Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Verimli Ders Çalışma Teknikleri Alvin TOFFLER Diyor ki; ‘’ 21.Yüzyılın cahilleri okuma- yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacaktır.’’

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Verimli Ders Çalışma Teknikleri Alvin TOFFLER Diyor ki; ‘’ 21.Yüzyılın cahilleri okuma- yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacaktır.’’"— Sunum transkripti:

1

2 Verimli Ders Çalışma Teknikleri

3 Alvin TOFFLER Diyor ki; ‘’ 21.Yüzyılın cahilleri okuma- yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacaktır.’’

4 RON FRY Diyor ki; ‘’Nasıl çalışmak gerektiğini bilmek, öğrenmeyi öğrenmektir.Bence bu; bir insanın kendine verebileceği en güzel hediyedir.’’

5 Verimli ders çalışma ve etkin öğrenmenin en temel koşulu bu konuda istekli ve kararlı olmaktır.Her bireyin kişilik yapısı, algılama özellikleri farklı olduğundan, geliştireceğiniz bu sistematiğin kendinize uygun olmasına özen göstermelisiniz. Verimli ders çalışma ve etkin öğrenmenin en temel koşulu bu konuda istekli ve kararlı olmaktır.Her bireyin kişilik yapısı, algılama özellikleri farklı olduğundan, geliştireceğiniz bu sistematiğin kendinize uygun olmasına özen göstermelisiniz. İnsan, hangi limana gideceğini bilemezse hiçbir rüzgar onun için yararlı olmaz. Seneca

6 CEHALET ŞANSA OLAN İNANCI ARTIRIR Ders çalışmak istemiyor olabilirsiniz.....bizce bunun sebepleri şunlar olabilir:

7 Başarıya giden yol... Çok çalışmak Başarı kimsenin tekelinde değildir Hedefini doğru seçmek Herkes niye başarılı değil ?

8 Ektiğinizi Biçersiniz Bir çiftlikte ; Ekiş vaktinde eğlenip, hasat vakti yaklaşınca da kısa yoldan mahsul kaldırmanın yolunu araştırmak ne kadar mantıklı olabilir ?

9 “Başarılı Olmanın Kuralları Vardır” Sebepleri dışarıda değil, içeri de aramak. Harekete geçmesi gereken en büyük araç;

10 Nasıl ders çalışmalıyız? “Nasıl ders çalışmalıyız ? “ sorusunu cevaplamadan önce,”niçin ders çalışmalıyız ? “ sorusunun cevabını bulmalıyız.

11 Niçin Ders Çalışmalıyız ? Niçin Ders Çalışmalıyız ?

12 Başarının 3 Anahtarı 1.Başarıya inanma. 2.Makul bir hedef belirleme. 3.Sistemli çalışma.

13 Başarıya İnanmak Bilinçaltı söylenene inanır. Kendinize ne söylerseniz o olursunuz.

14 “Yapmanın yolu olmak” tan geçer.

15 Henry Ford Diyor ki; ‘’Yapabileceğinize de inansanız, yapamayacağınıza da inansanız, haklı çıkarsınız.’’

16 “KENDİNİ DOĞRULAYAN KEHANET” Psikoloji tarihinde dönüm noktası olan araştırmalardan bir tanesi Rosenthal ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmadır. Bir grup psikolog çeşitli ilkokullarda ders yılı başında sınıflarda zeka testi uygular ve bir süre sonra öğretmene, her sınıfta 4 öğrencinin üstün zekalı olduğunu, ancak bunu çocuklara aktarmamasını söylerler. Gerçekte öğretmene isimleri bildiren çocuklar üstün zekalı olmayıp, isimleri kurayla saptanmış çocuklardır. Ders yılı sonunda bu çocukların başarılarının yükseldiği görülmüştür. Bu araştırma büyük yankılar yapmış ve Rosenthal buna “kendini doğrulayan kehanet” adını vermiştir.

17 DEM İ RYOLU İŞ Ç İ S İ Nick adında bir demiryolu i ş çisinin öyküsü bu. Nick güçlü, sa ğ lıklı bir demiryolu i ş çisi. Arkada ş larıyla ili ş ki si iyi ve i ş ini iyi yapan güvenilir bir insan. Ne var ki, kötümser birisi, her ş eyin kötüsünü be k ler ve ba ş ına hep kötü ş eylerin gelece ğ ine inandırır kendisini. Bir yaz günü tren i ş çileri, ustaba ş ının do ğ um günü Bir yaz günü tren i ş çileri, ustaba ş ının do ğ um günü nedeniyle bir saat önceden bırakırlar çalı ş mayı. Tamir için gelmi ş olan bir so ğ utucu vagonunun içine girer Nick, yanlı ş lıkla içerden kapatır kapıyı, kendini so ğ utucu vagona kilitler. Di ğ er i ş çiler Nick’in kendilerinden önce çıktı ğ ını dü ş ünürler. Nick kapıyı tekmeler, ba ğ ırır, ama kimse duymaz, duyanlar da bu tür seslerin sürekli geldi ğ i bir ortamda çalı ş tıkları için kulak asmazlar bu gürültülere….

18 Nick burada donarak ölece ğ inden korkmaya b a ş lar ve buna inandırır kendini. E ğ er buradan çıkamazsam kaskatı donaca ğ ım diye dü ş ünmeye ba ş lar. İ çeride yarı sı yırtılmı ş bir karton kutunun içine girer, titremeye ba ş lar. Eline geçirdi ğ i bir ka ğ ıda karısına ve ailesine son dü ş üncelerini içeren bir mektup yazar: Çok so ğ uk, bedenim hissizle ş meye ba ş ladı. Bir uyusam! Bunlar benim son sözlerim olabilir. Ertesi gün so ğ utucu vagonun kapısını açan i ş çiler, Ertesi gün so ğ utucu vagonun kapısını açan i ş çiler, Nick’in donmu ş bedenini bulurlar. Üzerinde yapılan otopsi, onun donarak öldü ğ ünü göstermektedir. Fakat bu olayı ola ğ anüstü yapan,so ğ utucu vagonun Fakat bu olayı ola ğ anüstü yapan,so ğ utucu vagonun so ğ utma motorunun bozuk ve çalı ş mıyor olmasıdır. vagonun içindeki ısı 18 derecedir ve vagonda bol hava vardır. Nick kendini orada donarak ölece ğ ine öylesine Nick kendini orada donarak ölece ğ ine öylesine inandırmı ş tır ki bu inancı kendini gerçekle ş tiren bir kehanet olmu ş tur.

19 Hedef Belirleme Hedefler düşüncelerin netleşmesine, zamanın ve fırsatların etkili biçimde kullanılmasına yardımcı olur. Hedefler düşüncelerin netleşmesine, zamanın ve fırsatların etkili biçimde kullanılmasına yardımcı olur.

20 Kahramanlara ihtiyaç göstermeyen bir toplum oluşturmak, iyi eğitim görmüş gençlerin çabalarıyla mümkün olacaktır.

21

22

23

24

25 Eğri oturalım doğru konuşalım....

26 Dersi derste dinlememe gibi bir huyun varsa...

27

28 Ortamı hazır hale getir.

29

30

31 Ey! Ders;

32

33 Çalışma odasının kullanım amaçları: 1- uyumak için 2- ders çalışmak için

34 Çalışma odasında neler yapılmamalı ? 1- Gazete-dergi vb yayınlar okunmamalı 2- TV-müzik-bilgisayar kullanılmamalı 3- Yeme-içme olmamalı 4- Yatarak-uzanarak ders çalışılmamalı

35 Poster, afiş vb. dikkat dağıtıcı unsurlar olmamalı!

36

37 Ders Çalışmayı İstemelisin!

38

39

40

41 Seni meşgul eden düşüncelerden sıyrıl...

42 Düşüncelerini Olumlulaştır.

43 Kolay olan hiçbir şey yoktur. Zorluğu oluşturan onu isteksizce yapmaktır.

44 Negatif Düşüncelerden Uzaklaş Kurbağalar bir gün yarışma düzenlemiş. Hedef; çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmış ve yarış başlamış.Gerçekte seyirciler arasında hiç biri yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş.Sadece şu sesler duyulabiliyormuş: ''Zavallılar! hiç bir zaman başaramayacaklar!'' Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler bağırmaya devam ediyorlarmış:''Zavallılar! hiç bir zaman başaramayacaklar!'‘ Sonunda bir tanesi hariç, hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içerisinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş; ''Bu işi nasıl başardın?'' diye.O anda farkına varmışlar ki; Kuleye çıkan kurbağa sağırmış! Siz de, hayallerinizi gerçekleştiremeyeceğinizi söyleyen söz ve kişilere karşı hep sağır kalın. Olumsuz düşünen insanları duymayın!… Kurbağalar bir gün yarışma düzenlemiş. Hedef; çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmış ve yarış başlamış.Gerçekte seyirciler arasında hiç biri yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş.Sadece şu sesler duyulabiliyormuş: ''Zavallılar! hiç bir zaman başaramayacaklar!'' Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler bağırmaya devam ediyorlarmış:''Zavallılar! hiç bir zaman başaramayacaklar!'‘ Sonunda bir tanesi hariç, hepsinin ümitleri kırılmış ve bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içerisinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş; ''Bu işi nasıl başardın?'' diye.O anda farkına varmışlar ki; Kuleye çıkan kurbağa sağırmış! Siz de, hayallerinizi gerçekleştiremeyeceğinizi söyleyen söz ve kişilere karşı hep sağır kalın. Olumsuz düşünen insanları duymayın!…

45 Sabırlı olman gerektiğini unutma ! “Hiçbir başarı ızdırap çekilmeden gerçekleşmemiştir” anonim

46 Dikkatini yoğunlaştıramadığın her zaman, Çarpı üç katı alır bir zaman. Saftirik olma oğul! titre ve uyan. Hesabı hemen yap! geç kalma aman ! *** Çok söylenmiştir bu tip sözler, Ara karneye daldı bütün gözler. Ahali bizden rehberlik bekler, Toplantıda dertleşmekteydi zavallı veliler. Udi Dede Merdem Efendi

47

48

49 Çalışmaya ve öğrenmeye niyetli olun. Çalışmaya ve öğrenmeye niyetli olun. Kendinizi tanıyın. Kendinizi tanıyın. Konuyla ilgili olun. Konuyla ilgili olun. Blok çalışma zamanını çeşitlendirin. Blok çalışma zamanını çeşitlendirin. Daha sık özet yapın. Daha sık özet yapın. Yoğunlaşmayı ödüllendirin. Yoğunlaşmayı ödüllendirin. Yoğunlaşmaya Odaklanma

50 Ana fikir + Yardımcı fikirler + Örnekler = Öz

51 Şekiller ve şemalar kullan !!!

52 % 1 tad alarak, % 1,5 dokunarak, % 3,5 koklayarak, % 11 işiterek, % 83 görerek öğreniriz. Bütünü Kavrayarak Öğrenme

53 Akşam kaç saat ve kaç ders çalışalım zamanını 2’ ye böl TEKRAR + ÖDEV 2+1 ETÜD

54 En dinç olduğun zaman En zor derslere çalış

55 Programlı çalışmazsan....

56 Orta 3 Taslak Programı: 18.00-18.50 Ders Tekrarı + Ödevler 19.00-20.00 Ders Tekrarı + Ödevler 20.00-20.40 Dinlenme 20.40-21.30 Etüd 21.40-22.30 Etüd 23.15 Kitap ve Yatış

57 Lise 1 Taslak Programı: 20.00-20.50 Dinlenme 20.50-21.50 Etüd 22.00-23.00 Etüd 23.15 Kitap ve Yatış 18.00-18.50 Ders Tekrarı + Ödevler 19.00-20.00 Ders Tekrarı + ÖdevlerETÜD

58 Lise 2 Taslak Programı: 20.00-20.30 Dinlenme 20.30-21.30 Etüd-----SÖZEL 22.00-23.00 Etüd -----SAYISAL 23.30 Kitap ve Yatış 19.00-20.00 Ders Tekrarı + Ödevler ( Etüd ) 18.00-18.50 Ders Tekrarı + Ödevler

59 Lise 3 Taslak Programı: 18.00-18.50 Sayısal Etüd 19.00-20.00 Sayısal Etüd 20.00-20.30 Dinlenme 20.30-21.30 Sözel Etüd 22.40-23.00 Dinlenme 21.40-22.30 Sayısal Etüd 23.00-23.50 Sayısal Etüd 24.00 Yatış

60 EĞİTİM ; HAYATIN KALİTESİNİ YÜKSELTİR HAYATIN İNCELİKLERİNİ GÖRMEYİ SAĞLAR

61 Düzenleyen: Seniha HATTATOĞLU Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Rehberlik Araştırma Merkezi Merkezi


"Verimli Ders Çalışma Teknikleri Alvin TOFFLER Diyor ki; ‘’ 21.Yüzyılın cahilleri okuma- yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacaktır.’’" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları