Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slide 1 Temel Ekonomi Kavramı Talep, Arz ve Denge Toplam, Ortalama ve Marjinal Analizler En İ yi Noktayı (Optimum) Bulma Şimdiki De ğ er, İ ndirgeme &

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slide 1 Temel Ekonomi Kavramı Talep, Arz ve Denge Toplam, Ortalama ve Marjinal Analizler En İ yi Noktayı (Optimum) Bulma Şimdiki De ğ er, İ ndirgeme &"— Sunum transkripti:

1 Slide 1 Temel Ekonomi Kavramı Talep, Arz ve Denge Toplam, Ortalama ve Marjinal Analizler En İ yi Noktayı (Optimum) Bulma Şimdiki De ğ er, İ ndirgeme & Net Şimdiki De ğ er Risk ve Beklenen De ğ er Olasılık Da ğ ılımları Standart Sapma & Varyasyon Katsayısı Normal Da ğ ılımlar ve Standart Birim Risk & Getiri Arasındaki İ lişki

2 Slide 2 Talep Eğrileri Bir talep e ğ risi, di ğ er etkenler sabit tutularak (ceteris paribus), tüketicilerin herhangi fiyat seviyesinde satın almak istedi ğ i talep edilen ürünün miktarını gösterir. FİYAT/Q Miktar / Zaman Birimi $5 20

3 Slide 3 Piyasa talep e ğ risi bireylerin talep e ğ rilerinin yatay toplamına eşittir. Talep fonksiyonu talebe etki eden bütün de ğ işkenleri içerir. 4 3 7 Sam +Diane = Piyasa Q = f( P, P s, P c, I, N, P e ) - + - ? + + P, Ürünün fiyatı P S, İkame ürünün fiyatı P C, Tamamlayıcı ürünün fiyatı I, Gelir N, Nüfus P e, Ürünün beklenen gelecekteki fiyatı

4 Slide 4 i.Fiyat, P ii. İ kame ürünün fiyatı, P s iii.Tamamlayıcı ürünün fiyatı, P c iv.Gelir, I v.Reklam, A vi.Rakip firma reklamları, A c vii.Nüfus sayısı, N viii.Beklenen fiyatı, P e xi.Zaman Periyodu, T a x. Vergiler ya da teşvik,T/S Talebi etkileyebilecek de ğ işkenlerin listesi farklı endüstriler ve ürünler için de ğ işir. Soldaki de ğ işkenler en anlamlı etkiye sahip olanlardır. Talep Ögeleri

5 Slide 5 Bir firmanın arz e ğ risi, di ğ er de ğ işkenleri sabit tutarak, firmalar tarafından herhangi fiyat noktasında arz edilen ürünlerin miktarını gösterir. Arz Eğrisi FİYAT /Q Miktar / Zaman Birimi

6 Slide 6 Piyasa arz e ğ risi firmaların arz e ğ rilerinin yatay toplamına eşittir. Arz Fonksiyonu arzı etkileyen bütün de ğ işkenleri içerir. 4 3 7 Acme Inc. + Universal Ltd. = Piyasa Q = g( P, P I, RC, Tech,T/S) + - - + ?

7 Slide 7 i.Fiyat, P ii.Girdi fiyatı, P I, bazen w (ücretler) ve r (sermaye maliyeti) olarak da gösterilebilir iii.Mevzuat ve uyum maaliyetleri, RC iv.(Ürünün) Beklenen gelecekteki fiyatı, P E v.Teknolojik gelişmeler, Tech vi.Vergiler ya da Teşvikler, T/S Not: Arz eğrisini herhangi bir yönde hareket ettiren her etken farklı endüstri ve ürünler için değişiklik gösterir. Determinants of Supply

8 Slide 8 Arz ve Talebin Dinamikleri E ğ er belirli bir fiyatta talep edilen ürün miktarı arz edilen ürün miktarından fazla ise fiyat artma e ğ ilimi gösterir. Talep edilen ürün miktarı ile arz edilen ürün miktarı arasındaki fark ne kadar büyükse o kadar fiyatların de ğ işme e ğ ilimi vardır. Talep edilen ürün ile arz edilen ürün belirli bir fiyatta birbirine eşit oldu ğ u zaman fiyatlar de ğ işme e ğ ilimi göstermez.

9 Slide 9 Arz ve talep kesişir E ğ er talep ve arz fazlası yoksa denge fiyatında (P e ) de ğ işme e ğ ilimi görülmez. D S PePe Q P Taralı alan istenilen ve ulaşılabilen alan Denge: Değişmeme Eğilimi

10 Slide 10 Denge Fiyat Hareketleri Bu yıl gelirde bir artış oldu ğ unu ve ürünlerin “iyi ürün” oldu ğ unu varsayalım. Talep veya arz yön de ğ iştirir mi? Peki ücretler artarsa ne olur? D S E1E1 P Q P1P1

11 Slide 11 Comparative Statics & the supply-demand model Talebin D’ eksenine do ğ ru yönelir Fiyatların artaca ğ ını bekleriz Aynı zamanda ürün miktarının da artaca ğ ını bekleriz D S E1E1 P Q D’ E2E2

12 Slide 12 Ne kadar üretmeli ? Ürün ve kâr grafi ğ i Olası Kural: »Kâr sıfır olana kadar ürünleri büyütelim »Lokal ve global maksimum problemi quantity B Local MAX Global MAX profit A

13 Slide 13 Ortalama Kâr= Kâr (  ) / Q Başlangıç noktasının e ğ imi »Karşı / Komşu »Kâr / Q = Ortalama Kâr Ortalama Kârı maksimize etmek toplam kârı maksimize etmez ! MAX C B Kâr Q KÂR Ürün

14 Slide 14 Marjinal Kâr =  /  Q Kâr max Q2Q2 Marjinal Kâr Q Q Ortalama Kâr Ortalama Kâr Q3Q3 Q4Q4 Q1Q1 Q1 başabaş noktası (Sıfır Kâr) Maksimum marjinal kâr Q2 ‘deki bükülme noktasında ortaya çıkar Maksimum ortalama kâr Q3 noktasında görülür Maksimum toplam kâr Q4 noktasında (marjinal kârın sıfır oldu ğ u nokta) görülür SoÜretimin en iyi oldu ğ u nokta, marjinal kârın 0 oldu ğ u noktadır

15 Slide 15 Şimdiki Değer Şimdiki de ğ er, gelecekte alınan paranın de ğ erinin günümüzdeki de ğ erinden daha az oldu ğ unu kabul eder. Gelecekteki para ile şimdiki parayı karşılaştırmak için gelecekteki paranın şimdiki de ğ er faiz faktörü ile hesaplanması gerekir: * PVIF=1/(1+i), i: para almını bir periyot geciktirmenin faiz bedeli n periyotta alınan para için indirgeme faktörü PVIF n =[1/(1+i)] n

16 Slide 16 Net Şimdiki Değer (NŞD) Birçok işletme uzun vadeli kararlar alır. »Ana para bütçelemesi, ürün çeşitlili ğ i, vb. Amaç: Şimdiki de ğ erin kârını maksimize etmek NŞD = Gelecek getirilerin ŞD’inden ilk girdinin çıkarılması NŞD = Σ t=0 NCF t / ( 1 + r t ) t NNA t : t zamanında net nakit akışı NŞD Kuralı: Pozitif net şimdiki de ğ er elde edilebilecek bütün projeleri yap. Bunu yaparken, yönetici hissedarın varlı ğ ını da maksimize etmiş olur. İ yi projeler genellikle şu e ğ ilimdedir: »Gelecekteki yüksek getirili nakit akışı »Düşük ilk girdi »Düşük iskonto oranı

17 Slide 17 Pozitif NŞD Kaynakları Markalaşma tercihleri Hisse da ğ ılımı üzerinde sahiplik kontrolü Ürün ve teknikler üzerinde patent kontrolü Do ğ al kaynaklar üzerinde münhasır mülkiyeti Yeni firmaların üretim faktörlerini elde etme zorlu ğ u Finans kaynaklarına üstün erişim Yüksek ölçek ekonomileri: - Sermaye-yo ğ un işlemler, veya - Yüksek başlangıç maliyetleri

18 Slide 18 Risk Alınan ço ğ u karar bir kumar (risk) içerir Olasılık ve sonuçlarlar bilinebilir veya bilinemeyebilir. Olası sonuçlar ve olasılıklar bilindi ğ inde riskten bahsedebiliriz. »Örnek: rulet veya zar Genellikle olasılıkları biliriz Genellikle ödemeleri biliriz

19 Slide 19 Risk Kavramı Olasılıklar bilindi ğ inde, olasılık da ğ ılımını kullanarak riski analiz edebiliriz. Her bir do ğ a durumu için bir ihtimal atanmalı ve tamamlayıcı olmalı, Σ p i = 1 Doğa Durumları StratejiResesyon Ekonomik Gelişme p =.30 p =.70 İşt. büyütmek - 40 100 Büyütmemek - 10 50

20 Slide 20 Sonuç Matrisi Sonuç Matrisi her bir verileni ve stratejiyi gösterir. Beklenen (Tahmini) De ğ er = r = Σ r i p i r = Σ r i p i = (-40)(.30) + (100)(.70) = 58 büyürse r = Σ r i p i = (-10)(.30) + (50)(.70) = 32 büyümezse Standart Sapma =  = =    (r i - r ) 2. p i

21 Slide 21 Standart Sapmayı Bulma Örneği  büyüme = Karekök{ (-40 - 58) 2 (.3) + (100-58) 2 (.7)} = SQRT{(-98) 2 (.3)+(42) 2 (.7)} = SQRT{ 4116} = 64.16  büyümeme = Karekök{(-10 - 32) 2 (.3)+(50 - 32) 2 (.7)} = Karekök{(-42) 2 (.3)+(18) 2 (.7) } = SQRT{ 756 } = 27.50 Bu örnekte, projeyi büyütmenin hem standart sapması (64.16) hem de beklenen geliri (58) daha fazla.

22 Slide 22 Varyasyon katsayıları ya da Göreceli Risk Varyasyon Katsayıları (V.K) =  / r. V.K beklenen gelirin dolar başına riskinin ölçümüdür. Şimdiki de ğ er hesaplamasındaki iskonto de ğ eri yatırımların risk klasına ba ğ lıdır »Benzer yatırımlar Şirket tahvilleri, veya hazine bonosu Genel yerel hisseler, veya yabancı hisseler

23 Slide 23 İki Olasılık Örneği A: Olasılık X }R = 15.510}  = Karekök{(10-15) 2 (.5)+(20-15) 2 (.5)].520} = Karekök{25} = 5 C.V. = 5 / 15 =.333 B: Olasılık X }R = 30.520}  = Karekök{(20-30) 2 ( (.5)+(40-30) 2 (.5)].540} = Karekök{100} = 10 C.V. = 10 / 30 =.333 A: Olasılık X }R = 15.510}  = Karekök{(10-15) 2 (.5)+(20-15) 2 (.5)].520} = Karekök{25} = 5 C.V. = 5 / 15 =.333 B: Olasılık X }R = 30.520}  = Karekök{(20-30) 2 ( (.5)+(40-30) 2 (.5)].540} = Karekök{100} = 10 C.V. = 10 / 30 =.333 Farklı büyüklükte projeler: Varyasyon katsayısı farklı büyüklükteki projeleri kıyaslamak için kıyaslamak için iyi bir ölçektir. Örneğin, büyüklük iki katına çıksa da varyasyon katsayısı değişmez.

24 Slide 24 UVSY’de Ters Giden Ne Oldu? »Uzun Vadeli Sermaye Yönetimi bazı kıdemli finans uzmanları tarafından yönetilen bir ‘Tedbir Fon’u oldu (1993-1998) UVSY vadeli tahviller gibi faiz oranları ve türevleri arasındaki küçük fiyatlandırmaya baktı. %45 gelir sa ğ lamalarına ra ğ men bunun sebebi arbitraj faaliyet tipi yüksek riskler olabilir. 1998 yılında Rusya’nın ödeme taahhadü varsayılan kamu borcunun risk seviyesini de ğ iştirdi ve UVSY 2 trilyon dolar kaybetti.

25 Slide 25 Normal Dağılım ve z-Değeri z, ortalamadan uzaklaşan standart sapma sayısıdır. z = (r - r )/ σ %68.26 : 1 standart sapma %95.44 : 2 standart sapma %99.74 : 3 standart sapma Problem: Ortalaması $1,000 ve standart sapması $500 olan bir gelir. Paranın hepsini kaybetme ihtimali nedir? _

26 Slide 26 Menkul DeğerlerAritmetik OrtalamaStandart Sapma Büyük firma hisseleri12.7%20.2% Küçük firma hisseleri17.3%33.2% Uzun vadeli şirket tahvilleri 6.1%8.6% Uzun vadeli devlet tahvili 5.7%9.4% Orta vadeli devlet tahvili 5.5%5.7% ABD hazine bonosu3.9%3.2% Enflasyon3.1%4.4% Gerçekleştirilmiş Getiri Oranları veRisk (1926-2002)

27 Slide 27 Piyasalar risk ve getiri arasında bir ödünleşme oldu ğ unu gösterir. »Herkes yüksek getiri sever »Ço ğ u riski riski kaçılması gereken birşey olarak görür Bu yüzden, piyasa bir yatırımcının bir riski kabul edebilmesi için bir prim belirler. Gereken Getiri = Risksiz Getiri + Risk Primi Tabloda, ABD hazine bonosu risksiz getiriyi ifade eder: 3.9%. Örne ğ in, e ğ er büyük firma hisseleri 12.7% getirisi sa ğ larsa, bu yatırım için gerekli olan risk primi 8.8% olur. »12.7% = 3.9% + 8.8% Başka varlıklar için risk primleri. Bonolar için düşük risk primi, küçük firma hisseleri için daha yüksek risk primleri bulunur. Risk & Getiri


"Slide 1 Temel Ekonomi Kavramı Talep, Arz ve Denge Toplam, Ortalama ve Marjinal Analizler En İ yi Noktayı (Optimum) Bulma Şimdiki De ğ er, İ ndirgeme &" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları