilmektedir. Sistemde hiç kaydı bulunmayan bilirkişinin kaydı kullanıcılar tarafından “Sisteme Bilirkişi Ekle” menüsünden yapılabilmektedir. UYAP üzerinden “Bilirkişi Tahsilatı” olarak alınan paraların reddiyat ekranlarından (normal reddiyat ekranı ve toplu reddiyat ekranı) ilgili bilirkişiye ödemesi yapıldığı zaman sistem tarafından kişinin Türkiye geneli UYAP kayıtlarına göre aldığı bilirkişi ödemeleri ortak KVM sisteminden hesaplanır ve yapılacak gelir vergisi kesinti oranı (%15, 20,27,40) otomatik olarak reddiyat makbuzlarına yansıtılır. Vergi dairesine gönderilen stopoj listelerine de yapılan bu ödemeler yansımaktadır. UYAP üzerinden yapılan bu sistem ile bilirkişilerin Türkiye genelinde tüm birimlerden aldıkları bilirkişi paralarının kayıt altına alınması ile gerçek vergi oranlarında kesinti yapılmış ve vergi kaybının önüne geçilmiştir.

67

68

69

70 DEVİR İŞLEMLERİ Yılsonu devir işlemleri UYAP üzerinden anında yapılmakta olup, günlerce yoğun emek harcanarak gerçekleştirilen işlemler dakikalar mertebesinde bitirilebilmektedir.

71

72 İcra Dairelerince hazırlanan iş cetvelleri, ADİS formları gibi istatistikler saatler yerine sadece bir kaç saniyede hazırlanabilme imkânı bulunmaktadır.

73

74

75

76 ENTEGRASYONLAR Aşağıdaki e-devlet projeleri ile entegrasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu sayede UYAP tan önce haftalarla ölçülebilecek verilere çevrimiçi ulaşım sağlanmış böylece zaman ve para kaybı büyük ölçüde önlenmiştir. Entegrasyon çalışması biten ve kullanılmakta olan kurumlar; MERNİS, POL-NET, ADLİ SİCİL PTT, MERKEZ BANKASI TAKBİS SGK

77 Entegrasyon çalışması devam eden kurumlar;
Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP), Emniyet Genel Müdürlüğü (Ek 2 protokol hükümleri kapsamında) Vakıfbank (Taraf hesaplarına yapılacak havale / eft işleminin UYAP üzerinden yapılması) Türkiye Noterler Birliği (Vekaletnamelerin online alınabilmesi) PTT (Tebligat ücretlerinin ödenmesi)

78 POL-NET ENTEGRASYONU Pol-net entegrasyonu ile UYAP üzerinden gerçek ve tüzel kişilerin adlarına kayıtlı araçların kaydı üzerine mahrumiyet ekleme ve kaldırma işlemi fiziki yazışma yapılmaksızın, sistem üzerinden birkaç saniye içerisinde yapılabilmektedir. tarihinden itibaren milyon mahrumiyet ekleme ve kaldırma işlemi sistem üzerinden elektronik ortamda yapılmış, yaklaşık EGM sorgusu yapılmıştır. UYAP üzerinden yapılan bu işlemler sayesinde gerek zaman kaybının gerekse de milyonlarca liralık posta masrafının önüne geçilmiştir.

79

80 TAKBİS ENTEGRASYONU Yapılan entegrasyon ile TAKBİS sistemine dahil olan Tapu Sicil Müdürlükleri ile yargı ve yardımcı birimlerin doğrudan yazışma yapmak yerine UYAP üzerinden gerçek ve tüzel kişilerin mal varlığı sorgulaması yaparak sadece sistem üzerinden tespit edilen tapu kayıtları ile ilgili haciz, tedbir vs. işlem yapabilmeleri için ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri ile fiziki yazışma yapması imkanı sağlanmıştır. Böylelikle Tapu Sicil Müdürlükleri ile yapılan yazışma sayısı en aza indirgenmiş UYAP üzerinden yapılan bu işlemler sayesinde gerek zaman kaybının gerekse de milyonlarca liralık posta masrafının önüne geçilmiştir. Entegrasyonun ilerleyen aşamalarında UYAP üzerinden doğrudan mahrumiyet ekleme ve kaldırma işleminin yapılması hedeflenmektedir.

81

82 SGK ENTEGRASYONU SGK ile yapılan entegrasyon ile fiziki yazışma yapılmaksızın UYAP üzerinden gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda hizmet dökümlerine ilişkin bilgiler alınabilmekte, maaş aldıkları kurum, iş yeri adresi, işe başlama tarihi gibi vs. bilgilere doğrudan erişilebilmektedir. UYAP üzerinden yapılan bu işlemler sayesinde gerek zaman kaybının gerekse de milyonlarca liralık posta masrafının önüne geçilmiştir.

83

84 PTT ENTEGRASYONU PTT ile yapılan entegrasyon ile gerçek ve tüzel kişilerin posta çeki hesabı olup olmadığı UYAP üzerinden yapılacak sorgulama ile tespit edilebilmektedir. Sorgulama sonucunda posta çeki hesabı olmadığı anlaşılan kişilere ilişkin yazı yazılmasının önüne geçilmiş böylelikle yargı ve yardımcı birimlerimizce ilgili kişi ve kurumların posta çeki hesabına haciz ve tedbir konulması için yazılan yazıların %80’i ortadan kalkmıştır. Yapılan entegrasyon ile kurumlar arasında ortaya çıkan yazışma en aza indirgenmiştir, iki kurum çalışanlarının mesai kaybı ortadan kaldırılmış, ortadan kalkan yazışmalar ile milyonlarca liralık posta pulu tasarrufu sağlanmıştır.

85

86 SGK HACİZ ENTEGRASYONU
İcra Dairelerinin SGK ile yazışmalarını minumum seviyeye indirmek için SGK dan maaş alan SGK personeli ile emeklilerin (Bağkur, SSK, Emekli Sandığı) almakta oldukları maaşları üzerine haciz konulması, kaldırılması, konulan haciz bilgilerinin güncellenebilme işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmektedir.

87

88 GİB (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI) ENTEGRASYONU
Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan entegrasyon ile gerçek ve tüzel kişilerin vergi dairesi bilgilerinin elektronik ortamda sorgulanabilmektedir. Araç mükellefiyet bilgileri, vergi dairesinde kayıtlı adres, işyeri, ortaklık vs. bilgilere UYAP üzerinden doğrudan erişim imkanı sağlanacak ve vergi daireleri ile yazışma yapılmaksızın ekranlardan ilgili raporlara ulaşılmaktadır.

89

90 KARAR DESTEK SİSTEMİ ( UYARILAR )
Kullanıcıların hata yapmasını önleyen ve takip süresinin uzamasını engelleyen 1.200’ü aşan sayıda uyarıdan oluşan, karar destek sistemi (KDS) bulunmaktadır. Kullanıcıların, uyarı amaçlı hazırlanan raporlar sayesinde, günlü olarak takip edilmesi gereken dosyaları bulmaları ve dosyaların işlemlerinin takibi kolaylaşmıştır. Sisteme herhangi bir şekilde kaydedilen kişiler hakkında diğer adalet daireleri tarafından çıkarılan yakalama ve tutuklama kararları ile ilgili akıllı uyarılar bulunmaktadır. Aynı şekilde herhangi bir mahkeme tarafından aranan kişi ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu ise sistem kullanıcıya kişinin infaz kurumunda bulunduğunu bildirmektedir. UYAP üzerinden dosya alacağına haciz bilgisi işlenmiş ise reddiyat ekranında uyarı çıkarak kullanıcının hatalı ödeme yapması engellenmek istenmiştir.

91

92

93

94 Mevcut Takip Edilen İşler
6352 sayılı yasa ile icra dairelerindeki fiziki para alışverişinin ortadan kalkması ve icra dairesine yatan paraların en geç 3 iş günü içinde ilgisinin hesabına doğrudan yatırılması hükmü çerçevesinde Vakıfbank ile entegrasyon projesi yürütülmekte ve bu kapsamda UYAP ekranlarını kullanarak doğrudan reddiyat yapılan kişi yada kurumların hesaplarına yatırılması gerekli paraların havale / eft yoluyla aktarılması

95

96 Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan Ek-2 Protokol kapsamında Araç Mahrumiyet işlemlerine yönelik yapılacak değişiklikleri yürütmek UYAP-PTT entegrasyonu çerçevesinde posta ücretlerinin PTT hesaplarına aktarılması İİK.Yönetmeliği değişiklikleri çerçevesinde UYAP ekranlarında yapılması gerekli değişiklikler

97 Yapılması Planlanan İşler
TBB ve TKBB ile banka entegrasyonun gerçekleştirilmesi ile borçluların banka hesapları üzerine UYAP üzerinden haciz ekleme kaldırma işlemlerinin yapılabilmesini sağlamak SGK haciz entegrasyonu çerçevesinde ilk etapta gerçekleştirilemeyen isterlerin (kademeli taahhüt vs.) yapılabilmesini sağlamak 6352 sayılı yasa ile takip açılışında alacaklı veya vekilinin IBAN numaralarının bildirilmesi zorunluluğu getirilmekle UYAP ekranlarında yapılan değişiklikler kapsamında e-takip kodlarının revize edilmesi ve yayınlanması (özel firmaların e-takip programlarını güncelleyebilmeleri için)

98 İcra ekranlarının revize edilerek kullanıcıların daha seri işlem yapabilmelerine yönelik ekranlarda sadeleştirme çalışmaları, Yediemin Yönetmeliğinin yayınlanması halinde birimler ile yediemin depoları arasındaki icra işlemlerine yönelik UYAP ekranlarının hazırlanması PGM yürütülmekte olan İDEA (İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi) projesi kapsamındaki talepler ve projenin genele yayılmasına karar verilmesi halinde ekranların revize edilmesi

99 SİSTEM GÜNCELLEME İŞLEMLERİ
UYAP uygulamalarını iyileştirmek, geliştirmek, mevzuat değişikliklerini yazılıma yansıtmak, kullanıcılardan gelen hata ve öneri taleplerini değerlendirmek için; yazılım değişiklikleri hata takip sistemi (HTS) üzerinden yürütülmektedir.

100 HTS maddesi Örnek

101 HTS maddesi Ekran Çalışması

102 HTS ve YARDIM MASASI İSTATİSTİKLERİ
HATA : YENİ TALEP : DÜZELTME TALEBİ : TOPLAM : madde kapatılmıştır. AÇIK MADDE SAYISI: İcra yardım masasınca cevaplandırılan olay talebi sayısı 2012 yılında gelen olay talebi sayısı 2013 yılında gelen olay talebi sayısı 2012 yılında cevaplanan telefon sayısı 2013 yılında cevaplanan telefon sayısı

103 YARDIM MASASI Türkiye’deki tüm icra dairelerine hizmet vermek üzere, icra daireleri yardım masasında icra müdür ve müdür yardımcılarından oluşan uzman ekip görev yapmaktadır. Yardım masasına ve nolu telefondan ulaşılmaktadır. Ayrıca Portal Sayfasından “Yardım Masası” “Yeni Olay” sekmesi kullanılarak ekranlarda karşılaştığınız sorunlarınızı, ekranlara yönelik yeni önerilerinizi iletme imkanı bulunmaktadır. Aynı sayfa üzerinden olay izleme ile olayınıza yardım masasınca verilen cevabı görme imkanı bulunmaktadır. (Olay talebinin Durumu nun Çözüldü şeklinde görünmesi olay talebinize dönüş olduğu anlamına gelmektedir. Çözüldü kısmı çift tıklanarak verilen cevaba erişilebilmektedir. İcra Daireleri Yardım Masası; bugüne kadar spectra üzerinden gelen yardım talebini karşılamış olup, ayrıca e-posta, telefon ve faksla gelen talepleri de çözüme kavuşturmuştur.

104

105 DÜZELTME TALEP FORMU UYAP kayıtlarındaki hatalara yönelik veri tabansal düzenleme yapılması gerekli durumlar için Evrak / Düzeltme Talep formu doldurularak gönderilmesi gerekmektedir. Oluşturulan düzeltme talep formu ilk önce adliyenin bağlı bulunduğu Bilgi İşlem Müdürlükleri ekranına düşmekte ilgili müdürlükçe soruna çözüm bulunamaması halinde UYAP birim sorumlusunun imzası ile düzeltme talep formu yardım masasında görevli personelin ekranlarına düşmektedir.

106

107 E-POSTA İŞLEMLERİ UYAP kapsamında tüm uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiş, ayrıca kullanıcıların e-posta hesaplarına internet ortamından da ulaşabilmeleri için web tabanlı olarak “http://webmail.uyap.gov.tr/” hizmete sunulmuştur. Ayrıca 2000’e yakın üyesi olan ve e-posta grubu oluşturulmuş, böylece kullanıcıların hızlı iletişim kurmalarına, bilgi alış verişinde bulunmalarına ve sistemdeki yeniliklere daha hızlı ulaşmalarına olanak sağlanmıştır

108 UYGULAMA DUYURULARI İcra ekranlarında yapılan değişiklikler ve yeniliklere ilişkin yükleme gününde değişikliklere ilişkin duyurular yayınlanmaktadır. Geçmiş tarihli yükleme duyuruları da aynı şekilde takip edilebilmektedir.

109 DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR
Mail gruplarının takip edilmesi, Portal sayfasında yayınlanan duyuruların takip edilmesi, Tarafınıza ataması yapılan güncel Uzaktan Eğitim derslerinin tamamlanması Portal üzerinden e-imzalı olarak gönderilen taleplerin 5070 sayılı e-imza kanunu kapsamında değerlendirilmesi aksi halde işlem yapılmamasından ötürü sorumluluğun doğacağının bilinmesi UYAP üzerinden T.K.21.maddeye göre mernis adresine tebligat çıkartılacağında mutlak suretle tebligat adresi olarak seçilen mernis adresinin güncel adres olup olmadığı hususunun kontrol edilmesi

110 Birimler arası yazışmaların UYAP üzerinden yapılması
UYAP üzerinden birime gelen işlerin dosyalarına aktarılarak sürüncemede bırakılmaması UYAP üzerinden biriminize iş düşmemesi halinde yardım masası ile irtibata geçerek gelen işlerin hangi role düştüğünün tespiti ile iş düşmesi istenilen rolün bildirilmesi Periyodik olarak iş cetvellerinin kontrolünün yapılarak yıl içerisinde hatalı yapılan işlemler neticesinde geçmiş dönemlerdeki iş cetvellerinin bozulmaması hususunda hassasiyet gösterilmesi UYAP üzerinden yapılan tüm işlemlerin Log kayıtlarının tutulduğu bilinerek usulsüz taraf kaydı, entegrasyon sorgusu vs. işlemleri yapmaktan kaçınılması

111 PRATİK BİLGİLER Şablon özelleştirme : UYAP ta ki mevcut şablonların yanı sıra kullanıcı tarafından kendisi yada birimi için mevcut şablonlar üzerinde güncelleme yapma imkanı bulunmaktadır. Evrak hazırlama aşamasında oluşturduğu şablon üzerinden evrak hazırlama fonksiyonu bulunmaktadır.

112 Evrak arama panelinden farklı kriterler ile sorgulama yapılarak istenilen evraklara topluca ulaşılabilmektedir.

113 Sorgulama sonuçlarına ilişkin belirlenecek kriterler ile “Editöre Gönder” seçeneği ile raporlama yapılabilmekte ve çıktı alınabilmektedir. Paneldeki verileri “Dışa Aktar” seçeneği ile de bilgisayara kaydetme imkanı bulunmaktadır.

114 Sık kullanılan menülerin, UYAP açılış ekranında üst panele belirlenecek simgeler dahilinde kısa yol oluşturması imkanı bulunmaktadır.

115 İş listesine gelen işler üzerinden arama yapma ve arama sonucuna ilişkin dosya oluşturmak suretiyle işlerin gruplandırılması ve daha kolay takip edilebilmesi imkanı bulunmaktadır.

116 Kullanıcının kendi bilgisayarındaki editör işlemlerinde kullanabileceği şekli ile hazırladığı evraklara yönelik arka plan rengi, sayfa rengi vs. bilgileri değiştirme otomatik metin oluşturma fonksiyonları bulunmaktadır.

117 TEŞEKKÜR EDERİZ


"İCRA VE İFLAS DAİRELERİ OTOMASYON SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları