Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEKONDER HİPERTANSİYON. Sekonder HT varlığının ipuçları HT’nun genç yaşta başlaması HT’nun genç yaşta başlaması Ani başlangıçlı HT Ani başlangıçlı HT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEKONDER HİPERTANSİYON. Sekonder HT varlığının ipuçları HT’nun genç yaşta başlaması HT’nun genç yaşta başlaması Ani başlangıçlı HT Ani başlangıçlı HT."— Sunum transkripti:

1 SEKONDER HİPERTANSİYON

2 Sekonder HT varlığının ipuçları HT’nun genç yaşta başlaması HT’nun genç yaşta başlaması Ani başlangıçlı HT Ani başlangıçlı HT Kontrolsüz ya da refrakter HT Kontrolsüz ya da refrakter HT Malign HT Malign HT Altta yatan nedeni ortaya koyan klinik özellikler Altta yatan nedeni ortaya koyan klinik özellikler

3 Sekonder HT nedenleri Renal Renal Renovasküler HT Renovasküler HT Renal parankimal HT Renal parankimal HT Endokrin Endokrin Primer hiperaldosteronizm Primer hiperaldosteronizm Cushing hastalığı Cushing hastalığı Feokromastoma Feokromastoma Hiperreninizm Hiperreninizm Hipotiroidizm Hipotiroidizm Hipertiroidizm Hipertiroidizm Akromegali Akromegali Hiperparatiroidizm Hiperparatiroidizm Kardiyovasküler /kardiyopulmoner Kardiyovasküler /kardiyopulmoner Aort koarktasyonu Aort koarktasyonu Tıkayıcı uyku apnesi Tıkayıcı uyku apnesiİlaçlar Glukokortikoidler Glukokortikoidler Nonsteroid anti-inflamatuarlar Nonsteroid anti-inflamatuarlar Kombine oral kontraseptifler Kombine oral kontraseptiflerEritropoietinMAO-İnh. Kalsinörin inh. Kalsinörin inh. Fenilefrin, Kafein Fenilefrin, Kafein Meyan kökü Meyan köküKonjenital Glukokortikoidle düzelen aldosteronizm Glukokortikoidle düzelen aldosteronizm Aşırı minerelokortikoid görünümlü sendrom Aşırı minerelokortikoid görünümlü sendrom Gordon sendromu Gordon sendromu Liddle sendromu Liddle sendromu Konjenital adrenal hiperplazi Konjenital adrenal hiperplazi

4 Primer hiperaldosteronizm Endokrin kökenli hipertansiyonun en sık nedenidir. Endokrin kökenli hipertansiyonun en sık nedenidir. Bazı etnik gruplarda hipertansiyonun %15’inden sorumludur Bazı etnik gruplarda hipertansiyonun %15’inden sorumludur Genel olarak dünyada hipertansiflerin %1-2’sini oluşturur. Genel olarak dünyada hipertansiflerin %1-2’sini oluşturur. Nedeni: Nedeni: Adenom (%70-80) Adenom (%70-80) Hiperplazi (idiopatik hiperaldosteronizm) Hiperplazi (idiopatik hiperaldosteronizm) Sekretuar adenokarsinom Sekretuar adenokarsinom Bazı konjenital endokrinopatiler Bazı konjenital endokrinopatiler

5 Klinik Olgular hipertansiyon ve hipokalemiden şikayet ederler. Olgular hipertansiyon ve hipokalemiden şikayet ederler. Özellikle spontan hipokalemi ya da diüretikle indüklenen orta ya da şiddetli hipokalemi dikkat çeker. Özellikle spontan hipokalemi ya da diüretikle indüklenen orta ya da şiddetli hipokalemi dikkat çeker. ACE-İ ile ya da onsuz replasman tedavisine rağmen refrakter hipokalemi, pr.hiperaldosteronizm için ciddi şüphe yaratmalıdır. ACE-İ ile ya da onsuz replasman tedavisine rağmen refrakter hipokalemi, pr.hiperaldosteronizm için ciddi şüphe yaratmalıdır.

6 Tanı En değerli tarama testi halen tartışmalıdır. En değerli tarama testi halen tartışmalıdır. Genç yaşta başlayan HT, kontrolü zor olan ya da refrakter HT olguları ve spontan ya da diüretikle indüklenen hipokalemi olgularında araştırılmalıdır. Genç yaşta başlayan HT, kontrolü zor olan ya da refrakter HT olguları ve spontan ya da diüretikle indüklenen hipokalemi olgularında araştırılmalıdır. Testler: Testler: Serum potasyum ölçümleri Serum potasyum ölçümleri Plazma aldosteron-renin oranları (ARR) Plazma aldosteron-renin oranları (ARR) 24 saatlik idrarda potasyum ekskresyonu 24 saatlik idrarda potasyum ekskresyonu CT ya da MRI ile inceleme CT ya da MRI ile inceleme

7 Tanı Plazma aldosteron düzeyleri pr.aldosteronizmde belirgin artar ancak aynı kişide bile çok değişkenlik gösterebilir. Plazma aldosteron düzeyleri pr.aldosteronizmde belirgin artar ancak aynı kişide bile çok değişkenlik gösterebilir. Aldosterona bakıldığı sırada bu olgularda renin aktivitesi genellikle belirgin düşük olur (1 ngr/ml/saat). Aldosterona bakıldığı sırada bu olgularda renin aktivitesi genellikle belirgin düşük olur (1 ngr/ml/saat).

8 Tanı ARR oranı normalde 4-10 iken pr.hiperaldosteronizm olgularında 30-50 arasındadır. ARR oranı normalde 4-10 iken pr.hiperaldosteronizm olgularında 30-50 arasındadır. Yaygın kabul edilen, ARR 20’ nin üzerinde iken plazma aldosteron düzeyinin 15 ngr/dl’nin üzerinde olması, pozitif tarama testi olarak değerlendirilir. Yaygın kabul edilen, ARR 20’ nin üzerinde iken plazma aldosteron düzeyinin 15 ngr/dl’nin üzerinde olması, pozitif tarama testi olarak değerlendirilir. Bu oran spirinolakton, amilorid, triamteren, ACE-İ’den etkilenir. Bu oran spirinolakton, amilorid, triamteren, ACE-İ’den etkilenir. Β-blokerler renin düzeyini azaltır; akut kullanımda kalsiyum kanal blokerleri arttırır. Β-blokerler renin düzeyini azaltır; akut kullanımda kalsiyum kanal blokerleri arttırır.

9 24 saatlik idrarda potasyum düzeyi 30 mEq’dan fazla ise anlamlıdır. (olgunun iyi hidrate olması ve HCO3 düzeylerinin normal olması gerekir) 24 saatlik idrarda potasyum düzeyi 30 mEq’dan fazla ise anlamlıdır. (olgunun iyi hidrate olması ve HCO3 düzeylerinin normal olması gerekir) Potasyum normalken ya da kaliüretik tedavi alırken, testin yararı yoktur. Potasyum normalken ya da kaliüretik tedavi alırken, testin yararı yoktur.

10 Tanı sırasında tipik özellikler Cinsiyet (kadın/erkek) 4/6 Yaş (aralık) 52+/- 1 (29-74) HT süresi (yıl) 10 +/- 1.4 Anti-HT ilaç sayısı (aralık) 2.4 +/- 0.1 (0-4) 3 ve daha fazla ilaç ihtiyacı oranı %53.7 Ne hipokalemik ne de 3’ten fazla ilaçla kontrol edilemeyen %52 Plazma aldosteron (ng/dl) <1515-40 > 40 %37%54%9 Plazma renin aktivitesi ngr Ang-1/ml/saat 0.3+/- 0.04 Mevcut rejimle KB kontrolü %20.4

11 Tedavi Cerrahi tdv Cerrahi tdv Medikal tedavi Medikal tedavi ACE-İ ACE-İ Spironolakton (25-400mgr) Spironolakton (25-400mgr) Amilorid Amilorid Eplerenone (selektif aldosteron res.antagonisti-25-200mgr)) Eplerenone (selektif aldosteron res.antagonisti-25-200mgr)) Embolizasyon (Ethanol ile) Embolizasyon (Ethanol ile)

12 Renovasküler hipertansiyon Renovasküler hastalık, oldukça sık olarak düzeltilebilen bir sekonder hipertansiyon nedenidir. Renovasküler hastalık, oldukça sık olarak düzeltilebilen bir sekonder hipertansiyon nedenidir. Hafif HT olgularında rölatif olarak seyrek iken, şiddetli ya da refrakter HT olgularında insidansı %10 ile %45 arasında değişir. Hafif HT olgularında rölatif olarak seyrek iken, şiddetli ya da refrakter HT olgularında insidansı %10 ile %45 arasında değişir. Daha önceleri Afrikan-Amerikan ırkta sık olduğu söylenirken günümüzde beyaz ırkta da aynı sıklıkta olduğu anlaşılmıştır. Daha önceleri Afrikan-Amerikan ırkta sık olduğu söylenirken günümüzde beyaz ırkta da aynı sıklıkta olduğu anlaşılmıştır.

13 Renal arter stenozu (RAS), renal arter çapının (bilateral ya da tek taraflı) %70-80’den fazla daralması şeklinde tanımlanır. Renal arter stenozu (RAS), renal arter çapının (bilateral ya da tek taraflı) %70-80’den fazla daralması şeklinde tanımlanır. RAS’la ilişkili klinik sendromlar, RAS’la ilişkili klinik sendromlar, Renovasküler hipertansiyon, Renovasküler hipertansiyon, İskemik nedenli renal fonksiyon bozukluğu ve İskemik nedenli renal fonksiyon bozukluğu ve Nedeni açıklanamayan tekrarlayan akut akciğer ödem ataklarını içerir. Nedeni açıklanamayan tekrarlayan akut akciğer ödem ataklarını içerir.

14 Renovasküler hipertansiyona, iki taraflı ya da tek taraflı olarak RAS gelişmesiyle, renal perfüzyonun azalması sonucu, renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin (RAAS) aktivasyonu aracılık eder. Renovasküler hipertansiyona, iki taraflı ya da tek taraflı olarak RAS gelişmesiyle, renal perfüzyonun azalması sonucu, renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin (RAAS) aktivasyonu aracılık eder. RAS’lı olgular, fibromuskuler displazi (FMD) olanlar ve aterosklerotik renal arter stenozu (ARAS) olanlar olarak sınıflandırılabilirler. RAS’lı olgular, fibromuskuler displazi (FMD) olanlar ve aterosklerotik renal arter stenozu (ARAS) olanlar olarak sınıflandırılabilirler.

15

16

17

18 Nadiren renal arter, nörofibromatozis tip-1 ya da Williams tm gibi nedenlerle dıştan basıya uğrayarak RAS gelişebilir. Nadiren renal arter, nörofibromatozis tip-1 ya da Williams tm gibi nedenlerle dıştan basıya uğrayarak RAS gelişebilir.

19 FMD nonaterosklerotik noninflamatuvar bir vasküler hastalık olup, daha çok renal arter ve karotis arterleri etkiler. FMD nonaterosklerotik noninflamatuvar bir vasküler hastalık olup, daha çok renal arter ve karotis arterleri etkiler. 30-50 yaş arasındaki kadınlarda ortaya çıkar. 30-50 yaş arasındaki kadınlarda ortaya çıkar. Darlık yavaş ilerler ve böbrek fonksiyonları genellikle iyi korunur. HT olgularının %1’den azında görülür. Darlık yavaş ilerler ve böbrek fonksiyonları genellikle iyi korunur. HT olgularının %1’den azında görülür. Etkilenen arterde, mediyal displazi nedeni ile birbirine bitişik tespih tanesi görünümü sergiler. Etkilenen arterde, mediyal displazi nedeni ile birbirine bitişik tespih tanesi görünümü sergiler.

20 Olguların %65-70'inde renal arter etkilenirken, %25-30'unda serebral arterler etkilenir. Olguların %65-70'inde renal arter etkilenirken, %25-30'unda serebral arterler etkilenir. Olguların yalnızca %15'inde hem renal arter hem de serebral arterler etkilenir. Olguların yalnızca %15'inde hem renal arter hem de serebral arterler etkilenir.

21 ARAS ise genellikle 50 yaşını geçmiş sigara yanı sıra diğer kardiyovasküler riskleri taşıyan hastalarda ortaya çıkar. ARAS ise genellikle 50 yaşını geçmiş sigara yanı sıra diğer kardiyovasküler riskleri taşıyan hastalarda ortaya çıkar. FMD’nin aksine progresiv bir seyir gösterir ve genellikle böbrek fonksiyonları bozulur. FMD’nin aksine progresiv bir seyir gösterir ve genellikle böbrek fonksiyonları bozulur.

22 Herhangi bir yaşta aniden başlayan HT ya da hızlanmış HT olguları Herhangi bir yaşta aniden başlayan HT ya da hızlanmış HT olguları Normal ventriküler fonksiyona rağmen aniden ortaya çıkan akciğer ödemi olguları Normal ventriküler fonksiyona rağmen aniden ortaya çıkan akciğer ödemi olguları ACE-İ ya da ARB sonrası aniden açıklanamayan tarzda serum kreatinin artışı olan olgular ACE-İ ya da ARB sonrası aniden açıklanamayan tarzda serum kreatinin artışı olan olgular Şiddetli ya da rekrakter HT olgularında kreatinin artışı olan olgular Şiddetli ya da rekrakter HT olgularında kreatinin artışı olan olgular Asimetrik böbrek boyutlarının varlığı Asimetrik böbrek boyutlarının varlığı Diffüz aterosklerotik bir hastada orta ya da şiddetli HT varlığı Diffüz aterosklerotik bir hastada orta ya da şiddetli HT varlığı

23 Tanının altın standartı, klasik anjiyografidir. Tanının altın standartı, klasik anjiyografidir. Bunun dışında, Bunun dışında, Renal arter Doppler USG Renal arter Doppler USG MR Anjiyo MR Anjiyo Kontrastlı spiral anjiyografi şeklinde tomografi Kontrastlı spiral anjiyografi şeklinde tomografi

24 Tedavi Kan basıncı, lipid profili kontrolü Kan basıncı, lipid profili kontrolü Antiplatelet tedavisi Antiplatelet tedavisi FMD ‘de ACE-İ ya da ARB FMD ‘de ACE-İ ya da ARB Revaskülarizasyon Revaskülarizasyon


"SEKONDER HİPERTANSİYON. Sekonder HT varlığının ipuçları HT’nun genç yaşta başlaması HT’nun genç yaşta başlaması Ani başlangıçlı HT Ani başlangıçlı HT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları